We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Canllawiau i reolwyr a phenaethiaid ysgol

Mae'e dudalen hon yn rhoi'r wybodath sydd ei hangen a'r Reolwyr a Phrifathrawon i reoli timau ac unigolion yn ystod y pandemic COVID-19. Maen bwysig bod pob reolwr a phenaeth yn dilyn y callaw hun i sicrhau cysondeb wrth reoli ein gweithwyr ar adeg heriol hon. Mae'r canllaw hwn yn cael i ddiweddaru'n rheoliad cynghorir i wirio'r dudalen hon yn rheolaidd am y weybodaeth ddiweraddaraf yn ogystal a'r dudalen sydd wedi neilltuo a'r gyfer Cwestiynau Cyffredin a'r gyfer staff.

 

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin

O 22 Rhagfyr, mae'r cyngor i'r rhai sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol, sef y cynllun 'gwarchod' gynt, wedi newid. Cynghorir gweithiwr sydd yn y grŵp hwn i beidio â mynd i'r gweithle. Os gall gweithiwr wneud ei waith gartref, fe'i cynghorir yn gryf i barhau i weithio gartref.

Os nad yw gweithiwr yn gallu gweithio gartref, oherwydd natur ei rôl, efallai y bydd gwaith arall y gall ei wneud i gefnogi'r Cyngor. Gofynnwn i reolwyr siarad â'u staff yn y sefyllfa hon i ystyried dewisiadau eraill a chysylltu â'r Hwb Sgiliau a Gweithlu.Mae rhestr wirio wedi'i datblygu i gefnogi'r sgwrs hon. Dadlwythwch y rhestr wirio yma.

Mae rhestr lawn o gyflyrau iechyd sy'n rhan o'r grŵp eithriadol o agored i niwed yn glinigol ar wefan Llywodraeth Cymru a bydd Prif Swyddog Meddygol Cymru yn anfon llythyrau at y rhai yr effeithir arnynt i gadarnhau'r cyngor newydd hwn.

Mae gweithwyr yn y grŵp hwn â risg o salwch difrifol os cânt coronafeirws (COVID-19) ac fe'u cynghorir i fod yn llym iawn wrth ddilyn mesurau ymbellhau cymdeithasol. Os oes gennych weithiwr yn y grŵp hwn ac mae ganddo bryderon, siaradwch â nhw am eu hamgylchiadau ac am opsiynau i gynyddu eu diogelwch i'r eithaf.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhestr lawn o gyflyrau iechyd sy'n perthyn i'r grŵp "risg uwch".

Yn ogystal â thrafnidiaeth gyhoeddus, mae bellach yn ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do o'r 14eg o Fedi.

Rydym wedi datblygu canllawiau ar orchuddion wyneb ar gyfer ein hadeiladau a'n gwasanaethau.

 

Mae angen i chi roi cyfarwyddiadau clir i weithwyr am yr hyn sy'n ofynnol iddynt ei wneud a phwysigrwydd gwisgo gorchudd wyneb. Os nad yw gweithiwr yn cydymffurfio â'r cyfarwyddyd hwn, mae'n bwysig eich bod yn sefydlu'r rheswm am wrthod drwy drafod y mater â'r gweithiwr ar sail un i un. Mae canllawiau'r Awdurdod ar orchuddion wyneb yn esbonio'r sefyllfaoedd pan fo gweithwyr wedi'u heithrio rhag gwneud hyn neu fod ganddynt esgus rhesymol dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Sicrhewch eich bod yn cyfeirio at y ddogfen hon cyn y drafodaeth honno.

Ni fydd rhai o'r eithriadau neu'r esgusodion rhesymol hyn yn amlwg. Yn eich rôl fel y rheolwr, bydd yn ofynnol i chi wneud ymholiadau pellach er mwyn nodi'r rhain. Dylid gwneud hyn gydag urddas a pharch a fesul achos.

Os yw'r gweithiwr yn gwrthod gwisgo gorchudd wyneb ac nid oes ganddo esgus rhesymol ac nid yw wedi’i eithrio, gellir ymdrin â hyn yn unol â'r Polisi a'r Weithdrefn ddisgyblu. Gellir cael rhagor o gyngor gan yr Is-adran Rheoli Pobl.

Mae ein canllaw yn nodi y dylai gweithwyr drafod y cyflenwad o orchuddion wyneb gyda'u rheolwr llinell. Gallwch eu harchebu o'r Storfa Gyffredinol PPE trwy e-bostio offerdiogelupersonolCyffredinol@sirgar.gov.uk.

Rydym wedi ymrwymo i gydymffurfio â dyletswyddau cyfreithiol a moesol er mwyn darparu a chynnal darpariaeth cymorth cyntaf trwy gydol y pandemig COVID-19. Mae'n rhaid gwneud hyn gan sicrhau bod ei weithwyr, y cyhoedd a defnyddwyr gwasanaeth yn ddiogel.

Dylai rheolwyr ystyried a oes yna ddigon o ddarparwyr cymorth cyntaf ar waith ac a ydynt ar gael trwy'r broses o gynllunio adfer ac ailgychwyn eu gwasanaethau. Dylai darparwyr cymorth cyntaf barhau i gyfeirio at eu hyfforddiant perthnasol pan fyddant yn darparu cymorth cyntaf a dylid hefyd gwneud hynny yn unol â chanllawiau cymorth cyntaf cyfredol. Fodd bynnag, disgwylir i fesurau ychwanegol fod ar waith er mwyn atal y feirws rhag lledaenu.

Mae'r canllawiau canlynol wedi cael eu mabwysiadu gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a dylid eu dilyn.

