We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Newyddion a'n Digwyddiadau

Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-Orllewin Cymru Cylchllythr Chewfror 2021

CYLCHLLYTHR SWWRCF  

Gweithio yn Adran Cludiant Teithwyr yn ystod Covid

Ymunais â'r tîm Cludiant Teithwyr a'r awdurdod 3 mis yn unig cyn i'r pandemig daro. Buan y cefais fy hun yn gweithio gartref a oedd yn ffordd hollol newydd o weithio. Galwadau chwyddo, Timau a chyfarfodydd Skype oedd y norm newydd i gyfathrebu â'r tîm ac yn fuan fe wnaethom addasu a thynnu pawb at ei gilydd.

Fe wnaeth Zoe Smith ein calonogi gyda'i chwis tîm wythnosol ddydd Llun. Sicrhaodd Meirion fod gan bob un ohonom ddal i fyny tîm yn rheolaidd trwy gwrdd ar-lein bob 2 ddiwrnod ac roedd diweddariadau rheolaidd gan y Prif yn rhoi cyfeiriad ac eglurder inni.
Mae wedi bod yn gyfnod swrrealaidd iawn, lle rydyn ni i gyd wedi cefnogi ein gilydd, bob cam o'r ffordd. Roedd y tîm bob amser yn barod i dorchi eu llewys a helpu ein cymunedau lle roedd ei angen.

Roeddem yn wynebu polisïau a deddfwriaeth sy'n newid yn barhaus ynghylch trafnidiaeth teithwyr yn her ac yn feichus, a gwelsom yn gyflym fod ein traed yn gweithio mewn rhannau newydd o'r tîm ac yn cael trefniadau ar waith i gyflawni'r canllawiau.

Roedd y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithio hanfodol ac roedd angen mwy o fysiau i gydymffurfio â phellter cymdeithasol. Fe wnaethom hefyd ddarparu cefnogaeth feirniadol i'r gweithredwyr bysiau yn ystod yr amseroedd ansicr hyn i'w diwydiant. Fe wnes i ffilmio clip bach ar gyfer ein sianel cyfryngau cymdeithasol i addysgu teithwyr ar yr hyn a ddisgwylid ganddyn nhw ac i roi cipolwg ar sut beth oedd teithio ar fws gwasanaeth yn ystod y pandemig.

Dychwelodd trafnidiaeth ysgol brif ffrwd ym mis Medi i'w llawn allu a oedd yn golygu bod pob dec ymarferol i gael y 9000 a mwy o basiau i'r holl ddisgyblion. Buom yn gweithio gyda Chyfathrebu i sicrhau bod negeseuon allweddol ar gael i'r rhieni a'r disgyblion ac roeddent yn gwbl ymwybodol o'r trefniadau newydd ar gyfer gorchuddion, llwythiadau ac ati. Rhoesom sicrwydd i rieni a oedd yn canu pryder a darparu Cwestiynau Cyffredin i gynorthwyo gyda'r holl gwestiynau yr oedd eu hangen ar rieni. atebion hefyd ar ein tudalen we.

Roedd y disgyblion yn wych, gan gymryd y cyfan yn eu cam. Eu harfer newydd bellach oedd mynd ar y bws gyda gorchudd wyneb arno, glanweithio eu dwylo wrth fynd i mewn a chael eu cyfarch gan eu gyrrwr gydag wyneb yn gorchuddio neu wedi'i orchuddio â sgrin. Rydym yn falch iawn, nid yn unig pa mor addasadwy yw ein plant ond pa mor dda y mae'r gweithredwyr a'u gyrwyr wedi addasu a gweithio gyda ni i sicrhau ein bod yn rhoi diogelwch pawb yn gyntaf.

Pwy a ŵyr beth fydd gan yr ychydig fisoedd nesaf, ond byddwn yn parhau i fod yn ddiogel ac yn gwneud ein cymunedau'n ddiogel.

Sophie Lacey
Cludiant Teithwyr

Myfyrdodau Gwasanaethau Gwastraff


Parhaodd casgliadau gwastraff cartref fel arfer gyda staff swyddfa naill ai'n gweithio gartref neu os oedd staff swyddfa a staff gweithredol yn rheoli llinell, cydlynwyd presenoldeb ar sail rota.

Er mwyn sicrhau y glynwyd wrth ein hasesiadau risg ac arferion gweithio diogel ailasesu 19, gwelsom staff Priffyrdd a CWM Amgylcheddol yn cynorthwyo gyda rolau carcharu i gludo llwythwyr ar hyd eu llwybrau neu gyda dyletswyddau gyrru HGV. Cafodd swyddogion maes strategaeth wastraff a LEQ, staff Glanhau a Tir eu hadleoli i'r adran wastraff i gynorthwyo ac fe'u hailhyfforddwyd ar gyfer dyletswyddau llwytho neu gynorthwyo gyda ailgylchu eitemau.

Cadwodd y preswylwyr foesol y criw yn uchel gyda’u paentiadau, nodiadau diolch a phosteri a danteithion pobi cartref, mae sawl un bellach yn cael eu harddangos yn eu cabiau. Fe roddodd Dominoes Pizzas dros 100 o bitsas i’r gweithiau allweddol yn ein depos gweithredol, ac yn Easter Morrison’s Carmarthen rhoddodd wyau pasg.

O ganlyniad i'r newidiadau yn ffyrdd o fyw preswylwyr oherwydd y firws, mae ein gwasanaethau rheng flaen wedi gweld cynnydd syfrdanol mewn tunelleddau ailgylchu casglu wrth ymyl y ffordd gydag ailgylchu bagiau glas a gwastraff bwyd wedi cynyddu 28% yn ogystal â 706 tunnell yn fwy o ddeunyddiau gwastraff swmpus yn cael eu casglu trwy ein gwasanaeth casglu ar sail apwyntiadau, roedd yn rhaid gwneud newidiadau i nifer yr apwyntiadau y dydd i ddarparu ar gyfer y galw am y gwasanaeth!

Yn ystod y cyfnod cloi gydag ysgolion ar gau ac nad oedd dyletswyddau gofal plant bellach yn opsiwn i neiniau a theidiau, newidiodd ein staff Gweithredol eu hamseroedd shifftiau i ganiatáu i'r rheini â phartneriaid neu briodau fynychu gwaith yn y proffesiynau gofalu gyda Gofal Cymdeithasol neu'r GIG neu wasanaethau critigol eraill. Dechreuodd y criwiau weithio am 4am er mwyn cyrraedd adref a'u partneriaid i ddechrau gweithio.

Parhaodd casgliadau gwastraff cartref fel arfer gyda staff swyddfa naill ai'n gweithio gartref neu os oedd staff swyddfa a staff gweithredol yn rheoli llinell, cydlynwyd presenoldeb ar sail rota.

Er mwyn sicrhau y glynwyd wrth ein hasesiadau risg ac arferion gweithio diogel ailasesu 19, gwelsom staff Priffyrdd a CWM Amgylcheddol yn cynorthwyo gyda rolau carcharu i gludo llwythwyr ar hyd eu llwybrau neu gyda dyletswyddau gyrru HGV. Cafodd swyddogion maes strategaeth wastraff a LEQ, staff Glanhau a Tir eu hadleoli i'r adran wastraff i gynorthwyo ac fe'u hailhyfforddwyd ar gyfer dyletswyddau llwytho neu gynorthwyo gyda ailgylchu eitemau.

Cadwodd y preswylwyr foesol y criw yn uchel gyda’u paentiadau, nodiadau diolch a phosteri a danteithion pobi cartref, mae sawl un bellach yn cael eu harddangos yn eu cabiau. Fe roddodd Dominoes Pizzas dros 100 o bitsas i’r gweithiau allweddol yn ein depos gweithredol, ac yn Easter Morrison’s Carmarthen rhoddodd wyau pasg.

