We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Eich cwestiynau

Dyma rai o’n cwestiynau cyffredin diweddaraf. Os ydych yn ansicr am unrhyw beth gofynnwch i ni. Mae croeso i chi ofyn cwestiwn yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Sylwer, byddwn yn ateb yn yr iaith y cyflwynwyd y cwestiwn.

Mae mesurau gwarchod  wedi dod i ben ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu y gall unrhyw un, y bu'n ofynnol iddo gwarchod o'r blaen, fynd i’r gwaith, os na allwch weithio gartref, cyhyd â bod y busnes yn ddiogel o ran COVID-19. Os oes gennych wiethiwr yn y grŵp hwn ac mae ganddo bryderon, siaradwch â nhw am eu hamgylchiadau ac am opsiynau i gynyddu eu diogelwch i'r eithaf.

Mae’r Llywodraeth Cymru wedi datblygu Canllawiau ar ddiogelu pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn glinigol sgil y coronafeirws (COVID-19) – y cynllun ‘gwarchod’ gynt.

 

Mae gweithwyr yn y grŵp hwn â risg o salwch difrifol os cânt coronafeirws (COVID-19) ac fe'u cynghorir i fod yn llym iawn wrth ddilyn mesurau ymbellhau cymdeithasol Os ydych chi'n dod o fewn y grŵp hwn ac mae gennych bryderon, siaradwch â'ch rheolwr llinell am eich amgylchiadau ac am opsiynau am opsiynau i gynyddu eu diogelwch i'r eithaf.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhestr lawn o gyflyrau iechyd sy'n perthyn i'r grŵp "risg uwch".

Oes. Mae'r awdurdod wedi ei gwneud yn orfodol i wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau dan do nad ydynt yn rhai cyhoeddus os na ellir cadw pellter cymdeithasol. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Cerbydau sydd wedi'u cymeradwyo gan y Grŵp Rheoli Arian/Aur i gludo mwy nag un unigolyn. 
 • Ymweliadau tu mewn i safleoedd domestig lle mae'r preswylwyr yn bresennol.
 • Mannau cyhoeddus sydd ar gau ond gallai'r cyhoedd gael mynediad iddynt e.e. cyfleusterau cyhoeddus sydd ar gau ar gyfer glanhau neu arolygu/cynnal a chadw.

Bydd y meysydd gorfodol ychwanegol hyn yn cael eu nodi drwy asesiadau risg y gwasanaeth, gan ymgynghori â rheolwyr gwasanaeth ac iechyd a diogelwch.

Mae canllawiau llawn ar wisgo gorchuddion wyned wedi'i ddatblygu. 

Nid oes rhestr bendant o gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol sy'n cael eu hystyried yn esgus rhesymol, a bydd hyn ar sail achosion unigol. Dylai'r rhan fwyaf o unigolion â chyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol allu darparu gwybodaeth neu ddogfennau i gefnogi eu rhesymau.

Mae rhai sefydliadau iechyd neu anabledd (megis Hidden Disabilities, MIND ac ati) yn darparu 'cardiau eithrio' neu os oes gan yr unigolyn bryderon ynghylch gwisgo gorchudd wyneb a allai effeithio ar ei gyflwr meddygol, dylai ofyn am gyngor gan ei feddyg teulu neu ymarferydd meddygol.

Rhaid i gwsmeriaid wisgo gorchudd wyneb ym mhob man dan do cyhoeddus, ond nid yw gwisgo gorchudd wyneb wrth wneud ymarfer corff yn cael ei argymell. Yng Nghanolfannau Hamdden a chyfleusterau Chwaraeon Cyngor Sir Caerfyrddin, mae disgwyl i gwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb ym mhob rhan o'r adeilad, ond mae hawl ganddynt i dynnu'r gorchudd wyneb ar gyfer gweithgareddau penodol fel nofio neu ymarfer corff.

Gall cwsmeriaid fynd i wefan Actif neu siarad â'u Canolfan Hamdden i gael cadarnhad ynghylch y gweithgareddau lle mae'n rhesymol tynnu'r gorchudd wyneb. Bydd mesurau eraill ar waith i sicrhau bod y llefydd hyn mor ddiogel ag sy'n bosib.

Mae'n rhaid i weithwyr wisgo gorchuddion wyneb tu mewn i'r caffi / bwyty oni bai eu bod wedi'u heithrio neu fod ganddynt esgus rhesymol i'w tynnu i ffwrdd.

Dylai cwsmeriaid yng nghaffis / bwytai Cyngor Sir Caerfyrddin wisgo gorchudd wyneb (oni bai eu bod wedi'u heithrio neu fod ganddynt esgus rhesymol i'w tynnu i ffwrdd) i fynd i mewn i'r adeilad ac wrth symud o'i amgylch. Gallant dynnu'r gorchudd wyneb tra byddant yn eistedd wrth eu bwrdd.

Na. Nid yw miswrn yn cael ei ystyried yn orchudd wyneb, ac felly ni ddylid gwisgo un oni bai bod asesiad risg penodol yn nodi bod angen gwneud hynny. Mae gorchudd wyneb yn orfodol ym mhob man dan do cyhoeddus, oni bai fod pobl  wedi'u heithrio neu fod ganddynt esgus rhesymol dros beidio â'i wisgo.

Dylai gweithwyr drafod y cyflenwad o orchuddion wyneb gyda'u rheolwr llinell a all eu harchebu o'r Storfa Gyffredinol PPE.

Gallwch. Os byddwch yn dewis gwisgo eich gorchudd wyneb eich hun, mae'n cael ei argymell eich bod yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â chanllawiau'r Llywodraeth a Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer gorchuddion wyneb a'ch bod yn dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr ynghylch ei ddefnyddio, ei gadw, ei olchi neu ei waredu'n ddiogel.

Nac ydy, rhaid cadw pellter cymdeithasol a chynnal arferion hylendid da, gan taw gwneud y pethau hyn yw'r ffordd fwyaf effeithiol o hyd o atal lledaeniad y feirws.

Mae rhai awgrymiadau defnyddiol ar gael gan yr RNIB a sefydliadau allanol eraill i gynorthwyo â'r broblem hon. Os ydych yn pryderu y bydd hyn yn effeithio ar eich gallu i gyflawni'ch rôl yn ddiogel, dylech siarad â'ch rheolwr llinell a allai roi mesurau ar waith i'ch diogelu ac mewn rhai achosion byddai hyn yn esgus rhesymol dros beidio â pharhau i wisgo'r math o orchudd wyneb a roddwyd i chi a bydd dewisiadau eraill yn cael eu darparu o bosib.

Mae disgwyl i weithwyr wisgo gorchuddion wyneb ym mhob man dan do cyhoeddus oni bai eu bod wedi'u heithrio neu fod ganddynt esgus rhesymol dros beidio â gwisgo un. Dylai gweithwyr siarad â'u rheolwr llinell os oes ganddynt unrhyw bryderon.

Os bydd gweithwyr sydd heb eithriad neu esgus rhesymol yn ymddwyn yn afresymol drwy wrthod gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau lle mae'n orfodol gwneud hynny, byddant yn cael eu riportio i'r Cyfarwyddwr / Pennaeth Gwasanaeth a gallent fod yn destun camau disgyblu.

Dylai Cyngor Sir Caerfyrddin wneud pob ymdrech resymol i atal diffyg cydymffurfiaeth, a gallai hynny gynnwys peidio â chaniatáu mynediad at wasanaethau os yw defnyddiwr sydd heb eithriad neu esgus rhesymol yn gwrthod cydymffurfio.

Dylai gweithwyr sicrhau bod y cwsmer / defnyddiwr gwasanaeth yn cael cyfle i roi gwybod i'r gwasanaeth am ei reswm dros gael ei eithrio neu am ei esgus rhesymol, a chyfle i ddarparu gwybodaeth / dogfennau i gefnogi ei eithriad neu esgus rhesymol.

Dylech wisgo gorchudd wyneb lle bynnag y bo modd wrth roi cymorth i'r unigolyn, fodd bynnag os oes angen ichi gyfathrebu â'r unigolyn bydd gennych esgus rhesymol i dynnu'r gorchudd wyneb. Gallwch hefyd gynllunio a chytuno ynghylch dulliau cyfathrebu ymlaen llaw os oes modd ichi wneud hynny, er enghraifft os ydych yn cerdded drwy fan cyhoeddus dan do i gyrraedd ardal benodol, gallech wisgo gorchudd wyneb ar y ffordd yno ac yna ei dynnu wrth gyrraedd y gyrchfan.

Gellir gweld rhagor o gyngor a canllawiau ar y wefan ganlynol:

Dim ond os yw'r daith neu'r gweithgaredd yn hanfodol y dylech deithio at ddibenion gwaith. Yn ogystal, ni ddylech rannu cerbyd gyda pherson arall oni bai eich bod wedi cael caniatâd i wneud hynny gan y Tîm Rheoli Aur (gwasanaethau fel Sbwriel, Rheoli Traffig ar y Priffyrdd a Gofal Cartref).

Rydym wedi llunio canllawiau cyffredinol ar ddefnyddio a ail-lenwi cerbydau sy'n eiddo i CSC yn ystod y pandemig, sy'n cynnwys cyngor ar y canlynol:

 • Glendid cerbydau
 • Ail-lenwi cerbydau
 • Defnyddio a gwefru gerbydau trydan

Ceir gwybodaeth fanwl ar ein dudalen 'Defnyddio ein cerbydau yn ddiogel yn ystod Covid-19'.

Cyngor Llywodraeth Cymru yw y dylai pobl barhau i weithio gartref os yw’n bosibl.

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich trefniadau gweithio gartref, siaradwch â'ch rheolwr llinell neu os nad yw hyn yn bosibl, gallwch siarad yn gyfrinachol â'n Tîm Iechyd Galwedigaethol drwy ein Canolfan Cyngor a Chymorth Llesiant Gweithwyr.

Dim ond os na allwch barhau i weithio gartref ac mae eich gwasanaeth wedi'i awdurdodi i ailddechrau y bydd yn rhaid i chi fynd i'r gweithle.

Yn yr amgylchiadau hyn, bydd eich rheolwr yn siarad â chi am y ffyrdd newydd o weithio a'r newidiadau sydd wedi'u gwneud i'r gweithle.

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn cadw at yr arferion gwaith newydd hyn, y mae rhai ohonynt yn ofynion deddfwriaethol.

Mae'n RHAID i chi gadw at y mesurau cadw pellter cymdeithasol sydd wedi'u rhoi ar waith. Mae pawb yn gyfrifol am sicrhau bod pellter cymdeithasol yn cael ei gynnal yn y gweithle. Os oes gennych bryderon ynghylch achosion lle nad yw pobl yn cadw pellter cymdeithasol, siaradwch â'ch rheolwr llinell sy'n gyfrifol am reoli'r trefniadau yn eich man gwaith. Os nad yw hyn yn bosibl, gallwch gysylltu â'n Tîm Adnoddau Dynol i fynegi eich pryderon.

Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter cymdeithasol ar gael ar ein hadran Coronafeirws, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen hyn cyn mynd i'r gweithle.

Os ydych yn wynebu problemau o ran gofal plant, gall ein Polisi Amser o'r Gwaith gynnig opsiynau ymarferol megis absenoldeb amser hyblyg, gwyliau blynyddol neu absenoldeb di-dâl. Gallwch hefyd  edrych ar wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gael rhestr o ddarparwyr yn Sir Gaerfyrddin.