Cymorth cyntaf yn ystod Covid-19 (.pdf)

Dylid rhoi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau yn y categorïau canlynol cyn gynted â phosibl:

 • Staff sy’n gwrthod gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol wrth gyflawni eu swyddi
 • Unrhyw fath o drais ac ymddygiad ymosodol (geiriol neu gorfforol) sy’n ymwneud â COVID-19
 • Torri’n ddi-hid y rheol ar bellter cymdeithasol o 2 fetr

Rhoi gwybod am ddigwyddiad

Rydym wedi rhoi rhai syniadau ynghyd ar gyfer cymorth llesiant y gallwch eu cynnig i'ch timau:

 • Rhoi rhestr o'r adnoddau a'r cymorth sydd ar gael i staff (yn ddelfrydol mewn cyfarfod tîm er mwyn ichi allu dangos y rhain i bawb ar yr un pryd). Mae gennym hefyd restr o sefydliadau a all helpu gyda chyngor a chefnogaeth ariannol.
 • Ystyried penodi rhywun yn eich tîm fel Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant
 • Hyrwyddo negeseuon ynghylch iechyd a llesiant. Rydym hefyd yn ychwanegu awgrymiadau lles wythnosol ar ein hadran newyddion staff yn ogystal â'n cylchlythyr staff.
 • Sicrhau cyfathrebu da a meithrin tîm gyda staff, yn enwedig os oes rhai yn parhau i weithio o bell.
 • Dylech gadw mewn cysylltiad â'ch gweithwyr drwy SkypeMicrosoft Teams neu alwadau ffôn i sicrhau bod eich gweithwyr yn teimlo bod ganddynt gysylltiad a'u bod yn cael eu cefnogi wrth weithio o bell.
 • Cyfarfodydd tîm rheolaidd
 • Sesiynau 1:1 rheolaidd
 • Sesiynau e-goffi ac e-ymarferion ymestyn
 • Heriau llawn hwyl i'r tîm, er enghraifft ein her cadw'n egnïol
 • Osgoi blinder mewn e-gyfarfodydd (sicrhewch eich bod yn cadw cyfarfodydd yn fyr, yn cael egwyl rhwng pob un, ac yn osgoi cyfarfodydd yn ystod amser cinio)
 • Annog staff i gefnogi ei gilydd trwy rannu gwybodaeth, cefnogaeth ac awgrymiadau ar y Fforwm Staff.
 • Peidiwch â dibynnu ar eich staff i ddod atoch os ydynt yn cael anhawster, sicrhewch eich bod yn cael sesiynau 1:1 yn rheolaidd a rhowch wybod iddynt eu bod yn gallu cysylltu â chi unrhyw bryd
 • Annog staff i gwblhau'r modiwl e-ddysgu Iechyd Meddwl yn y Gweithle. Mae gennym hefyd gwrs Rheoli Iechyd Meddwl yn y Gweithle ar gael i reolwyr.
 • Sicrhewch fod y staff yn cael egwyl a chadwch lygaid ar yr oriau gwaith, sicrhewch eu bod yn cymryd gwyliau i osgoi'r risg o orweithio (cofiwch wneud hyn eich hun - ewch ati i arwain drwy esiampl)
 • Cofiwch am eich llesiant eich hun

Mae ein tîm Iechyd Galwedigaethol yn parhau i ddarparu cefnogaeth i staff lle bo angen, felly parhewch i gyfeirio yn y ffordd arferol am unrhyw beth nad yw'n gysylltiedig â COVID-19. Os yw staff yn teimlo y gallai straen fod yn effeithio arnyn nhw neu eu gwaith, argymhellir eu bod yn cwblhau'r Asesiad Straen Unigol.

Os hoffech gael rhagor o gymorth ar gyfer iechyd a llesiant eich tîm (er enghraifft helpu i benderfynu ynghylch camau gweithredu, rhagor o gyngor ynghylch yr uchod neu fod Cydgysylltydd Iechyd a Lles yn bresennol yng nghyfarfod eich tîm), mae croeso ichi gysylltu â ni drwy anfon neges e-bost at Health&Wellbeing@sirgar.gov.uk.

Rydym yn gofyn i bawb fod yn hyblyg ynglŷn â'u gwyliau blynyddol fel nad yw gwasanaethau'n cael eu peryglu. Nid yw gwyliau'n cael eu gwahardd, ond mae gan reolwyr yr hawl i wrthod neu ganslo gwyliau os bydd caniatáu hynny'n cael effaith andwyol ar y gwasanaeth.  Fodd bynnag, gofynnwn i reolwyr fod yn ymwybodol o lesiant eu gweithwyr a cheisio caniatáu i weithwyr gymryd gwyliau blynyddol lle bo hynny'n bosibl.

Yn gyffredinol, mae'r rheolau o ran cario gwyliau statudol drosodd yn cael eu llacio, sy'n golygu y bydd y gweithwyr hynny sydd wedi methu â chymryd eu gwyliau am eu bod wedi gorfod cefnogi ymateb COVID-19 y Cyngor yn gallu cario eu gwyliau sydd heb eu cymryd drosodd a'u defnyddio ar draws y 2 flynedd wyliau ganlynol.

Diweddariad: Gweithwyr sydd wedi trefnu neu sy'n bwriadu trefnu gwyliau tramor

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd rheolau newydd ar waith o ddydd Llun 8 Mehefin i deithwyr sy'n dod i'r DU oherwydd COVID-19. Mae'r rheolau ar gyfer trigolion yn ogystal ag ymwelwyr.

Mae hyn yn golygu y dylai gweithwyr sydd wedi trefnu neu sy'n bwriadu trefnu gwyliau tramor o hyn ymlaen fod yn gwbl ymwybodol efallai y bydd yn rhaid iddynt aros mewn cwarantin am 10 diwrnod ar ôl dychwelyd i'r DU os ydynt wedi ymweld â rhai gwledydd penodol lle mae’r gofyniad cwarantin hwn mewn grym.

