We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Arolwg Covid-19

Ym mis Mai, gofynnwyd am eich barn ar y ffordd newydd o weithio yn dilyn y Coronafeirws (COVID-19). Bydd canlyniadau'r arolwg yn helpu i lunio'r ffordd o weithio yn y dyfodol. Gellir gweld canfyddiadau'r arolwg hwn isod.

Derbyniwyd cyfanswm o 2,543 o ymatebion, sef 32% o'r staff.

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, cadwch lygad ar yr adran Cwestiynau Cyffredin staff ar ein tudalennau canllawiau Coronafeirws, oherwydd mae'n bosibl y gallwch gael atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Peidiwch â phoeni os ydych wedi colli cyfle i ddweud eich dweud ar unrhyw un o'r materion sydd eisoes wedi cael sylw - manteisiwch ar y cyfle hwn i anfon unrhyw adborth sydd gennych chi at ein Prif Weithredwr.

 • Dywedodd 46% 'da'
 • Dywedodd 25% 'ddim yn siŵr'
 • Dywedodd 24% 'da iawn'
 • Dywedodd 4% 'gwael'
 • Dywedodd 1% 'gwael iawn'
 • Dywedodd llawer ohonoch chi fod gweithio gartref yn hytrach na gweithio mewn swyddfa/ystafell ddosbarth wedi bod yn brofiad cadarnhaol oherwydd yr atebion TG sydd ar gael. Roedd hynny hefyd wedi caniatáu ichi gadw mewn cysylltiad â chydweithwyr, disgyblion a chwsmeriaid.
 • Dywedodd sawl aelod o staff ac athrawon fod y sefyllfa hefyd wedi eu gorfodi i wella eu sgiliau TG.
 • Dywedodd rhai ohonoch fod negeseuon clir gan reolwyr a phenaethiaid wedi cael effaith gadarnhaol ar eich gallu i barhau i weithio yn ystod y pandemig.
 • Dywedodd llawer ohonoch fod y gallu i weithio gartref wedi helpu i roi hwb i gynhyrchiant. Roedd treulio llai o amser yn teithio yn arwain at fwy o amser i weithio.
 • Dywedodd llawer ohonoch eich bod yn teimlo llai o straen a bod gennych fwy o amser i greu gwersi arloesol i ddisgyblion ac atebion i ddefnyddwyr gwasanaeth.
 • Nododd rhai bod y gallu i weithio gartref wedi lleihau'r risg o ledaenu'r firws.
 • Yn achos llawer ohonoch, mae gweithio gartref wedi gwella cydbwysedd o ran eich bywyd a gwaith – gan ganiatáu ichi dreulio rhagor o amser gyda'ch teulu..
 • Dywedodd sawl mewn ysgolion fod y ffordd newydd o weithio wedi arwain at fwy o hyblygrwydd gan nad oedd angen bodloni unrhyw ddyddiadau cau caeth. Roedd hynny'n golygu bod ragor o amser i baratoi adnoddau a gwersi, ymgymryd â DPP a chwblhau tasgau gweinyddol.
 • Dywedodd 53% 'nac ydw'
 • Dywedodd 41% 'ydw'
 • Dywedodd 6% 'ddim yn gwybod'

Nododd rhai ohonoch eich bod yn teimlo'n unig wrth weithio gartref a bod gwaith a bywyd gartref wedi cyfuno.

Yr oedd rhai ohonoch yn methu â chyflawni eich rôl yn llawn oherwydd nad oeddech yn gallu cyrchu offer/deunyddiau.

 • Rydym wedi agor adeiladau allweddol fel y gall staff brosesu, argraffu a phostio dogfennau. Yn y dyfodol, ein bwriad yw adolygu'r holl broses i leihau ein dibyniaeth ar bapur.
 • Rydym wedi rhoi proses ar waith ar gyfer casglu/danfon offer fel y gall staff barhau i weithio gartref yn ddiogel. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi llenwi'r Ffurflen Hunanasesu ar gyfer Cyfarpar Sgriniau Arddangos os nad ydych eisoes wedi ei chwblhau. Trafodwch ganlyniadau'r asesiad hwn gyda'ch rheolwr a hefyd unrhyw offer ychwanegol y mae eich rheolwr yn teimlo y gallai fod ei angen arnoch i barhau i weithio'n effeithiol gartref.

Yn achos rhai, mae gofalu am blant, dysgu gartref a pharhau i wneud gwaith yn effeithiol wedi bod yn anodd.

 • Rydym wedi cydnabod bod y sefyllfa hon yn anodd, ac o ganlyniad, mae rhieni sydd â phlant gartref wedi cael yr hyblygrwydd i weithio'r oriau y maent yn gallu. Rydym wedi agor ysgolion fel y gall gweithwyr allweddol gael mynediad at ofal yn ystod y diwrnod gwaith. Rydym wedi creu ystod o awgrymiadau ar sut i weithio gartref yn effeithiol ar y fewnrwyd yn ogystal â datblygu trefniadau dros dro ar gyfer gweithio gartref. Mae yna gyngor a chefnogaeth gyffredinol hefyd ar gael ar ein tudalennau Gofalu am eich Llesiant.