Hefyd, mae gennym ystod o gwestiynau cyffredin ar gael ar ein gwefan gorfforaethol.

Oes, mae yna newidiadau newydd gael eu cyhoeddi o ran gwisgo cyfarpar diogelu personol wrth ymgymryd â CPR.

Mae canllawiau ynglŷn â'r newidiadau hyn ar gael ar ein hadran Cymorth Cyntaf.

Os ydych yn wynebu problemau o ran gofal plant, gall ein Polisi Amser o'r Gwaith gynnig opsiynau ymarferol megis absenoldeb amser hyblyg, gwyliau blynyddol neu absenoldeb di-dâl. Gallwch hefyd edrych ar wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gael rhestr o ddarparwyr yn Sir Gaerfyrddin.

Rydym hefyd wedi datblygu canllawiau ar gyfer Trefniadau Gweithio Gartref dros dro yn ystod Covid-19. Mae'r ddogfen ganllaw yn ymdrin â phynciau megis patrymau gwaith, cyfathrebu, dysgu a datblygu, iechyd a diogelwch, offer a deunyddiau, treth, diogelwch a chytundebau morgais neu rent.

Hefyd, mae gennym ystod o gwestiynau cyffredin ar gael ar ein gwefan gorfforaethol.

Mae'r Llywodraeth yn parhau i ddweud y dylai gweithwyr weithio gartref lle bynnag y bo modd ac felly i'ch cefnogi rydym wedi llunio canllawiau ar gyfer Trefniadau Gweithio Gartref Dros Dro yn ystod Covid-19.

Mae'r ddogfen ganllaw hon yn ymdrin â phynciau megis patrymau gweithio, cyfathrebu, dysgu a datblygu, iechyd a diogelwch, offer a deunyddiau, treth, diogelwch a chytundebau morgais neu gytundebau rhentu.

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd rheolau newydd ar waith o ddydd Llun 8 Mehefin 2020 i deithwyr sy'n dod i'r DU oherwydd COVID-19. Mae'r rheolau ar gyfer trigolion yn ogystal ag ymwelwyr.

Mae hyn yn golygu y dylai gweithwyr sydd wedi trefnu neu sy'n bwriadu trefnu gwyliau tramor o hyn ymlaen fod yn gwbl ymwybodol efallai y bydd yn rhaid iddynt aros mewn cwarantin ar ôl dychwelyd i'r DU, os ydynt wedi ymweld â rhai gwledydd penodol lle mae’r gofyniad cwarantin hwn mewn grym.

Er mwyn rheoli'r cyfnod cwarantîn ar ôl dychwelyd, dylai rheolwyr drafod gyda'r gweithiwr cyn y gwyliau gyfleoedd i weithio gartref neu'r posibilrwydd o'i adleoli i rôl arall i alluogi'r gweithiwr i weithio gartref. Os nad yw gweithio gartref yn opsiwn ymarferol, dylid rhoi gwybod i weithwyr y bydd yn ofynnol iddynt gymryd gwyliau di-dâl/ diwrnodau hyblyg / gwyliau blynyddol ar gyfer y cyfnod hwn. Gellir ystyried absenoldeb arbennig mewn amgylchiadau eithriadol yn unol â'n polisi Amser o’r Gwaith – yn yr achosion hyn, cynghorir rheolwyr i geisio cyngor gan ei Ymgynghorydd Adnoddau Dynol.

O heddiw, 7 Ebrill 2020, fel cyflogwr mae’n ofynnol i ni bellach sicrhau bod mesurau rhesymol yn cael eu rhoi ar waith fel bod yr holl staff yn gallu cynnal pellter corfforol o 2 fetr. Bwriad cynnal pellter corfforol yw ategu’r camau eraill sy’n cael eu cymryd i helpu i leihau risg. Mae’r rhain yn cynnwys cadw i ffwrdd wrth eraill sy’n dangos symptomau, gweithio gartref lle bo’n ymarferol, gosod rhwystrau rhwng pobl lle bo’n addas neu wisgo cyfarpar diogelu personol lle dywed canllawiau bod hynny’n angenrheidiol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan yn glir, os gellir cynnal pellter corfforol bydd hynny, ynghyd â chamau eraill, yn helpu i leihau’r trosglwyddo sy’n digwydd yn y gymuned, ond os nad yw cynnal pellter corfforol yn fesur rhesymol yng nghyd-destun y gweithle penodol, nid yw’n ofynnol. Bydd a yw’n fesur rhesymol ai peidio yn dibynnu ar natur y gweithle (paragraff 3 o dudalen 5 o Ganllawiau Llywodraeth Cymru).

Mae ein tîm Iechyd a Diogelwch yn gweithio’n agos gyda rheolwyr i sicrhau y cydymffurfir â’r gofyniad newydd hwn ac i sicrhau y cymerir pob mesur rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan llyw.cymru.

Am wybodaeth bellach, ac i ddarganfod sut y gallai hyn effeithio arnoch chi, darllenwch ein canllaw ymbellhau cymdeithasol yn y gwaith.

Ymbellhau cymdeithasol yn y gwaith

Mae polisïau arferol yr awdurdod yn berthnasol o ran ad-dalu treuliau, gweler ein dudalen Treuliau am ragor o fanylion.

Fodd bynnag, os yw'r treuliau yn ymwneud â'r gwaith ymateb/adfer yn sgil COVID-19 yna bydd angen i chi nodi hynny'n glir ar eich ffurflen hawlio.

Dylid rhoi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau yn y categorïau canlynol cyn gynted â phosibl:

 • Staff sy’n gwrthod gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol wrth gyflawni eu swyddi
 • Unrhyw fath o drais ac ymddygiad ymosodol (geiriol neu gorfforol) sy’n ymwneud â COVID-19
 • Torri’n ddi-hid y rheol ar bellter cymdeithasol o 2 fetr

Rhoi gwybod am ddigwyddiad

Os nad ydych yn gallu mynd i'r gwaith oherwydd rheswm sy'n gysylltiedig â COVID-19, bydd y taliad aros galwad yn parhau i gael ei dalu os yw'n un o ofynion cytundebol y swydd. Ewch i'n hadran Cyflog a Buddion am fwy o wybodaeth am daliadau Lwfans Wrth Gefn a Galwad i Fynd Allan.

Rhaid i chi aros gartref (hunan-ynysu) am 14 diwrnod. Os nad oes gennych y symptomau ar ôl 14 diwrnod, byddwch yn gallu dychwelyd i'r gwaith.

Os byddwch yn datblygu symptomau yn ystod yr 14 diwrnod, rhaid i chi hunan-ynysu am 7 diwrnod. Os nad oes gennych symptomau ar ddiwedd y 7 diwrnod, gallwch ddychwelyd i'r gwaith.

Canllawiau aros yn y cartref

Os ydych wedi cael symptomau, yna gallwch ddod â'r hunan-ynysu i ben ar ôl 7 diwrnod. Mae'r cyfnod o 7 diwrnod yn dechrau o'r diwrnod cyntaf yr oeddech yn teimlo’n sâl.

Canllawiau aros yn y cartref

Os ydych yn byw gydag eraill, yna gall pob aelod o'r aelwyd sy'n parhau'n iach ddod â'r cyfnod ynysu’r aelwyd i ben ar ôl 14 diwrnod. Mae'r cyfnod 14 diwrnod hwn yn dechrau o’r diwrnod y dechreuodd y person cyntaf deimlo'n sâl.

Ar ôl 7 diwrnod – os yw'r person cyntaf a oedd yn sâl yn teimlo'n well ac nid oes ganddo dymheredd uchel bellach, gall ddychwelyd i'w "drefn arferol”. Os yw'r "person cyntaf" yn gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin, mae disgwyl y bydd y gweithiwr yn gallu dychwelyd i'r gwaith.

Os bydd unrhyw aelodau eraill o'r teulu yn mynd yn sâl yn ystod y cyfnod 14 diwrnod o ynysu'r aelwyd, dylent ddilyn yr un cyngor h.y. ar ôl 7 diwrnod o ddechrau'r symptomau, os ydynt yn teimlo'n well ac nid oes ganddynt dymheredd uchel mwyach, gallant hefyd ddychwelyd i'w "trefn arferol". Os yw'r person hwn yn gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin, mae disgwyl y bydd y gweithiwr yn gallu dychwelyd i'r gwaith.

Pe bai aelod o'r aelwyd yn datblygu symptomau'n hwyr yn ystod y cyfnod 14 diwrnod o ynysu’r aelwyd (er enghraifft, ar ddiwrnod 13 neu ddiwrnod 14) nid oes angen ymestyn y cyfnod ynysu, ond mae'n rhaid i'r person sydd â'r symptomau aros gartref am 7 diwrnod.

Ar ddiwedd y cyfnod o 14 diwrnod, gall unrhyw aelod o'r teulu sydd heb fynd yn sâl adael yr aelwyd ar ddiwedd y cyfnod ynysu’r aelwyd.

Os oes yw unrhyw berson sâl yn yr aelwyd heb ddangos unrhyw arwyddion o welliant ac nid yw eisoes wedi gofyn am gyngor meddygol, dylai gysylltu â Galw Iechyd Cymru ar 111.

Gall y peswch barhau am sawl wythnos mewn rhai pobl, er bod yr haint coronafeirws wedi clirio. Nid yw peswch parhaus ar ei ben ei hun yn golygu bod yn rhai i rywun barhau i hunan-ynysu am fwy na 7 diwrnod.

Canllawiau aros yn y cartref

Nid yw diogelu data yn atal gweithio ystwyth neu weithio o gartref. Yn ystod y pandemig, fe fydd staff yn gweithio o adref yn amlach gan ddefnyddio gliniadur y Cyngor.

Wrth gwrs, mae pob un o'n gliniaduron wedi'u hamgryptio ond dylid nodi a gweithredu’r pwyntiau canlynol:

 • Peidiwch â chludo ffeiliau copi caled o adeiladau'r Cyngor os nad yw hyn yn hollol angenrheidiol - gweithiwch yn electronig bob amser pryd bynnag y bo modd.
 • Wrth fynd â gliniadur y Cyngor adref, peidiwch byth â'i adael ar ei ben ei hun ac yn agored i niwed mewn lleoedd fel ceir.
 • Pan fo rhywun arall yn bresennol yn y cartref, er enghraifft, eich plentyn neu aelodau eraill o'r teulu, gwnewch yn siŵr mai dim ond y chi sy’n gallu gweld y data personol ar sgrîn eich gliniadur.
 • Cofiwch - pwyswch ‘Ctrl, Alt, Delete’ ac yna ‘Lock’ pan fyddwch i ffwrdd o’ch gliniadur gartref.
 • Peidiwch byth ag ysgrifennu cyfrineiriau na manylion mewngofnodi eraill a'u cadw gyda'r gliniadur (rydym wedi gweld enghreifftiau o hyn yn y gorffennol).
 • Rhowch eich gliniadur i ffwrdd yn rhywle diogel pan nad ydych chi'n ei ddefnyddio
 • Os oes angen i chi drafod unrhyw ddata personol dros Skype neu’r ffôn, gwnewch yn siŵr na all unrhyw un yn eich cartref glywed hyn

Hefyd dylid ymgyfarwyddo â pholisïau a chyfarwyddyd perthnasol y Cyngor:

Ydy. Dylid rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i staff am unrhyw achosion sy'n digwydd yn eich tîm.