Er mwyn rheoli'r cyfnod cwarantîn ar ôl dychwelyd, dylai rheolwyr drafod gyda'r gweithiwr cyn y gwyliau gyfleoedd i weithio gartref neu'r posibilrwydd o'i adleoli i rôl arall i alluogi'r gweithiwr i weithio gartref. Os nad yw gweithio gartref yn opsiwn ymarferol, dylid rhoi gwybod i weithwyr y bydd yn ofynnol iddynt gymryd gwyliau di-dâl/ diwrnodau hyblyg / gwyliau blynyddol ar gyfer y cyfnod hwn. Gellir ystyried absenoldeb arbennig mewn amgylchiadau eithriadol yn unol â'n polisi Amser o’r Gwaith – yn yr achosion hyn, cynghorir rheolwyr i geisio cyngor gan ei Ymgynghorydd Adnoddau Dynol.

Am ragor o fanylion, darllenwch y Canllawiau Gwyliau Blynyddol Coronafeirws (Covid-19) yn llawn.

Disgwylir y bydd gweithwyr, i’r graddau mwyaf posibl o fewn cyfyngiadau cau ysgolion a dyletswyddau gofalu a chan gydymffurfio â chyngor y Llywodraeth ar hunanynysu a chadw pellter cymdeithasol, yn parhau i gyflawni eu dyletswyddau a bod yn hyblyg i sicrhau bod gwasanaethau’n dal i gael eu darparu. Dylid dilyn y cyngor ar gyfer cyfarpar diogelu personol (PPE) mewn perthynas â Covid-19 ac unrhyw risgiau eraill sy’n berthnasol i’r gwaith y gofynnir i weithwyr ei wneud.  Os bydd anawsterau’n codi o ran gwrthod mynychu’r gwaith neu wrthod cyflawni dyletswyddau penodol, dylai rheolwyr ystyried beth yw’r pryderon, gweld beth o fewn rheswm, os unrhyw beth, y gellir ei wneud i fynd i’r afael â’r pryderon hynny a chymryd camau priodol i annog yr unigolyn i weithio.

Os yw’r unigolyn yn dal i wrthod mynychu’r gwaith neu gyflawni’r dasg ar ôl i hyn gael ei wneud, gallai hyn fod yn gyfystyr ag absenoldeb heb awdurdod neu berfformiad rhannol (h.y. lle mae ond yn barod i gyflawni tasgau penodol yn hytrach na’i ystod lawn o ddyletswyddau). Gallai hwn fod yn fater disgyblu, a allai gyfiawnhau tynnu tâl yn ôl. Dylai’r rheolwr egluro rhwymedigaethau contractiol yr unigolyn a chanlyniadau gwrthod gweithio. Os nad oes newid o hyd yn safbwynt yr unigolyn, dylid ceisio cyngor yn syth gan Adnoddau Dynol i sicrhau y gellir mabwysiadu ymagwedd briodol a chyson.

Mae polisïau arferol yr awdurdod yn berthnasol o ran ad-dalu treuliau, gweler ein dudalen Treuliau am ragor o fanylion.

Fodd bynnag, os yw'r treuliau yn ymwneud â'r gwaith ymateb/adfer yn sgil COVID-19 yna mae angen i chi atgoffa staff i nodi hyn yn glir ar eu ffurflen hawlio.

Os oes gennych aelod o staff sydd wedi cael ei adleoli i wasanaeth arall, byddwch yn parhau i fod yn gyfrifol am awdurdodi'r cais am dreuliau ac am wneud ymholiadau gyda'r rheolwr gwasanaeth sy'n gyfrifol am yr aelod o'r tîm a adleoliwyd, bod y treuliau hyn yn berthnasol i'r cyfnod adleoli.

Bydd angen i gyfran fawr o'n gweithlu barhau i deithio i'w gweithle ac yn ôl os ydynt wedi cael eu nodi fel gweithiwr allweddol/hanfodol wrth gyflawni ymateb COVID-19, naill ai mewn swyddogaeth uniongyrchol neu mewn swyddogaeth cymorth critigol.

Rhoddwyd llythyrau i weithwyr allweddol / hanfodol y mae'n ofynnol iddynt deithio i'r gwaith ar ddechrau'r pandemig, y gellir eu dangos ar y cyd â'u gofal adnabod lluniau Cyngor os yw’r Heddlu yn ei stopio. Os nad oes gan aelod o staff lythyr bydd ei gerdyn llun adnabod Cyngor yn unig yn ddigonol.

Mae nifer o'n gwasanaethau bellach yn ailddechrau ac mae adrannau bellach yn asesu eu gofynion staffio. Mae hyn yn golygu y bydd rheolwyr gwasanaethau yn cysylltu â gweithwyr achlysurol a oedd yn ymgymryd ag oriau gwaith cyn i wasanaethau gael eu cau, i gadarnhau a oes oriau gwaith ar gael.

Gofynnir ichi gyflwyno ymholiadau nad ydynt yn rhai brys drwy e-bost i'r blychau post perthnasol. Dyma'r ffordd fwyaf effeithlon o gyflwyno eich ymholiad. Bydd ymgynghorwyr yn gwirio'r blychau post hyn drwy gydol y dydd:

Ymholiadau brys

Mewn amgylchiadau lle rydych yn credu bod angen cael cyngor uniongyrchol gan Adnoddau Dynol, dylech gysylltu â'r Ymgynghorydd Adnoddau Dynol ar gyfer eich maes gwasanaeth neu'ch ysgol. Bydd y rhan fwyaf o ymgynghorwyr yn gweithio gartref, felly er bod rhifau estyniad ffôn yn cael eu dargyfeirio i rifau symudol neu linellau tir, y dull cyfathrebu a ffefrir yw galwad dros Microsoft Teams.