O ganlyniad i'r newidiadau yn ffyrdd o fyw preswylwyr oherwydd y firws, mae ein gwasanaethau rheng flaen wedi gweld cynnydd syfrdanol mewn tunelleddau ailgylchu casglu wrth ymyl y ffordd gydag ailgylchu bagiau glas a gwastraff bwyd wedi cynyddu 28% yn ogystal â 706 tunnell yn fwy o ddeunyddiau gwastraff swmpus yn cael eu casglu trwy ein gwasanaeth casglu ar sail apwyntiadau, roedd yn rhaid gwneud newidiadau i nifer yr apwyntiadau y dydd i ddarparu ar gyfer y galw am y gwasanaeth!

Llogi Beic Brompton – yn dod yn fuan!

Fel y gwnaethoch sylwi efallai, gosodwyd Doc Llogi Beic Brompton yng Ngorsaf Fysiau Caerfyrddin yn ddiweddar. Dyma'r cyntaf o dri lleoliad sydd wedi'u cynllunio ar gyfer Sir Gaerfyrddin a'r doc cyntaf i agor yng Nghymru fel rhan o gynllun ehangach a ddarperir gan Brompton ledled y DU.

Bydd y doc yng Nghaerfyrddin, a dociau yn y dyfodol yn Porth Tywyn a Llanelli, i gyd yn stocio 4x Brompton Bikes a 4x Brompton EBikes a fydd ar gael i'w llogi trwy wefan neu ap BBH. Mae ystod o gyfraddau ac aelodaeth ar gael yn dibynnu ar amlder tebygol y defnydd a disgwylir i Ddoc Caerfyrddin fod yn gwbl weithredol cyn diwedd y flwyddyn. Mae'r cynllun yn cael ei ddarparu gan ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru gyda'r nod o wella integreiddio aml-foddol trwy hwyluso siwrneiau o ddrws i ddrws. Bydd y doc ym Mhorth Tywyn wedi'i leoli yng nghyffiniau'r Orsaf Drenau a'r Gyfnewidfa Fysiau tra bydd doc Llanelli wedi'i leoli ar Great Western Crescent ger yr Orsaf Drenau a maes parcio CSG.

Bydd gan bob beic sydd ar gael swyddogaeth blygu safonol Brompton ac felly maent yn addas ar gyfer cludo Trafnidiaeth Gyhoeddus, storio mewn gweithleoedd heb barcio beiciau a chludo grisiau neu mewn lifftiau, gan eu gwneud yn gyfleus ar gyfer cwblhau'r filltir gyntaf a'r olaf o deithiau. Cysyniad y cynllun yw darparu mynediad fforddiadwy a hyblyg i feiciau i'r rheini a allai ystyried buddsoddi yn eu pennau eu hunain, neu sydd eu hangen am gyfnod byr yn unig.

Prisiau aelodaeth a gwybodaeth

Ymweliadau Depos

Yn ôl ym mis Chwefror dalwyd cyfres o sesiynau cwrdd a cyfarch arweinwyr iaith Cymraeg mewn amryw o leoliadau Amgylchedd yng Nghaerfyrddin. Roedd yr adborth a gafwyd o'r sesiynau cwrdd a cyfarch hyn yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer ymweliadau wedi'u targedu fwy tuag at staff gweithredol. Ymatebodd arweinwyr iaith Gymraeg i'r adborth hwn ac o ganlyniad maent wedi cwblhau cyfres o ymweliadau â staff gweithredol yn ddiweddar mewn depos gan gynnwys Cillefwr, Trostre, Uned 10 a Glanamman.

Rhoddodd yr ymweliadau hyn gyfle i weithwyr ddarganfod mwy am gynllun arweinwyr iaith Cymraeg a chyfleoedd dysgu a datblygu Cymraeg. Gwahoddwyd y gweithwyr hefyd i gymryd rhan mewn cwis rhyngweithiol a dyfarnwyd rhai gwobrau Cymreig i'r timau buddugol.

Hoffai arweinwyr y Gymraeg rannu diolch enfawr i'r staff gweithredol am gymryd yr amser i fynychu'r ymweliadau a hoffent hefyd ddiolch i'r staff rheoli a goruchwylio am gynorthwyo gyda darparu pob ymweliad.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am gyfleoedd dysgu a datblygu Cymraeg, yna cysylltwch â Kelly Morris (Cynghorydd Dysgu a Datblygu Cymraeg) ar:
KellyAMorris@sirgar.gov.uk neu galw 01267 246774

Cyfrifon Banc Prosiectau

Mae'n bleser gan yr Is-adran Dylunio Eiddo gyhoeddi bod gwaith ar fin dechrau ar y safle yn y datblygiad tai cyntaf a fydd yn defnyddio Cyfrif Banc Prosiect i dalu contractwyr.  Bydd 28 o dai newydd yn cael eu hadeiladu ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor fel rhan o'r datblygiad yng Ngwynfryn, Rhydaman. Y nod yw mynd i'r afael â'r prinder tai presennol yn y gymuned. Morganstone, a leolir yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin, yw'r contractwr llwyddiannus a benodwyd.

Mae Cyfrifon Banc Prosiectau yn arfer gorau o ran sicrhau talu teg a phrydlon yn y gadwyn gyflenwi. Pan wneir taliadau i'r prif gontractwr, gwneir taliadau i'r is-gontractwyr enwebedig yn uniongyrchol ar yr un pryd.  Mae’n fenter bwysig i sicrhau llif arian drwy gadwyni cyflenwi i leihau’r risg o fethiant cadwyn cyflenwi i fusnesau Cymru ac i sicrhau bod arian yn cylchredeg yn gynt drwy’r economi a chymunedau lleol. Mae’n anodd mesur manteision dilynol ychwanegol mwy o gynhyrchu a llai o anghydfodau adeiladu, ac mae’n anodd mesur methiannau’r gadwyn gyflenwi ond gallant fod yn sylweddol.

Gwynfryn yw'r cyntaf o 6 phrosiect yn Sir Gaerfyrddin sydd ar fin agor cyfrifon banc prosiect. Mae ein prosiect addysgol cyntaf a fydd yn defnyddio Cyfrif Banc Prosiect hefyd ar fin dechrau gweithio ar y safle yng Nghydweli lle bydd ysgol gynradd ddeulawr newydd yn cael ei hadeiladu ar gyfer Ysgol y Castell ar safle presennol Ysgol y Castell i ddarparu lle ar gyfer 330 o ddisgyblion.  Llwyddodd cwmni lleol, sef Lloyd a Gravel ym Mhontyberem, i gael y contract hwn. Unwaith eto, bydd taliadau interim yn cael eu gwneud i'r prif gontractwr ac is-gontractwyr enwebedig ar yr un pryd drwy Gyfrif Banc Prosiect. Yn ogystal, mae'r cwmni lleol T Richard Jones yn ymgymryd â phedwar Cyfrif Banc Prosiect ar brosiectau newydd sydd ar fin dechrau ar y safle eleni.

Mae'r fenter Cyfrifon Banc Prosiectau yn bolisi Llywodraeth Cymru sy'n sicrhau taliadau teg drwy'r gadwyn gyflenwi ac mae ar gael i bob prosiect sy'n cael ei gaffael drwy Fframwaith Rhanbarthol De-orllewin Cymru ac mae'n cael ei defnyddio ar gyfer holl brosiectau Cyngor Sir Caerfyrddin gwerth dros £2m.

Diweddariad Polisi - Canllaw Datgelu Camarfer

Mae'r fersiwn ddiweddaraf o'r Canllaw Datgelu Camarfer ar gael nawr.

Canllaw Datgelu Camarfer

 

Cymorth Adnoddau Dynol yr Amgylchedd

Mae'r Swyddogion Arweiniol canlynol yma i gynorthwyo rheolwyr gydag unrhyw ymholiadau neu gefnogaeth AD.