Nid oes angen i chi enwi unigolion bob amser ac ni ddylech ddarparu mwy o wybodaeth nag sy'n angenrheidiol - mae hwn yn egwyddor bwysig o Ddiogelu Data.

Ond mae'n rhaid i ni gofio bod gan y Cyngor oblygiad i sicrhau iechyd a diogelwch ein gweithwyr, yn ogystal â dyletswydd gofal. Nid yw Diogelu Data yn ein rhwystro rhag gwneud hyn gan ei fod yn caniatáu i ddata personol gael ei rannu at ddibenion cyflogaeth.

Gallwch. Mae'n ddyletswydd ar reolwyr i gofnodi absenoldebau oherwydd salwch neu hunan-ynysu sy'n ymwneud â COVID-19, oherwydd bod gennym ddyletswydd i amddiffyn iechyd a lles ein gweithwyr.

Mae un tîm canolog yn coladu'r data personol hwn, sy’n cael ei ddiogelu gan fesurau priodol a chofnodir y lleiafswm o wybodaeth sy'n angenrheidiol. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio fel rhan o gynllunio ar gyfer gwasanaethau critigol.

Cewch. Er ei bod yn annhebygol y byddai’n rhaid i ni rannu gwybodaeth ag awdurdodau am unigolion penodol, os yw hyn yn angenrheidiol yna ni fydd y gyfraith Diogelu Data yn ein hatal rhag gwneud hynny.

Yn yr un modd ag unrhyw gais a gewch gan drydydd parti am ddatgelu data personol, os oes gennych unrhyw amheuaeth, mynnwch gyngor ebostiwch: diogeludata@sirgar.gov.uk.

Gallwch. Er enghraifft, pan fydd angen hysbysebu fod gwasanaethau’r Cyngor wedi eu hamharu, gallwn gysylltu â phobl dros y ffôn, neges destun neu e-bost gan na fyddai'r negeseuon hyn yn cael eu hystyried yn marchnata uniongyrchol.

Mae'r ICO wedi cynghori eu bod yn deall y gallai adnoddau gael eu dargyfeirio oddi wrth waith cydymffurfio neu lywodraethu gwybodaeth arferol yn ystod yr amser hwn. Mae hyn yn cynnwys delio â cheisiadau am fynediad at ddata personol gan unigolion (Ceisiadau Mynediad Pwnc).

Rydym yn derbyn y bydd yn rhaid i wasanaethau critigol flaenoriaethu cynllunio ac ymateb i faterion COVID-19. Mae'r ICO wedi cadarnhau na fyddant yn cosbi mudiadau lle mae'n rhaid rhoi mwy o flaenoriaeth i feysydd gwasanaeth eraill yn ystod y cyfnod eithriadol hwn.

Lle gwyddom fod oedi yn debygol o ddigwydd, mae angen i ni fod yn glir gyda'n cwsmeriaid am y ffaith y gallent brofi oedi wrth wneud ceisiadau am hawliau gwybodaeth yn ystod y pandemig. Unwaith eto, peidiwch ag oedi cyn gofyn am gyngor gan y tîm Llywodraethu Gwybodaeth ynghylch hyn.

Ni fydd disgwyl i staff gynorthwyo gyda cheisiadau am wybodaeth yn ystod y pandemig cyfredol, lle byddai gwneud hynny'n golygu dargyfeirio amser i ffwrdd o ddarparu unrhyw wasanaethau critigol.

Felly, gofynnir i Gydlynwyr a staff Cymorth Busnes sy'n derbyn ceisiadau am wybodaeth gan y Tîm Llywodraethu Gwybodaeth sicrhau mai dim ond ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael yn rhwydd, megis Information@Work, adroddiadau y gellir eu rhedeg yn hawdd o systemau swyddfa-gefn a data rheoli a ddefnyddir i ymateb i'r ceisiadau hyn.

Bydd unrhyw gais sydd angen mewnbwn uniongyrchol o aelod o staff sy’n darparu gwasanaeth critigol yn cael ei ‘ddal yn ôl’ yn ystod y cyfnod yma.

Cytunwyd hefyd i ateb ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth gan y Cyfryngau neu Fusnesau dim ond pan fydd amser yn caniatáu. Oni bai ein bod yn gallu cyfeirio ymgeiswyr o'r sectorau hyn at wybodaeth a gyhoeddwyd eisoes ar-lein, fe'u hysbysir na fyddwn yn gallu ymateb i'w cais ar hyn o bryd.

Os ydych yn aelod o'r Cynllun Talebau Gofal Plant ar hyn o bryd, gallwch leihau neu atal eich taliadau am hyd at 12 mis. Os ydych yn dewis atal eich taliadau'n gyfan gwbl, rhaid i chi gofio adfer eich taliadau cyn diwedd y 12 mis neu fel arall ni fyddwch yn aelod o'r cynllun mwyach.

Oherwydd newidiadau i'r ddeddfwriaeth ynghylch Talebau Gofal Plant, os byddwch yn gadael y cynllun, ni fyddwch yn gallu ailymuno. Awgrymir, felly, os ydych yn dymuno lleihau eich taliadau, eich bod yn eu gostwng i £1 y mis am gyfnod o hyd at 12 mis.

Gallwch wneud hyn eich hun drwy eich cyfrif Talebau Gofal Plant ar wefan Edenred. Os cewch unrhyw anawsterau yn gwneud hyn, neu os oes arnoch angen rhagor o gyngor, cysylltwch ag Edenred yn uniongyrchol.

Rydym wedi llunio rhestr o sefydliadau a all eich helpu gyda chyngor a chefnogaeth ariannol.

Mwy o wybodaeth

Fel arfer, byddwch yn cael rhybudd o 28 diwrnod. Os cewch eich galw, dylech roi eich papurau galw i wasanaethu, ynghyd â llythyr gan y Weinyddiaeth Amddiffyn i'ch rheolwr llinell, gan amlinellu'r dyddiad a hyd posibl eich dyletswyddau. Efallai y bydd y Weinyddiaeth Amddiffyn hefyd yn cysylltu â ni fel eich cyflogwr. Byddwn yn eich rhyddhau oni bai ein bod yn credu bod gwneud hynny'n debygol o achosi "niwed difrifol" i'r Cyngor; o dan yr amgylchiadau hyn, byddwn yn gwneud cais am esemptiad, gohirio neu ddirymu.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod y meini prawf ar gyfer esemptiad yn llym ac mai dim ond o dan amgylchiadau eithriadol y bydd yn cael ei ganiatáu. Ni fyddwn yn eich talu tra byddwch yn gwasanaethu gan y byddwch yn cael tâl Milwrol ar gyfer y cyfnod hwnnw. Mae gennych yr hawl i ddychwelyd i'ch swydd cyn pen chwe mis ar ôl cael eich rhyddhau o'r dyletswyddau milwrol. Gellir gweld rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Amser o'r Gwaith ar y Fewnrwyd, sydd ar gael yn allanol o unrhyw ddyfais.

Os yw'r Cyngor yn credu bod absenoldeb gweithiwr oherwydd gwasanaeth milwrol yn debygol o achosi "niwed difrifol" i'r sefydliad, gall wneud cais am esemptiad, gohirio neu ddirymu. O dan amgylchiadau eithriadol yn unig y byddwn yn ceisio eithriad, gohiriad neu ddirymiad. Ni fydd gweithwyr sy'n aelodau o'r lluoedd wrth gefn yn cael eu talu gan yr Awdurdod yn ystod y cyfnod pryd y gelwir arnynt i wasanaethu, gan y byddant yn cael tâl Milwrol yn ystod y cyfnod hwn. Beth bynnag yw hyd y cyfnod o weithredu milwrol, mae hawl gan y gweithiwr sy'n aelod o'r lluoedd wrth gefn, ac y galwyd arno i wasanaethu, i ddychwelyd i'w swydd flaenorol cyn pen chwe mis ar ôl ei ryddhau o'r dyletswyddau milwrol. Gellir gweld rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Amser o'r Gwaith, sydd ar gael yn allanol o unrhyw ddyfais.

Oherwydd coronafeirws (COVID-19), ar hyn o bryd nid oes angen i chi ddarparu adroddiad meddygol (ffurflen D4) i wneud cais i adnewyddu eich trwydded. Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael trwydded am 1 flwyddyn.

Cyn i'ch trwydded ddirwyn i ben, bydd y DVLA yn anfon ffurflen atoch sef 'cais am adnewyddu trwydded lori a bws ' (D47P). Llenwch y ffurflen a'i hanfon i'r DVLA.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Gov.uk.

Mae Côd Ymddygiad Swyddog y Cyngor yn diffinio'r safonau sy'n ofynnol gan bob aelod o staff sy'n gweithio i'r Cyngor - bydd hyn yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod y pandemig COVID-19.

O ran cyflogaeth eilaidd - unrhyw waith â thâl neu waith di-dâl a wneir yn ychwanegol at eich gwaith yn y Cyngor - mae'r canlynol yn berthnasol:

Rhaid i chi:

 • Drafod unrhyw gynnig o gyflogaeth eilaidd gyda'ch rheolwr llinell ac mae'n rhaid ichi gael sêl bendith eich Pennaeth Gwasanaeth a'r Prif Weithredwr Cynorthwyol cyn derbyn y cynnig.
 • Ar ôl iddynt gytuno, datgan unrhyw gyflogaeth eilaidd drwy lenwi ein ffurflen datgan buddiant.
 • Sicrhau nad yw'r gwaith yn gwrthdaro â'ch rôl chi a buddiannau'r Cyngor.
 • Cydymffurfio â Rheoliadau Amser Gweithio, sy'n rheoli cyfanswm nifer yr oriau y gallwch eu gweithio'n ddiogel.

Rhaid i chi beidio:

 • Ymgymryd â Chyflogaeth Eilaidd yn ystod amser gwaith y Cyngor - mae hyn yn cynnwys marchnata a hyrwyddo gwasanaethau'r gyflogaeth eilaidd.
 • Defnyddio adnoddau na gwybodaeth y Cyngor i ymgymryd â'r gyflogaeth eilaidd - mae hyn yn cynnwys offer TG.

Mae’n bosibl y gallwch hawlio rhyddhad treth ar gyfer rhai o’r biliau mae’n rhaid i chi eu talu oherwydd bod yn rhaid i chi weithio gartref yn rheolaidd. Ni allwch hawlio rhyddhad treth os ydych yn dewis gweithio gartref.

Yn achos y rhan fwyaf o bobl, dim ond llenwi ffurflen P87 fydd angen. Gellir gwneud hyn drwy ffurflen ar-lein P87 drwy eich cyfrif Porth Llywodraeth neu drwy lenwi ffurflen bost P87. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar Wefan CThEM.

Os yw adeiladau ysgol ar gau oherwydd y pandemig ac o ganlyniad rydych yn cael anawsterau o ran gofal plant, siaradwch â'ch rheolwr llinell. Mae amrywiaeth o opsiynau ar gael i chi sydd i'w gweld ar ein tudalennau Adnoddau Dynol ac rydym hefyd wedi llunio rhestr wirio i'ch helpu chi a'ch rheolwr i gytuno ar yr ateb gorau.