Ymgynghorydd ar gyfer eich maes gwasanaeth neu'ch ysgol

Dylai pob gweithiwr sy'n dychwelyd i'r gweithle gwblhau'r asesiad risg unigol a thrafod y canlyniad gyda'i reolwr. Os nodir, ar ôl cwblhau'r asesiad risg, bod angen atgyfeirio'r gweithiwr at Iechyd Galwedigaethol, a fyddech cystal â darparu'r manylion canlynol o dan adran ‘Addasiadau’ yr atgyfeiriad.

 1. Natur y gwaith/gweithlee. gwasanaethau gofal a chymorth cymunedol/gofal cymdeithasol/ gwasanaethau cyhoeddus/gwasanaeth cwsmeriaid/swyddfa/addysg/ gwaith corfforol
 2. Trefn y sefydliad:
  • Y gallu i gynnal pellter cymdeithasol yn y gwaith> 2m (yn berthnasol ar gyfer cydweithwyr a defnyddwyr gwasanaeth a disgyblion)
  • Nifer y gwahanol bobl sy'n gweithio yn y gweithle - a oes rota o weithwyr yn mynychu'r gweithle/nifer y defnyddwyr gwasanaeth a staff/nifer y disgyblion a'r staff)
 3. Teithio i'r gwaith ac yn ôl - defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu ffyrdd eraill sy'n llai tebygol o drosglwyddo'r feirws.
 4. Mynedfa ac allanfa yn y gweithle - systemau unffordd neu gadw pellter 2m oddi wrth un person lle caniateir i un person yn unig fynd i mewn ac allan ar y tro.
 5. Sicrhau bod Cyfarpar Diogelu Personol ar gael i'w ddefnyddio
 6. Y gallu i gynnal hylendid dwylo/sicrhau bod cyfleusterau golchi dwylo neu gel llaw ar gael
 7. Rheoli glendid yn y gweithle - beth yw cyfrifoldeb y glanhawr a beth y mae disgwyl i staff ei wneud
 8. Trefniadau ar gyfer cyfleusterau toiled a defnydd o'r ffreutur, cynllunio mannau i gael hoe/cinio
 9. Y gallu i osgoi pobl symptomatig (dylid rhoi sylw penodol mewn lleoliadau iechyd a chymunedol a lleoliadau gofal cymdeithasol)

Gwneud cais am atgyfeiriad

Mae menywod beichiog wedi cael eu cynnwys yn y grŵp risg gymedrol (yn agored i niwed yn glinigol). Mae'r GIG wedi darparu cyfarwyddyd defnyddiol ynghylch Beichiogrwydd a'r Coronafeirws, a dylid rhannu hwn gyda'r menywod beichiog. Yn ogystal, rydym wedi cynnal asesiad risg i gefnogi Rheolwyr wrth ystyried y risgiau sy'n gysylltiedig â'r gwaith a gyflawnir yn ystod COVID-19.  Mae'r Asesiad Risg hefyd yn cynnwys cyngor ac argymhellion i reolwyr eu hystyried a'u rhoi ar waith fel y bo'n briodol. Dylai rheolwyr addasu'r asesiad risg hwn i gyd-fynd â'r rôl a gyflawnir gan y fenyw feichiog.

Asesiad risg: Menywod Beichiog yn y gwaith (.pdf)

Os yw aelod o'ch tîm yn wynebu problemau o ran gofal plant, gall ein Polisi Amser o'r Gwaith gynnig opsiynau ymarferol megis absenoldeb amser hyblyg, gwyliau blynyddol neu absenoldeb di-dâl. Gallwch hefyd ddweud wrthynt am edrych ar wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gael rhestr o ddarparwyr yn Sir Gaerfyrddin.

Yn ystod Covid-19 gallwn hefyd ystyried absenoldeb rhiant â thâl yn achos plentyn sy'n hunanynysu / plentyn eithriadol o agored i niwed yn glinigol sy'n gwarchod / pan fydd ysgol ar gau yn ystod cyfyngiadau symud haen 4. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalennau adnoddau-dynol

Mae canllawiau'r Llywodraeth yn parhau i'w gwneud yn ofynnol i weithwyr weithio gartref lle bynnag y bo modd ac felly fe'ch atgoffir y dylai eich staff barhau i weithio gartref oni bai nad yw'n bosibl iddynt wneud hynny.  Fodd bynnag, dros y misoedd nesaf, wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio, mae'n bosibl y bydd angen i rai o'ch staff ddechrau gweithio eto neu ddychwelyd i'r gweithle fel rhan o'r broses o gynllunio ar gyfer adfer gwasanaethau.

O ran staff sy'n dychwelyd i'r gweithle, mae eu diogelwch yn hollbwysig ac felly rydym wedi cyhoeddi canllawiau ar fesurau cadw pellter cymdeithasol yn ein hadeiladau a'n depos. Mae'r wybodaeth hon yn nodi'r mesurau sy'n cael eu cymryd gan y Cyngor ac oherwydd bod gan bob un ohonom gyfrifoldeb i helpu i leihau'r risg o drosglwyddo, mae'n rhoi cyfarwyddyd ar y camau y bydd angen i'ch holl staff eu cymryd i sicrhau arferion gweithio diogel yn y gweithle.  