 • Phillip Thomas
 • Lorraine Dumayne
 • Carly Thomas
 • Kelly Thomas 

Oes gennych chi fuddiant personol i'w ddatgan?

O fewn eich contract cyflogaeth yw'r gofyniad i ddatgan unrhyw wrthdaro buddiannau posibl y gallech fod yn ymwybodol ohono. Mae hyn er mwyn i ni allu mynd i'r afael â gwrthdaro buddiannau er mwyn sicrhau bod ein gweithgareddau, ac y gwelir eu bod yn cael eu cynnal, i'r safonau moeseg ac uniondeb uchaf.

Canllaw a Ffurflen Datgan Buddiannau Personol

Diweddariad Polisi - Rheolau Gweithdrefn Ariannol

Mae Rheolau Gweithdrefnau Ariannol yn esbonio'r gweithdrefnau y mae'n rhaid i swyddogion eu dilyn i sicrhau safonau uchel o reolaeth ariannol. Maent yn dweud wrthym y pethau na allwn eu gwneud, ond hefyd yn dweud wrthym y pethau y gallwn eu gwneud wrth gadw o fewn y rheolau.

Mae'r Rheolau Gweithdrefnau Ariannol yn darparu fframwaith ar gyfer dyrannu cyfrifoldebau. Mae cydymffurfio â'r Rheolau Gweithdrefnau Ariannol yn amddiffyn unigolion sy'n ymgymryd â rheolaeth ariannol a thrafodion.

Rheolau Gweithdrefn Ariannol

 

Ein Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant

Tua yn solais a'n hunain yn eich gweld chi i gyd yn y siwmperi Nadolig yn ein blaendal ac allani'r niyddydd ar-lein ym mis adroddiad. Cod llyfr ein staff adrannol yw TEAMENV. Rhydd yn ogystal â bod yn 70050 yn unig, yn rhoi roi £ 2 i Achub y Plant.

Llawlyfr Grant Prosiect Newydd

Mae’r Pecyn Cymorth Rheoli Prosiectau yn canolbwyntio ar egwyddorion cyffredinol a phrosesau rheoli prosiectau; mae’r Llawlyfr Grantiau yn cynnig canllawiau ychwanegol ar gyfer prosiectau a ariennir trwy grantiau. Mae llwyddiant prosiect yn golygu mwy na chael syniad da; mae angen datblygu’r syniad yn brosiect ymarferol sy’n gydnaws ag amcanion corfforaethol, ac yn cael ei risg reoli a gweinyddu’n effeithiol.

Llawlyfr Grant Prosiect

 

 

Ein Gweledigaeth: Llwybr Asgwrn Cefn Llanelli

Rydym wedi lansio fideo yn dangos ein llwybr dyhead sy'n cysylltu Hendy â llwybr arfordirol y Mileniwm trwy nifer o ddenwyr teithiau allweddol trwy Llanelli.

Y fideo

Gofal cefn a gofal cymalau i lanhawyr

Problemau cefn a phroblemau chyhyrysgerbydol yw'r rheswm pennaf dros salwch yng Nghyngor Sir Caerfyrddin (26% yn 2017/18).
Mae'r broblem hyd yn oed yn fwy sylweddol yn y Gwasanaethau Glanhau, gan fod salwch sy'n gysylltiedig â phroblemau cyhyrysgerbydol a phroblemau cefn a gwar yn 40% (2017/18).
Yn ôl ein Harolwg Iechyd a Llesiant mae 1 o bob 4 aelod o staff yn dioddef poen cefn ar hyn o bryd ac mae 1 o bob 5 yn cael problemau â'u cluniau neu eu coesau.
Felly, beth allwn ni ei wneud am y peth?

BETH ALLWCH CHI EI WNEUD OS YDYCH YN DIODDEF POEN CEFN NEU BOEN YN Y CYMALAU?

Gweithio gartref

Mae'r Llywodraeth yn parhau i ddweud y dylai gweithwyr weithio gartref lle bynnag y bo modd ac felly i'ch cefnogi rydym wedi llunio canllawiau ar gyfer Trefniadau Gweithio Gartref Dros Dro yn ystod Covid-19.

Rydym bob amser yma i'ch cefnogi, ac yn enwedig felly yn ystod y cyfnod newydd a rhyfedd hwn sydd weithiau'n anodd. Rydym wedi creu awgrymiadau a chynghorion defnyddiol i'ch cefnogi chi i gofalu am eich llesiant.

Cynghorion ar gyfer rheoli gormod o negeseuon e-bost

I'r rheiny sydd yn y swyddfa yn bennaf, erbyn hyn ar ôl nifer o flynyddoedd, negeseuon e-bost yw ein prif ffordd o gyfathrebu â chydweithwyr a chwsmeriaid a chysylltiadau allanol. Mae'n hawdd ysgrifennu'n gyflym ynghylch y wybodaeth sydd ei hangen arnoch ac anfon y neges, a gall hyn deimlo'n gynhyrchiol i ddechrau, fel petaech wedi cyflawni rhywbeth. Ond yna rydych yn cael negeseuon e-bost yn ôl. Mae anfon negeseuon e-bost yn hawdd i'r anfonwr, ond gall llif cyson o negeseuon e-bost, neu nifer o negeseuon e-bost yn crynhoi pan rydych mewn cyfarfodydd, allan o'r swyddfa am y diwrnod neu yn ystod gwyliau fod yn anodd iawn i gadw trefn arnynt. I'r gwrthwyneb, gall aros am ateb mewn neges e-bost fod yr un mor rhwystredig 'pan rydych ond am gael ateb cyflym am rywbeth...'.  

Sut y mae hyn yn effeithio ar ein llesiant?  

Gall hyn gael effaith negyddol ar ein llesiant, er enghraifft gall wneud ichi deimlo fel nad ydych yn gwneud eich swydd yn dda, drwy beidio â darllen eich negeseuon e-bost neu falle oherwydd bod pethau wedi cael eu colli neu wedi cael eu gwneud yn anghywir. Gall hefyd wneud ichi deimlo eich bod wedi eich llethu ac wedi eich gorlwytho, gan achosi ichi 'rewi' (ac nad ydych yn gwybod beth i'w wneud nesaf). Gall hefyd beri rhwystredigaeth os ydych yn teimlo bod negeseuon e-bost yn amharu ar flaenoriaethau penodol yn eich rôl. Mae ceisio cadw trefn ar negeseuon e-bost yn gallu arwain at deimlo bod angen ichi weithio y tu allan i oriau hyblyg er mwyn teimlo bod gennych reolaeth dros y gwaith. Yn olaf, mae ymateb i negeseuon e-bost yn gyflym yn gallu arwain at drosglwyddo gwybodaeth anghywir i'r derbynnydd, sydd yn ei dro yn gallu arwain at gamddehongli a gwrthdaro o bosibl.  

Felly, beth allwn ni ei wneud?  

Yn gyntaf, dylid dechrau trafodaeth mewn tîm ynghylch negeseuon e-bost a chyfathrebu ehangach. Gofynnwch i'ch rheolwr os gallant gynnal cyfarfod tîm ynghylch cyfathrebu, gyda'r nod o greu 'siarter' neu 'gytundeb' yn y tîm ynghylch y ffordd orau o gyfathrebu â'ch gilydd gan gynnwys pryd sydd orau i ddefnyddio negeseuon e-bost, Teams, codi'r ffôn ac ati. Bydd hyn yn wahanol i bob tîm ond yn gyffredinol dylai'r cytundeb ganolbwyntio'n gadarnhaol ar y canlynol: 

 • Galluogi staff i reoli eu hamser yn well
 • Trafod beth yw'r negeseuon hanfodol, a beth sydd angen ei gofnodi.
 • Trafod pwy sydd angen cael copïau o negeseuon e-bost a phryd (a pham)  
 • Trefnu hyfforddiant rhwng cyfoedion neu hyfforddiant ychwanegol ar gyfer y rheiny sydd angen cael cymorth TG neu hyder i ddefnyddio'r ffôn
 • Cytuno ar amser ymateb i negeseuon e-bost o fewn y tîm a thu allan i'r tîm (gan drefnu negeseuon ymateb awtomatig lle bo hynny'n berthnasol)

SWWRCF Cylchllythr Awst 2020

Mae tîm fframwaith SWWRCF wedi'i leoli yn Nghyngor Sir Caerfyrddin sy'n arwain y fframwaith ar ran y 4 partner rhanbarth arall.

