We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Defnyddio ein cerbydau yn ddiogel yn ystod Covid-19

Mae nifer o wasanaethau a thimau ar draws Cyngor Sir Caerfyrddin yn defnyddio cerbydau’r awdurdod yn ogystal â'u ail-lenwi â thanwydd mewn gwahanol leoliadau yn y Sir wrth gyflawni gwasanaethau hanfodol yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19). Bwriad y canllaw hon yw ceisio sicrhau iechyd, diogelwch a llesiant y gweithwyr.

Bydd holl ganllawiau a deddfwriaeth y Llywodraeth yn cael eu hadolygu'n barhaus er mwyn sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithredu'r holl gamau rhesymol er mwyn sicrhau diogelwch yr holl weithwyr ac aelodau o'r cyhoedd wrth gyflawni ei waith.

Bydd angen i bob gweithiwr sicrhau bod arferion gweithio diogel gan gynnwys arferion hylendid da, mesurau cadw pellter cymdeithasol a dulliau cyfyngu (ei ddal, ei daflu, ei ddifa, ac ati.) yn cael eu dilyn.

O ran y canllawiau sy'n berthnasol i gategorïau o bobl sy'n eithriadol o agored i niwed (gwarchod), y rhai sy’n agored i niwed a chategorïau eraill sy'n gofyn am weithredu mesurau ychwanegol, dilynwch ein canllawiau Coronafeirws neu ewch i llyw.cymru/coronafeirws

Cyfeiriwch at yr asesiadau risg safonol a’r systemau gweithio diogel sy'n ymwneud â'r gweithgaredd sy'n cael ei gyflawni.

Gellir dod o hyd i gyngor ac arweiniad cyffredinol ar ddefnyddio cerbydau ar ein tudalen Teithio a Pharcio.