Bydd ysgolion yn darparu addysg yn yr ysgol i blant gweithwyr critigol yn ogystal â phlant sy'n agored i niwed lle bo angen.

Gallwch weld canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch pa alwedigaethau sydd ar y rhestr gweithwyr 'critigol' ar llyw.cymru Os ydych chi'n credu bod eich galwedigaeth ar y rhestr gweithwyr critigol a'ch bod yn cael anawsterau o ran addysg yn y cartref, gallwch gysylltu â'ch ysgol. Os oes angen, gellir defnyddio eich bathodyn adnabod y Cyngor i ddarparu prawf cymhwysedd.

 

Llwythwch mwy
Gofynnwch gwestiwn

Eich cwestiynau

06/08/2021 16:27

I have returned to part-time workplace working, who provides hand sanitiser and wipes to wipe surfaces down? We don't have any provided in our office.

Ateb

09/08/2021 16:33

All offices that are open for staff to use will have hand sanitising stations, which are regularly replenished by the Facilities Management staff (caretaker).

You can also request the replenishment of supplies by emailing Caretaking Requests for your location:

Carmarthen Administrative Buildings – caretakingrequestsCAB@carmarthenshire.gov.uk
Llanelli Administration Buildings – caretakingrequestsLAB@carmarthenshire.gov.uk
St David’s Park – caretakingrequestsPDS@carmarthenshire.gov.uk

 

24/06/2021 16:26

Hi there, I'm an Army Reservist and I've been looking through the intranet to find information regarding leave but haven't had much luck. I'm aware that CCC have signed the Armed Forces Covenant so, are reservists then entitled to additional leave to undergo training with the military? We have to attend a 15-day training camp every year in order to remain current. Many thanks.

Ateb

28/06/2021 09:31

All the information you need can be found on our Time off work page on our intranet. This information is accessible from any device including your own. If you need any further advice, please speak to your manager or contact our HR team directly.

17/03/2021 10:02

After having the vaccine, if someone develops symptoms how is this recorded, other absence or sickness?

Ateb

17/03/2021 14:47

A new code has been set up to capture absences that relate to any adverse reactions following the vaccine. You can find the code, 27031 COVID vaccination allergic reaction, under the “Infections/skin/blood and auto-immune disorders” category on MyView.

A message is going out to all managers in the Managers bulletin this week but if you have recorded the absence using a different code let the Absence Team know so they can change it.

05/01/2021 10:59

How would we find out if we are eligible for hub childcare? As there are conflicting messages regarding this and the definition of "critical front-line workers" and "key workers".

Ateb

05/01/2021 14:21

A letter regarding this matter has been sent to all schools to forward to parents and so you should receive correspondence from your school shortly. A copy of the letter is attached for information.

03/11/2020 14:32

Is there a contact who can advise on grants for businesses?

Ateb

03/11/2020 15:13

For businesses that have been adversely affected by Covid-19, we have information on the business support page of our website. We would also recommend that you take look at the Business Wales website.

As part of our ongoing commitment to economic development and supporting businesses, we also offer a number of funding support schemes to businesses of all scales and at all stages in their development. Again, these are available on our website.

These pages will be updated as more information on funding becomes available so please check back regularly; also keep an eye on our social media posts.

23/10/2020 13:03

Secondary school staff that don't teach years 7 or 8 have been told that they must attend school full time for the week beginning 2nd November. These staff are able to conduct lessons online from home. Why then do staff that do not teach years 7 or 8 pupils have to come into schools to conduct an online lesson when this is possible and was possible during lockdown?

Ateb

26/10/2020 10:16

We have been clear that education must continue for all pupils and that this can often be best achieved with teachers supporting learning remotely from the classroom. The First Minister was clear in his announcement that critical workers can continue to go to their normal place of work during the firebreak. The Welsh Government view is that all education practitioners are critical workers and can therefore continue to work (with appropriate social distancing) in their school or setting.

Guidance has been issued in regard to expectations of our secondary school staff for the week commencing November 2nd. This will include a requirement to provide learning for Years 9-13 as well as having some dedicated time to further develop skills in relation to blended learning and to develop resources. There will be a focus on staff working safely in partnership with departmental colleagues to address issues in relation to building capacity and confidence.

08/10/2020 11:25

What is the correct entry category on RL for a staff member whose husband has tested positive? I reasonably assume its 'house member symptomatic 14 day..' with 2 very small children it is likely to be 'no home working' for the isolation period. She is looking to book her own test so the entry may change if she tests positive herself.

Ateb

09/10/2020 12:51

Yes, that's correct if your staff member is not displaying symptoms. However, if she becomes symptomatic then it's a different code depending on whether she feels fit to work or not and can work from home or not. In that case, if the staff member tests positive the entry will need to change to say diagnosed and whatever category she falls into then. Further information can be found by visiting our Sickness Absence pages. This information is available externally from any device.

23/09/2020 12:56

I've seen on social media that Carmarthenshire is an 'area for concern', is there any truth in this and would it be possible to provide regular updates on infection rates in the County?

Ateb

24/09/2020 14:00

Data about coronavirus cases is reported daily on the Public Health Wales website, please visit their pages for the latest up to date information. We are also posting regular updates on our Corporate Website. Keep an eye on our Newsroom for the latest news.

23/09/2020 07:52

In conjunction with the previous question, do the Council intend to undertake an exercise to evaluate the health and well being of staff through the Covid crisis

Ateb

23/09/2020 12:59

During lockdown we conducted a staff survey which helped us to understand how people were coping with the new ways of working. The results of the survey can be found in our Staff Surveys section with a response in relation to what we have done or plan to do.

We have put several resources in place to help managers support the health and wellbeing of all our staff, which are listed in response to your original question, and can be found by visiting our Looking after your wellbeing page. We have worked hard to make sure our workplaces are Covid secure for those staff that have to go into the workplace to carry out their role – further information is available on our Social Distancing at Work page, we have provided PPE where it is required in line with government guidance and we are in the process of rolling out mental health training to support staff further.

To reiterate, our Managers also have a key role to play in ensuring our staff are well supported throughout this period, which is why we have developed a page specifically aimed at managers and head teachers. This resource is updated weekly in response to frequently asked questions and changes in government guidance.

Anyone who has concerns about their health or wellbeing is encouraged to speak to their line manager who can arrange occupational health support. Staff can also directly access support via our Employee Wellbeing Advice and Support service via the self-referral process, available on our Looking After Your Wellbeing page.

Any other suggestions you or others might have on how we can support staff further during this period would be welcome.

17/09/2020 18:26

Our service has had to continue working, should each individual have to have a stress assessment completed even if they are not vulnerable or shielding?

Ateb

21/09/2020 09:16

I understand that you are referring to the Individual Risk Assessment.

If you have been shielding and are returning to the workplace, you should complete the Individual Risk Assessment, which will assess your risk to COVID-19 and help identify any adjustments required. Further information can be found on our Individual Risk Assessment page, where you will be able to download the risk assessment document. This tool can also be used by all staff and it is recommended that you complete it to assess your individual risk score – if your score places in you in the amber or red range, you should speak to your line manager.

14/09/2020 13:17

We have just been given a form to fill in titled Employees returning to the workplace .As we have worked throughout the pandemic should we have to fill this form in

Ateb

15/09/2020 12:42

If you have been shielding and are returning to the workplace, you should complete the Individual Risk Assessment, which will assess your risk to COVID-19 and help identify any adjustments required. Further information can be found on our Individual Risk Assessment page, where you will be able to download the risk assessment document. This tool can also be used by all staff and it is recommended that you complete it to assess your individual risk score – if your score places in you in the amber or red range, you should speak to your line manager.

04/09/2020 10:26

Can I claim for increased utility costs due to working at home

Ateb

04/09/2020 13:00

We have published temporary guidance on our intranet in relation to homeworking whilst we develop the long term framework. You may be able to claim tax relief for some of the bills you have to pay because you have to work at home on a regular basis. You cannot claim tax relief if you choose to work from home.

For most people, this will simply require filling in a P87 form. This can be done through an online P87 form through your Government Gateway account or by filling out a postal P87 form. Further information can be found on HMRC Website.

28/08/2020 10:11

Could you please post another link for the risk assessment for pregnant women? The link given at the bottom of the general risk assessment does not work. Thank you

Ateb

01/09/2020 11:45

Many thanks for letting us know that the link is broken, which we are in the process of fixing. In the meantime we have information relating to expectant mothers on our Guidance for Manager’s / Headteacher’s page, just click on the Expectant Mother’s tab. This information is accessible from any device.

24/08/2020 09:43

What are the protocols for staff who are pregnant (under 28 weeks) with coming back to work?

Ateb

23/12/2020 15:03

We have developed a corporate risk assessment for expectant mothers during Covid – 19, which is available to download from our Guidance for Manager’s / Headteacher’s within the Expectant Mother’s tab. This information is accessible from any device.

18/08/2020 16:59

Is there any guidance on staff having to undertake a shower after going on a home visit; to a care home or to a hospital, despite wearing full PPE and disposing of this correctly after the visit.

Ateb

19/08/2020 13:22

Our Health & Safety team will have worked with your service to develop a suitable Safe Working Practice (SWP) document. This will have included all infection control measures such as the provision of suitable PPE and the donning and doffing of the PPE. Please speak to your line manager who will be able to share the SWP with you and advise on any local arrangements that might have been included such as showering. If you have any further concerns you can contact our H&S Team directly.

10/08/2020 13:40

Can someone point me in the direction of the Covid Pool Car Policy guidance.

Ateb

11/08/2020 13:23

Advice on using our vehicles safely during covid-19 can be found on our Coronavirus pages, which also includes the use of pool cars.

10/08/2020 09:56

I have a member of staff who is working from home but has reported a high temperature, sore throat and sickness....what are they required to do?

Ateb

11/08/2020 13:55

Advice in relation to testing is contained on our Advice for Managers/Headteachers Advice - Testing for Coronavirus section.

You should advise them to refer themselves for a test by calling 0300 303 8322 or sending an email to: Covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk.

The NHS will then go through the process with the member of staff to ensure they meet the criteria for testing.

You will also need to send an email noting the Employee Name / Division and Department that they work in to: COVID-19testing@sirgar.gov.uk informing that the employee is referring themselves to be tested. This is to ensure we have a record of how many requests have been made for the authority.

You also need to ensure the employee is aware that it is their responsibility to keep you updated with their general health and test results during this time. Results will be sent back directly to the employee within 72 hours.

If they are well enough to work, then they can continue to work from home. If they are not well enough to work, then the normal sickness absence process applies. Please refer to our section on how to record absence during COVID-19.

07/08/2020 07:43

Can you please advise is it is considered safe for members of staff with a diagnosed and medicated asthma condition to use pool cars.

Ateb

11/08/2020 13:17

Advice on using our vehicles safely during covid-19 can be found on our Coronavirus pages, which also includes the use of pool cars. There is no additional advice or guidance in relation to people with underlying health conditions.

We have also produced an individual risk assessment which is relevant to all staff, including those who are returning to normal duties after COVID-19 related restrictions, those who are returning to the workplace after working from home or anyone who has a concern about a particular vulnerability to COVID-19. If you still feel concerned you can self refer into our Employee Wellbeing Support and Advice Centre – further information can be found on our Looking After Your Wellbeing pages.

