We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Canllawiau gweithio gartref

Er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud popeth y gallwn i gadw'n ddiogel, mae'r Llywodraeth yn parhau i fynnu bod gweithwyr yn gweithio gartref lle bynnag y bo modd.

Rydym yn gwybod ei fod yn gyfnod anodd i lawer ond hoffem ddiolch i chi am eich ymdrechion parhaus. Cofiwch ein bod yma i'ch cefnogi os ydych yn ei chael hi'n anodd. Os nad ydych eisoes wedi gwneud, ewch i'r tudalennau Iechyd a Llesiant sy'n cynnig cyngor a chymorth ymarferol. Cofiwch y gallwch hefyd gysylltu â'ch Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant neu eich rheolwr llinell.

Fel arall, os oes gennych unrhyw gwestiynau, pryderon neu awgrymiadau sy'n gysylltiedig â llesiant, cysylltwch â'r Tîm Iechyd a Llesiant drwy'r ffurflen gyswllt ar-lein.

Rydym wedi llunio'r canllawiau isod ar drefniadau gweithio gartref dros dro yn ystod COVID-19.

Mae'r canllawiau hyn yn ymdrin â phynciau megis patrymau gwaith, cyfathrebu, dysgu a datblygu, iechyd a diogelwch, offer a deunyddiau, treth, diogelwch a chytundebau morgais neu rent.

Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i holl weithwyr Cyngor Sir Caerfyrddin ac eithrio gweithwyr a gyflogir yn lleol gan ysgolion lle bydd y Cyrff Llywodraethu yn pennu'r dull a ddefnyddir.

Fodd bynnag, efallai y bydd ysgolion yn dymuno mabwysiadu'r canllawiau hyn er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch.

Os ydych yn rheolwr gallwch gael rhagor o gymorth ar ein tudalen Canllawiau i Reolwyr.

Yn gyffredinol, mae eich oriau gwaith contractiol yn berthnasol tra byddwch yn gweithio gartref, a hynny er mwyn sicrhau eich bod ar gael i ddefnyddwyr gwasanaeth yn ystod oriau safonol.  Fodd bynnag, cynigir hyblygrwydd i weithwyr sy'n cydbwyso cyfrifoldebau gofalu, e.e. gofalu am blant tra bo'r ysgolion ar gau.  Yn yr amgylchiadau hyn, mae llawer o weithwyr wedi gweithio'n hyblyg ar adegau sy'n addas iddynt hwy, y bobl y maent yn gofalu amdanynt a'r gwasanaeth.  Os ydych wedi cytuno ar hyn â'ch rheolwr, bydd hyn yn parhau tra bydd angen hyblygrwydd arnoch.  Mae'n allweddol eich bod yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch rheolwr am eich amgylchiadau.

Bydd llawer o weithwyr yn dymuno parhau i ddefnyddio'r Cynllun Oriau Hyblyg ac mae'r cynllun hwn yn dal i fod ar agor i'r rheiny sydd mewn sefyllfa i wneud hynny, ar yr amod bod y cofnodion amser priodol yn cael eu cadw.

Weithiau gall gweithio gartref arwain at gymylu'r cydbwysedd gwaith/cartref felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd seibiant yn rheolaidd ac nad ydych yn gweithio gormod o oriau.

Gall y cynghorion canlynol fod o gymorth ichi:

 • Cymerwch seibiant yn rheolaidd gan gynnwys o leiaf 30 munud i gael cinio;
 • Ceisiwch gynnal patrwm gwaith rheolaidd lle bynnag y bo'n bosibl a sicrhau bod o leiaf 11 awr rhwng gorffen gweithio a dechrau gweithio y diwrnod wedyn;
 • Dylech barhau i gymryd eich gwyliau blynyddol i sicrhau eich bod yn cael seibiant o'ch gwaith;
 • Sicrhewch eich bod yn diweddaru eich calendr gwaith ar-lein er mwyn i'ch cydweithwyr a'ch rheolwr allu gweld pryd rydych ar gael a phryd nad ydych ar gael.

