We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Canllawiau i reolwyr a phenaethiaid ysgol

Mae'e dudalen hon yn rhoi'r wybodath sydd ei hangen a'r Reolwyr a Phrifathrawon i reoli timau ac unigolion yn ystod y pandemic COVID-19. Maen bwysig bod pob reolwr a phenaeth yn dilyn y callaw hun i sicrhau cysondeb wrth reoli ein gweithwyr ar adeg heriol hon. Mae'r canllaw hwn yn cael i ddiweddaru'n rheoliad cynghorir i wirio'r dudalen hon yn rheolaidd am y weybodaeth ddiweraddaraf yn ogystal a'r dudalen sydd wedi neilltuo a'r gyfer Cwestiynau Cyffredin a'r gyfer staff.

 

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych aelod o staff sydd wedi cael prawf positif am y coronafeirws, mae'n rhaid i'r aelod o staff hunanynysu am 10 diwrnod a pheidio â mynd gweithle, waeth beth fo'i statws brechu.

Bydd aelod o'r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) yn cysylltu â'r aelod o staff i roi'r cyngor priodol ar sut i hunanynysu ac i gael gwybod pwy y mae wedi bod mewn cysylltiad agos â nhw.

Mae'n bwysig bod staff yn dilyn cyngor y gwasanaeth TTP, yn enwedig pan fyddant yn cael eu cynghori i hunanynysu, gan fod hyn yn ofynnol yn ôl y gyfraith. Mae rhagor o gyngor a chymorth ynghylch hunanynysu ar gael hefyd ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gall unrhyw rai y credir eu bod yn gyswllt agos aros yn y gweithle hyd nes y bydd y gwasanaeth TTP yn cysylltu â nhw, a fydd yn darparu'r cyngor priodol.

Mae'n hanfodol bod yr holl absenoldebau sy'n gysylltiedig â Coronafeirws (COVID-19) yn cael eu cofnodi drwy'r cyfrif MyView cyn gynted ag y rhoddir gwybod amdanynt. Darllenwch ein canllawiau ar gofnodi a monitro absenoldeb oherwydd Coronafeirws (COVID-19)

Dylai staff hunanynysu gartref a chael prawf os oes ganddynt symptomau'r coronafeirws.

Gall unrhyw rai y credir eu bod yn gyswllt agos aros yn y gweithle hyd nes y bydd y gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu yn cysylltu â nhw, a fydd yn darparu'r cyngor priodol.
Mae'n bwysig bod staff yn dilyn cyngor y gwasanaeth TTP, yn enwedig os byddant yn cael eu cynghori i hunanynysu, gan fod hyn yn ofynnol yn ôl y gyfraith.

Sylwer – mae cyngor ar wahân gan Lywodraeth Cymru ar gael i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol ac mae canllawiau eisoes wedi'u rhoi i'n rheolwyr gofal cymdeithasol.

Mae rhagor o gyngor a chymorth ynghylch hunanynysu a sut i gael prawf ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae'n hanfodol bod yr holl absenoldebau sy'n gysylltiedig â Coronafeirws (COVID-19) yn cael eu cofnodi drwy'r cyfrif MyView cyn gynted ag y rhoddir gwybod amdanynt. Darllenwch ein canllawiau ar gofnodi a monitro absenoldeb oherwydd Coronafeirws (COVID-19)

O 22 Rhagfyr, mae'r cyngor i'r rhai sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol, sef y cynllun 'gwarchod' gynt, wedi newid. Cynghorir gweithiwr sydd yn y grŵp hwn i beidio â mynd i'r gweithle. Os gall gweithiwr wneud ei waith gartref, fe'i cynghorir yn gryf i barhau i weithio gartref.

Os nad yw gweithiwr yn gallu gweithio gartref, oherwydd natur ei rôl, efallai y bydd gwaith arall y gall ei wneud i gefnogi'r Cyngor. Gofynnwn i reolwyr siarad â'u staff yn y sefyllfa hon i ystyried dewisiadau eraill a chysylltu â'r Hwb Sgiliau a Gweithlu.Mae rhestr wirio wedi'i datblygu i gefnogi'r sgwrs hon. Dadlwythwch y rhestr wirio yma.