Bydd angen i chi baratoi eich staff i ddychwelyd i'r gwaith, neu ddychwelyd i'w prif rolau os ydynt wedi'u hadleoli i gefnogi gwasanaethau critigol. I gefnogi'r broses hon, rydym wedi llunio rhestr wirio i chi, sy'n rhoi cynghorion am yr hyn y bydd angen i chi ei drafod gyda'ch tîm ac aelodau unigol o'r tîm.

Mae Cyngor mewn perthynas â staff nad ydynt wedi gallu gweithio, naill ai am eu bod wedi'u cynghori i "warchod" am resymau meddygol, eu bod yn fwy agored i salwch yn sgil dal COVID-19 neu eu bod yn byw mewn aelwyd gyda rhywun o un o'r grwpiau hyn, hefyd ar gael o dan y tab 'Sut ydym yn helpu staff nad ydynt yn gweithio i ddychwelyd i'r gwaith?'

Rhestr wirio dychwelyd staff i'r gweithle (.docx)

 

Yn ystod y cyfnod COVID-19 mae yna nifer o weithwyr sydd wedi methu â gweithio naill ai am eu bod wedi cael eu cynghori i "warchod eu hunain" am resymau meddygol, eu bod yn perthyn i'r categori "agored i niwed", h.y. mae ganddynt broblemau iechyd cronig, maent yn 70 oed neu'n hŷn neu maent yn feichiog sy'n eu gwneud yn fwy agored i niwed pe baent yn dal COVID-19, neu maent yn byw mewn cartref gyda rhywun o un o'r grwpiau hyn.

Nawr bod cyngor y Llywodraeth yn newid a bod y cyfyngiadau symud yn cael eu llacio mae'r Cyngor yn symud i'r cam o adfer ac o ailgychwyn rhai o'i wasanaethau, a bydd angen i ni ddibynnu mwy nag erioed ar ein gweithlu cyfan i gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau.

Felly mae'r tîm Adnoddau Dynol wedi cysylltu â staff nad ydynt wedi gallu gweithio hyd yn hyn i drafod eu hamgylchiadau personol a'r posibilrwydd iddynt ddychwelyd i'r gwaith, naill ai trwy weithio gartref, cael eu hadleoli i waith arall addas trwy'r Hwb Sgiliau a Gweithlu, neu ddychwelyd i'w gweithle arferol gyda mesurau diogelu priodol.

Lawrlwythwch gopi o'n canllaw 'Dychwelyd Gweithwyr i'r Gwaith yn Ddiogel' i ddarganfod beth yw eich cyfrifoldebau fel rheolwr, yn ogystal â pha sgwrs y bydd ein cynghorwyr AD yn ei chynnal gyda'ch staff yn dibynnu ar eu hamgylchiadau:

Dychwelyd Gweithwyr i'r Gwaith yn Ddiogel (.pdf)

Os yw aelod o staff, sy'n aelod o'r lluoedd wrth gefn, wedi cael ei alw am ddyletswydd, mae gennym wybodaeth am yr hyn y mae disgwyl iddynt ei wneud ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Os rydym yn credu bod absenoldeb gweithiwr oherwydd gwasanaeth milwrol yn debygol o achosi "niwed difrifol" i'r sefydliad, gall wneud cais am esemptiad, gohirio neu ddirymu. O dan amgylchiadau eithriadol yn unig y byddwn yn ceisio eithriad, gohiriad neu ddirymiad. Ni fydd gweithwyr sy'n aelodau o'r lluoedd wrth gefn yn cael eu talu gan yr Awdurdod yn ystod y cyfnod pryd y gelwir arnynt i wasanaethu, gan y byddant yn cael tâl Milwrol yn ystod y cyfnod hwn. Beth bynnag yw hyd y cyfnod o weithredu milwrol, mae hawl gan y gweithiwr sy'n aelod o'r lluoedd wrth gefn, ac y galwyd arno i wasanaethu, i ddychwelyd i'w swydd flaenorol cyn pen chwe mis ar ôl ei ryddhau o'r dyletswyddau milwrol.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Amser o'r Gwaith, sydd ar gael yn allanol o unrhyw ddyfais. Os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch, siaradwch â'ch Cynghorydd Adnoddau Dynol.

Mae Côd Ymddygiad Swyddog y Cyngor yn diffinio'r safonau sy'n ofynnol gan bob aelod o staff sy'n gweithio i'r Cyngor - bydd hyn yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod y pandemig COVID-19.

O ran cyflogaeth eilaidd - unrhyw waith â thâl neu waith di-dâl a wneir yn ychwanegol at eich gwaith yn y Cyngor - mae'r canlynol yn berthnasol:

 • Mae'n rhaid i'r gweithiwr drafod y mater gyda chi a chytuno i hyn cyn derbyn cynnig o gyflogaeth eilaidd. Mae'n rhaid hefyd i'r Prif Weithredwr Cynorthwyol gytuno i hyn.
 • Ar ôl cytuno, mae'n rhaid i'r gweithiwr ddatgan unrhyw gyflogaeth eilaidd drwy lenwi ein ffurflen datgan buddiant.
 • Mae'n rhaid ichi sicrhau nad yw'r gwaith yn gwrthdaro â'i rôl a buddiannau'r Cyngor.
 • Mae'n rhaid ichi sicrhau eich bod yn cydymffurfio â Rheoliadau Amser Gweithio, sy'n rheoli cyfanswm nifer yr oriau y gall person eu gweithio'n ddiogel. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, siaradwch â'ch Ymgynghorydd Adnoddau Dynol.
 • Ni ddylid ymgymryd â chyflogaeth eilaidd yn ystod amser gwaith y Cyngor - mae hyn yn cynnwys marchnata a hyrwyddo gwasanaethau'r gyflogaeth eilaidd.
 • Rhaid peidio â defnyddio adnoddau na gwybodaeth y Cyngor i ymgymryd â'r gyflogaeth eilaidd - mae hyn yn cynnwys offer TG.