Cofiwch edrych ar y tudalennau llesiant ar y fewnrwyd sy'n cynnwys llawer o gyngor a chymorth i'ch helpu i ofalu am eich llesiant.

I lawer ohonom, gallwn deimlo ein bod wedi'n hynysu oddi wrth ein cydweithwyr o ganlyniad i weithio gartref, yn enwedig os ydym wedi arfer gweithio mewn tîm neu swyddfa lle mae rhyngweithio cymdeithasol yn tueddu i ddigwydd yn rheolaidd, boed hynny'n sgwrs yn ystod egwyl goffi neu amser cinio. 

Mae cyfathrebu'n rheolaidd yn hanfodol er mwyn inni allu cynnal ymdeimlad o agosrwydd yn y cyfnod anodd hwn, gan adlewyrchu ein Gwerth Craidd fel Un Tîm.  Wrth ganolbwyntio ar ein gwaith mae'n rhaid inni wneud ymdrech ychwanegol i gadw mewn cysylltiad â'n cydweithwyr, yn enwedig pan nad ydynt o bosibl yn gwybod neu'n deall yn hawdd yr hyn yr ydym yn gweithio arno. Mae'n bwysig cynnal perthynas waith dda â chydweithwyr a chymryd cyfrifoldeb personol dros gadw mewn cysylltiad.

Mae ein hadnoddau dysgu a datblygu yn cynnig awgrymiadau ymarferol ar gyfer cadw mewn cysylltiad, gan ddefnyddio technoleg yn dda a chofio hefyd ein bod i gyd yn ceisio addasu i ffyrdd newydd o weithio, a chael y cydbwysedd cywir rhwng gwaith a bywyd. Mae cyswllt rheolaidd rhyngoch chi a'ch rheolwr llinell yn bwysig er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir i wneud eich gwaith a'ch bod yn teimlo'n rhan o bethau. Mae'r meysydd ffocws allweddol yn cynnwys:

 • Bod gennych yr offer cywir a'ch bod yn gallu defnyddio systemau TG;
 • Bod gennych gynllun i ddatblygu eich sgiliau i ddefnyddio cymwysiadau megis Microsoft Teams i wneud galwadau fideo/anfon negeseuon a chymryd rhan mewn cyfarfodydd;
 • Eich bod yn cytuno pryd i gael cyfarfod ar-lein personol rheolaidd er mwyn ichi fod yn glir ynghylch eich nodau gwaith ac er mwyn ichi allu rhoi adborth;
 • Eich bod yn cael cyfle i drafod eich llesiant ac yn gallu cael sgyrsiau/cyfarfodydd ar-lein anffurfiol ag eraill.

Mae ein Tîm Datblygu Trefniadaeth yn rhoi cymorth i reolwyr ac unigolion o ran y ffyrdd newydd hyn o weithio gan gynnwys sgiliau digidol ac yn parhau i gynnig amrywiaeth o ddysgu digidol.  Fe'ch anogir i barhau i ddefnyddio'r adnoddau dysgu a datblygu hyn tra byddwch yn gweithio gartref.

Os oes anghenion datblygu penodol sy'n hanfodol o ran eich gallu i gyflawni eich rôl wrth weithio gartref, mae'n bwysig eich bod yn trafod y rhain â'ch rheolwr llinell fel rhan o'ch trafodaeth bersonol. Wedyn, os oes angen, gall eich rheolwr llinell ofyn am gyngor gan Ymgynghorydd Datblygu Trefniadaeth i ystyried sut y gellir diwallu'r anghenion hyn.

Os byddwch yn sâl ac na allwch weithio, mae'n rhaid ichi ffonio'ch rheolwr llinell cyn gynted â phosibl. Bydd ein gweithdrefn a pholisi absenoldeb salwch yn berthnasol o dan yr amgylchiadau hyn.

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, mae'n rhaid ichi ddilyn canllawiau hunanynysu'r Llywodraeth. Mae sympotmau yn cynnwys:

 • gwres
 • peswch parhaus newydd
 • neu golli’r synnwyr arogli neu’r synnwyr blasu neu unrhyw newid i’r synhwyrau hynny.