Mae rhestr lawn o gyflyrau iechyd sy'n rhan o'r grŵp eithriadol o agored i niwed yn glinigol ar wefan Llywodraeth Cymru a bydd Prif Swyddog Meddygol Cymru yn anfon llythyrau at y rhai yr effeithir arnynt i gadarnhau'r cyngor newydd hwn.

Mae gweithwyr yn y grŵp hwn â risg o salwch difrifol os cânt coronafeirws (COVID-19) ac fe'u cynghorir i fod yn llym iawn wrth ddilyn mesurau ymbellhau cymdeithasol. Os oes gennych weithiwr yn y grŵp hwn ac mae ganddo bryderon, siaradwch â nhw am eu hamgylchiadau ac am opsiynau i gynyddu eu diogelwch i'r eithaf.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhestr lawn o gyflyrau iechyd sy'n perthyn i'r grŵp "risg uwch".

Mae ein canllaw yn nodi y dylai gweithwyr drafod y cyflenwad o orchuddion wyneb gyda'u rheolwr llinell. Gallwch eu harchebu o'r Storfa Gyffredinol PPE trwy e-bostio offerdiogelupersonolCyffredinol@sirgar.gov.uk.

Rydym wedi ymrwymo i gydymffurfio â dyletswyddau cyfreithiol a moesol er mwyn darparu a chynnal darpariaeth cymorth cyntaf trwy gydol y pandemig COVID-19. Mae'n rhaid gwneud hyn gan sicrhau bod ei weithwyr, y cyhoedd a defnyddwyr gwasanaeth yn ddiogel.

Dylai rheolwyr ystyried a oes yna ddigon o ddarparwyr cymorth cyntaf ar waith ac a ydynt ar gael trwy'r broses o gynllunio adfer ac ailgychwyn eu gwasanaethau. Dylai darparwyr cymorth cyntaf barhau i gyfeirio at eu hyfforddiant perthnasol pan fyddant yn darparu cymorth cyntaf a dylid hefyd gwneud hynny yn unol â chanllawiau cymorth cyntaf cyfredol. Fodd bynnag, disgwylir i fesurau ychwanegol fod ar waith er mwyn atal y feirws rhag lledaenu.

Mae'r canllawiau canlynol wedi cael eu mabwysiadu gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a dylid eu dilyn.

Cymorth cyntaf yn ystod Covid-19 (.pdf)

Dylid rhoi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau yn y categorïau canlynol cyn gynted â phosibl:

 • Staff sy’n gwrthod gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol wrth gyflawni eu swyddi
 • Unrhyw fath o drais ac ymddygiad ymosodol (geiriol neu gorfforol) sy’n ymwneud â COVID-19
 • Torri’n ddi-hid y rheol ar bellter cymdeithasol o 2 fetr

Rhoi gwybod am ddigwyddiad

Rydym wedi rhoi rhai syniadau ynghyd ar gyfer cymorth llesiant y gallwch eu cynnig i'ch timau:

 • Rhoi rhestr o'r adnoddau a'r cymorth sydd ar gael i staff (yn ddelfrydol mewn cyfarfod tîm er mwyn ichi allu dangos y rhain i bawb ar yr un pryd). Mae gennym hefyd restr o sefydliadau a all helpu gyda chyngor a chefnogaeth ariannol.
 • Ystyried penodi rhywun yn eich tîm fel Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant
 • Hyrwyddo negeseuon ynghylch iechyd a llesiant. Rydym hefyd yn ychwanegu awgrymiadau lles wythnosol ar ein hadran newyddion staff yn ogystal â'n cylchlythyr staff.
 • Sicrhau cyfathrebu da a meithrin tîm gyda staff, yn enwedig os oes rhai yn parhau i weithio o bell.
 • Dylech gadw mewn cysylltiad â'ch gweithwyr drwy SkypeMicrosoft Teams neu alwadau ffôn i sicrhau bod eich gweithwyr yn teimlo bod ganddynt gysylltiad a'u bod yn cael eu cefnogi wrth weithio o bell.
 • Cyfarfodydd tîm rheolaidd
 • Sesiynau 1:1 rheolaidd
 • Sesiynau e-goffi ac e-ymarferion ymestyn
 • Heriau llawn hwyl i'r tîm, er enghraifft ein her cadw'n egnïol
 • Osgoi blinder mewn e-gyfarfodydd (sicrhewch eich bod yn cadw cyfarfodydd yn fyr, yn cael egwyl rhwng pob un, ac yn osgoi cyfarfodydd yn ystod amser cinio)
 • Annog staff i gefnogi ei gilydd trwy rannu gwybodaeth, cefnogaeth ac awgrymiadau ar y Fforwm Staff.
 • Peidiwch â dibynnu ar eich staff i ddod atoch os ydynt yn cael anhawster, sicrhewch eich bod yn cael sesiynau 1:1 yn rheolaidd a rhowch wybod iddynt eu bod yn gallu cysylltu â chi unrhyw bryd
 • Annog staff i gwblhau'r modiwl e-ddysgu Iechyd Meddwl yn y Gweithle. Mae gennym hefyd gwrs Rheoli Iechyd Meddwl yn y Gweithle ar gael i reolwyr.
 • Sicrhewch fod y staff yn cael egwyl a chadwch lygaid ar yr oriau gwaith, sicrhewch eu bod yn cymryd gwyliau i osgoi'r risg o orweithio (cofiwch wneud hyn eich hun - ewch ati i arwain drwy esiampl)
 • Cofiwch am eich llesiant eich hun

Mae ein tîm Iechyd Galwedigaethol yn parhau i ddarparu cefnogaeth i staff lle bo angen, felly parhewch i gyfeirio yn y ffordd arferol am unrhyw beth nad yw'n gysylltiedig â COVID-19. Os yw staff yn teimlo y gallai straen fod yn effeithio arnyn nhw neu eu gwaith, argymhellir eu bod yn cwblhau'r Asesiad Straen Unigol.

Os hoffech gael rhagor o gymorth ar gyfer iechyd a llesiant eich tîm (er enghraifft helpu i benderfynu ynghylch camau gweithredu, rhagor o gyngor ynghylch yr uchod neu fod Cydgysylltydd Iechyd a Lles yn bresennol yng nghyfarfod eich tîm), mae croeso ichi gysylltu â ni drwy anfon neges e-bost at Health&Wellbeing@sirgar.gov.uk.

Mae polisïau arferol yr awdurdod yn berthnasol o ran ad-dalu treuliau, gweler ein dudalen Treuliau am ragor o fanylion.

Fodd bynnag, os yw'r treuliau yn ymwneud â'r gwaith ymateb/adfer yn sgil COVID-19 yna mae angen i chi atgoffa staff i nodi hyn yn glir ar eu ffurflen hawlio.

Os oes gennych aelod o staff sydd wedi cael ei adleoli i wasanaeth arall, byddwch yn parhau i fod yn gyfrifol am awdurdodi'r cais am dreuliau ac am wneud ymholiadau gyda'r rheolwr gwasanaeth sy'n gyfrifol am yr aelod o'r tîm a adleoliwyd, bod y treuliau hyn yn berthnasol i'r cyfnod adleoli.

Bydd angen i gyfran fawr o'n gweithlu barhau i deithio i'w gweithle ac yn ôl os ydynt wedi cael eu nodi fel gweithiwr allweddol/hanfodol wrth gyflawni ymateb COVID-19, naill ai mewn swyddogaeth uniongyrchol neu mewn swyddogaeth cymorth critigol.