Mae'n hanfodol bod yr holl absenoldebau sy'n gysylltiedig â Coronafeirws (COVID-19) yn cael eu cofnodi drwy'r cyfrif MyView cyn gynted ag y rhoddir gwybod amdanynt. Darllenwch ein canllawiau ar gofnodi a monitro absenoldeb oherwydd Coronafeirws (COVID-19).

Bydd gennych weithwyr sy'n parhau i ddod i'w gweithle a gweithwyr sy'n gweithio gartref. Mae'r canllawiau canlynol yn berthnasol yn y ddau achos:

Rhaid i unrhyw aelod o staff sy'n gorfod hunanynysu:

 • Ffonio ei reolwr cyn gynted â phosibl i roi gwybod ei fod yn hunanynysu.
 • Os yw'n ddigon iach i weithio a'i fod yn gweithio gartref, dylai barhau i weithio gartref.
 • Os nad yw'n ddigon iach i weithio neu os nad yw gweithio gartref yn addas ar gyfer ei rôl, yna rhaid iddo beidio â mynd i'r gwaith am y cyfnod hunanynysu.
 • Ni fydd angen 'nodyn ffitrwydd' gan feddyg teulu am y cyfnod ynysu 10 diwrnod.
 • Os oes gan y gweithiwr symptomau y tu hwnt i'r cyfnod hunanynysu 10 diwrnod fe'i cynghorir i ofyn am 'nodyn ffitrwydd' gan ei feddyg teulu o 11eg diwrnod yr absenoldeb.
 • Mae'n bwysig bod rheolwyr yn parhau i ddarparu cymorth priodol i weithwyr trwy weithdrefnau absenoldeb salwch yr Awdurdod ar hyn o bryd, gan ein bod yn parhau i fod â dyletswydd gofal tuag at ein gweithwyr.

Tâl

Mae gan weithiwr sy'n sâl ac wedi'i atal rhag mynd i'r gwaith oherwydd y coronafeirws hawl i gael tâl arferol. Ni fydd 7 diwrnod cyntaf yr absenoldeb salwch oherwydd coronafeirws, h.y. y cyfnod hunanynysu cychwynnol o 10 diwrnod, yn cael ei gyfrif yn erbyn hawliau'r gweithiwr o dan y cynllun tâl salwch.

Bydd trefniadau tâl salwch arferol yn berthnasol o 11eg diwrnod yr absenoldeb os bydd y gweithiwr yn parhau i fod yn sâl. Yn ystod y cyfnod hunanynysu 10 diwrnod, nid yw'n ofynnol cyflwyno hunan-ardystiad /ardystiad meddygol. Bydd angen 'nodyn ffitrwydd' gan feddyg teulu o 11eg diwrnod yr absenoldeb.

Sbardunau Absenoldeb Salwch

O ran sbardunau, nid yw unrhyw absenoldeb salwch oherwydd coronaferiws y rhoddir gwybod amdano ac a gofnodir yn erbyn y côd coronafeirws yn ystod 12 wythnos gyntaf absenoldeb ar ôl i symptomau coronafeirws ddechrau yn cyfrif tuag at y sbardunau ar gyfer cychwyn prosesau ffurfiol. Mae hyn yn cynnwys cyfnod(au) parhaus neu ysbeidiol o absenoldeb salwch o fewn y cyfnod hwn o 12 wythnos.

Iechyd Galwedigaethol

Mae'r gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol yn parhau i dderbyn atgyfeiriadau newydd ond ni all dderbyn atgyfeiriadau ynghylch cyngor iechyd a gwaith sy'n gysylltiedig â COVID-19.

O'r 7 Ebrill 2020, fel cyflogwr mae’n ofynnol i ni bellach sicrhau bod mesurau rhesymol yn cael eu rhoi ar waith fel bod yr holl staff yn gallu cynnal pellter corfforol o 2 fetr. Bwriad cynnal pellter corfforol yw ategu’r camau eraill sy’n cael eu cymryd i helpu i leihau risg. Mae’r rhain yn cynnwys cadw i ffwrdd wrth eraill sy’n dangos symptomau, gweithio gartref lle bo’n ymarferol, gosod rhwystrau rhwng pobl lle bo’n addas neu wisgo cyfarpar diogelu personol lle dywed canllawiau bod hynny’n angenrheidiol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan yn glir, os gellir cynnal pellter corfforol bydd hynny, ynghyd â chamau eraill, yn helpu i leihau’r trosglwyddo sy’n digwydd yn y gymuned, ond os nad yw cynnal pellter corfforol yn fesur rhesymol yng nghyd-destun y gweithle penodol, nid yw’n ofynnol. Bydd a yw’n fesur rhesymol ai peidio yn dibynnu ar natur y gweithle (paragraff 3 o dudalen 5 o Ganllawiau Llywodraeth Cymru).

Mae ein tîm Iechyd a Diogelwch yn gweithio’n agos gyda rheolwyr i sicrhau y cydymffurfir â’r gofyniad newydd hwn ac i sicrhau y cymerir pob mesur rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan llyw.cymru.

Am wybodaeth bellach, ac i ddarganfod pa fesurau sy'n ofynnol i gynnal arferion gweithio diogel yn swyddfa'r cyngor ac adeiladau depo er mwyn lleihau'r posibilrwydd o drosglwyddo COVID-19 yn y gweithle

Cadw Pellter Cymdeithasol mewn Swyddfeydd a Depos

Fel y byddech yn ei ddisgwyl o dan yr amgylchiadau, mae cynlluniau wrth gefn wedi cael eu datblygu i sicrhau ein bod yn gallu cadw ein gwasanaethau critigol i fynd ar adeg pryd y bydd ein gweithlu'n brin efallai oherwydd salwch a/neu hunanynysu.  Rydym yn disgwyl y bydd ein gweithlu yn cefnogi ei gilydd a'u gwasanaethau yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn a hefyd yn barod i helpu mewn meysydd gwasanaeth critigol eraill os bydd angen.  Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymuned a'n cydweithwyr yn y GIG.  