Dan arweiniad Andrew Shaw (Rheolwr Fframwaith) mae'r tîm wrth law i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i bob prosiect sy'n cael ei dendro trwy'r fframwaith.

SWWRCF Cylchllythr Awst 2020

Strwythur Rheoli Gwasanaethau Glanhau Newydd

Dros yr wythnosau diwethaf, yn dilyn ymddeoliad Doug Shaw ym mis Mai, rydym wedi bod yn cyfweld ar gyfer rolau parhaol a interim o fewn y Tîm Rheoli Glanhau.

Rydym yn falch o gadarnhau'r penodiadau canlynol:

 • Penodwyd Caryl Williams yn Rheolwr Gwasanaethau Glanhau
 • Penodwyd Heidi Sellick a Tom Jones yn Rheolwyr Glanhau Ardal
 • Mae Ryan Robinson wedi ymuno â'r Tîm fel Rheolwr Glanhau Ardal Dros Dro ychwanegol

Dyma ein tîm rheoli glanhau newydd!

Ein cam nesaf o recriwtio fydd penodi Swyddogion Monitro Symudol. Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon, cadwch lygad ar Dudalen Swyddi'r Cyngor.

Cynllun Adfer Natur Sir Gaerfyrddin 2020–30

Mae Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin, sy'n cael ei hwyluso gan y cyngor, newydd lunio Cynllun Adfer Natur ar gyfer y sir. Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i gynllun Sir Gaerfyrddin adlewyrchu nodau ac amcanion Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Adfer Natur 2015 (gweler y dolenni isod). Mae Cynllun Adfer Natur Sir Gaerfyrddin 2020–2030 yn disodli Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Sir Gaerfyrddin.

Yn Sir Gaerfyrddin, sefydlwyd y Bartneriaeth Natur Leol dros 20 mlynedd yn ôl (Partneriaeth Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Sir Gaerfyrddin gynt) ac mae'n cynnwys tua 20 o bartneriaid sydd â dyfnder gwybodaeth a phrofiad o ran bioamrywiaeth y sir. Y cyngor sir sy’n cadeirio ac yn hwyluso’r Bartneriaeth ac mae ganddo gysylltiadau agos gyda Phartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru sy’n llywio’r blaenoriaethau i weithredu arnynt yng Nghymru a pholisi a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â’n hamgylchedd naturiol.

Mae Cynllun Adfer Natur Sir Gaerfyrddin yn trafod y cysylltiadau pwysig iawn rhwng yr amgylchedd naturiol, newid yn yr hinsawdd, ein heconomi ac iechyd a llesiant, a phwysigrwydd amgylchedd naturiol cydnerth. Mae'n cysylltu felly â nifer o gynlluniau a strategaethau'r cyngor, gan gynnwys y canlynol:

 • y Strategaeth Gorfforaethol  
 • amcanion llesiant CSG
 • rhwymedigaethau cyfreithiol y cyngor o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016
 • y Cynllun Datblygu Lleol newydd
 • Gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Y bwriad yw y bydd yn ddogfen ddefnyddiol i'r rhai sy'n gweithio yn y meysydd hyn. Bydd y cynllun hefyd yn darparu fframwaith ar gyfer ceisiadau grant a fydd yn sicrhau bioamrywiaeth a gweithredu o ran adfer natur.

Mae’r Cynllun Adfer Natur Sir Gaerfyrddin 2020-2030 mewn pedair rhan:

 • Mae rhan 1 yn rhoi rhywfaint o gefndir amgylchedd naturiol Sir Gaerfyrddin, ei bwysigrwydd i ni a'r materion sy'n effeithio arno.
 • Mae rhan 2 yn cynnig syniadau ar gyfer gweithredu i ysgolion/cymunedau/busnesau.
 • Rhan 3 yw'r ffocws ar gyfer datblygu camau gweithredu yn y dyfodol gan y Bartneriaeth.
 • Mae rhan 4 yn cynnwys y cyfeiriadau/atodiadau.

Mae dolenni yn y cynllun â disgrifiadau manylach o'r cynefinoedd a'r rhywogaethau sydd i gael blaenoriaeth yn y sir, sydd ar dudalennau bioamrywiaeth gwefan y cyngor fel tablau i'w lawrlwytho.

Mae cyflwyniad defnyddiol i Gynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Adfer Natur ar gael ar wefan Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru.

 

Dweud eich dweud ar gerdded a beicio

Gofynnir am eich farn trigolion ynghylch gwella mynediad ar gyfer cerdded a beicio yn Sir Gaerfyrddin.

Gallwch gwneud awgrymiadau ynglŷn â Rhwydwaith Teithio Llesol Sir Gaerfyrddin drwy ymgynghoriad ar fap ar-lein.

Bydd y map yn helpu chi nodi cyfleoedd i ehangu a gwellau'r rhwydwaith a'r cyfleusterau, yn ogystal â phwysleisio'r hyn sydd wedi'i wneud yn dda.

Gallwch wneud siwrneiau ar droed neu ar feic yn ein rhanbarth, gan gynnwys pobl nad ydynt yn cerdded neu'n beicio'n aml, eu hannog i ddweud eu dweud.

Rydym hefyd yn chwilio am fewnbwn i fesurau trafnidiaeth gynaliadwy mewn ymateb i Covid-19. Gellir dod o hyd i'r adran hon ar y dudalen ymgynghori.

Bydd yr adborth yn helpu i gynllunio Rhwydwaith Teithio Llesol Sir Gaerfyrddin.

Dweud eich dweud

Wefan: Mynediad ar gyfer cerdded a beicio (Teithio Llesol)

 

Shaun am rhedeg 5k y dydd am 80 diwrnod

Mae Shaun Miles, ein Swyddog Rheoli Adeiladu ar genhadaeth i godi arian ar gyfer Cronfa Elusennol BIL Prifysgol Bae Abertawe ac elusennau cysylltiedig eraill oherwydd y gofal tosturiol y gwnaethant ei ddarparu i'w Gramma a'i Grampa yn ystod yr amseroedd anodd hyn. Bydd yr arian a godir yn cael ei rannu'n gyfartal rhwng saith cronfa elusennol y Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru, ynghyd â Velindre a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

I gael stori lawn Shaun y tu ôl i'r codir arian, ewch i https://www.justgiving.com/fundraising/shaun-miles2

Mae ioga yn parhau ar-lein i staff

SUT MAE COFRESTRU AR GYFER SESIYNAU IOGA I STAFF YR AMGYLCHEDD YN YSTOD COVID-19

Er mwyn mynychu'r sesiynau ar-lein a ddarperir gan 'Birdsol', bydd angen i bawb (gan gynnwys y rhai sydd wedi bod i'n dosbarthiadau ym Mharc Myrddin yn y gorffennol) gwblhau'r ffurflen hon cyn gynted â phosibl https://bit.ly/2WLIR24. Yna byddant yn derbyn e-bost sy'n esbonio sut i archebu drwy wefan/ap o'r enw gymcatch.

