We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Absenoldeb rhiant i ofalu am blentyn yn ystod Covid-19

Yn ystod Covid-19 gallwn hefyd ystyried absenoldeb rhiant â thâl yn achos plentyn sy'n hunanynysu / plentyn eithriadol o agored i niwed yn glinigol sy'n gwarchod / pan fydd ysgol ar gau yn ystod cyfyngiadau symud haen 4. Os byddwch yn y sefyllfa hon ac na allwch weithio gartref, trafodwch eich sefyllfa gyda'ch rheolwr llinell gan ddefnyddio'r rhestr wirio hon:-

  • Beth fyddech chi fel arfer yn eich gwneud mewn sefyllfa gofal plant brys?
  • A yw hyn yn dal yn opsiwn?
  • A yw gofal plant yn broblem ar adegau penodol o'r dydd/nos neu drwy'r amser?
  • A yw opsiynau gweithio gartref mewn perthynas â'r rôl wedi'u harchwilio?
  • A yw'r rheolwr wedi archwilio gwaith arall posibl, h.y. gwaith prosiect tymor byr penodol o rannau eraill o'r adran?
  • A ywch yn rhannu eich aelwyd ag oedolion eraill a allai gynorthwyo â’r trefniant gofal plant, h.y. partner, brodyr a chwiorydd hŷn ac ati? 
  • Weithiau bydd oedran ac aeddfedrwydd y plentyn yn caniatáu mwy o hyblygrwydd. A yw hynny'n ystyriaeth y gall harchwilio ymhellach?
  • A oes aelodau o'r teulu estynedig y tu allan i'r aelwyd a allai ddarparu cymorth gofal plant?
  • A fyddai patrwm gwaith arall yn bosibl, h.y. gweithio amserau gwahanol i berson arall/pobl eraill a all rannu'r cyfrifoldeb?
  • A yw'n bosibl gweithio llai o oriau dros dro am y cyfnod hwn (nid effeithir ar gyflog)?  

 

 

Diweddarwyd y dudalen: 22/01/2021 11:37:41