 • Rhowch wybod i'ch goruchwylydd/Rheolwr Llinell ar unwaith os oes gennych unrhyw symptomau perthnasol a amlinellwyd.
 • Rhaid i weithwyr roi gwybod i'w rheolwyr am unrhyw gyflyrau meddygol a allai effeithio ar ymgymryd â'u dyletswyddau a'r gallu i weithio'n ddiogel.
 • Bydd trefniadau megis amser dechrau a gorffen gwasgarog, amseroedd egwyl ac ati yn cael eu hystyried a'u gweithredu lle bo hynny'n briodol er mwyn sicrhau diogelwch yr holl weithwyr mewn swyddfeydd / depos ac ati. Nid yw'r trefniadau hyn yn atal dewisiadau eraill.
 • Rhaid i gerbydau gynnwys cynhyrchion glanhau priodol, weips hylendid tafladwy a dulliau o waredu cynhyrchion glanhau sydd wedi'u defnyddio yn y cerbyd.
 • Mae'n rhaid bod gan y gweithiwr Fathodyn Prawf Adnabod dilys. Gall fod angen dangos hwn ar gais yr Heddlu.
 • NI DDYLAI gweithwyr ymgasglu mewn grwpiau yn y depos / swyddfeydd neu allan ar y safle ac mae'n RHAID iddynt gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr, lle bynnag y bo hynny'n bosibl.
 • Mae'n RHAID cymryd pob egwyl a chyfnodau gorffwys ar adegau gwahanol, ac mae'n rhaid defnyddio cyfleusterau llesiant un ar y tro.
 • Dylai gweithwyr beswch a thisian i mewn i hancesi papur (neu disian i mewn i'w braich os nad oes hances papur ganddynt), a'u gwaredu i fin a golchi dwylo.
 • RHAID i weithwyr lanhau eu dwylo cyn bwyta, yfed ac ati
 • PEIDIWCH Â chyffwrdd eich wyneb â dwylo budr.
 • Dylid gorchuddio briwiau a chrafiadau drwy ddefnyddio plasteri dal dŵr sydd ar gael yn y blwch cymorth cyntaf.
 • Os yw gweithwyr yn teimlo eu bod mewn perygl dybryd yn ystod y diwrnod gwaith, dylent bellhau eu hunain oddi wrth y gweithgaredd / sefyllfa a rhoi gwybod i'w rheolwr llinell er mwyn cael cyngor.
 • Rheolwr y Gwasanaeth/Y Goruchwyliwr a fydd yn penderfynu a yw'r gweithgaredd yn un hanfodol i'w gyflawni. Dylid ond defnyddio cerbyd os yw'n hanfodol gwneud.
 • Dewiswch gerbyd priodol ar gyfer y dasg. Os oes angen i fwy nag un gweithiwr ymgymryd â'r dasg, mae'n RHAID i'r gweithwyr deithio mewn cerbydau ar wahân er mwyn cadw pellter cymdeithasol.
 • Dim ond gwasanaethau a gymeradwywyd gan Y GRŴP RHEOLI AUR sy'n cael teithio gyda'i gilydd a bydd arferion gweithio diogel penodol yn ymgorffori'r mesurau sy'n ofynnol i sicrhau'r diogelwch mwyaf posibl.
 • Mae'n rhaid i bob gweithiwr sicrhau lefel uchel o hylendid. Golchwch eich dwylo â dŵr a sebon am o leiaf 20 eiliad cyn ichi fynd i mewn i'r cerbyd.
 • Wrth ichi fynd i mewn i'r cerbyd, glanhewch yr holl arwynebau cyffwrdd e.e. man tanio, llyw, ffon gêr ac ati â weips. Rhowch weips wedi'u defnyddio mewn bag sbwriel a'u gwaredu'n briodol.
 • Ewch i mewn ac allan o'r cerbyd cyn lleied â phosibl.
 • Pan fydd angen stopio sawl gwaith ar yr un siwrnai, gwnewch yn siŵr eich yn golchi eich dwylo am o leiaf 20 eiliad gan ddefnyddio sebon a dŵr os oes cyfleusterau ar gael neu defnyddiwch weips / glanweithydd dwylo i lanhau eich dwylo cyn mynd yn ôl mewn i'r cerbyd.
 • Glanhewch yr holl arwynebau cyffwrdd â weips wrth ichi fynd allan o'r cerbyd.
 • Rhowch weips wedi'u defnyddio mewn bag sbwriel a'u gwaredu'n briodol.
 • Wrth ichi fynd allan o'r cerbyd a chyn parhau â dyletswyddau pellach, defnyddiwch weips / glanweithydd dwylo i lanhau eich dwylo. Os oes cyfleusterau ar gael, golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad â dŵr a sebon.
 • Ewch allan o'r cerbyd ac agorwch y cap tanwydd.
 • Gwisgwch bâr o fenig tafladwy sydd ar gael wrth y pympiau.
 • Dewiswch y ffroenell ofynnol a llanwch y cerbyd â'r tanwydd priodol, gan gyffwrdd ag arwynebau a gwrthrychau eraill cyn lleied â phosibl.
 • Rhowch y ffroenell yn ei hôl.
 • Tynnwch y menig tafladwy bant a'u rhoi yn y bin wrth ymyl y pympiau.
 • Caewch y cap tanwydd ar y cerbyd.
 • Defnyddiwch weips / glanweithydd dwylo i lanhau eich dwylo.
 • Talwch am y tanwydd drwy dalu'n ddigyffwrdd os oes modd gwneud hynny a sicrhewch eich bod yn cydymffurfio â threfniadau diogelwch lleol o ran cadw pellter cymdeithasol yn yr orsaf ail-lenwi tanwydd/depo er mwyn sicrhau'r diogelwch mwyaf posibl.
 • Defnyddiwch weips/ glanweithydd dwylo i lanhau eich dwylo cyn mynd ôl mewn i'r cerbyd neu cyn cyffwrdd â'r cerbyd. Os oes cyfleusterau ar gael, golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad â dŵr a sebon.
 • Pan fyddwch yn cyrraedd eich lleoliad, golchwch eich dwylo cyn gynted â phosibl am o leiaf 20 eiliad â sebon a dŵr.

Dilynwch gamau 1 – 3 ‘Defnydd a glendid cerbydau’ uchod cyn dilyn y camau isod.

Cyn i chi fynd i mewn i'r cerbyd trydan...

 • Gwisgwch bâr o fenig tafladwy.
 • Tynnwch y cebl gwefru o'r cerbyd a'i gadw'n ddiogel.
 • Caewch gap gwefru'r cerbyd.
 • Tynnwch y menig tafladwy bant a'u gwaredu mewn bin neu fag sbwriel.
 • Agorwch ddrws y cerbyd ac ewch i mewn.
 • Dilynwch gamau 4 - 10 o ‘Defnydd a glendid cerbydau’.

Diweddarwyd y dudalen: 08/02/2021 12:00:48