24/07/2020 14:54

Hi If i have a member of staff who has a high temperature but no other symptoms I have told them to stay at home as they do currently work in the office as a key worker. Should they now self-isolate for 7 days?

Ateb

11/08/2020 13:55

Anyone who has COVID-19 symptoms must get tested, the NHS will then go through the process and what is required of them. Full details on what you need to do as their manager can be found on our Coronavirus Pages under the Managers / Headteachers Guidance page under the Testing for Coronavirus tab. You should also make sure that you record the absence correctly on Resourcelink by following our guidance on recording COVID-19 related absence.

17/07/2020 09:19

Is there any guidance on using pool cars during the pandemic (sorry if this has been circulated already) and if yes, is there any guidance on two staff travelling in a pool car together?

Ateb

11/08/2020 14:44

There should be no sharing of vehicles unless you work in one of the services approved by Gold Command to do so – these include Refuse, Traffic Management in Highways and Domiciliary Care. We have general advice about the use of CCC vehicles during COVID-19 which can be found on our Coronavirus Pages under our Safe Working Practices section. This includes pool car usage.

10/07/2020 12:04

Sorry if this question has already been asked, Mileage claims - As we are working from home, Does our mileage claims now start from home or do we still deduct the mileage to our work base ? Diolch

Ateb

13/07/2020 10:40

We are currently operating a temporary home working arrangement and are grateful to all of you that continue to work from home to help contain the spread of the virus. To support you we have developed temporary homeworking guidance that can be found on our Coronavirus guidance section.

Your contractual base remains the same even though you are currently working from your home.

The basic principle that we are applying is that no employee should lose out financially in performing their duties for the Authority but should be properly recompensed for any expenditure incurred.

You should therefore make a claim for any excess mileage you incur whilst carrying out your duties.

Example:

 • Normal home to base (return) = 20 miles
 • Mileage incurred undertaking duties = 50 miles
 • Excess Mileage = 50 – 20 = 30 miles
 • Therefore, you are eligible to claim for the 30 miles.

Further examples on how to calculate the excess mileage can be found in our Travel and Subsistence Policy.

09/07/2020 17:45

Employees will be incurring extra costs due to being requsted to work at home, e.g. electricity, heating. Will the employee be able to claim reimbursment for the extra costs incurred from the Council?

Ateb

13/07/2020 15:35

We are currently operating a temporary home working arrangement. To support you we have developed temporary homeworking guidance. This guidance lists the expenses that you are currently able to claim. In addition you may be able to claim tax relief because you have to work at home on a regular basis. (You cannot claim tax relief if you choose to work from home). For most people, this will simply require filling in a P87 form. This can be done through an online P87 form through your Government Gateway account or by filling out a postal P87 form. Further information can be found on HMRC Website.

03/07/2020 11:12

With the Council currently looking for cleaning staff, is there a possibility that furloughed staff could fill these positions on a temporary basis

Ateb

08/07/2020 09:20

Those Council employees who have been furloughed were, up to 30th June, unable to undertake any other work for the Council. However, with changes to the Job Retention Scheme taking effect from 1st July, we will be keeping the status of furloughed staff under review to establish whether their skills, hours of work and other circumstances match to any of our staffing and/or redeployment requirements.

27/06/2020 10:48

If a desk is marked 'Not in use' due to in being deemed unusable as office layout requires staff to pass it constantly during the day, is it then ok for a manager to use that desk and compromise staff safety? This issue has been raised with said manager but it appears that rules do not apply to them.

Ateb

03/07/2020 10:00

Everyone has a responsibility to ensure we are all able to adhere to the social distancing measures that have been put in place. It is essential that managers not only manage working arrangements locally, but also adhere to the measures as well.

We appreciate that you were able to raise the matter so that it can be addressed. We would encourage everyone to raise such concerns with their line manager in the first instance or failing that contact our HR team.

26/06/2020 15:37

I have been redeployed working at home to support other services since March, Im returning to my original place of work. Childcare options during the summer holidays due to COVID are very limited if not non-existent, what advice do you have for parents who don’t have childcare or extended family who can help them? Will they be penalised even though they have worked through the pandemic to help when others have been sent home on furloughed?

Ateb

16/07/2020 16:30

Information in relation to childcare provision is now available on our corporate website which will be updated as the situation changes.

01/07/2020 10:25

It is acknowledged that these are challenging times and that some staff may be finding it difficult to organise childcare due to the current restrictions. Although, these restrictions are reportedly changing on the 6th July, which may provide you with alternative childcare options.  This week, the Welsh Government announced measures aimed at supporting working parents with informal childcare as more businesses reopen their doors and return to formalised working arrangements. More information can be found by visiting the Welsh Government website.

If you have difficulties with childcare it is important that you raise your concerns with your line manager in the first instance to establish whether there are any measures available to support you. Your manager will explore with you the options you have available to support you, e.g. shared responsibility with a partner, informal childcare available through extended households in line with WG guidance. This types of measures to support you will be dependent on the work that you undertake and could be for example a temporary change in working pattern if this is feasible.

We are waiting for confirmation from Welsh Government on whether childcare will be provided for key workers during the summer holidays. We are also looking at alternative options for childcare provision over the summer break.

It is hoped that the usual summer holiday schemes will be available to families. We will publish further information on this as soon as we have an update.

17/06/2020 14:38

I’m a teaching assistant who is expected to return to work on 29 th iam also a carer for my mum, my dad is in hospital rushed in unwell not covid when he is discharged I will be his carer too, will i be able to return to a classroom situation with my dad coming out of hospital.

Ateb

19/06/2020 08:00

Please speak to your Headteacher about your circumstances who will risk assess your situation before your return to work.

Here is a link to the All Wales COVID-19 Workforce Risk Assessment Tool which you may find useful before speaking to your Headteacher. It was initially designed for staff working in health and social care settings but the principles apply to all workers.

12/06/2020 12:12

Will this information be updated after June 15th as people shielding have now had letters up to August 16th to shield?

Ateb

18/06/2020 09:50

The Chief Medical Officer for Wales has advised that shielding should continue until the 16 August 2020. The Welsh Government website has a full list of health conditions that fall under the extremely vulnerable group. Our advice has been updated in line with this advice and can found in the Vulnerable / Increased risk groups tab above.

11/06/2020 22:49

I am a teacher and booked a holiday last year due to leave this August and not returning until the 27th August. With the new quarantine rule this means I can't go back to school until 10th September. Where do i stand? If my Head is happy for me to work on online learning at home while in quarantine is this ok?

Ateb

16/07/2020 16:29

Information in relation to countries that are exempt from quarantine requirements can now be found on the Welsh Government Website.

12/06/2020 14:50

Homeworking is an option available to managers / headteachers to cover this type of quarantine period. Further information relating to this can be found within the annual leave section above. Please refer to: 'If I take a holiday abroad what happens to my leave when I arrive back in the UK?'.

Please speak to your Headteacher to discuss your situation further.

09/06/2020 13:39

I am a teacher who usually works on a 90% pay basis as I have one day off in a fortnight. I have continued to work throughout the pandemic and wanted to know where I stand with regards to my pay. Am I entitled to 100% pay or back-pay? I have also worked at hubs during half term holidays, will I be entitled to additional pay and will this be arranged on my behalf or should I arrange it myself?

Ateb

10/06/2020 11:37

Working patterns have remained unchanged during the pandemic so your pay would remain at 90%. Any work undertaken by a Teacher during half-term is to be taken as TOIL (Time Off in Lieu) prior to the end of term. Any work undertaken on a bank holiday will be paid automatically according to Care Hub signing-in sheets.

05/06/2020 08:05

I have a notice on my desk stating 'desk available', it also states that the the desk must me cleaned before and after use.What do I clean the desk with ?

Ateb

09/06/2020 10:30

We are supplying wipes and/or cleaning materials at all locations - you are advised to use these every time you use a workstation.

04/06/2020 17:42

With schools re-opening with children attending in staggered groups, what can school workers do in regards to their own childcare? Will the school hubs still be open for childcare or will they close when schools re-open? As with current guidance, children still cannot be cared for by other family members such as grandparents. Thank you.

Ateb

16/07/2020 16:28

Information in relation to childcare provision is available on our corporate website which will be updated as the situation changes.

05/06/2020 09:10

Schools will continue to run childcare provision as well as opening for learners on a staggered basis. You will have the option of using the childcare provision in your child’s school or in the school where you are employed.

01/06/2020 09:27

I have had 2 staff members at present complete the workstation assessment at home and they require a desk each. How do I arrange this for them to work safely at home? Do I buy new? Or move the desk they had

Ateb

16/07/2020 16:27

Further information for staff on equipment is now available on our Working from home guidance page and advice for managers on working from home safely can be found on our Managers/Headteachers guidance page under the Working Safely at Home tab.

02/06/2020 11:10

The logistics for collection / distribution of equipment are being developed and will be communicated to all managers shortly. This information will be available on the intranet when approved by Gold / Silver Recovery.

Managers should in the meantime, discuss any identified equipment requests from their employees to confirm they are suitable and are required / appropriate and what interim measures can be taken to minimise issues and support the employee until the required equipment is collected / distributed to them.

23/05/2020 19:41

Following difficulties with social distancing in childcare hubs colleagues have suggested staff wear face masks. What is the county's view on this? Please do not print my name.

Ateb

28/05/2020 09:30

We are encouraging anyone working in one of childcare hubs to speak to the Hub Leader about any concerns they might have.

In relation to your question, we have issued clear advice and guidance to all Hubs. Face masks and visors are worn in medical environments and other situations where people are providing care for people who either have symptoms or have been diagnosed with Coronavirus and the nature of that care provision means that they are potentially exposed to droplets containing the virus. The prime routes into the body are via mouth, nose or eyes either directly or from contaminated hands (touching mouth, nose etc).

In our hub settings we would not be expecting staff to be providing this type of care to children who either have symptoms or have been diagnosed with Coronavirus.

Surgical type face masks are worn by staff who are providing personal care to people in the group highlighted by the Government as being high risk due to being over 70 or having serious underlying health conditions to prevent carers infecting these groups of people. Neither of these scenarios apply in our hubs, therefore our daily screening process, social distancing, handwashing and the arrangements for managing children who become ill are the management arrangements that we should be maintaining.

Everyone is aware of the shortages of face masks etc in high risk medical environments and care settings, so it would be very surprising if these extremely valuable resources are diverted to an environment where current government advice is that they are not required. If this advice changes then we would need to review this stance.

22/05/2020 23:15

I have been put on the rota to work in the hub over half term. Are staff entitled to toil or extra pay for this as they are in other counties? We have not received any guidance regarding this.

Ateb

28/05/2020 09:35

Employees required to work at one of the Council’s Care Hubs on a bank holiday will be paid at double time i.e. you receive your normal pay for the day plus an additional single time payment for the hours you work.

Teachers required to work at one of the Council’s Care Hubs during school holidays will be given time off in lieu (TOIL) based on actual hours worked i.e. if you work 5 hours, you will accrue 5 hours TOIL.

Non-Teaching staff required to work at one of the Council’s Care Hubs during school holidays will be entitled to be paid their normal rate of pay for undertaking these duties, based on actual hours worked i.e. if you work 5 hours, you will be paid for 5 hours.

