We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Asesiad risg unigol

Os ydych wedi bod yn gwarchod eich hun, neu os ydych yn dychwelyd i’r gweithle, gallwch bellach lenwi asesiad risg unigol a fydd yn asesu eich risg o ran Covid-19 ac yn nodi unrhyw addasiadau personol. 

Er mai'r flaenoriaeth yw asesu risg gweithwyr sy'n dychwelyd i'r gweithle ar ôl gwarchod, mae'r asesiad risg yn berthnasol i'r holl staff, gan gynnwys y rheiny sy'n dychwelyd i ddyletswyddau arferol ar ôl cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â COVID-19, y rheiny sy'n dychwelyd i'r gweithle ar ôl gweithio gartref, y rheiny a oedd yn parhau i weithio o'r gweithle neu unrhyw un sydd â phryder ynglŷn â pha mor agored ydynt i COVID-19. Os yw eich sgôr yn yr oren neu'r coch, dylech siarad â'ch rheolwr llinell.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Dylech drafod eich asesiad risg unigol gyda'ch reolwr. Bydd hyn yn helpu chi a'ch reolwr i asesu'r risgiau a chytuno ar drefniadau gweithio ar ôl dychwelyd i'r gwaith.

Ar ôl darllen a chwblhau'r asesiad risg unigol, dylai eich rheolwr llinell weithredu mesurau i leihau'r risg o drosglwyddo COVID-19 gymaint ag y bo modd drwy wneud y canlynol:

  • Esbonio'r systemau gweithio diogel ac asesiadau risg yn y gweithle sy'n benodol i'w gweithle.
  • Cael sgwrs adeiladol am sut y gellir galluogi proses ddiogel o ddychwelyd i'r gwaith.
  • Dod i gytundeb ar ddyletswyddau gwaith ar ôl dychwelyd i'r gweithle.

Llawrlwythwch yr adnodd asesu risg yma:

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/adnodd-asesu-risg-covid-19-ar-gyfer-y-gweithlu-31-03-21.pdf

Diweddarwyd y dudalen: 17/06/2021 16:26:51