Rhoddwyd llythyrau i weithwyr allweddol / hanfodol y mae'n ofynnol iddynt deithio i'r gwaith ar ddechrau'r pandemig, y gellir eu dangos ar y cyd â'u gofal adnabod lluniau Cyngor os yw’r Heddlu yn ei stopio. Os nad oes gan aelod o staff lythyr bydd ei gerdyn llun adnabod Cyngor yn unig yn ddigonol.

Mae nifer o'n gwasanaethau bellach yn ailddechrau ac mae adrannau bellach yn asesu eu gofynion staffio. Mae hyn yn golygu y bydd rheolwyr gwasanaethau yn cysylltu â gweithwyr achlysurol a oedd yn ymgymryd ag oriau gwaith cyn i wasanaethau gael eu cau, i gadarnhau a oes oriau gwaith ar gael.

Gofynnir ichi gyflwyno ymholiadau nad ydynt yn rhai brys drwy e-bost i'r blychau post perthnasol. Dyma'r ffordd fwyaf effeithlon o gyflwyno eich ymholiad. Bydd ymgynghorwyr yn gwirio'r blychau post hyn drwy gydol y dydd:

Ymholiadau brys

Mewn amgylchiadau lle rydych yn credu bod angen cael cyngor uniongyrchol gan Adnoddau Dynol, dylech gysylltu â'r Ymgynghorydd Adnoddau Dynol ar gyfer eich maes gwasanaeth neu'ch ysgol. Bydd y rhan fwyaf o ymgynghorwyr yn gweithio gartref, felly er bod rhifau estyniad ffôn yn cael eu dargyfeirio i rifau symudol neu linellau tir, y dull cyfathrebu a ffefrir yw galwad dros Microsoft Teams.

Ymgynghorydd ar gyfer eich maes gwasanaeth neu'ch ysgol

Dylai pob gweithiwr sy'n dychwelyd i'r gweithle gwblhau'r asesiad risg unigol a thrafod y canlyniad gyda'i reolwr. Os nodir, ar ôl cwblhau'r asesiad risg, bod angen atgyfeirio'r gweithiwr at Iechyd Galwedigaethol, a fyddech cystal â darparu'r manylion canlynol o dan adran ‘Addasiadau’ yr atgyfeiriad.

 1. Natur y gwaith/gweithlee. gwasanaethau gofal a chymorth cymunedol/gofal cymdeithasol/ gwasanaethau cyhoeddus/gwasanaeth cwsmeriaid/swyddfa/addysg/ gwaith corfforol
 2. Trefn y sefydliad:
  • Y gallu i gynnal pellter cymdeithasol yn y gwaith> 2m (yn berthnasol ar gyfer cydweithwyr a defnyddwyr gwasanaeth a disgyblion)
  • Nifer y gwahanol bobl sy'n gweithio yn y gweithle - a oes rota o weithwyr yn mynychu'r gweithle/nifer y defnyddwyr gwasanaeth a staff/nifer y disgyblion a'r staff)
 3. Teithio i'r gwaith ac yn ôl - defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu ffyrdd eraill sy'n llai tebygol o drosglwyddo'r feirws.
 4. Mynedfa ac allanfa yn y gweithle - systemau unffordd neu gadw pellter 2m oddi wrth un person lle caniateir i un person yn unig fynd i mewn ac allan ar y tro.
 5. Sicrhau bod Cyfarpar Diogelu Personol ar gael i'w ddefnyddio
 6. Y gallu i gynnal hylendid dwylo/sicrhau bod cyfleusterau golchi dwylo neu gel llaw ar gael
 7. Rheoli glendid yn y gweithle - beth yw cyfrifoldeb y glanhawr a beth y mae disgwyl i staff ei wneud
 8. Trefniadau ar gyfer cyfleusterau toiled a defnydd o'r ffreutur, cynllunio mannau i gael hoe/cinio
 9. Y gallu i osgoi pobl symptomatig (dylid rhoi sylw penodol mewn lleoliadau iechyd a chymunedol a lleoliadau gofal cymdeithasol)