19/05/2020 10:22

I have an employee who works as an essential worker and he is currently shielding because his partner is pregnant, what is the guidance won's the baby is born.

Ateb

28/05/2020 09:30

We have advice on our intranet pages about employees within the "increased risk of severe illness" category.  Currently the government guidance only covers pregnant women. The guidance will be updated as the situation changes, so we are encouraging staff and managers to check our intranet pages regularly.

19/05/2020 09:40

I am currently shielding and working from home full time for the 12 weeks. Am I expected to return to the office at the end of the 12 weeks or am I able to continue working from home while the risk of being exposed to the virus remains relatively high?

Ateb

16/07/2020 16:21

The shielding period has now been extended to 16th August and will cease after this date. The current guidance is that, wherever possible, staff should continue to work from home. We have therefore developed temporary homeworking guidance which is available on our Coronavirus pages and are considering our long term approach to homeworking. Further information will become available as decisions are made by our Corporate Management Team.

28/05/2020 09:30

Any person who has received a “ shielding” letter from the Chief Medical Officer for Wales or their GP is strongly advised to stay at home, until at least 15th June, and reduce contact with other people as far as possible. This has meant that the Council has not expected any employee who has received a letter to attend the workplace. Many of you are able to work from home and we will be contacting all those who aren’t currently working to discuss what options there may be for some work to be undertaken.

At this time it is unknown as to what further guidance is to be provided to those persons who have received “shielding” letters . However the health and wellbeing of its employees is of paramount importance to the Council and employees can be assured that all Welsh Government guidance relating to safe working practices will be followed.

15/05/2020 21:23

Whilst working at a hub supervising children. The 2 m distance is not being implemented. The advice is that 2m appies to all workplaces. Please advise.

Ateb

27/05/2020 15:40

Many thanks for raising this matter with us. We are encouraging staff to raise concerns like this directly with Hub leader. We have put robust control measures in place in the Hubs to ensure staff and children are safe. A reminder will be issued to all Hubs.

14/05/2020 12:42

I am a member of staff working at one of the hubs. It is becoming abundantly clear that there are children attending the hub whose parents are not key workers. Children are informing staff that parents are at home and have sent them to the hub in order to “have a break” and “get us out of the house for a bit”. What measures are county putting in place to stop the system being even more abused as the current system is clearly not working?

Ateb

18/05/2020 10:10

Many thanks for your question. The Local Authority are clear that childcare provision is for the children of key workers and also for our most vulnerable learners. We are also clear that any child should be cared for at home wherever this is possible.

The above guidance is promoted through our booking system as well as our corporate website.

However, we have recently been made aware that there are some parents who are abusing this system. As a result, we will be writing to all families regarding this situation. We are also committed to supporting headteachers who should be challenging parents when this behaviour is evident.

12/05/2020 15:21

I am currently working from home. I am printing and posting letters out to clients, can I claim back postage and the cost of printer ink and paper?

Ateb

18/05/2020 10:05

Wherever possible, letters should be e-mailed to customers/clients. In circumstances where this is not an option, claims for any postage, printer ink and paper costs incurred should be submitted via My View along with a copy of the receipts for purchases to be reimbursed. These can be scanned and e-mailed to the authorising manager.

12/05/2020 10:05

As we are being asked to work from home, can you confirm who will be entitled to claim the tax relief for the costs incurred? And will we be expected to claim ourselves or will the payment be automatically included in our pay?

Ateb

12/05/2020 14:45

Advice on how to claim tax relief is available above under 'Pay and Expenses'. I’ve included the link to this information below, which can be accessed externally using any device. These pages are being updated on a regular basis so I would encourage you to read them as often as possible.

Pay and Expenses: 'Claiming expenses incurred due to COVID-19'

11/05/2020 14:35

Hi. I work at a Care Club after school and work on a casual basis. Am I entitled to ay during this period? I have worked at the club for over a year.

Ateb

13/05/2020 09:25

If you are employed as a casual worker (i.e. a worker who does not have a formal contract of employment) who has worked regularly over the 12 period between January and March 2020, and who would have continued to work with the Council but for the impact of Coronavirus, you will receive pay based on your average hours of work during that 12 week period.

06/05/2020 17:57

Want to ask the same question about Flexi & Leave. I am working from home full time, I have a young child at home and I sometimes clock off 15 minutes here and there and use my flexi or work on. I've also been taking 1 day a week off lately as annual leave to give him some quality time. Are those not working using their leave too?

Ateb

12/05/2020 14:00

We have issued clear guidance in relation to annual leave, which has been published on our intranet. The guidance is clear in that we are encouraging all employees, during this health emergency, to use their paid annual leave entitlement in their current leave year. Wherever possible, all leave must be taken during the holiday year in which it is accrued. In relation to flexi leave, staff who are at not working will not accrue flexi.

06/05/2020 17:14

i am currently working from home 9-5 5 days a week and if i need time off i am either expected to take annual leave or flexi time but what happens to the employees that are currently not working as they cant work from home? they are having leave at no extra cost to their flexi or holidays?

Ateb

12/05/2020 14:00

We have issued clear guidance in relation to annual leave, which has been published on our intranet. The guidance is clear in that we are encouraging all employees, during this health emergency, to use their paid annual leave entitlement in their current leave year. Wherever possible, all leave must be taken during the holiday year in which it is accrued. In relation to flexi leave, staff who are at not working will not accrue flexi.

04/05/2020 17:22

How are cleaners due to work on the upcoming Bank holiday (May 8th)? We would normally have the day off, but, will we be expected to work as usual, ie in Complexes etc...?

Ateb

05/05/2020 10:15

Due to the current Coronavirus pandemic, the cleaning service has put in place extra cleaning hours for various locations including hub schools and complexes. As the hubs and complexes will be open during the up and coming two bank holidays in May, we will require cleaning duties to continue on these days.

We will be contacting all cleaners in the next few days to confirm the 8th May bank holiday and any additional payment.

Once again, our sincere thanks to all our cleaners for supporting the Council’s front line services during this period.

24/04/2020 17:32

Why are us cleaners not on a rota system like the teachers and kitchen staff in the schools. We are at just as much risk as teachers, as we are cleaning potential contaminated surfaces, yet we have to come in to work 5 days a week, when the rest of the hub staff only do 2 days. It feels like cleaners health and wellbeing doesn't matter.

Ateb

28/04/2020 10:15

We are very grateful for the dedicated team of cleaners who have been keeping our buildings sanitised and infection-free. You are helping to keep our front-line services running. 

We have deployed additional staff to help with contacting and training cleaners around the County to be redeployed to key buildings. This is taking time but, as more staff become available, we will be able to spread shifts across more people and reduce the number of shifts per person. If anyone would like to decrease, or increase, their working hours please speak with your manager. 

From a teacher perspective, we also expect teachers to be involved in ensuring provision for learning on a daily basis. Teachers continue to work during this period and are planning, providing resources and feedback on daily basis.

24/04/2020 12:11

if a setting is closed due to service user showing syptoms of Covid 19 and then setting is closed for 72 hr, also unforseen closure due to lack of staff to stay open, is it fair that the employee have to owe their hours or have to use anual leave to cover the lose of a shift?

Ateb

28/04/2020 12:25

It is difficult to provide specific advice without knowing your full circumstances. However, we have published Annual Leave Guidance for the COVID-19 period, which is available on our Intranet and is accessible externally using any advice.

21/04/2020 20:14

Does CCC intend to undertake a staff survey to document baseline data to quantify the health and well being of their staff...?

Ateb

23/04/2020 13:30

The physical and mental wellbeing of our staff is extremely important to us, which is why we undertook a wellbeing survey earlier this year. This baseline information has been used to further develop our Wellbeing service – this information is available on our Intranet under the Health and Wellbeing tab.

As a direct result of the pandemic, we have developed additional wellbeing information dedicated to supporting the wellbeing of our staff during this period, and last week we introduced an extra support service so that staff can directly access further support if they can’t find what they need on our Intranet pages. We also have a page that provides information in relation to financial advice and support and we are now encouraging staff to support each other by exchanging “survival” tips on our staff forum -  a suggestion that was put forward by staff themselves.

Managers also have a key role to play in ensuring our staff are well supported throughout this period,  which is why we have developed an advice and guidance page specifically aimed at managers and head teachers. It is important to note that we are constantly monitoring absence levels and reasons during this period and positive management attendance continues to be a key priority for us.

Finally, we are currently looking at how we capture the lessons learnt during this pandemic and the wellbeing of our staff will be a key feature of this.

All this information can be found on our Coronavirus Guidance page, which is accessible externally from any device.

17/04/2020 17:03

Will frontline staff get extra pay incentives during this pandemic? like care workers & refuse collectors! Being expected to work during these bad times while other departments get full pay for being at home

Ateb

22/04/2020 10:00

We have agreed with our trade unions that no employee should be at a detriment during these challenging times.  This is our guiding principle during a time when many people in our community are facing furloughing, reductions in pay and redundancy. 

We require staff to work at home to support the Government’s social distancing advice that staying at home helps to protect lives and the NHS.  All our working arrangements are being reviewed regularly and staff deployed to areas of need wherever possible. 

We also have the Skills and Workforce Hub, which has been established to support the up-skilling and deployment of staff that have stepped forward to support our critical services – we are extremely pleased at the response from staff so far in offering to help colleagues in these critical service areas.

We understand and appreciate that these are challenging times for all of us and everyone has a part to play.

17/04/2020 16:33

Councillors may well be helping out in the Ward , as I am, but I have also volunteered for the CCC scheme. In normal circumstances one cannot be a Cllr and an employee so is this a problem? I assumed it would be ok as it would be a voluntary role. Do not publish my name please.

Ateb

04/05/2020 20:10

Many thanks for your question and many thanks for the volunteering work you are already undertaking.

The staff scheme is only open to employees of the council, so if you have completed the skills questionnaire and submitted it, you will not be contacted to be deployed to one of our critical services. As you have stated there are other volunteering opportunities available within communities and we are grateful that you are already involved and offering your support.

You may find the information on our Newsroom useful as it provides an overview of the volunteering opportunities available within the County

17/04/2020 13:41

Is there a possibility that garden waste collection could included in collections as the recycling are currently closed.

Ateb

20/04/2020 15:10

You can also home compost your garden waste. More information can be found on our website: carmarthenshire.gov.uk/gardenwaste.

20/04/2020 14:10

Our garden waste service runs from March to November and is continuing to operate.

When you apply we will deliver a wheelie bin to your home which your waste will be collected from fortnightly. Your garden waste will then be recycled and turned into compost.

This is a chargeable service. If you pay in full when you apply you will receive a 15% discount so you will pay £44.00 for the season. We are currently unable to take Direct Debit payments for this service, however payments by card can be taken over the phone, by calling 01267 234567.

Visit the corporate website for full information on our garden waste service.

17/04/2020 13:34

What are front line staff not getting any extra pay to work during this pandemic when some departments are at home on full pal

Ateb

06/05/2020 13:10

We have agreed with our trade unions that no employee should be at a detriment during these challenging times.  This is our guiding principle during a time when many people in our community are facing furloughing, reductions in pay and redundancy. 

In addition the Welsh Government has announced (1st May) that care home workers and domiciliary care workers throughout Wales would receive a one off payment of £500. We are awaiting further details on this announcement.

