We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Iaith Gymraeg (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Oeddech chi’n gwybod… Mae rhan fwyaf o bobl y byd yn ddwyieithog neu'n amlieithog Mae 60-65% o boblogaeth y byd yn ddwyieithog Mae rhwng 6,000 a 7,000 o ieithoedd ledled y byd Dewch i ymuno â ni i ddatblygu'ch sgiliau dwyieithog neu amlieithog drwy ddysgu, gwella neu berffeithio eich sgiliau...

Iechyd, Diogelwch a Llesiant (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Iechyd Meddwl (Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru [RhDGGCC])

Iechyd a Llesiant (Ein Pobl)

Ystyr llesiant yw ‘bod yn gyffyrddus, yn iach neu’n hapus’, ond mae llesiant yn llawer ehangach na hyn ac mae’n brofiad eang sy’n cwmpasu pob agwedd ar fywyd. Gan ein bod ni'n treulio cyfran sylweddol o'n bywydau yn gweithio, mae gofalu am ein llesiant yn y gweithle yn bwysig iawn. Mae llesiant yn...

Iechyd Meddwl (Straen, Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol)

Mae iechyd meddwl, yn union fel iechyd corfforol, yn gyflwr sy'n effeithio ar bob un ohonom, ac mae'n rhywbeth y dylem feddwl amdano. Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin iawn, ac mae ymchwil yn awgrymu y bydd 1 o bob 4 ohonom yn profi iechyd meddwl gwael mewn unrhyw flwyddyn. Mae salw...

Iechyd Galwedigaethol (Ein Pobl)

Mae Iechyd Galwedigaethol yn hyrwyddo ac yn cynorthwyo i gynnal y safon uchaf o ran iechyd corfforol a meddyliol ein gweithwyr, ar draws yr awdurdod. Rydym yma i'ch cynorthwyo i aros yn y gwaith, i ddychwelyd i'r gwaith yn gynt ac i atal pobl rhag gorfod gadael y gweithle oherwydd salwch. Mae ein...

Iechyd Meddwl (Straen a Iechyd Meddwl)

Mae iechyd meddwl, yn union fel iechyd corfforol, yn gyflwr sy'n effeithio ar bob un ohonom, ac mae'n rhywbeth y dylem feddwl amdano. Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin iawn, ac mae ymchwil yn awgrymu y bydd 1 o bob 4 ohonom yn profi iechyd meddwl gwael mewn unrhyw flwyddyn. Mae salwch meddwl...

Iechyd a Llesiant (Iechyd Galwedigaethol)

Fel Awdurdod, rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein staff o ran eu Hiechyd a'u Llesiant. Mae ein Prosiect Iechyd a Llesiant, sy'n cael ei arwain gan y Cydgysylltwyr Iechyd a Llesiant, yn ceisio'ch annog a'ch cefnogi chi i wneud newidiadau positif i'ch ffordd o fyw a chymryd cyfrifoldeb dros eich iechyd...

Iechyd a Diogelwch (Ein Pobl)

Mae Iechyd a Diogelwch yn effeithio ar bob agwedd ar eich gwaith. Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 yn nodi bod yn rhaid inni sicrhau eich iechyd, eich diogelwch a'ch lles tra byddwch yn y gwaith. Mae cyfrifoldeb arnoch chi hefyd i ofalu am eich iechyd a'ch diogelwch chi eich hunan yn og...