Gwneud cais am atgyfeiriad

Mae menywod beichiog wedi cael eu cynnwys yn y grŵp risg gymedrol (yn agored i niwed yn glinigol). Mae'r GIG wedi darparu cyfarwyddyd defnyddiol ynghylch Beichiogrwydd a'r Coronafeirws, a dylid rhannu hwn gyda'r menywod beichiog. Yn ogystal, rydym wedi cynnal asesiad risg i gefnogi Rheolwyr wrth ystyried y risgiau sy'n gysylltiedig â'r gwaith a gyflawnir yn ystod COVID-19.  Mae'r Asesiad Risg hefyd yn cynnwys cyngor ac argymhellion i reolwyr eu hystyried a'u rhoi ar waith fel y bo'n briodol. Dylai rheolwyr addasu'r asesiad risg hwn i gyd-fynd â'r rôl a gyflawnir gan y fenyw feichiog.

Asesiad risg: Menywod Beichiog yn y gwaith (.pdf)

Os yw aelod o'ch tîm yn wynebu problemau o ran gofal plant, gall ein Polisi Amser o'r Gwaith gynnig opsiynau ymarferol megis absenoldeb amser hyblyg, gwyliau blynyddol neu absenoldeb di-dâl. Gallwch hefyd ddweud wrthynt am edrych ar wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gael rhestr o ddarparwyr yn Sir Gaerfyrddin.

Yn ystod Covid-19 gallwn hefyd ystyried absenoldeb rhiant â thâl yn achos plentyn sy'n hunanynysu / plentyn eithriadol o agored i niwed yn glinigol sy'n gwarchod / pan fydd ysgol ar gau yn ystod cyfyngiadau symud haen 4. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalennau adnoddau-dynol

Mae canllawiau'r Llywodraeth yn parhau i'w gwneud yn ofynnol i weithwyr weithio gartref lle bynnag y bo modd ac felly fe'ch atgoffir y dylai eich staff barhau i weithio gartref oni bai nad yw'n bosibl iddynt wneud hynny.  Fodd bynnag, dros y misoedd nesaf, wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio, mae'n bosibl y bydd angen i rai o'ch staff ddechrau gweithio eto neu ddychwelyd i'r gweithle fel rhan o'r broses o gynllunio ar gyfer adfer gwasanaethau.

O ran staff sy'n dychwelyd i'r gweithle, mae eu diogelwch yn hollbwysig ac felly rydym wedi cyhoeddi canllawiau ar fesurau cadw pellter cymdeithasol yn ein hadeiladau a'n depos. Mae'r wybodaeth hon yn nodi'r mesurau sy'n cael eu cymryd gan y Cyngor ac oherwydd bod gan bob un ohonom gyfrifoldeb i helpu i leihau'r risg o drosglwyddo, mae'n rhoi cyfarwyddyd ar y camau y bydd angen i'ch holl staff eu cymryd i sicrhau arferion gweithio diogel yn y gweithle.  

Bydd angen i chi baratoi eich staff i ddychwelyd i'r gwaith, neu ddychwelyd i'w prif rolau os ydynt wedi'u hadleoli i gefnogi gwasanaethau critigol. I gefnogi'r broses hon, rydym wedi llunio rhestr wirio i chi, sy'n rhoi cynghorion am yr hyn y bydd angen i chi ei drafod gyda'ch tîm ac aelodau unigol o'r tîm.

Mae Cyngor mewn perthynas â staff nad ydynt wedi gallu gweithio, naill ai am eu bod wedi'u cynghori i "warchod" am resymau meddygol, eu bod yn fwy agored i salwch yn sgil dal COVID-19 neu eu bod yn byw mewn aelwyd gyda rhywun o un o'r grwpiau hyn, hefyd ar gael o dan y tab 'Sut ydym yn helpu staff nad ydynt yn gweithio i ddychwelyd i'r gwaith?'

