We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Cysylltiadau â’r Gweithwyr

Mae ‘Cysylltiadau â’r Gweithwyr’ yn cyfeirio at y berthynas a rennir ymhlith ein gweithwyr, ein hundebau llafur cydnabyddedig a’n sefydliad.

Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i gefnogi a chynnal amgylchedd iach yn y gwaith, i beidio â hybu gwrthdaro ac i ysgogi perthynas iach yn ein gweithle. Gwneir hyn er mwyn sicrhau bod ein hegni’n canolbwyntio ar ddarparu a gwella ein gwasanaethau er budd y cyhoedd yr ydym yn eu gwasanaethu.

Nod y polisïau a’r gweithdrefnau sydd wedi’u cynnwys yn yr adran hon yw cefnogi a chynnal perthynas waith gadarnhaol rhwng yr holl bartïon. Gellir ceisio cyngor gan eich rheolwr llinell, y Tîm Adnoddau Dynol neu eich Cynrychiolydd Undeb Llafur cydnabyddedig.

Diweddarwyd y dudalen: 05/03/2020 14:54:57