Y SESIWN

Bydd y ddolen i ymuno ar gael drwy Gymcatch.  Bydd y ddolen hon yn mynd â nhw i Zoom lle bydd y dosbarth yn cael ei gynnal. Er mwyn defnyddio Zoom, gofynnir i chi ei lawrlwytho, sy'n cymryd llai na munud. Dyw TG ddim yn cefnogi mynediad i Zoom ar unrhyw un o'n dyfeisiau corfforaethol.
I gael mynediad i'r dosbarthiadau ioga, gofynnwn ichi ddefnyddio'ch dyfeisiau eich hun e.e. ffôn / llechen / gliniadur.

Pan fyddant yn cychwyn Zoom, byddant yn cael eu cadw yn yr ystafell aros lle byddaf yn edrych a yw pobl wedi archebu.

Cynhelir y sesiynau yn wythnosol ar ddydd Mawrth a dydd Iau 7.45-8.30am.

Diolch i staff sydd wedi ymgymryd â rolau newydd

Trefnodd Rheolwyr Fflyd a Phriffyrdd i 7 fan a gyrwyr priffyrdd helpu i ddarparu cyflenwadau bwyd i'n hysgolion. Mae gennym hefyd staff cynllunio a diogelwch ar y ffyrdd yn cynorthwyo yn yr hybiau i bacio a dosbarthu bwyd ar gyfer y teuluoedd a'r plant mwyaf agored i niwed.

Mae'r tîm Gorfodi Materion Amgylcheddol wedi gwirfoddoli i ymgymryd â dyletswyddau eraill - mae rhai wedi cymryd rhan mewn hyfforddi gweithwyr allweddol i ymgymryd â dyletswyddau ychwanegol, tra bo eraill ynghyd â thimau Tiroedd a Glanhau wedi bod yn darparu bwyd a chyflenwadau hanfodol eraill i'r preswylwyr hynny sydd efallai yn ei chael yn anodd iawn siopa am nwyddau sylfaenol ar hyn o bryd.

Rydym hefyd wedi adleoli staff o'r adrannau Cynllunio a Phriffyrdd i helpu i ddarparu gwasanaethau glanhau eiddo critigol. Darparwyd hyfforddiant ym Mharc Myrddin.

Mae cymaint mwy o enghreifftiau o waith gwych ein hadran yn tynnu at ei gilydd i gynorthwyo gwasanaethau eraill yn ystod yr argyfwng hwn - da iawn i chi i gyd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diolch i Arwyr ein Rowndiau Biniau

Wrth i'n gweithwyr gwastraff fynd yr ail filltir yn ystod argyfwng Covid-19 i sicrhau bod casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn parhau, mae preswylwyr wedi bod yn dangos eu gwerthfawrogiad am eu holl waith caled.

Gan fod casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn hanfodol i iechyd y cyhoedd ac iechyd yr amgylchedd yn ystod argyfwng Covid-19, mae gweithwyr gwastraff - a ystyrir yn 'weithwyr allweddol' gan y llywodraeth - wedi parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol yn ystod yr epidemig.

Yn debyg iawn i weithwyr rheng flaen y GIG, mae gweithwyr gwastraff wedi bod yn derbyn diolch gan breswylwyr, y mae llawer ohonynt yn hunanynysu neu'n cadw pellter cymdeithasol i gyfyngu ar ledaeniad y feirws, sydd wedi bod yn anogaeth enfawr yn ystod y cyfnod anodd hwn.#Sirgaredig 

Cylchlythr Y Gwanwyn

Cylchlythr: Y Gwanwyn

Rhedwyr a cherddwyr yn cefnogi’r Apêl Teganau

Ar Ragfyr 22ain 2019 daeth dros 60 o redwyr a cherddwyr o bob oedran a gallu ynghyd ar gyfer taith redeg / cerdded dros amryw o lwybrau o 3 i 12 milltir yn Rhydaman. Gwnaeth pawb oedd yno gyfrannu bagiau o fwyd a theganau ynghyd ac arian tuag at Apêl Teganau Nadolig ni. Trefnwyd y digwyddiad gan Nick Griffiths o’n adran a’r wythnos hon fe gyflwynodd siec am £550 tuag at yr Apêl Teganau i’r Cyng. Mair Stephens (Dirprwy Arweinydd) a Marie Griffths (Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid). Mae Nick yn bwriadu datblygu hysbysebu’r digwyddiad arfaethedig yn 2020 er mwyn cynyddu ymhellach y cyfranogwyr a’r cefnogwyr. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan neu am fanylion pellach, cysylltwch gyda Nick ar ebost - NJGriffiths@carmarthenshire.gov.uk

Swyddog adrannol ar gyfer Ffonau Symudol

Pwynt cyswllt ar gyfer holl archebion ffôn symudol yn adran yr Amgylchedd ar gyfer amnewidiad set law neu set law newydd.
e-bostiwch pjbowen@carmarthenshire.gov.uk i gael ffurflen archebu.

Dewch ymlaen in dyddiau iechyd a lles adrannol

Dewch draw am wiriad iechyd dewisol i gynnwys:

 • Pwysedd Gwaed
 • Uchder a phwysau
 • BMI
 • Gwiriadau siwgr gwaed a cholesterol
 • Cyngor ar fyw'n iach
 • Siaradwch ag un o'n hymarferwyr cymorth lles

Byddwn yn cynnal digwyddiadau yn Llandeilo, Glanamman, Parc Myrddin, Trostre a Cillefwr yn mis Ebrill/Mai 2020. Dewch ymlaen!

Dyddiadau a Ameroedd yma

Mae Canllaw Dylunio Priffyrdd bellach ar-lein

Lluniwyd y Canllaw Dylunio Priffyrdd gyda'r bwriad o nodi ei ddisgwyliadau o ran datblygiadau newydd yn y sir. Mae'n rhoi arweiniad i ddatblygwyr ac ymgeiswyr ar baratoi cynigion trafnidiaeth a darparu seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth i gefnogi datblygiadau newydd. Mae hefyd yn nodi'r gofynion cysylltiedig yn ystod y cynllunio a'r adeiladu.

Edrychwch ar ein tudalen ar-lein yma

Ymgyrch Trais ac Ymosodedd 2020

Yn ddiweddar, lansiodd y tîm Iechyd a Diogelwch eu hymgyrch Trais ac Ymddygiad Ymosodol 2020 sy'n targedu nifer o feysydd gwasanaeth allweddol ledled Cyngor Sir Caerfyrddin.

Nod yr ymgyrch yw lleihau'r risg i staff o ymddygiad treisgar ac
ymosodol trwy fwy o amheuaeth a hyrwyddo polisi dim goddefgarwch y
cyngor. Mae posteri newydd sbon yn cael eu cynllunio i'w harddangos ledled yr awdurdod, gyda sawl aelod o staff yn gwneud ymddangosiad ar y rhain.

Mae'r Swyddogion Gorfodi Sifil a'r timau Gwasanaethau Gwastraff wedi bod yn rhan o'r ymgyrch felly cadwch lygad am y posteri hyn - dod yn fuan!

 

Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru 2020

Mae tîm Dylunio Eiddo Cyngor Sir Gaerfyrddin yn falch o gyhoeddi dyfarniad llwyddiannus Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru 2020 gwerth £1biliwn a aeth yn fyw ar 1 Chwefror. Roedd y cydweithio a'r ymroddiad rhwng y timau ym maes Dylunio a Chaffael yn eithriadol ac wedi arwain at gyrraedd y dyddiad cau ar gyfer y dyfarniad hwn.

Mae 19 o gwmnïau wedi ennill eu lle ar y fframwaith newydd, a fydd yn rhedeg am 4 blynedd hyd at 31 Ionawr 2024 ac yn addo hyd at £1biliwn o waith ar draws rhanbarth De-orllewin Cymru.