Rhestr wirio dychwelyd staff i'r gweithle (.docx)

 

Yn ystod y cyfnod COVID-19 mae yna nifer o weithwyr sydd wedi methu â gweithio naill ai am eu bod wedi cael eu cynghori i "warchod eu hunain" am resymau meddygol, eu bod yn perthyn i'r categori "agored i niwed", h.y. mae ganddynt broblemau iechyd cronig, maent yn 70 oed neu'n hŷn neu maent yn feichiog sy'n eu gwneud yn fwy agored i niwed pe baent yn dal COVID-19, neu maent yn byw mewn cartref gyda rhywun o un o'r grwpiau hyn.

Nawr bod cyngor y Llywodraeth yn newid a bod y cyfyngiadau symud yn cael eu llacio mae'r Cyngor yn symud i'r cam o adfer ac o ailgychwyn rhai o'i wasanaethau, a bydd angen i ni ddibynnu mwy nag erioed ar ein gweithlu cyfan i gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau.

Felly mae'r tîm Adnoddau Dynol wedi cysylltu â staff nad ydynt wedi gallu gweithio hyd yn hyn i drafod eu hamgylchiadau personol a'r posibilrwydd iddynt ddychwelyd i'r gwaith, naill ai trwy weithio gartref, cael eu hadleoli i waith arall addas trwy'r Hwb Sgiliau a Gweithlu, neu ddychwelyd i'w gweithle arferol gyda mesurau diogelu priodol.

Lawrlwythwch gopi o'n canllaw 'Dychwelyd Gweithwyr i'r Gwaith yn Ddiogel' i ddarganfod beth yw eich cyfrifoldebau fel rheolwr, yn ogystal â pha sgwrs y bydd ein cynghorwyr AD yn ei chynnal gyda'ch staff yn dibynnu ar eu hamgylchiadau:

Dychwelyd Gweithwyr i'r Gwaith yn Ddiogel (.pdf)

Os yw aelod o staff, sy'n aelod o'r lluoedd wrth gefn, wedi cael ei alw am ddyletswydd, mae gennym wybodaeth am yr hyn y mae disgwyl iddynt ei wneud ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Os rydym yn credu bod absenoldeb gweithiwr oherwydd gwasanaeth milwrol yn debygol o achosi "niwed difrifol" i'r sefydliad, gall wneud cais am esemptiad, gohirio neu ddirymu. O dan amgylchiadau eithriadol yn unig y byddwn yn ceisio eithriad, gohiriad neu ddirymiad. Ni fydd gweithwyr sy'n aelodau o'r lluoedd wrth gefn yn cael eu talu gan yr Awdurdod yn ystod y cyfnod pryd y gelwir arnynt i wasanaethu, gan y byddant yn cael tâl Milwrol yn ystod y cyfnod hwn. Beth bynnag yw hyd y cyfnod o weithredu milwrol, mae hawl gan y gweithiwr sy'n aelod o'r lluoedd wrth gefn, ac y galwyd arno i wasanaethu, i ddychwelyd i'w swydd flaenorol cyn pen chwe mis ar ôl ei ryddhau o'r dyletswyddau milwrol.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Amser o'r Gwaith, sydd ar gael yn allanol o unrhyw ddyfais. Os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch, siaradwch â'ch Cynghorydd Adnoddau Dynol.

Mae Côd Ymddygiad Swyddog y Cyngor yn diffinio'r safonau sy'n ofynnol gan bob aelod o staff sy'n gweithio i'r Cyngor - bydd hyn yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod y pandemig COVID-19.

