We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Ffonau Symudol

Cynrychiolwyr ffonau symudol newydd Adran yr Amgylchedd :

Trafnidiaeth a Phriffyrdd : I'w gadarnhau – yn y cyfamser bydd unrhyw un o'r cynrychiolwyr yn cynorthwyo.
Cynllunio: Kelly Evans
Eiddo: Caryl Thomas
Gwastraff a’r Amgylchedd : Emma Turner-Oliver
Cymorth Busnes : Kim Butler & Philip J Bowen

Bydd y cynrychiolwyr yn eich cynorthwyo gyda:

 • Archebu ffonau symudol, llechi a SIMs newydd/eu hamnewid/eu huwchraddio.
 • Diweddaru manylion defnyddiwr y ffôn.
 • Rhoi gwybod am ffonau coll.

Peidiwch â chysylltu â'r cynrychiolwyr gan ddefnyddio eu cyfeiriad e-bost unigol, defnyddiwch ENVMobilePhones@sirgar.gov.uk bob amser ar gyfer unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â dyfeisiau symudol.

Mobile Phone Information:
IT have a dedicated intranet page for Mobile Devices.
This page details costs and contract options available.

Ffurflen archebu:

Mae gennym ffurflen archebu newydd ar gyfer pob cais y mae'n rhaid i'r rheolwr llinell perthnasol ei llenwi a'i chyflwyno i: ENVMobilePhones@sirgar.gov.uk
Nodir y cyfeiriad e-bost hwn ar y ffurflen archebu. Mae'n bwysig llenwi pob maes.

Cadw manylion defnyddiwr y ffôn wedi'u diweddaru:

Os ydych yn ailddyrannu ffôn i aelod newydd o staff, rhowch wybod i'ch cynrychiolydd pwy yw defnyddiwr newydd y ffôn (enw'r aelod o staff) drwy anfon e-bost at ENVMobilePhones@sirgar.gov.uk gan roi rhif ffôn symudol ac enw'r aelod o staff sydd nawr yn defnyddio'r ffôn. Mae'n bwysig bod gennym gofnod cyfoes.

Defnyddio data symudol:

Dyrennir 2gb o ddata i bob contract ffôn clyfar i ddechrau. Bydd Kelly Thomas yn monitro'r contractau bob mis i sicrhau bod pob contract yn berthnasol i'r defnydd o ddata sy'n ofynnol gan y gwasanaeth/aelod o staff er mwyn osgoi'r ffi ychwanegol o £50 os bydd staff yn defnyddio mwy na'u lwfans data.
Mae'r dudalen ffonau symudol ar y fewnrwyd yn rhoi manylion y pecynnau data sydd ar gael. Byddwn yn trafod unrhyw newidiadau i gontractau gyda'r rheolwr llinell er mwyn sicrhau bod angen y data at ddibenion gwaith. Pe bai gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â data symudol, cysylltwch â Kelly.

Gofynnwn i staff sicrhau:

 • Eu bod yn monitro'r defnydd y maent yn ei wneud
 • Eu bod yn diffodd y data symudol pan nad oes ei angen
 • Eu bod yn cysylltu â'u wifi cartref ac yn gweithio gan ddefnyddio'r wifi i osgoi defnyddio data symudol yn y lleoliadau hyn.

Gellir defnyddio data pan nad oes wifi ar gael i:

 • Ganiatáu i negeseuon e-bost ddod drwodd
 • Defnyddio Teams
 • Cysylltu â Chynllun Ffeiliau'r Cyngor a phob meddalwedd Cyngor Sir Caerfyrddin arall
 • Y rhyngrwyd
 • Y Fewnrwyd
 • Ap Mapiau

Er mwyn atal diweddariadau i'r ap a negeseuon e-bost rhag llwytho i lawr pan nad oes wifi ar gael, gallwch ddiffodd y data symudol. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol bod data symudol yn hanfodol mewn rhai rolau.

Bydd unrhyw aelod o staff sy'n defnyddio mwy na'i lwfans o ddata symudol yn peri bod tâl misol o £50 yn cael ei godi.

Tudalen Fewnrwyd yr Amgylchedd:

http://mewnrwyd/ein-pobl/amgylchedd/newyddion-an-digwyddiadau/

Bydd gennym yr holl wybodaeth uchod, gan gynnwys y ffurflen archebu ar adran Amgylchedd y fewnrwyd, i chi droi ati ar unrhyw adeg.

Diweddarwyd y dudalen: 09/11/2020 09:33:38