Mae Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin
Cymru 2020 yn gyfrwng cyflwyno sy'n cydymffurfio’n llawn â'r UE ar gyfer gwaith adeiladu cyfalaf, gwaith cynnal a chadw adweithiol ac wedi'i gynllunio ar gyfer sefydliadau'r sector cyhoeddus ledled rhanbarth De-orllewin Cymru gan gynnig ffordd effeithlon a chydweithredol i gaffael
prosiectau adeiladu. Mae'r fframwaith hefyd yn darparu ar gyfer cyflawni gwerth cymdeithasol ac yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Er mwyn defnyddio'r fframwaith cysylltwch â'r tîm
fframwaith ar yr e-bost isod, mae aelodau’r tîm ar gael i gynorthwyo gydag unrhyw gymorth sydd ei angen. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Fframwaith drwy'r e-bost canlynol:
Pdesign@sirgar.gov.uk

 

A ydych chi erioed wedi meddwl sut y bydd pentrefi a threfi ein sir yn edrych yn 2033?

Mae'r Adain Blaen-gynllunio ar hyn o bryd yn gwahodd sylwadau ar y Fersiwn Adneuo o Gynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin.  Mae'r Cynllun yn dangos faint o dwf sydd ei angen arnom a'r dyraniadau tir ar gyfer cartrefi a busnesau newydd yn ogystal â pholisïau i ddiogelu a hyrwyddo'r amgylchedd, yr iaith Gymraeg, yr economi a thwf cyflogaeth. Mae hefyd yn rhoi
ffocws ar lesiant ac ar yr ymdrechion i ddiogelu a gwella amgylcheddau naturiol ac adeiledig y sir drwy ddatblygu cynaliadwy i sicrhau amgylcheddau a lleoedd o safon.

Mae'n nodi'r angen am 8,835 o dai newydd gan gynnwys 1,500 o dai fforddiadwy yn ogystal â chyfleoedd i greu dros 5,000 o swyddi newydd.  Mae'r Cynllun yn dosbarthu'r twf hwn mewn modd sy'n adlewyrchu amrywiaeth cymunedau Sir Gaerfyrddin ac anghenion ei hardaloedd
trefol a gwledig.

Dylid cyflwyno sylwadau ar ein gwefan ac mae angen iddynt ddod i law erbyn 4.30pm ar 27 Mawrth 2020.

 

Dydd Gwyl Dewi 2020

28 Chwefror 2020
Café Cwtch , Theatr Ffwrnes , Llanelli

 • Bydd yr holl elw yn mynd i Gronfa Bloodwise Llanelli
 • £2 Coffi a Chacen am ddim
 • Gweithgareddau a gemau

2 Mawrth 2020
Ystafell Cyfarfod 1, Bloc 1, Parc Myrddin 11-12.30yh
Ystafell Gweithio’n Ystwyth, Neuadd y Sir 12-1.30yh

 • Gwahoddir staff i ddod â rhodd cacennau ar gyfer y digwyddiad. Bydd yr holl elw yn mynd i Gronfa leol Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr 2021!
 • Amrywiaeth o gwisiau, cystadlaethau...
 • Gwisgwch goch i'r gwaith
 • Sesiwn glocsio
 • Dewch i edrych ar yr adnoddau Cymraeg newydd

Dim slipiau cyflog ar bapur i staff wedi Ionawr 2020

Byddwch yn cael eich slip cyflog papur olaf yn Ionawr 2020. Fodd bynnag, rydym yn falch o roi gwybod y bydd 'MyView' yn cael ei gyflwyno i bob aelod o staff a bydd modd ichi weld eich slip cyflog ar-lein. Bydd y system hon yn disodli'r angen i ddarparu unrhyw slipiau cyflog ar bapur i staff.

Byddwch yn gallu cyrchu eich cyfrif MyView o ddydd Gwener, 10 Ionawr 2020 ymlaen.

Bydd angen ichi:

 • Fewngofnodi i MyView drwy ein gwefan www.sirgar.llyw.cymru
 • Mynd i waelod y ddalen a chlicio ar 'Y fewnrwyd'
 • Dewis 'MyView' ar brif ddewislen y fewnrwyd
 • Eu henw defnyddiwr a'u cyfrinair dros dro fydd eu rhif gweithiwr
 • Pan fyddwch yn cyrchu MyView, gofynnir ichi newid eich cyfrinair
 • Dylai'r cyfrinair newydd fod yn un y byddwch yn ei gofio'n rhwydd 

Cofiwch fewngofnodi i 'MyView' cyn dydd Gwener, 17 Ionawr 2020 gan fydd y cyfrineiriau dros dro yn dod i ben.

Bydd MyView yn eich galluogi i weld eich slipiau cyflog a'ch ffurflenni P60. Bydd modd ichi weld y slip cyflog cyfredol o leiaf pum niwrnod cyn ichi gael eich cyflog.

Rydym hefyd wedi trefnu sesiynau galw heibio ledled y Sir i'ch cefnogi.
Os ydych yn cael unrhyw drafferth wrth fewngofnodi i'ch cyfrif MyView, dewch i'r sesiynau hyn. Gellir gweld y manylion llawn ar y dudalen nesaf.

Mawrth  14-1-2020 Trwyr Dydd   Ystafell Cyfarfod 1, Depo Trostre
Mercher 15-1-2020 Trwyr Dydd   Ystafell Cyfarfod Eiddo, Depo Cillefwr
Iau        16-1-2020 8:00-13:00   Ystafell Cyfarfod Lan lloft, Depo Glanamman
Iau        16-1-2020 15:00-16:00 Training Cabin, Nantglas Depot
Gwener  17-1-2020 10:00-11:30 Neuadd Y Gwendraeth, Drefach
Gwener  17-1-2020 10:00-14:00 Ystafell Cyfarfod 1, Bloc 1, Parc Myrddin

Arweinlyfr MyView

Am cymorth cysylltwch a Tim Resource Link fan hyn

Barrie yn beicio'r Tour De France am Canolfan Ganser Felindre

Fydd Barrie yn ymuno â John Worsfold, Kevin Hanbury, Luke Davies, Angharad Hanbury, Meurig Griffiths, Neal Davies, John Thomas a Mark Weeds.

Cafodd ffrind da Barrie, John, ei ddiagnosio gyntaf yn 2016 gyda Canser y Bledren a'i ddiagnosio eto â Chanser y Croen yn 2017 a chollodd ei fam i Ganser hefyd.
Roedd John eisiau gwneud y '' Tour to Recovery '' er cof am ei fam a chefnogi'r Elusen Canser bwysig iawn hon.

Byddant yn cwblhau llwybr llawn “Tour De France” 2020, pob un o'r 21 Cam. 3500Km, gan ddechrau yn Nice ddydd Iau 25 Mehefin 2020 ac yn gorffen ym Mharis ddydd Gwener 17eg Gorffennaf 2020, dim ond 2 ddiwrnod o flaen y brif ras.

Mae'r Tîm yn ceisio codi £ 21,000 sy'n cyfateb i £ 1,000 y Cam i'r Elusen Canolfan Ganser Velindre.

Byddant yn ariannu mwyafrif y digwyddiad a chost y criw cymorth eu hunain ar gost o oddeutu. £ 2800 yr un.

Ma croeso mawr i unrhyw Nawdd neu Roddiadau i helpu i godi cymaint â phosibl i Canolfan Canser Velindre.