O ran cyflogaeth eilaidd - unrhyw waith â thâl neu waith di-dâl a wneir yn ychwanegol at eich gwaith yn y Cyngor - mae'r canlynol yn berthnasol:

 • Mae'n rhaid i'r gweithiwr drafod y mater gyda chi a chytuno i hyn cyn derbyn cynnig o gyflogaeth eilaidd. Mae'n rhaid hefyd i'r Prif Weithredwr Cynorthwyol gytuno i hyn.
 • Ar ôl cytuno, mae'n rhaid i'r gweithiwr ddatgan unrhyw gyflogaeth eilaidd drwy lenwi ein ffurflen datgan buddiant.
 • Mae'n rhaid ichi sicrhau nad yw'r gwaith yn gwrthdaro â'i rôl a buddiannau'r Cyngor.
 • Mae'n rhaid ichi sicrhau eich bod yn cydymffurfio â Rheoliadau Amser Gweithio, sy'n rheoli cyfanswm nifer yr oriau y gall person eu gweithio'n ddiogel. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, siaradwch â'ch Ymgynghorydd Adnoddau Dynol.
 • Ni ddylid ymgymryd â chyflogaeth eilaidd yn ystod amser gwaith y Cyngor - mae hyn yn cynnwys marchnata a hyrwyddo gwasanaethau'r gyflogaeth eilaidd.
 • Rhaid peidio â defnyddio adnoddau na gwybodaeth y Cyngor i ymgymryd â'r gyflogaeth eilaidd - mae hyn yn cynnwys offer TG.

Mae'n hanfodol bod yr holl absenoldebau sy'n gysylltiedig â Coronafeirws (COVID-19) yn cael eu cofnodi drwy'r cyfrif MyView cyn gynted ag y rhoddir gwybod amdanynt. Darllenwch ein canllawiau ar gofnodi a monitro absenoldeb oherwydd Coronafeirws (COVID-19).

Bydd gennych weithwyr sy'n parhau i ddod i'w gweithle a gweithwyr sy'n gweithio gartref. Mae'r canllawiau canlynol yn berthnasol yn y ddau achos:

Rhaid i unrhyw aelod o staff sy'n gorfod hunanynysu:

 • Ffonio ei reolwr cyn gynted â phosibl i roi gwybod ei fod yn hunanynysu.
 • Os yw'n ddigon iach i weithio a'i fod yn gweithio gartref, dylai barhau i weithio gartref.
 • Os nad yw'n ddigon iach i weithio neu os nad yw gweithio gartref yn addas ar gyfer ei rôl, yna rhaid iddo beidio â mynd i'r gwaith am y cyfnod hunanynysu.
 • Ni fydd angen 'nodyn ffitrwydd' gan feddyg teulu am y cyfnod ynysu 10 diwrnod.
 • Os oes gan y gweithiwr symptomau y tu hwnt i'r cyfnod hunanynysu 10 diwrnod fe'i cynghorir i ofyn am 'nodyn ffitrwydd' gan ei feddyg teulu o 11eg diwrnod yr absenoldeb.
 • Mae'n bwysig bod rheolwyr yn parhau i ddarparu cymorth priodol i weithwyr trwy weithdrefnau absenoldeb salwch yr Awdurdod ar hyn o bryd, gan ein bod yn parhau i fod â dyletswydd gofal tuag at ein gweithwyr.

Tâl

Mae gan weithiwr sy'n sâl ac wedi'i atal rhag mynd i'r gwaith oherwydd y coronafeirws hawl i gael tâl arferol. Ni fydd 7 diwrnod cyntaf yr absenoldeb salwch oherwydd coronafeirws, h.y. y cyfnod hunanynysu cychwynnol o 10 diwrnod, yn cael ei gyfrif yn erbyn hawliau'r gweithiwr o dan y cynllun tâl salwch.

Bydd trefniadau tâl salwch arferol yn berthnasol o 11eg diwrnod yr absenoldeb os bydd y gweithiwr yn parhau i fod yn sâl. Yn ystod y cyfnod hunanynysu 10 diwrnod, nid yw'n ofynnol cyflwyno hunan-ardystiad /ardystiad meddygol. Bydd angen 'nodyn ffitrwydd' gan feddyg teulu o 11eg diwrnod yr absenoldeb.