Cynhaliwyd archwiliad sgiliau ac rydym yn gofyn i chi weithio gyda'ch staff a'r undebau llafur i nodi a galluogi adleoli cyflym ac effeithiol i feysydd gwaith critigol os oes angen.

Dylai'r holl leoli gael ei wneud yn wirfoddol lle bynnag y bo'n bosibl oni bai fod y dyletswyddau rydych yn gofyn i'r gweithiwr eu cyflawni yr un fath neu'n debyg i'r rhai a gyflawnir yn ei rôl bresennol. Os yw'ch staff ar gael ac â diddordeb mewn cefnogi cydweithwyr sy’n gweithio yn ein gwasanaethau critigol, gallant lenwi'r Holiadur Sgiliau.

Rydym yn ymateb i argyfwng Covid19 drwy nifer o ffyrdd arloesol, i'ch helpu chi, ein Rheolwyr a'n Penaethiaid, i helpu'r gymuned ehangach, yn enwedig ein preswylwyr mwyaf agored i niwed, drwy sicrhau bod ein gwasanaethau critigol yn parhau i gael eu darparu.

Er mwyn ein helpu i wneud hyn, rydym wedi sefydlu'r Hwb Sgiliau a Gweithlu, sy'n golygu y bydd Rheolwyr/Penaethiaid yn gallu cael mynediad at y sgiliau hanfodol sydd eu hangen i barhau i gynnal gwasanaethau allweddol. Mae'r cymorth yn dod o'n gweithlu presennol, y rheiny nad ydynt mewn rôl allweddol eisoes ond sydd wedi camu ymlaen a chynnig cynorthwyo ein gwasanaethau critigol. Bydd yr Hwb yn cefnogi Rheolwyr/Penaethiaid drwy adleoli pobl yn gyflym ac yn effeithlon yn seiliedig ar eu hargaeledd, eu sgiliau a gofynion gwasanaethau.

Bydd yr Hwb yn sicrhau bod staff yn cael cymorth drwy ddarparu'r canlynol:

 • Sgiliau Critigol Perthnasol
 • Eglurder am y rôl a'r hyn sydd ei angen
 • Cyfarwyddiadau adrodd clir gyda gwiriadau dilynol ar gyfer datblygu sgiliau a llesiant yr unigolyn

Os ydych yn rheoli gwasanaeth critigol sy'n cael anhawster i ateb y galw, bydd y tîm sy'n gweithio yn yr Hwb yn gallu eich helpu i ddod o hyd i'r person iawn sydd â'r sgiliau gofynnol, gan oedi cyn lleied â phosibl. Mae Tîm yr Uwch-arweinwyr (Aur) yn ei gwneud yn ofynnol i'r holl Reolwyr/Penaethiaid ddefnyddio'r gwasanaeth hwn ar gyfer adleoli cydweithwyr i ddiwallu anghenion gwasanaethau critigol. I gael mynediad at y gwasanaeth hwn bydd angen i chi gwblhau cais am weithlu.

Os hoffech drafod eich gofynion ar ôl cwblhau eich cais, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm drwy anfon neges e-bost at StaffHub@sirgar.gov.uk. Bydd modd cysylltu â staff yr Hwb dros y ffôn hefyd drwy ffonio 01267 246171.

Cwblhau cais am weithlu

 

 

 

Os bydd gweithiwr neu aelod o'u cartref yn datblygu symptomau peswch, twymyn neu newid mewn synnwyr blasu neu arogli, rhaid iddynt archebu prawf ar gyfer Coronafeirws heb oedi i helpu i reoli lledaeniad yr haint. Gallwch wneud yn trwy ffonio 191. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn biphdd.gig.cymru

Rhaid iddyn nhw a’u aelwyd hunanynysu wrth aros am ganlyniad eu prawf. Os bydd canlyniad y prawf am Covid-19 yn bositif, dylent barhau i hunanynysu am 10 diwrnod. O’r 10fed o Rhagfyr 2020, rhaid i aelodau eraill o'r aelwyd, gan gynnwys y rhai nad oes ganddynt unrhyw symptomau, aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 10 diwrnod.

Anogi’r pawb i gael prawf dim ond os oes gennych un o'r symptomau hyn, oni bai y cewch gyngor proffesiynol fel arall - er enghraifft y rhai sy'n cael eu profi'n rheolaidd gan eu cyflogwr).

Mae canllawiau aros gartref i aelwydydd y mae’n bosibl bod rhywun â choronafeirws ynddynt ar gael ar Gov.wales.

Mae canllawiau llawn ar beth i'w wneud os yw gweithiwr yn dangos symptomau a / neu’n profi’n bositif am COVID-19 wedi'i ddatblygu.

Lansiwyd strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru ar 1 Mehefin 2020. Menter diogelu iechyd genedlaethol yw hon i gefnogi'r frwydr yn erbyn trosglwyddiad Covid-19 yn ein cymuned. Yr egwyddorion sylfaenol yw, os bydd unigolyn yn profi'n bositif am Covid-19, bydd aelod o'r tîm olrhain cysylltiadau’n cysylltu ag ef i sefydlu â phwy y mae wedi dod i gysylltiad a bydd y tîm olrhain cysylltiadau’n cysylltu â'r unigolion hyn i asesu'r risg a'u cynghori i hunanynysu.