In relation to staff that are working from home, we require this to support the Government’s social distancing advice that staying at home helps to protect lives and the NHS.  All our working arrangements are being reviewed regularly and staff deployed to areas of need wherever possible.

We also have the Skills and Workforce Hub, which has been established to support the up-skilling and deployment of staff that have stepped forward to support our critical services. We are extremely pleased at the response from staff so far in offering to help colleagues in these critical service areas.

We understand and appreciate that these are challenging times for all of us and everyone has a part to play.

15/04/2020 16:13

Why Can’t the 3 bag Black bag collection be relaxed as the recycling sits are closed and allow 4or 5 bags maximum to be collected. As myself are struggling now with the current 3 bag rule.

Ateb

16/04/2020 16:15

At the moment, we are doing our best to keep the service going with as little change as possible. We are evaluating the situation on a daily basis and if there are any changes they will be updated on our corporate website.

We collect food waste every week, so please use your green food caddy. We would also urge everyone to recycle as much as possible to reduce the amount of black bag waste. Remember, blue bag collections are unlimited.  For a list of what can go in your blue bag/food waste bin, take a look at our A - Z of Recycling.

It may also be useful for you to know that we now have further guidance on disposing used tissues and cleaning items if you or a member of your household has symptoms of coronavirus can be found on the recycling and bins pages on the website.

You can also home compost your garden waste or apply for a kerbside garden waste collection. More information can be found on our website: carmarthenshire.gov.uk/gardenwaste

If you have any specific issues relating to your domestic waste please e-mail TSRecycling@carmarthenshire.gov.uk.

Thank you for your co-operation during these difficult times.

12/04/2020 11:55

I am a key worker - type 1 diabetic? (Environment services) Guidelines says I am high risk??? Still in work - No clear guidance form Gov or work? Should I be shielding myself for my benefit and my colleagues? SWP - has us in work early doors (4am) to avoid public.

Ateb

15/04/2020 17:58

Further guidance on social distancing in the workplace is now available.

14/04/2020 10:10

There is clear guidance on our Coronavirus pages, which are accessible from any device and are being updated on a daily basis as government advice changes.

To access the information please view the “Vulnerable / Increased Risk Groups” tab above.

09/04/2020 11:30

Many of my external contacts are using zoom as a contact/conference platform. It was working ok but now seems to be blocked by the firewall. Is this a corporate decision?

Ateb

09/04/2020 18:10

Following receiving updated information on the potential security vulnerabilities associated with Zoom, a risk assessment was undertaken by the Digital Security Officer.

There were concerns associated with the lack of encryption provided by the platform, and that it was being used by staff to discuss and share confidential and sensitive information, which would have been a breach of our Information Governance policies. Examples of the insecurity of the platform had also been highlighted, where meetings had been ‘hijacked’ by uninvited guests, and there was also concerns that the application may have posed a risk to the IT infrastructure. Therefore, the decision was made to block access to the Zoom platform from Council devices.

We do provide Microsoft Skype and Microsoft Teams, both of which can host video conference type meetings with external users, and these should be in most cases.

Further information on how to setup meetings is available on our Working Remotely page.

We are permitting access to a limited number of services areas who have a valid case for using Zoom, and these are assessed on case-by-case basis.

Service areas that feel they need to continue using Zoom should discuss their requirements with John M Williams (ICT Operational Delivery Manager) by e-mailing jmwilliams@Carmarthenshire.gov.uk.

07/04/2020 14:33

I am on the vulnerable list and have had a call from my GP with the follow up letter from the chief medical officer - but I have been working continually from home. However, when I checked on my resource link, my manager has put me showing as sick since the day I had my telephone call - Should this be the way to record it as I am actually working full time

Ateb

07/04/2020 16:15

Guidance for managers on recording COVID-19 related absence can be found on our Intranet pages. A code has been specifically set up to capture people who have been advised to “shield” for 12 weeks and are well enough to work from home.

07/04/2020 13:50

Can I volunteer on my days off

Ateb

14/04/2020 10:15

Please speak to your line manager about offering your time to help the Council’s own front line services. Some of our departments are looking for staff to support critical services and there may be scope for you to take on extra hours for the Council if you have the spare time.

04/04/2020 14:25

I am a teaching assistant on the rota for the hub. I have asthma and obviously have been worried about going into the hub. When I phoned HR in Carmarthenshire I was told that if I don't receive a letter to say I'm on the vulnerable list I should be going in. Plus if I choose to self isolate I will not get paid. Where do I stand please?

Ateb

06/04/2020 10:30

There is a question dealing with your specific query: 'What to do if you are or you live with/care for someone in the increased risk group?' which can be found above.

In addition we published new guidance on Friday 3rd April in relation to asthma. Both links are accessible using any device and our pages are being updated on a regular basis, so I would encourage you to visit them. I would also encourage you to speak to your line manager about your circumstances.

03/04/2020 16:54

I'm a cleaner in a school. I have been asked to work during the Easter break. Will we be paid overtime for this period, as we cannot take our annual leave at another time.

Ateb

06/04/2020 09:23

The default position for term-time workers is that any work undertaken over and above the contracted hours will be paid by giving time off in lieu (TOIL). However, where TOIL is not a practical solution for the service, your manager has the discretion to pay you for the additional hours you work. Please speak to your line manager about your circumstances.

03/04/2020 09:06

I just wanted to feedback how much I enjoyed the song performed by Sir Garedig - it really lifted my spirits on this Friday morning - please pass on my thanks and gratitude

Ateb

06/04/2020 12:20

Many thanks for your feedback. We are glad you enjoyed and will be sure to pass on your kind message to the team. We’re hoping to have lots more positive stories like this which we’ll be sharing via SirGaredig.

If any members of staff have any stories they’d like us to share please get in touch via pressoffice@carmarthenshire.gov.uk.

02/04/2020 16:05

As i am based at home for work, and have also been redeployed to help out at other locations, how do i claim mileage expenses please? Can i now claim from home or am i still required to claim from the council building where i was based before Covid 19?

Ateb

03/04/2020 17:49

Your contractual base will remain the same even though you are currently working from your home.

The basic principle that we are applying is that no employee should lose out financially in performing their duties for the Authority but should be properly recompensed for any expenditure incurred.

You should therefore make a claim for any excess mileage you incur whilst carrying out your duties.

Example:

 • Normal home to base (return) = 20 miles
 • Mileage incurred undertaking new duties = 50 miles
 • Excess Mileage = 50 – 20 = 30 miles

Therefore, you are eligible to claim for the 30 miles.

Further examples on how to calculate the excess mileage can be found in our Travel and Subsistence Policy.

02/04/2020 11:45

Hi I work in a school and working in a hub school, how is our pay being worked out do we get 100% of it or less please?

Ateb

15/04/2020 17:53

You will continue to be paid as normal. If you are not fully deployed, we are anticipating that our workforce will be flexible and undertake other duties in support of our critical services. You can volunteer your help by completing the Skills questionnaire. In addition, we have dedicated COVID – 19 pages on our Intranet. All our information is updated on a daily basis and is accessible from any device.

01/04/2020 15:51

I understand the need to keep essential services running, but why are we redeploying staff into care homes without testing them or those in the homes? Should a member of staff have the virus and not know it would be catastrophic for the clients.

Ateb

02/04/2020 12:47

We are working hard to ensure all our staff across sectors use the most appropriate infection control and work closely with our NHS colleagues at all times. All specialist protective clothing comes directly from Welsh Government and we have strongly made the case to them that the supply of personal protective equipment needs to be issued on a on a regular basis and distributed more widely than the current guidance recommends.

30/03/2020 09:55

I am working form home I've had a call from GP surgery to self isolate for 12 weeks due to suppressed immune system and asthma. However, my partner who live with me works for another department and is being deployed to carry out tasks without protective masks and gloves. What should he do ?

Ateb

30/03/2020 10:53

Guidance on 'What to do if you are or you live with/care for someone in the increased risk group' can be found above. These pages are accessible from any device and are being updated on a regular basis as the situation evolves.

27/03/2020 12:59

should all keyworkers that visit eiderly accomodation have a face mask

Ateb

30/03/2020 10:09

All key workers have been informed of safe working practice; these are in line with government guidance. This includes establishing if anyone at the premises has COVID-19 signs/symptoms, if this is the case additional personal protective equipment is provided and enhanced processes are followed. Further information can be found by reading the government advice in relation to home care provision and supported living provision.

27/03/2020 07:48

I am a supply teacher and was wondering what will happen to me now that all the schools are closed.Thanks

Ateb

16/07/2020 16:32

Advice has now been issued by the NPS to its public sector customers. This advice has highlighted the Cabinet Office Procurement Policy Note (PPN 02/20) - Supplier relief due to COVID-19 and its associated Guidance Note on Payments to Suppliers for Contingent Workers Impacted by COVID-19.

Whilst this guidance must be followed by central government departments, the Cabinet Office strongly advises that all public sector customers also follow this guidance. We have now determined that, in respect of those agency workers unable to work for a COVID-19 reason, it will adhere to this Guidance, which sets out the measures and criteria for making payment to agency workers and their suppliers. Therefore, the previous advice can now be disregarded.

27/03/2020 10:04

The Council utilises the services of a number of agency workers to supplement its workforce. If you cannot undertake your role and are unable to undertake those duties from home, the Corporate Management team has agreed that any agency worker who has been working with the Council for the last 12 weeks, and who would have continued to work with the Council but for the impact of Coronavirus, will receive pay based on their average hours of work over that 12 week period. Where it is reasonable to do so it may be that, in conjunction with the agency provider, the agency worker can be redeployed to support essential service delivery. Please speak to your agency.

26/03/2020 17:30

How are staff working on the bin lorry expectide to keep a safe distance to other staff when you have 3 or 4 people sharing a cab on a lorry

Ateb

15/04/2020 17:56

Further guidance on social distancing in the workplace is now available.

30/03/2020 10:30

We are aware and understand your concerns and your service managers are currently working with Trade Union colleagues to look at workable options for situations such as yours. In the meantime we are following the advice that is in line with other critical services such as the ambulance and fire service. This advice is if colleagues are not displaying symptoms then the usual hygiene precautions should be followed. If one of the crew starts to display symptoms they should go home and self-isolate in line with the stay at home guidance. Other workers are not required to self-isolate unless they develop symptoms.

25/03/2020 15:57

im a plumber for the authority, but i also suffer from asthma, so being on the venerable list because i have a weak chest i would not feel comfortable going into peoples homes, where do i stand.

Ateb

03/04/2020 12:14

Government advice has also been issued to those who are considered to be at increased risk of severe illness from coronavirus to be particularly stringent in following social distancing measures particularly for those of the population who:

Employees in all these groups should not be expected to attend the workplace.

Your role does not lend itself to home working and we understand that you will not be able to attend your place of work due to your medical condition (asthma). We wish to reassure you that you will continue to be paid. However, you will be considered for alternative duties that can be carried out from home to assist with our service delivery during this time. You line manager will keep in contact with you regarding this.

We have also emailed your service manager and requested that they contact you and support you in whilst staying at home.

If you have any further queries please do not hesitate to contact us.

24/03/2020 20:17

I am asmatic and I have been told to get a shielding form from the doctors I have asked for the form and doctors said it's online to fill it in but I have searched all day for the form and it is not there .I work as a cleaner in a school and I spoke to one of the bosses today and to get played I need this form and it's only my wage that comes in to my home please help

Ateb

16/07/2020 16:11

The Chief Medical Officer for Wales has confirmed that you will no longer be required to shield after the 16th August.