Fel eich cyflogwr, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol a moesol i ofalu am eich iechyd, eich diogelwch a'ch llesiant tra byddwch yn gweithio gartref. Nid oes mwy o risg yn gysylltiedig â gweithio gartref, ond mae angen inni sicrhau bod eich gweithfan wedi'i gosod yn y ffordd orau posibl.

Dylai eich rheolwr llinell fod wedi trafod y trefniadau ar gyfer gweithio gartref â chi ac wedi'ch annog i wneud trefniadau addas ar gyfer eich gwaith. Dylech sicrhau bod eich lle gwaith mor ddiogel â phosibl gan ddilyn y canllawiau Cyfarpar Sgrîn Arddangos a dylech gwblhau'r hunanasesiad Cyfarpar Sgrîn Arddangos i'ch helpu i wneud hyn. Dyma rai awgrymiadau defnyddiol i'ch cynorthwyo tra byddwch yn gweithio gartref:

 • Sicrhewch eich bod yn cymryd egwyl (o leiaf bum munud bob awr) neu'n newid y gweithgaredd yn ystod cyfnodau hir o waith gyda Chyfarpar Sgrîn Arddangos;
 • Ceisiwch osgoi ystum chwithig, llonydd drwy newid eich safle’n rheolaidd;
 • Codwch a symudwch o gwmpas neu gwnewch ymarferion ymestyn;
 • Ceisiwch osgoi blinder llygaid drwy newid ffocws neu smicio’r llygaid o bryd i’w gilydd;

Os oes gennych unrhyw bryderon neu os ydych yn cael unrhyw anawsterau, cofiwch dynnu sylw atynt yn yr hunanasesiad a'u trafod â'ch rheolwr llinell er mwyn nodi atebion addas.

Yn ogystal, bydd yswiriant atebolrwydd yr Awdurdod yn cynnwys gweithio cartref ac offer ac ati, ond argymhellir eich bod yn rhoi gwybod i'ch darparwr yswiriant cartref eich hun eich bod bellach yn gweithio gartref.

Dylai gweithwyr ddilyn y gweithdrefnau arferol i roi gwybod am unrhyw ddamweiniau cysylltiedig â gwaith sy'n digwydd wrth wneud gwaith gartref.

Os ydych yn parhau i weithio gartref, ac os ydych wedi dilyn y canllawiau ar y fewnrwyd ac wedi cwblhau'r hunanasesiad Cyfarpar Sgrîn Arddangos ac o'r farn y gallai fod angen offer neu adnoddau ychwanegol arnoch i wneud hynny, dylech dynnu sylw at y rhain yn yr hunanasesiad a'u trafod â'ch rheolwr llinell i nodi atebion addas.

Os cytunir bod offer neu adnoddau ychwanegol yn briodol ac yn ofynnol, trefnir hyn drwy eich rheolwr llinell. Mae'n rhaid ichi ofalu am unrhyw offer ac adnoddau a ddarperir gan yr Awdurdod a rhoi gwybod i'ch rheolwr llinell am unrhyw namau neu broblemau sy'n codi. Mae'n ofynnol ichi ddefnyddio offer TG a ddarperir gan yr Awdurdod yn unig i gyflawni'ch dyletswyddau. Os ydych yn defnyddio eich offer a'ch deunyddiau eich hun, dylech roi gwybod i'ch rheolwr llinell.

Chi fydd yn talu'r costau ar gyfer yr holl gysylltiadau ffôn a rhyngrwyd yn eich cartref.

Fodd bynnag, byddwn yn ad-dalu unrhyw gostau ffôn a rhyngrwyd ychwanegol ichi yn sgil cynnydd mewn data neu ddefnyddio'r ffôn ar gyfer gwaith, a hynny ar ôl ichi gyflwyno'r dystiolaeth ddogfennol briodol i ddangos y costau.

