We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Menywod Beichiog – Asesiad Risg

Rydym wedi cynnal Asesiad Risg Corfforaethol i gefnogi Rheolwyr wrth ystyried y risgiau sy'n gysylltiedig â'r gwaith y maent yn ei wneud yn ystod COVID-19. Os ydych yn feichiog bydd y dudalen hon yn rhoi trosolwg o'r hyn a ddylai fod ar waith er mwyn eich diogelu.

Mae'r asesiad risg yn archwilio'r risg bosibl y gallai mamau beichiog ei hwynebu a'r hyn y mae angen ei roi ar waith i leihau neu ddileu'r risg.

Menywod Beichiog Asesiad Risg (.pdf)

Argymhellir eich bod fel mam feichiog yn gwneud y canlynol bob amser:

 • Sicrhau hylendid dwylo da, gan ddefnyddio sebon a dŵr neu gel sy'n cynnwys alcohol yn aml.
 • Cadw pellter o 2 fetr i leihau'r risg o ledaenu COVID 19.
 • Defnyddio cyfarpar diogelu personol priodol a nodwyd ar gyfer rôl y fam feichiog a'r defnydd cywir o'r cyfarpar diogelu personol.
 • Cadw at y gofynion ynysu ar gyfer achosion hysbys neu achosion posibl o COVID-19
 • Gweithio gartref lle bynnag y bo modd
 • Yfed digon o ddŵr drwy gydol y diwrnod.
 • Cymryd egwyl yn aml yn ystod y dydd.
 • Dylech fynychu eich holl sganiau beichiogrwydd a'ch apwyntiadau cyn geni oni bai eich bod yn cael eich cynghori i beidio.
 • Trafodwch unrhyw bryderon â'ch Rheolwr a ddylai gadw cofnod o'r sgwrs
 • Cynghorir bod mamau beichiog yn gweithio gartref lle bynnag y bo modd, yn enwedig ar ôl 28 wythnos
 • Os na ellir gwneud hyn, dylech drafod unrhyw risgiau cysylltiedig o ran COVID-19 gyda'ch meddyg teulu, Ymwelydd Iechyd, nyrs famolaeth ac ati cyn ystyried dychwelyd i'r gweithle / parhau i weithio a thrafod unrhyw bryderon â'ch rheolwr llinell
 • Os oes gennych symptomau posibl COVID-19 dylech aros gartref, cael eich profi a chysylltu â'ch bydwraig neu'ch tîm mamolaeth a fydd yn rhoi cyngor i chi ar y camau nesaf
 • Fe'ch cynghorir i beidio â gweithio mewn rolau cyswllt wyneb yn wyneb / rheng flaen uniongyrchol y tu hwnt i 28 wythnos y beichiogrwydd a dylai eich rheolwr drafod opsiynau ar gyfer dyletswyddau eraill gan roi addasiadau priodol ar waith ar y cyd ag Adnoddau Dynol

Mae'r GIG wedi darparu canllawiau defnyddiol ar Feichiogrwydd a’r Coronafeirws, os nad yw eich rheolwr eisoes wedi rhannu hyn â chi, rydym yn argymell eich bod yn darllen y canllawiau hyn.

Mae gan Goleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr wybodaeth ddefnyddiol am y Coronafeirws a beichiogrwydd.

Diweddarwyd y dudalen: 02/03/2021 14:40:03