Dywedodd rhai ohonoch nad oedd gennych ddigon o wybodaeth gan reolwyr a bod anghysondeb o ran negeseuon gan reolwyr.

 • I gefnogi negeseuon cyson rydym wedi cyhoeddi diweddariadau rheolaidd i staff a rheolwyr trwy ein bwletinau ar-lein. Mae modd cyrchu'r bwletinau hyn o unrhyw ddyfais.
 • Bydd y canfyddiadau yn cael eu hanfon i'r adrannau priodol er mwyn ystyried yr adborth. Bydd yr holl ddiweddariadau pellach ar gael ar y dudalen hon.

Mae rhai'n teimlo nad yw llwythi gwaith wedi cael eu rhannu yn deg a bod rhai aelodau staff yn derbyn mwy nag eraill.

 • Rydym wedi sicrhau bod ein diolchgarwch wedi cael ei fynegi i’r staff hynny sydd wedi mynd yr ail filltir er mwyn cefnogi gwasanaethau critigol.
  Bydd adrannau priodol yn ystyried y canfyddiadau hyn er mwyn gweithredu yn ôl y gwersi a ddysgwyd. Bydd yr holl ddiweddariadau pellach ar gael ar y dudalen hon.

Yr oedd rhai ohonoch yn poeni nad oedd digon o gyfarpar diogelu personol ar gael i'r rheiny sy'n gweithio yn ein Hybiau Gofal.

 • Bydd cyfarpar diogelu personol yn cael ei rhoi yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth sy'n dilyn cyngor gwyddonol. Byddwn yn parhau i adolygu canllawiau'r Llywodraeth.

Dywedodd sawl aelod o staff ei bod wedi bod yn anodd sicrhau bod pob disgybl yn ymgysylltu â gwersi/gwaith a osodwyd.

 • Rydym yn gwrando ar eich pryderon, ac yn ymwybodol eu bod yn gyffredin ledled Cymru.
  Mae'r wybodaeth hon wedi cael ei rhoi i'n Cyfarwyddwr Addysg a Phlant sy'n gweithio gydag ysgolion i ddatblygu'r ffordd ymlaen. Bydd hyn yn cynnwys cyfathrebu'n rheolaidd â dysgwyr a'u teuluoedd, sicrhau mynediad at TG a datblygu arferion megis dysgu cydamserol ymhellach.

Dywedodd llawer ohonoch chi fod eich rhwydwaith band eang a'ch signal ffôn symudol wedi bod yn broblem wrth weithio gartref.

 • Rydym wedi bod yn hyblyg o ran y canlyniadau disgwyliedig yn achos y staff sy'n profi problemau band eang yn y cartref.
 • Rydym yn cynnal trafodaethau gyda darparwyr er mwyn ceisio gwella band eang yn ein sir.
 • Rydym wedi dosbarthu'r ffonau Mitel swyddfa i dimau.
 • Yn y dyfodol, wrth adolygu ein trefniadau gweithio cyfredol, bydd hyn yn ystyriaeth allweddol i ni.

Roedd rhai ohonoch o'r farn bod y cyfyngiadau ar ddefnyddio meddalwedd Zoom yn broblem wrth geisio cysylltu â sefydliadau allanol.

 • Rydym yn darparu Timau Microsoft a Skype, ac mae modd cynnal cyfarfodydd tebyg i gynhadledd fideo gyda staff mewnol a defnyddwyr allanol drwy'r ddau. Maent yn darparu platfform diogel a chyfrinachol i drafod busnes y Cyngor. Dylai pob cyfarfod sy'n cael ei drefnu gan staff y Cyngor ddefnyddio un o'r platfformau hyn. Gallwch gael rhagor o fanylion ar y tudalennau Cymorth TG ar y fewnrwyd. Os ydych yn derbyn gwahoddiad i gyfarfod neu ddigwyddiad hyfforddi gan sefydliad allanol sy'n defnyddio ZOOM, cysylltwch â John M Williams (Rheolwr Cyflawni Gweithredol TGCh) a fydd yn asesu'r sefyllfa fesul achos ac yn penderfynu a ddylid caniatáu mynediad ichi.
 • Dywedodd 94% fod cyfathrebu'n digwydd o leiaf unwaith yr wythnos.
 • Dywedodd 44% fod cyfathrebu'n digwydd yn ddyddiol.
 • Dywedodd 6% nad oedd cyfathrebu'n digwydd o gwbl.
 • Dywedodd 79% fod cyfathrebu'n digwydd o leiaf unwaith yr wythnos.
 • Dywedodd 17% fod cyfathrebu'n digwydd yn ddyddiol.
 • Dywedodd 21% nad oedd cyfathrebu'n digwydd o gwbl.
 • 66% e-bost
 • 54% y fewnrwyd
 • 48% e-lythyr newyddion
 • 14% arall
 • 6% llythyr newyddion papur
 • Mae'r gallu i gyflawni gwaith yn effeithlon ac yn effeithiol yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag arweinyddiaeth gref o ansawdd.
 • Os oes cyd-ymddiriedaeth rhyngoch chi a'ch rheolwr, gellir gwneud gwaith yn effeithiol mewn unrhyw leoliad.
 • Gallwch weithio o bell o unrhyw leoliad a gellir cyflawni'r mwyafrif o dasgau yn effeithiol ar-lein/yn ddigidol a hynny heb ddefnyddio papur.
 • Mae staff sy'n gweithio mewn ysgolion wedi dysgu y gall gweithio'n ddigidol gefnogi ffyrdd cyfredol o weithio ar yr amod bod gan ddisgyblion yr offer, y cysylltedd, y sgiliau a'r awydd angenrheidiol i ymgysylltu.
 • Yn y dyfodol, mae angen i hylendid yn ein lleoliadau gwaith fod yn flaenoriaeth.