Mae canllawiau ar beth i'w wneud os yw gweithiwr yn dangos symptomau a / neu’n profi’n bositif am COVID-19 wedi'i ddatblygu.

Mae canllawiau'r Llywodraeth yn parhau i'w gwneud yn ofynnol i weithwyr weithio o'u cartrefi ac felly dylai eich staff barhau i wneud hynny lle bynnag y bo'n bosibl. Gan nad oedd yr amserlen ar gyfer cyfnod cyntaf y cyngor hwn yn hysbys, mae trefniadau dros dro ar gyfer gweithio gartref wedi cael eu rhoi ar waith. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw awgrym o ran amserlen ar gyfer ailosod gwasanaethau mewn swyddfeydd ac mae hyn yn golygu bod yr awdurdod yn symud i drefniant gweithio gartref yn y tymor hir. Rydym wedi datblygu canllawiau pellach i gefnogi'r trefniadau dros dro hyn, sydd i'w gweld ar ein Tudalen canllawiau gweithio gartref.  Mae'r canllawiau hyn yn nodi ein hymagwedd tuag at weithio gartref dros dro.

Cyfathrebu

Mae'n bwysig cadw mewn cysylltiad â staff pan fyddant yn gweithio gartref, gan fod rhai pobl yn gallu mynd i deimlo wedi'u hynysu. Rhaid i lesiant eich staff fod yn un o'ch prif ystyriaethau:

 • Cytunwch i gysylltu'n aml fel y gallwch gynnal perthnasoedd a mynd i'r afael â heriau gyda'ch gilydd. Gellir tynnu sylw at unrhyw anawsterau mor gynnar â phosibl.
 • Gweithiwch gyda'ch timau i drafod beth sy'n iawn a beth sydd ddim yn iawn wrth weithio o bell a siaradwch â nhw am yr hyn rydych chi'n ei ddisgwyl ganddynt ac i'r gwrthwyneb.
 • Oherwydd y gall gweithwyr deimlo'n euog am beidio â bod yn bresennol yn y swyddfa, gallant weithio oriau hwy a gwneud mwy o ymdrech i gyflawni rhagor wrth weithio o bell.
 • Bydd cadw mewn cysylltiad yn aml a gosod ffiniau a disgwyliadau clir gyda'ch tîm yn eich helpu i osgoi'r risg o orweithio.

Gwyliwch ein fideo i gael awgrymiadau pellach ar sut i arwain tîm o bell yn llwyddiannus.

Mae rheolwyr yn gyfrifol am eu gweithwyr, gan gynnwys wrth weithio gartref. Rydym wedi datblygu canllawiau i gael eu defnyddio gan reolwyr i gynorthwyo â'r gwaith o gymryd pob cam priodol a newidiadau rhesymol i leihau'r risg i weithwyr sy'n gweithio gartref. Dylai rheolwyr:

 • Drafod â'u gweithwyr ynghylch y drefn waith sydd ganddynt gartref; a chadw cofnod o'r cyfarpar sydd ganddynt.
 • Rhoi gwybod i'r gweithiwr y dylai gwblhau'r E-ffurflen Hunanasesu ar gyfer Cyfarpar Sgrîn Arddangos;
 • Nodi unrhyw feysydd/materion o ran risg sydd angen rhoi sylw iddynt/cymryd camau yn eu cylch;
 • Cadw cofnod o'r drafodaeth, y mesurau ychwanegol neu'r newidiadau a allai fod eu hangen ar yr E-Ffurflen Cyfarpar Sgrîn Arddangos;
 • Trefnu amserlenni addas a phriodol i gadw mewn cysylltiad â'u gweithwyr;
 • Monitro ac adolygu'r trefniadau gweithio yn rheolaidd.
 • Cysylltu â'r adran iechyd a diogelwch i gael cyngor, os oes unrhyw bryderon neu faterion nad ydynt yn cael eu crybwyll yn y canllawiau Iechyd a Diogelwch hyn, IechydaDiogelwch@sirgar.gov.uk.

Gweler ein 'Arferoion Gweithio'n Ddiogel' i gael cymorth ynghylch yr hyn y gellir ei weithredu er mwyn cefnogi eich staff. Mae hyn yn cynnwys:

 • Pwyntiau defnyddiol i'w hystyried yn ystod eich trafodaeth
 • Syniadau ar sut i ddatrys problemau/materion
 • Ystyriaethau Llesiant
 • Archebu offer
 • Casglu/dosbarthu offer

Arferion gweithio diogel: Gweithio gartref (.pdf)

Os yw adeiladau ysgol ar gau oherwydd y pandemig a bod gweithiwr yn cael anawsterau o ran gofal plant, edrychwch ar ein tudalennau Adnoddau Dynol lle mae amrywiaeth o opsiynau ar gael. Rydym hefyd wedi llunio rhestr wirio a fydd yn eich helpu chi a'ch gweithiwr i gytuno ar yr ateb gorau.

Bydd ysgolion yn darparu addysg yn yr ysgol i blant gweithwyr critigol yn ogystal â phlant sy'n agored i niwed lle bo angen.

Gallwch weld canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch pa alwedigaethau sydd ar y rhestr gweithwyr 'critigol' ar llyw.cymru Os bydd gweithiwr yn credu bod ei alwedigaeth ar y rhestr gweithwyr critigol a'i fod yn cael anawsterau o ran addysg yn y cartref, gall gysylltu â'i ysgol. Os oes angen, gellir defnyddio ei fathodyn adnabod y Cyngor i ddarparu prawf cymhwysedd.

 

Llwythwch mwy

Diweddarwyd y dudalen: 24/02/2021 11:11:18

Gofynnwch gwestiwn