Byddwn yn talu'r holl daliadau ar gyfer unrhyw ffôn symudol a ddarperir gennym, ar yr amod ei fod yn cael ei ddefnyddio at ddibenion sy'n gysylltiedig â gwaith yn unig.

Dylech gael derbynebau ar gyfer unrhyw ddeunydd ysgrifennu sy'n cael eu prynu ac unrhyw eitemau sy'n cael eu postio fel rhan o'ch gwaith a hawlio costau o'r fath unwaith y mis gan ddefnyddio ein gweithdrefn hawlio treuliau.

Mae'n bosibl y bydd gweithwyr yn gallu hawlio rhyddhad treth ar gyfer unrhyw dreuliau cartref yr eir iddynt o ganlyniad i weithio gartref, ar yr amod bod y treuliau'n ymwneud â gwaith yn unig. Os dymunwch fanteisio ar y rhyddhad treth hwn, dylech gyfeirio at ganllawiau'r Llywodraeth ynghylch hawlio rhyddhad treth ar gyfer eich treuliau swydd.

Mae gweithwyr sy'n gweithio gartref yn gyfrifol am gadw'r holl ddogfennau a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r Awdurdod yn ddiogel bob amser ac yn unol â gweithdrefnau llywodraethu gwybodaeth yr Awdurdod. Yn benodol, mae dyletswydd ar y rhai sy'n gweithio gartref i:

 • cadw cypyrddau ffeilio a droriau ar glo pan na fyddant yn cael eu defnyddio;
 • cadw'r holl ddogfennau dan glo bob amser ac eithrio pan fyddant yn cael eu defnyddio; a
 • defnyddio cyfrinair unigryw ar gyfer eich cyfrifiadur gwaith ac unrhyw ddyfeisiau digidol eraill yr ydych yn eu defnyddio ar gyfer gwaith.

Hefyd mae'n rhaid defnyddio'r cyfrifiadur a'r offer arall a ddarperir gennym at ddibenion sy'n ymwneud â'r gwaith yn unig ac ni chaniateir i unrhyw aelod arall o'r teulu neu drydydd parti eu defnyddio ar unrhyw adeg neu at unrhyw ddiben.

Dylai gweithwyr gysylltu â'u darparwyr yswiriant cartref a chynnwys i sicrhau bod:

 • Ganddynt yswiriant digonol ar gyfer gweithio gartref.
 • Unrhyw un o'u hoffer eu hunain yn cael ei gynnwys ar gyfer defnydd gwaith.

Chi sy'n gyfrifol am wirio cytundebau morgais neu rent perthnasol i sicrhau y caniateir ichi weithio gartref, ac i gael unrhyw ganiatâd sy'n angenrheidiol i weithio gartref.

Os yw staff yn gallu gweithio gartref, disgwylir y dylent barhau i wneud hynny yn ystod y cyfnod Covid. Er y disgwylir y dylai staff barhau i osgoi mynd i gyfarfodydd neu gynnal cyfarfodydd yn bersonol, ni fydd modd gwneud hynny bob amser. Nid yw'r man gwaith swyddogol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio gartref dros dro yn ystod y cyfnod Covid wedi newid. Felly, at ddibenion costau teithio, ni fydd gweithiwr sy'n teithio i gyfarfod yn y gweithle, waeth pa amser y mae’r cyfarfod yn dechrau, yn gallu hawlio milltiroedd oni bai bod hynny’n fwy na'r milltiroedd y mae’n eu teithio i’r gwaith ac yn ôl fel arfer. Cyfeiriwch at Bolisi Teithio a Rheolau Gweithdrefnau Ariannol yr Awdurdod.

Hefyd, ni cheir cynnwys yr amser teithio arferol i’r gwaith ac yn ôl er mwyn mynd i'r cyfarfod, waeth pa amser y mae'r cyfarfod yn dechrau, yn yr amser gweithio a gofnodir ar y ffurflen oriau hyblyg ar y diwrnod dan sylw. Fodd bynnag, os yw hyn yn fwy na'r amser teithio arferol byddai'r gweithiwr yn cofnodi amser teithio ar ben hyn fel amser gweithio gan ddefnyddio'r un egwyddor â hawlio costau teithio.

