We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Brechlyn Coronafeirws

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Strategaeth Frechu ym mis Ionawr 2021. Rhagor o wybodaeth am raglen frechu COVID-19 a sut y mae'r Cyngor yn cefnogi'r rhaglen..

Gwiriwch a ydych yn gymwys i gael y brechlyn drwy fynd i icc.gig.cymru

Os gofynnir i chi fynd i apwyntiad brechu ewch i icc.gig.cymru i gael yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn rhannu diweddariadau wythnosol mewn perthynas â chyflwyno Rhaglen Brechu Torfol Covid-19. Mae'r diweddariad wythnosol hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a phartneriaid eraill i ddarparu'r rhaglen frechu leol. Mae gennym rôl bwysig o ran darparu gwirfoddolwyr i helpu i sicrhau bod y rhaglen yn cael ei chyflawni'n ddidrafferth. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, siaradwch â'ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf.

Fel cyflogwr ni allwn eich gorfodi i gael brechlyn Covid-19. Fodd bynnag, rydym yn cefnogi'r rhaglen frechu ac yn eich annog yn gryf i fanteisio ar y cynnig, yn enwedig os ydych yn gweithio mewn rôl sy'n wynebu cleifion / cleientiaid.

Er mwyn cynorthwyo ein gweithlu, a lle cynhelir apwyntiadau yn ystod eich oriau gwaith arferol, rydym yn caniatáu i weithwyr gael amser o'r gwaith yn ystod 2021 i fynychu apwyntiadau brechu COVID-19.

Dylai gweithwyr gael cymeradwyaeth gan eu rheolwr llinell cyn cael amser o'r gwaith i fynychu apwyntiad brechu COVID-19. Dylent roi cymaint o rybudd â phosibl i'w rheolwr llinell yr hoffent gael amser o'r gwaith at y diben hwn.

Gall rheolwyr llinell, yn ôl eu disgresiwn, ofyn i weithwyr ddangos tystiolaeth o'u hapwyntiad (er enghraifft cerdyn apwyntiad neu neges e-bost/testun yn eu gwahodd i apwyntiad brechu COVID-19).

Er mwyn hwyluso hyn, rhoddir amser priodol i ffwrdd gyda thâl i weithwyr sy'n cael apwyntiad brechu yn ystod oriau gwaith.

Ni fydd amser o'r gwaith yn cael ei roi i weithiwr sy'n cael apwyntiad brechu y tu allan i oriau gwaith arferol.

Rhoddir amser o'r gwaith ar gyfer y ddau apwyntiad brechu yn 2021 yn unig.

Mae'n bosibl y bydd rhai pobl yn cael adwaith i'r brechlyn. Os bydd yn rhaid i chi gymryd amser i ffwrdd o'r gwaith oherwydd adwaith, bydd yr absenoldeb yn cael ei gofnodi fel salwch ond ni fydd yn cyfrif tuag at unrhyw sbardunau absenoldeb salwch. Ceir rhagor o wybodaeth i Reolwyr mewn perthynas â chofnodi'r math hwn o absenoldeb ar ein tudalennau Absenoldeb Salwch ar y fewnrwyd.

Gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin eraill sy'n ymwneud â brechlyn Covid-19 drwy fynd i icc.gig.cymru.

 

 

Diweddarwyd y dudalen: 23/03/2021 11:56:41