We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Brechlyn Coronafeirws

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Strategaeth Frechu ym mis Ionawr 2021. Rhagor o wybodaeth am raglen frechu COVID-19 a sut y mae'r Cyngor yn cefnogi'r rhaglen..

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Darllenwch mwy

Diweddariadau Brechlyn Hydref:

>Y gwaith o ddarparu brechlyn Covid i blant 12 i 15 oed yn cyflymu yng Nghymru - Hydref 4

Diweddariadau Brechlyn Medi:

>Y Prif Swyddog Meddygol yn annog menywod beichiog i gael y brechlyn Covid-19 - Medi 21

>Cyhoeddiad y JCVI am raglen pigiadau atgyfnerthu yn yr hydref - Medi 15

>Cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu a’r Prif Swyddog Meddygol ar frechu plant a phobl ifanc 12-15 oed - Medi 15

>Cyngor y Cyd-bwyllgor ar Frechu ag Imiwneiddio (JCVI) ar gynnig brechiad pellach i unigolion sy’n ddifrifol imiwnoataliedig - Medi 2

Diweddariadau Brechlyn Awst:

>Gadael neb ar Ôl wrth i fyrddau Iechyd weithio i frechu pawb dros 16 oed - Awst 18

>Dim angen i oedolion sydd wedi eu brechu’n llawn hunanynysu - Awst 6

Ni fydd yr holl oedolion sydd wedi eu brechu’n llawn yn gorfod hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel un o gysylltiadau agos rhywun sydd â choronafeirws o 7 Awst.

Hefyd ni fydd angen i blant a phobl ifanc dan 18 oed hunanynysu os cânt eu nodi fel cyswllt agos i achos positif. Ond bydd yn rhaid i bawb sy’n profi’n bositif am y coronafeirws neu sydd â symptomau hunanynysu am 10 diwrnod o hyd, p’un a ydynt wedi cael eu brechu ai peidio.

Diweddariadau Brechlyn Gorffennaf:

>Cyhoeddiad y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar frechu plant a phobl ifanc - Gorffennaf 20

Diweddariadau Brechlyn Mehefin:

>Y Gweinidog Iechyd yn annog pobl i gael eu brechu wrth i nifer yr achosion o’r amrywiolyn Delta gynyddu - Mehefin 18

Diweddariadau Brechlyn Mai:

>Gwahoddir pobl dros 21 oed i gofrestru os ydynt am drefnu apwyntiad i gael brechlyn - Mai 25

>Wedi derbyn brechlyn cyntaf Pfizer dros 21 diwrnod yn ôl? - Mai 19

Diweddariadau Brechlyn Ebrill:

>Arolwg brechlyn Covid-19 ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol - Ebrill 26

Diweddariadau Brechlyn Mawrth:

>Mawrth 30 - BIP Hywel Dda yn annog pobl i fwcio ail apwyntiad brechlyn Pfizer

>Mawrth 9 - Gofalwyr di-dâl

>3ydd Mawrth -Ail frechlyn Covid-19 i’w ddarparu mewn Canolfannau Brechu Torfol

Diweddariadau Brechlyn Chwefror:

>26ain Chwefror - Cyhoeddi lleoliadau brechu a llinell amser ar gyfer preswylwyr Hywel Dda mewn grwpiau blaenoriaeth 5 i 9

>18fed Chwefror -Ail ddos Covid-19

Diweddariadau Brechlyn Ionawr:

>28ain Ionawr -Diweddariad ynghylch brechiadau Covid-19

>7fed Ionawr - Brechiadau Covid - Diweddariad

Gwiriwch a ydych yn gymwys i gael y brechlyn drwy fynd i icc.gig.cymru

Os gofynnir i chi fynd i apwyntiad brechu ewch i icc.gig.cymru i gael yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn rhannu diweddariadau wythnosol mewn perthynas â chyflwyno Rhaglen Brechu Torfol Covid-19. Mae'r diweddariad wythnosol hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Fel cyflogwr ni allwn eich gorfodi i gael brechlyn Covid-19. Fodd bynnag, rydym yn cefnogi'r rhaglen frechu ac yn eich annog yn gryf i fanteisio ar y cynnig, yn enwedig os ydych yn gweithio mewn rôl sy'n wynebu cleifion / cleientiaid.

Er mwyn cynorthwyo ein gweithlu, a lle cynhelir apwyntiadau yn ystod eich oriau gwaith arferol, rydym yn caniatáu i weithwyr gael amser o'r gwaith yn ystod 2021 i fynychu apwyntiadau brechu COVID-19.

Dylai gweithwyr gael cymeradwyaeth gan eu rheolwr llinell cyn cael amser o'r gwaith i fynychu apwyntiad brechu COVID-19. Dylent roi cymaint o rybudd â phosibl i'w rheolwr llinell yr hoffent gael amser o'r gwaith at y diben hwn.

Gall rheolwyr llinell, yn ôl eu disgresiwn, ofyn i weithwyr ddangos tystiolaeth o'u hapwyntiad (er enghraifft cerdyn apwyntiad neu neges e-bost/testun yn eu gwahodd i apwyntiad brechu COVID-19).

Er mwyn hwyluso hyn, rhoddir amser priodol i ffwrdd gyda thâl i weithwyr sy'n cael apwyntiad brechu yn ystod oriau gwaith.

Ni fydd amser o'r gwaith yn cael ei roi i weithiwr sy'n cael apwyntiad brechu y tu allan i oriau gwaith arferol.

Rhoddir amser o'r gwaith ar gyfer y ddau apwyntiad brechu yn 2021 yn unig.

Nid yw ein Polisi Brechu yn caniatáu amser i ffwrdd o'r gwaith â thâl yn yr achos hwn. Trafodwch eich amgylchiadau â'ch rheolwr oherwydd gallai ein Polisi Amser i Ffwrdd ar gyfer Dibynyddion, darpariaethau gwyliau blynyddol neu’r Cynllun Oriau Hyblyg gynnig atebion ymarferol i chi. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y tudalennau Adnoddau Dynol ar y fewnrwyd.

Mae'n bosibl y bydd rhai pobl yn cael adwaith i'r brechlyn. Os bydd yn rhaid i chi gymryd amser i ffwrdd o'r gwaith oherwydd adwaith, bydd yr absenoldeb yn cael ei gofnodi fel salwch ond ni fydd yn cyfrif tuag at unrhyw sbardunau absenoldeb salwch. Ceir rhagor o wybodaeth i Reolwyr mewn perthynas â chofnodi'r math hwn o absenoldeb ar ein tudalennau Absenoldeb Salwch ar y fewnrwyd.

Mae statws brechu gweithiwr yn gyfystyr â data categori arbennig a chan nad yw'r brechlyn yn un o'r amodau cyflogi ni ddylai fod unrhyw reswm dilys dros ofyn i weithiwr am ei statws brechu. Os oes angen rhagor o gyngor arnoch ynghylch y mater hwn, mae croeso ichi gysylltu'n uniongyrchol â'r tîm Adnoddau Dynol.

Gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin eraill sy'n ymwneud â brechlyn Covid-19 drwy fynd i icc.gig.cymru.

 

 

Diweddarwyd y dudalen: 12/08/2021 13:56:15