Mae angen i'r holl weithwyr fabwysiadu dull cadarnhaol, agored a theg a sicrhau y cydymffurfir â Pholisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yr Awdurdod a'i gymhwyso'n gyson i bawb heb ystyried hil, lliw, cenedl, tarddiad ethnig neu genedlaethol, anabledd, crefydd a chred neu ddiffyg cred, oedran, rhyw, ailbennu rhywedd, hunaniaeth rhywedd a mynegiant rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd neu famolaeth, statws priodas neu bartneriaeth sifil.

Os oes gennych unrhyw bryderon cydraddoldeb ac amrywiaeth ynghylch gweithredu’r polisi a’r weithdrefn hon, dylech gysylltu ag aelod o’r Tîm Adnoddau Dynol a fydd, os oes angen, yn sicrhau y caiff y polisi/gweithdrefn ei hadolygu yn ôl y galw.

Yn ogystal, mae Safonau'r Gymraeg yn gofyn inni 'sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg' a dylid defnyddio'r egwyddor hon wrth gymhwyso'r polisi a'r weithdrefn. Darllenwch ein cyngor a chanllawiau ynghylch gweithio'n ddwyieithog

Dyma rai awgrymiadau da ar sut i weithio'n effeithiol gartref:

 • Cadwch mewn cysylltiad â'ch rheolwr a'ch timau drwy Skype, Microsoft Teams, e-bost a'r ffôn.
 • Gwnewch yn siŵr fod eich Calendr Outlook ar agor i bawb ei weld. Gellir marcio apwyntiadau fel rhai preifat os nad ydych am i eraill weld y cynnwys. Gwnewch yn siŵr fod eich calendr wedi ei ddiweddaru ac yn dangos ble ydych chi gan gynnwys rhif ffôn.
 • Byddwch yn synhwyrol ynghylch faint o e-byst rydych yn eu llunio. A oes ei angen neu a all galwad ffôn neu neges wib wneud y gwaith?
 • Sicrhewch fod eich statws Skype, lleoliad a rhif ffôn yn cael ei ddiweddaru.
 • Lle medrwch, gwnewch yn siŵr fod eich rhif estyniad yn cael ei ailgyfeirio i'ch ffôn symudol. Os nad oes gennych ffôn cyngor, chi sydd i benderfynu a fyddech yn barod i ddefnyddio eich ffôn symudol personol yn y sefyllfa hon.
 • Sicrhewch eich bod yn cadw'ch data yn ddiogel. Fel arall, cwblhewch y modiwl e-ddysgu Diogelu Data.
 • Dilynwch ein cynghorion ar 'Gofalu am eich llesiant' yn ystod Covid-19
 • Defnyddiwch arfer da wrth sefydlu'ch gweithfan gartref er mwyn lleihau effeithiau osgo gwael ar y corff ac atal anafiadau cyhyrysgerbydol e.e. tensiwn, straen, cramp a blinder yn y cyhyrau.
 • Adolygu tudalennau TG i gael cyngor ar Weithio o bell.
 • Cadwch lygad ar ein diweddariadau Canllawiau Coronafeirws am y wybodaeth ddiweddaraf.
 • Os nad ydych yn derbyn ein Newyddion i Staff, cofrestrwch a byddwn yn eich ychwanegu at ein rhestr.
Llwythwch mwy

Cofrestrwch...

Cofrestrwch er mwyn derbyn newyddion wythnosol i'ch e-bost personol.

Dewiswch eich iaith

Gosod eich gweithfan

Gwnewch yn siŵr fod gennych ardal waith benodol lle gallwch weithio heb unrhyw darfu arnoch. Yn hytrach na chadw eich hun yn eich ystafell neu ar y soffa neilltuwch ystafell benodol neu arwyneb.

Arfer da: Gosod eich gweithfan

Diweddarwyd y dudalen: 12/08/2021 13:56:15