We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Asesiadau risg cyflenwi gwasanaeth

Yn unol â chyngor y llywodraeth, dylech barhau i weithio gartref lle gallwch. Os nad yw hyn yn bosibl neu os yw'n ofynnol i chi fynd i'r gweithle, mae'n rhaid i chi gael cymeradwyaeth gan eich rheolwr llinell.

Mae holl ganllawiau a deddfwriaeth y Llywodraeth yn cael eu hadolygu'n barhaus er mwyn sicrhau bod yr awdurdod yn gweithredu'r holl gamau rhesymol er mwyn sicrhau diogelwch yr holl weithwyr ac aelodau'r cyhoedd wrth gyflawni ei waith.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae'r asesiadau risg ar gyfer Rheoli Gwasanaethau Critigol a Chynllun Adfer Gwasanaethau a ysgrifennwyd ar ddechrau'r pandemig yn cael eu diweddaru'n rheolaidd gan ein tîm Iechyd a Diogelwch:

Roedd yr Arferion Gweithio Diogel ac Asesiadau Risg newydd a oedd yn benodol ar gyfer Covid-19 a gafodd eu llunio cyn i wasanaethau ail-ddechrau wedi bod yn destun proses awdurdodi y Grŵp Rheoli Aur ac Arian, ochr yn ochr â dogfennau perthnasol eraill.Maent yn cael eu hadolygu a'u diweddaru'n gyson wrth i ganllawiau'r llywodraeth newid, h.y. pan ddaeth gorchuddion wyneb yn ofynnol.

Asesiadau risg gwasanaeth-benodol

Gofynnwch i'ch rheolwr am gael gweld y fersiwn diweddaraf o'r dogfennau Asesiad Risg ac Arferion Gweithio Diogel sy'n ymwneud â'ch gwasanaeth, a fydd yn egluro'r risgiau a pha fesurau sydd wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod eich gwaith/gweithle yn cydymffurfio â'r rheoliadau o ran Covid.

Gan fod y dogfennau'n cael eu diweddaru'n gyson, nid ydym yn cyhoeddi'r dogfennau hyn ar y fewnrwyd er mwyn sicrhau nad ydych yn cyfeirio at fersiwn blaenorol (hen) o'r ddogfen.

Mae pawb yn gyfrifol am iechyd a diogelwch yn y gwaith felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi gweld a deall yr asesiadau risg a'r arferion gweithio diogel ar gyfer eich swydd a'ch gweithle. Os oes gennych unrhyw bryderon, dylech eu codi gyda'ch rheolwr cyn gynted â phosibl a siarad ag AD neu Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch os nad ymdrinnir â'ch pryderon.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, anfonwch e-bost at Iechyd a Diogelwch CEHealthandSafety@sirgar.gov.uk.

Diweddarwyd y dudalen: 16/03/2021 10:48:13