We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Canllawiau i staff glanhau

Dylech aros gartref os oes gennych chi naill ai:

 • gwres uchel
 • peswch parhaus newydd
 • blas/arogl wedi diflannu

Os oes gennych unrhyw un o'r symptomau uchod neu eich bod yn teimlo'n sâl ac yn methu â mynd i'r gwaith, dylech roi gwybod inni dros y ffôn cyn 11am drwy ffonio 07812 484305. Os nad ydych yn cael ateb, a fyddech cystal â chysylltu â ni drwy anfon neges e-bost at AbsenoldebauGlanhau@sirgar.gov.uk gan nodi manylion llawn y salwch a rhif cyswllt rhag ofn y bydd angen i ni gysylltu â chi.

Y wybodaeth ddiweddaraf

Gofynnwn i'r holl staff sydd ar hyn o bryd yn cael gohebiaeth ysgrifenedig gennym i roi cyfeiriad e-bost i ni, fel bod modd i ni roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi yn gyflym wrth i'r sefyllfa ddatblygu yn ystod yr adeg hon nad ydym wedi gweld ei thebyg o'r blaen.

Mae angen i chi hefyd sicrhau bod gennym rif ffôn cyfredol ar eich cyfer. Gallwch ddarparu'r manylion hyn drwy e-bostio ni neu trwy gysylltu â'r swyddfa ar 01267 246511.

Gweithio mewn adeilad sy'n dal i fod ar agor

Os ydych yn gweithio mewn adeilad sy'n dal i fod ar agor, mae angen i ni sicrhau eich bod chi fel staff a'n hadeiladau yn cael eu hamddiffyn hyd eithaf ein gallu. Gofynnwn i chi flaenoriaethu eich arferion glanhau drwy ddilyn y canllawiau isod:

 1. Diheintiwch drwy lanhau pob arwyneb sy'n cael ei gyffwrdd yn aml mewn mannau cyffredin (e.e. fordydd, cadeiriau cefn caled, bwlyn drws, switshis golau, handlenni, desgiau, toiledau, sinciau, canllawiau, fframiau drysau).
 2. Wrth ddiheintio mae angen i chi wisgo menig a ffedogau tafladwy
 3. Dilynwch y cyfraddau teneuo isod, defnyddiwch y clwtyn lliw cywir, chwistrellwch ar y clwtyn a glanhewch a newidiwch y clytiau'n rheolaidd. Os ydynt ar gael, defnyddiwch glytiau/weips tafladwy
 4. Cofiwch olchi eich dwylo ar unwaith am o leiaf 20 eiliad gyda dŵr a sebon ar ôl tynnu'r menig.

Canllawiau ynghylch mesurau deunyddiau glanhau

Mae'r holl Staff i lanhau eu hardaloedd dynodedig yn drylwyr, gan lanhau pob arwyneb â'r cynhyrchion a nodir isod ym mhob ysgol ac adeilad.

Clwtyn/mop Opsiwn 1: Defnyddio bwced

 1. Paratowch, tynnwch y cap oddi ar gynhwysydd 5lt, llenwch y cap â Titan Sanitiser a rhowch 2 lond cap (50g) am bob 1 litr o ddŵr oer neu lugoer (dim dŵr poeth).
 2. Rhowch y clytiau yn yr hydoddiant
 3. Gadewch iddynt socian
 4. Gwasgwch y clwtyn/mop cyn ei ddefnyddio
 5. Glanhewch/mopiwch arwynebau
 6. Gadewch iddynt sefyll am 5 munud o leiaf
 7. Glanhewch a rinsiwch â dŵr poeth ac yna gadewch iddynt sychu yn yr aer

Clwtyn/mop Opsiwn 2: Defnyddio potel chwistrellu sbardun

 1. Paratowch, tynnwch y cap oddi ar gynhwysydd 5lt, llenwch y cap â Titan Sanitiser a rhowch 2 lond cap (50g) am bob 1 litr o ddŵr oer neu lugoer (dim dŵr poeth)
 2. Gan wisgo menig, rhowch botel chwistrellu sbardun yn yr hydoddiant a llenwch y botel gan roi'r pen sbardun yn ei ôl.
 3. Chwistrellwch hydoddiant ar y clwtyn
 4. Sychwch arwynebau
 5. Gadewch iddynt sefyll am 5 munud o leiaf
 6. Glanhewch a rinsiwch â dŵr poeth ac yna gadewch iddynt sychu yn yr aer

Os nad oes Titan Sanitizer ar gael, parhewch i ddefnyddio Ultrafresh neu Antibac, gan ddilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr ar gyfer y cynhyrchion hyn. Fel y soniwyd ar ddechrau'r canllawiau, byddwn yn ymweld â chi yn fuan a bydd hyn yn ein galluogi i ddarparu cyflenwad o Titan i chi a rhoi hyfforddiant i chi ar ddefnyddio'r cynnyrch hwn.

Mae Ultrafresh yn ddeunydd glanhau niwtral ac mae’n addas ar gyfer glanhau’r holl arwynebau caled, gan gynnwys arwynebau caboledig, laminedig, gwydr ac ati.

 • 1 x 30ml pwmp pelican ar gyfer chwistrellwr llaw (600/750ml)
 • 4 x 30ml pwmp pelican ar gyfer 5ltr o ddŵr mewn bwced

Glanedydd/diheintydd gwrthfacteria ag arogl blodau.

 • 2 bwmp pelican ar gyfer chwistrellwr llaw (500ml)
 • 10 pwmp pelican ar gyfer bwced
 • 10 pwmp pelican ar gyfer 2.5lt (scrubber dryer)
 • Sbyngiau coch ar gyfer wrinalau/bowliau toiled
 • Clytiau coch ar gyfer mannau eraill y toiled
 • Defnyddio clytiau/sbyngiau glas ym mhob man y tu allan i’r toiledau

Diweddarwyd y dudalen: 25/02/2021 17:32:10

Gofynnwch gwestiwn