Cyfrannwch yma

Cefnogi Poppy a Tim Aren Cymru yn hanner Marathon Llanelli

Ar y 9fed o Chwefror bydd Poppy Evans, aelod o Grŵp Myrddin Milers yr Adran yr Amgylchedd, yn cymryd rhan yn yr Hanner Marathon Llanelli. Bydd Poppy yn rhedeg ar gyfer Aren Cymru. Am dros 50 mlynedd mae Aren Cymru wedi bod ar flaen y gad ym maes gofal cleifion arennau, lles ac ymchwil cleifion yma yng Nghymru. Mae Clefyd yr Arennau yn effeithio ar dros 10,000 o bobl ledled Cymru ac mae'n gyflwr gydol oes sy'n peryglu bywyd ac sy'n newid bywyd y cleifion a'u teuluoedd yn ddramatig. Mae Arennau Cymru wedi darparu triniaeth achub bywyd, wedi ariannu staff ac wedi adnewyddu Canolfan Arennau Plant. Aren Cymru oedd y sbardunau allweddol o fewn newid yn Rhodd Organau ‘cydsyniad tybiedig’ a ddaeth yn gyfraith ym mis Rhagfyr 2015. Maent wedi parhau i gefnogi’r 17 uned dialysis ledled Cymru a’r uned Trawsblannu sydd wedi’i lleoli yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Trwy noddi Poppy byddwch yn helpu Aren Cymru i barhau â'u gwaith sy'n newid bywydau, ac yn eu helpu i gefnogi teuluoedd a newid bywydau pobl sy'n byw gyda chlefyd yr arennau. Mae Poppy wedi addo codi £100 a byddai'n croesawu unrhyw rodd!

I noddi

Hyforddiant Systemau Draenio Cynaliadwy (SUDS)

Treuliodd 14 aelod o Adran yr Amgylchedd 2 ddiwrnod yn yr hydref yn datblygu eu gwybodaeth am Systemau Draenio Cynaliadwy (SUDS). Canolbwyntiodd y cwrs, a gyflwynwyd gan CIRIA ym Mharc Myrddin, ar ddylunio systemau SUDS a gofynion y ddeddfwriaeth newydd, sef atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010.

Daeth yr hyfforddiant â staff o dair Adran yn yr adran ynghyd sef Priffyrdd (Dylunio peirianneg), Eiddo (Dylunio Eiddo) ac aelodau o'r Tîm Amddiffyn Llifogydd o'r Is-adran Gwastraff a'r Gwasanaethau Amgylcheddol. Profodd yr hyfforddiant i fod yn llwyddiant nid yn unig wrth ddatblygu gwybodaeth SUDS ond o sicrhau dealltwriaeth o'r cysyniad a'r canlyniadau y mae'r ddeddfwriaeth wedi'u cynllunio i'w cyflawni. Gan ddod â'r timau dylunio a'r tîm amddiffyn rhag llifogydd ynghyd sy'n penderfynu ac yn cymeradwyo'r dyluniadau, yn chwalu rhwystrau, yn rhoi wynebau i enwau ac yn ceisio adeiladu perthnasoedd a fydd ond yn gadarnhaol wrth sicrhau bod y gofynion deddfwriaethol yn cael eu bodloni mewn modd amserol a ffasiwn chost-effeithiol.

Gwobrau TIC 2019

Croesawyd gwesteion i Seremoni Gwobrau Trawsnewid i Wneud Cynnydd (TIC) 2019 yn Y Ffwrnes ar 5 Rhagfyr gan ensemble o ddisgyblion o Wasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin a fu'n chwarae cerddoriaeth Nadoligaidd.

Llongyfarchodd Wendy Walters, y Prif Weithredwr, Doug a'i dîm ar lwyddiant eu prosiect – a diolchodd i Dr Llinos Jones, Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin am gefnogi Doug a'i dîm ar y diwrnod.

Wrth siarad am y prosiect buddugol yn ystod y seremoni gwobrau, dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: “Dyna enghraifft wirioneddol ysbrydoledig sy'n dangos, drwy gydweithio, y gallwn gynnig ystod o wasanaethau sy'n darparu'r hyn sydd ei angen ar deuluoedd yn hytrach na'r hyn y credwn y mae ei angen arnynt.”

Adolygiad o Gontract Glanhau Ysgolion – dan arweiniad Douglas Shaw - Fideo.

 

Cynllun Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant Lansiad Swyddogol

Mae ein Cynllun Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant wedi cael ei lansio'n swyddogol gan Paul Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol a'r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor.

Rydym ni fel awdurdod wedi ymrwymo i recriwtio Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant i gefnogi'r agenda Llesiant.

Cafodd 15 o hyrwyddwyr eu recriwtio i ddechrau, er mwyn addysgu a chefnogi gweithwyr i wella eu hiechyd a'u llesiant.

Yn dilyn ymgyrch recriwtio gan Gydgysylltwyr Llesiant yr haf hwn, erbyn hyn mae 55 o hyrwyddwyr iechyd a llesiant ar draws yr awdurdod, gyda chynrychiolwyr ym mhob adran.

Mae'r holl hyrwyddwyr wedi cael hyfforddiant penodol i'w cefnogi yn eu rôl, a ddarparwyd gan Gydgysylltwyr Iechyd a Llesiant Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae rôl yr hyrwyddwyr yn cynnwys:

 • Cydymffurfio â'r Gwerthoedd Craidd y cytunwyd arnynt; Cefnogi, Annog ac Ysbrydoli
 • Rhoi gwybodaeth i gydweithwyr am y rhaglen Iechyd a Llesiant
 • Cysylltu â'r rhaglen waith a bennwyd gan y Cydgysylltwyr Iechyd a Llesiant
 • Defnyddio portffolio o ymgyrchoedd addas, gweithgareddau, rhaglenni, digwyddiadau, adnoddau ac ati i hyrwyddo iechyd a llesiant o fewn ein sefydliad a chyfeirio cydweithwyr i gyfleoedd ac adnoddau
 • Hyrwyddo diwylliant iach o fewn y gweithle
 • Cynorthwyo'r Cydgysylltydd Iechyd a Llesiant i fesur anghenion gweithwyr ac effeithiolrwydd ymyriadau
 • Darparu tystiolaeth a monitro gwybodaeth ar gyfer y Cydgysylltwyr Iechyd a Llesiant
 • Rhannu arferion da ymhlith ei gilydd

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant, cysylltwch â Health&Wellbeing@sirgar.gov.uk

Cysylltwch â'ch Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant

Codwr Arian Movember Nigel

Nigel Skinner, Parc Myrddin - ‘Rwy’n mynd yn Fecsicanaidd - mae Iechyd Meddwl yn fater sy’n agos ataf ac yn gallu ymgripio arnoch chi ar unrhyw adeg am nifer o resymau - mae’n dda I siarad‘

Mae eich rhoddion ar gyfer ‘Atal Iechyd Meddwl ac Hunanladdiad’ wedi codi £ 437.00. Da iawn!

 

Digwyddiadau Su’mae Shwmae

Roedd yr arweinwyr iaith Gymraeg yn brysur yn ystod Diwrnod Su’mae Shwmae eleni! Eleni gwahoddwyd yr arweinwyr i roi cyflwyniad yng nghyfarfod tîm rheoli'r adran. Yn ystod y cyflwyniad, fe wnaeth yr arweinwyr annog a gwahodd yr holl fynychwyr i siarad ychydig o Gymraeg ac atgoffa'r mynychwyr ymhellach o bwysigrwydd gweithio'n ddwyieithog.

Roedd yr arweinwyr hefyd yn hyrwyddo'r cyfleoedd dysgu a datblygu Cymraeg sydd ar gael i staff ac yn myfyrio ar y flwyddyn o ddigwyddiadau a gweithgareddau llwyddiannus y maent wedi'u cyflwyno yn yr adran. Wnaeth yr arweinwyr ddim ymlacio yno!

Y noson honno roeddent yn brysur yn cyflwyno noson gwis adrannol yr oeddent wedi'i chynllunio mewn cydweithrediad â swyddogion polisi iaith Cymraeg ac Y’r Atom. Cafodd y cwis ei gynnal yn garedig gan y darlledwr Gymraeg, Marc Griffiths, a wnaeth waith rhagorol yn herio gwybodaeth gyffredinol y tîmoedd. Mynychodd Cyng.Peter Hughes Griffiths, ein Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth y digwyddiad nid yn unig i dyfarnu eu gwobrau i'n henillwyr ond rhoddodd araith ragorol ar bwysigrwydd dathlu a rhannu'r iaith gyda'n cydweithwyr. 