Sbardunau Absenoldeb Salwch

O ran sbardunau, nid yw unrhyw absenoldeb salwch oherwydd coronaferiws y rhoddir gwybod amdano ac a gofnodir yn erbyn y côd coronafeirws yn ystod 12 wythnos gyntaf absenoldeb ar ôl i symptomau coronafeirws ddechrau yn cyfrif tuag at y sbardunau ar gyfer cychwyn prosesau ffurfiol. Mae hyn yn cynnwys cyfnod(au) parhaus neu ysbeidiol o absenoldeb salwch o fewn y cyfnod hwn o 12 wythnos.

Iechyd Galwedigaethol

Mae'r gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol yn parhau i dderbyn atgyfeiriadau newydd ond ni all dderbyn atgyfeiriadau ynghylch cyngor iechyd a gwaith sy'n gysylltiedig â COVID-19.

Mae rheolwyr yn gyfrifol am eu gweithwyr, gan gynnwys wrth weithio gartref. Rydym wedi datblygu canllawiau i gael eu defnyddio gan reolwyr i gynorthwyo â'r gwaith o gymryd pob cam priodol a newidiadau rhesymol i leihau'r risg i weithwyr sy'n gweithio gartref. Dylai rheolwyr:

 • Drafod â'u gweithwyr ynghylch y drefn waith sydd ganddynt gartref; a chadw cofnod o'r cyfarpar sydd ganddynt.
 • Rhoi gwybod i'r gweithiwr y dylai gwblhau'r E-ffurflen Hunanasesu ar gyfer Cyfarpar Sgrîn Arddangos;
 • Nodi unrhyw feysydd/materion o ran risg sydd angen rhoi sylw iddynt/cymryd camau yn eu cylch;
 • Cadw cofnod o'r drafodaeth, y mesurau ychwanegol neu'r newidiadau a allai fod eu hangen ar yr E-Ffurflen Cyfarpar Sgrîn Arddangos;
 • Trefnu amserlenni addas a phriodol i gadw mewn cysylltiad â'u gweithwyr;
 • Monitro ac adolygu'r trefniadau gweithio yn rheolaidd.
 • Cysylltu â'r adran iechyd a diogelwch i gael cyngor, os oes unrhyw bryderon neu faterion nad ydynt yn cael eu crybwyll yn y canllawiau Iechyd a Diogelwch hyn, IechydaDiogelwch@sirgar.gov.uk.

Gweler ein 'Arferoion Gweithio'n Ddiogel' i gael cymorth ynghylch yr hyn y gellir ei weithredu er mwyn cefnogi eich staff. Mae hyn yn cynnwys:

 • Pwyntiau defnyddiol i'w hystyried yn ystod eich trafodaeth
 • Syniadau ar sut i ddatrys problemau/materion
 • Ystyriaethau Llesiant
 • Archebu offer
 • Casglu/dosbarthu offer

Arferion gweithio diogel: Gweithio gartref (.pdf)

Os yw adeiladau ysgol ar gau oherwydd y pandemig a bod gweithiwr yn cael anawsterau o ran gofal plant, edrychwch ar ein tudalennau Adnoddau Dynol lle mae amrywiaeth o opsiynau ar gael. Rydym hefyd wedi llunio rhestr wirio a fydd yn eich helpu chi a'ch gweithiwr i gytuno ar yr ateb gorau.

Bydd ysgolion yn darparu addysg yn yr ysgol i blant gweithwyr critigol yn ogystal â phlant sy'n agored i niwed lle bo angen.

Gallwch weld canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch pa alwedigaethau sydd ar y rhestr gweithwyr 'critigol' ar llyw.cymru Os bydd gweithiwr yn credu bod ei alwedigaeth ar y rhestr gweithwyr critigol a'i fod yn cael anawsterau o ran addysg yn y cartref, gall gysylltu â'i ysgol. Os oes angen, gellir defnyddio ei fathodyn adnabod y Cyngor i ddarparu prawf cymhwysedd.

 

Llwythwch mwy

Diweddarwyd y dudalen: 12/08/2021 13:56:15

Gofynnwch gwestiwn