Dywedodd y mwyafrif ohonoch y byddai cymysgedd o weithio gartref, gweithio ystwyth a gweithio swyddfa yn fuddiol.

 • Rydym ar hyn o bryd yn rhoi sylw i'n trefniadau gweithio yn y tymor hir, a byddwn yn cynnwys staff wrth inni lunio'r dyfodol.

Dywedodd llawer fod angen lleihau nifer y cyfarfodydd wyneb yn wyneb.

 • Rydym yn gwrando ar eich adborth. Er bod y pandemig wedi gorfodi pob un ohonom i fabwysiadau ffyrdd newydd o weithio, rydym yn sylweddoli bod llawer o'r ffyrdd hyn yn gweithio'n dda megis defnyddio Skype a Microsoft Teams fel modd o gyfathrebu, ac mae angen i ni ddal ar y cyfle hwn i fabwysiadu'r ffyrdd newydd hyn o weithio ac adeiladu arnynt. Heb os, rydym yn cydnabod y bydd angen i rai gwasanaethau gael gysylltiad wyneb yn wyneb o hyd.

Gofynnodd llawer ohonoch am hyfforddiant ar feddalwedd a chyfathrebu digidol er mwyn sicrhau bod mwy o staff yn gallu gweithio gartref a gweithio'n ystwyth.

 • Rydym wedi creu nifer o diwtorialau ar-lein ac mae modd dod o hyd iddynt ar ein tudalennau cymorth TG ar y fewnrwyd. Mae modd hefyd ddod o hyd i ystod o gymorth a chyngor TG arall.
 • Yn y dyfodol, rydym yn gobeithio darparu atebion digidol ar gyfer ystod o gyfleoedd dysgu.

Dywedodd rhai ohonoch fod angen gwneud gwaith i sicrhau bod yr holl staff yn cael eu cynnwys, gan gynnwys y rheiny nad oes modd cysylltu â nhw yn rhwydd.

 • Ers gofyn i staff yn ein harolwg staff cyntaf y llynedd am y ffordd orau o gyfathrebu â nhw, rydym wedi bod yn gweithio ar draws pob adran i sicrhau ein bod yn gallu cyfathrebu â'r holl staff yn yr awdurdod. Rydym yn cydnabod nad ydym wedi gallu cyfathrebu â'r holl staff yn y gorffennol ond rydym yn canolbwyntio ar wella'r broses o gyfathrebu i bawb ac yn edrych ar wahanol ffyrdd o gyflawni hynny.

Roedd gan lawer ohonoch bryderon am hylendid wrth ddychwelyd i'ch lleoliad gwaith.

 • Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein holl ysgolion; adeiladau swyddfa a depos yn barod i staff ddychwelyd iddynt. Gellir cael rhagor o wybodaeth am hyn ar y dudalen ‘cadw pellter cymdeithasol yn y gwaith’ sydd ar y fewnrwyd. Byddwn yn parhau i weithio yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.

Roedd rhai'n gwerthfawrogi'r cyfathrebu trawsadrannol sydd wedi bod yn mynd rhagddo yn ystod y cyfyngiadau symud ac yn gobeithio y bydd y grwpiau hyn yn parhau.

 • Rydym yn gwrando ar eich adborth. Cyn y pandemig Coronafeirws fe wnaethon ni greu’r weledigaeth 'Un Cyngor > Un Weledigaeth > Un Llais' gyda’r nod o weithio fel un cyngor yn hytrach na gweithio mewn is-adrannau ac adrannau.
 • Mae'r pandemig Coronafeirws wedi helpu i leihau'r seilo gan ein bod wedi gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod gwasanaethau'n parhau trwy gydol COVID-19. Rydym yn gweithio i sicrhau bod hyn yn parhau.

Diweddarwyd y dudalen: 02/07/2020 22:07:34