Roedd y noson yn llwyddiant mawr gyda nifer ohonoch yn cymryd rhan ac yn cefnogi gyda'ch timau ac mae'r arweinwyr yn gobeithio gwneud hwn yn ddigwyddiad blynyddol yn y dyfodol. Llongyfarchiadau i'r tîm buddugol o'r is-adran Gynllunio a da iawn i bawb am ddod draw, cefnogi ond yn bwysicaf oll dysgu a datblygu eich sgiliau Cymraeg.

Dangos Y Cerdyn Coch I Hiliaeth - Ddiwrnod Wisgo Coch

Ar Ddydd Gwener 18fed o Hydref anogwyd staff i wisgo coch mewn diwrnod cenedlaethol o weithredu yn erbyn hiliaeth. Mae Dangos Hiliaeth Y Cerdyn Coch yn cynnal ei Ddiwrnod Gwisgo Coch (DWC) yn flynyddol ym mis Hydref. Anogir ysgolion, busnesau ac unigolion i wisgo coch a rhoi £1 i helpu i hwyluso cyflwyno addysg gwrth-hiliaeth i bobl ifanc ac oedolion ledled Cymru, Lloegr a'r Alban. 

Mae pob ceiniog a godir yn galluogi'r ymgyrch i weithio gyda mwy o bobl ifanc ac oedolion ledled y DU i herio hiliaeth mewn cymdeithas. Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, aelod o’r bwrdd gweithredol dros gydraddoldebau: “Mae hiliaeth yn gwbl annerbyniol mewn cymdeithas wâr a dylid gwneud pob ymdrech i addysgu pobl am yr angen i ddangos parch at gyd-fodau waeth beth yw eu cefndir ethnig.” 

Mae Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cyngor Sir Caerfyrddin yn berthnasol i holl weithwyr y cyngor ac mae gan bawb gyfrifoldeb i gofleidio a chefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i herio ymddygiad ac agweddau sy'n ein hatal rhag cyflawni hyn. Cynghorir y rhai sy'n profi hiliaeth yn y gwaith i gysylltu â'u rheolwr llinell, cynrychiolydd adnoddau dynol neu gynrychiolydd undeb llafur. Cynghorir staff i godi eu pryder trwy bolisi a gweithdrefnau priodol CSC. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad at y Polisi a'r Weithdrefn Cwyno neu'r Polisi a'r Weithdrefn Urddas yn y Gwaith fel sy'n briodol. Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn profi cefnogaeth hiliaeth hefyd ar gael yn:

 • Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth (Cymru): 02920 236 057
 • SARI (Stand Against Racism & Inequality): 0117 942 0060

Diwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Ar Hydref y 10fed, cynorthwyd Hyrwyddwyr Iechyd a Lles Adran yr Amgylchedd Gydlynwyr Iechyd a Lles yr awdurdod i ddarparu cyfres o sesiynau te a trafod.  Oeddech chi'n gwybod y bydd 1 o bob 4 ohonom yn profi iechyd meddwl yn ystod ein hoes. 

Nod y sesiynau hyn oedd codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a'r gefnogaeth sydd ar gael i'n staff. Cafodd ein staff gyfle i siarad am iechyd meddwl mewn amgylchedd cadarnhaol, gyda gwybodaeth ac adnoddau o wasanaethau cymorth amrywiol ar gael. Roedd Te, Coffi a lluniaeth ysgafn ar gael a gwahoddwyd staff i alw i mewn unrhyw bryd yn ystod y sesiwn i gael te a sgwrs a darganfod mwy. Mae yna ystod o gefnogaeth ar gael os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn cael eu heffeithio gan iechyd meddwl:

 • Iechyd Galwedigaethol: Iechydgalwadigaethol@sirgar.gov.uk / 01267 246060
 • Syflaen Iechyd Meddwl (Caerdydd) 02921679400
 • Mind Cymru Caerfyrddin: 01267 222990
 • Samariaid: 08081640123 (Cymraeg)
 • Gwasanaeth Noddfa Min Nos (Llanelli): 01554 253193

Cylchlythyr Staff Hydref 2019

Mwynhewch ddarllen eich Cylchlythyr Staff Hydref 2019.

Is-adran Eiddo

Mae'r Is-adran Eiddo yn parhau i gael ei had-drefnu i'n helpu i ganolbwyntio ar ofynion presennol y Cyngor ac yn y dyfodol o ran dylunio eiddo, cynnal a chadw eiddo a rheoli cyfleusterau.

Gellir gweld crynodeb o'r strwythur newydd, y swyddogaethau a'r prif gysylltiadau ar gyfer pob Adain yn Is-adran Eiddo o dan 'Eiddo' ar tudalen Amgylchedd ac hefyd o dan adran "Strwythur Sefydliadol" ar y Fewnrwyd.

Mae’r gwaith o recriwtio i lenwi ystod o swyddi gwag yn mynd rhagddo wrth i'r strwythur gael ei gyflwyno ym mhob Tîm.

Ymweliadau Depo y’r Arweinwyr Iaith Gymraeg

Eich cyfle fel staff gweithredol i ddarganfod mwy am gynllun yr Arweinwyr Iaith Gymraeg, y cyfleoedd dysgu Cymraeg sydd ar gael, cymryd rhan mewn cwis rhyngweithiol, a chael sgwrs a phaned gyda’r Arweinwyr.

Trafnidiaeth a Phrifydd

Depo Cillefwr, Ystafell Cyfarfod 2, Prifyrdd

 •   6ed o Fedi @ 14:30
 • 13eg o Fedi @ 14:30
 • 20fed o Fedi @ 14:30

Depo Glanaman 

 • 16eg o Fedi @ 08:30
 • 23ain o Fedi @ 08:30

Eiddo

Depo Cillefwr, Ystafell Cyfarfod 1, Eiddo:

 • 6ed o Fedi @ 09:00

Depo Trostre:

 • 4ydd o Hydref @ 09:00

Llongyfarchiadau

Mae Shaun Miles wedi cwblhau ei cwrs BSc Rheoli Adeiladu a Thechnoleg

Mae Gary Clark wedi cwblhau ei radd Baglor mewn Peirianneg.

Mae Karen Mole-Davies wedi cwblhau ei gradd sylfaen mewn Rheoli a Thechnoleg Adeiladu.

Llongyfarchiadau i Rose Mathews, Zoe Smith a Kelly Thomas sydd wedi cwblhau eu sesiwn sefydlu ar gyfer beiciau adrannol.

Cynllun Beiciau Adrannol i Staff Parc Myrddin

Angen gwneud taith fer ar gyfer anghenion gwaith o amgylch Caerfyrddin? Beth am ystyried defnyddio'r Cynllun Peilot Beiciau Adrannol i Staff?

Mae'r manteision yn cynnwys:

 • Cadw'n heini neu wella eich ffitrwydd
 • Gwneud eich rhan i leihau llygredd a helpu i wella'r amgylchedd drwy beidio â gyrru car
 • Mwynhau tywydd yr haf

Am ragor o wybodaeth neu i archebu sesiwn sefydlu cysylltwch â Kelly - rhif estyniad 5130.

Taith fer o amgylch y dref yw'r sesiwn sefydlu hon a hynny er mwyn ichi ymgyfarwyddo â'r beic a'r offer sydd ar gael i'w defnyddio.

Wedi ichi gwblhau y sesiwn sefydlu yn llwyddiannus, mae modd archebu beiciau drwy outlook.

 

Diweddarwyd y dudalen: 14/02/2020 09:55:52