In the meantime, for staff that have been required to shield and have been unable to work during the pandemic, we now require your shielding letter. Your line manager or a member of the HR team will have been in touch to discuss this with you.

15/04/2020 17:56

However as a Council, we are not expecting employees to submit self-isolation notes.

25/03/2020 17:31

During the next few days, people who are classed as extremely vulnerable will receive a letter from the NHS advising them to stay at home for 12 weeks. This letter will be your proof that you have to shield.

There is information on the gov.uk website that details the illnesses that fall into this category. The website also provides advice on the shielding measures that people need to take to keep themselves safe.

The only online certificate that is currently available in relation to COVID 19, is the self-isolation certificate, which you can get from the NHS website – this is for people who have been advised to self- isolate because they or a member of their household have COVID 19 symptoms.

24/03/2020 13:32

Am I still meant to go to work! I am a cleaner in a none hub school?

Ateb

24/03/2020 14:53

Despite schools and building closures, all cleaners are required to maintain their contracted hours and times at every building until further notice.

Due to last night’s Government announcement new guidance is now being developed by your service and should be available later today.

Regular updates are posted here for cleaning staff and our Corporate Website also contains information relating to COVID-19 – both are being updated as the situation evolves and are accessible from any device.

Should you have any concerns, please contact your service on 01267 246511 or e-mail them direct before attending your normal place of work.

24/03/2020 11:16

I am in the critical risk groups after last nights guidance was announced. I have run out of ssp so where do I turn to to get help with income now? Nothing is clear

Ateb

25/03/2020 17:28

Please speak to your line manager about your situation and the work options open to you.

Earlier this week the Government announced support for people affected by COVID 19 which included financial measures.

Also, during the next few days, people who are classed as extremely vulnerable will receive a letter from the NHS advising them to stay at home for 12 weeks.

There is information on the gov.uk website that details the illnesses that fall into this category. The website also provides advice on the shielding measures that people need to take to keep themselves safe.

23/03/2020 16:34

I am a teaching assistant based at a Carmarthenshire School. I have a disabled daughter who falls into the vulnerable category. What are my options regarding work etc? I dont want to put her in any more risk than necessary. Also, at present my hours are 8.30 to 3.15 Monday to Friday. Will my hours/days of work stay the same. I understand that this is a very busy time and we all need to work together. Thanking you

Ateb

15/04/2020 17:56

A Skills and Workforce Hub has now been established and is working to deploy staff to support critical services. Staff who are willing and available to support critical services can do so by completing a skills questionnaire and registering their interest with the Hub. 

26/03/2020 13:15

As of last night, you will be aware that we are in lock down and only permitted to travel to work if it is absolutely essential.

Despite this, as a provider of critical services, we are all expected to be available to work although it may not be our normal duties or our usual place of work.

Please speak to your line manager about your circumstances and work options. We are asking everyone to be flexible about their hours of work at the moment.

If childcare is not a problem, you will be asked to make yourself available to support the strategic care hubs that have been set up to ensure key workers are able to work e.g. health and social care workers.

If childcare is a problem, you can apply for a place. If this is not an option you feel is appropriate for your circumstances your manager could consider homeworking. Speak to your line manager about other duties that you may be able to undertake at home.

In addition, an authority wide skills audit is underway to assess the skills we have within the organisation and so you may have skills we can also use elsewhere within the council.

Information relating to this will be made available once the audit is complete.

In the meantime keep up to date by visiting our Council Website and Intranet which are accessible from any device and are being updated as the situation evolves.

23/03/2020 16:09

I live with my mother who is in the high risk category, we expect a letter telling her to self isolate for 12 weeks, would I be able to self isolate with her and still be paid.?

Ateb

15/04/2020 17:56

Further guidance on social distancing in the workplace is now available.

24/03/2020 09:01

We are aware that letters are being sent by the NHS to the most “vulnerable people" advising them to stay indoors for 12 to 16 weeks. These letters should be received by those people within this group over the next few days and advice on what they must do to keep themselves safe can be found on the .gov.uk website.

The rest of the household is not required to adopt these protective shielding measures for themselves, although you are expected to do what they can to support your family member in shielding and to stringently follow guidance on social distancing.

As of last night, you will be aware that we are in lock down and only permitted to travel to work if it is absolutely essential. Despite this, as a provider of critical services, we are all expected to be available to work although it may not be our normal duties or our usual place of work. Please speak to your line manager about your options.

23/03/2020 13:46

Would it be possible to take unpaid leave to look after children of school age, if working from home is not an option? I work in Llanelli and Pembrey libraries, have a six-year-old son, my husband works Wednesdays to Saturdays, my parents are in self-isoation. I can work on Mondays and Tuesdays but am completely stuck for childcare Wednesdays-to Fridays as from next week. Thank you.

Ateb

15/04/2020 17:56

A Skills and Workforce Hub has now been established and is working to deploy staff to support critical services. Staff who are willing and available to support critical services can do so by completing a skills questionnaire and registering their interest with the Hub. 

24/03/2020 22:36

We understand your place of work is no longer open. However, we have been undertaking a Council wide skills audit to help us assess the skills we have across the organisation and how best to deploy. We recognise that you may have skills that may be useful as we respond over the coming weeks, and we will be grateful for your cooperation and support if required. This will need you to make yourself available for work and may include asking you to help another team or changing your work location. We will be flexible with staff and your line manager will work with you on the options available.

If you are called upon and are looking for childcare in Carmarthenshire please visit fis.carmarthenshire.gov.wales or contact the Family Information Service on 01267 246555 or e-mail ChildrenInfo@carmarthenshire.gov.uk.

It is an evolving situation so I would urge you to keep up to date via our Intranet page and Council Website, which are accessible from any device and being updated on a regular basis.

23/03/2020 13:40

I am a key worker in one of the hub schools I know provisions are being made for our children aged 4-12 in the hub schools but can you tell me what provisions are you making available for children under 4 as I have a 1 year old and nowhere for her to go unless I pay extra crèche fees due to my parents being in the at risk area as they would normally be looking after her .

Ateb

24/03/2020 09:04

We are asking parents of very young children to continue using their current registered childcare provider; however, if you are unable to, we can help. Places in childcare will be highly limited, and even for key workers, provision will only be made available in childcare settings where there is no safe alternative for your family.

First, search for childcare via the Dewis Cymru directory on the Family Information Service website. Then contact your chosen childcare provider directly to see if there is availability and to make the necessary arrangements.

If after following the above, you are unable to find childcare, please phone Carmarthenshire Family Information Service on 01267 246555.

23/03/2020 11:18

I am a single parent and am not deemed a key worker. the only carers I have to look after my child are my parents ( both in the at risk category) who also care for my very elderly grand father. What should I do? I am not able to work from home due to my role and at present my son is having to go to my parents for care

Ateb

23/03/2020 14:08

Please discuss this with your line manager and make them aware of your circumstances.

If you are looking for childcare in Carmarthenshire please visit fis.carmarthenshire.gov.wales or contact the Family Information Service on 01267 246555 or e-mail ChildrenInfo@carmarthenshire.gov.uk.

If your role allows you to work from home, then you will be able to do so.

If your role does not lend itself to home working and all options have been exhausted and no childcare provision can be utilised, we understand that you will not be able to attend your place of work we wish to reassure you that you will continue to be paid. However, you will be considered for alternative duties that can be carried out from home to assist with our service delivery during this time. You line manager will keep in contact with you regarding this.

23/03/2020 11:15

Where do I stand with a colleague who has a school age son, is asingle parent and unable to work from home.

Ateb

26/03/2020 13:15

Please discuss this with your line manager and make them aware of your circumstances.

If you are a key worker, you will be able to apply for a place in one of our school hubs.

If you are not a key worker but are looking for childcare in Carmarthenshire please visit fis.carmarthenshire.gov.wales or contact the Family Information Service on 01267 246555 or e-mail ChildrenInfo@carmarthenshire.gov.uk.

Where all options have been exhausted and no childcare provision can be utilised, we understand that you will not be able to attend your place of work we wish to reassure you that you will continue to be paid.

However, you will be considered for alternative duties that can be carried out from home to assist with our service delivery during this time. You line manager will keep in contact with you regarding this.

23/03/2020 09:27

Can you please advise when sanitizing gel will be located at key positions within council buildings.

Ateb

23/03/2020 12:08

Government advice is that frequent hand washing with soap and water for at least 20 seconds remains the primary action an individual can do. Hand sanitiser is recommended for use when soap and water is not available.

Limited stocks are coming in and some have already been deployed, focusing on key locations such as Touchdown Areas/meeting rooms that don’t have nearby washrooms.

At present Silver Command have determined that the priority for these will be front line staff, the “Critical services” agreed by the Gold Command. These include staff in Domiciliary and Residential Care and for operatives in Environment such as refuse collection and emergency responses to Property and Highways issues. When enough supplies come available, then they will be given to the non-critical areas.

Disposable wipes have also been ordered for individuals to use at their workstations and will be distributed when they are delivered. At this time, we are experiencing issues with the delivery of some products so we can’t be specific on delivery dates.

23/03/2020 08:51

Question ? What precautions are CCC taking to ensure the safety of staff who are working in offices? All FAQ's seem to be dealing with what happens when you get the virus and very little on what CCC are doing to mitigate the spread within their own Depts.

Ateb

23/03/2020 14:00

Staff are being encouraged to work from home wherever possible. Several messages encouraging managers to discuss this with their staff have already been issued.

If you must attend the workplace you should practice social distancing - further advice on social distancing measures can be found on the Gov.uk website.

You should also be following the handwashing and respiratory hygiene advice contained within this document, the general principles include:

 • washing your hands more often with soap and water for at least 20 seconds or use a hand sanitiser when you get home or into work, when you blow your nose, sneeze or cough, eat or handle food
 • avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands
 • avoid close contact with people who have symptoms
 • cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in a bin and wash your hands
 • clean and disinfect frequently touched objects and surfaces in the home

22/03/2020 20:58

I am a Primary School Teacher who is in the high risk category. Due to this i am expecting to be one of the 1.5 million of people being asked to shield myself at home for 12 weeks. Where does this leave me in regards to my absence leave, will I get paid or will I be given a different role so that i am able to work from home?

Ateb

23/03/2020 12:13

Please discuss this with your line manager and make them aware of your circumstances. Your pay will not be affected if you are instructed to self-isolate due to your underlying health condition.

If you are well enough to work and your role allows you to work from home, then you will be able to do so.

If your role does not lend itself to home working, then you may be asked to undertake alternative duties from home.

We are currently in the process of undertaking a skills audit which will allow us to assess the skills we have across our whole workforce.

20/03/2020 17:50

Rwy'n weithiwr achlysurol ac mae fy lle gwaith wedi cau. Beth sy'n digwydd i fy nghyflog?

Ateb

15/04/2020 17:56

A Skills and Workforce Hub has now been established and is working to deploy staff to support critical services. Staff who are willing and available to support critical services can do so by completing a skills questionnaire and registering their interest with the Hub. 

20/03/2020 17:51

Os ydych wedi bod yn gweithio oriau rheolaidd bob wythnos am y 3 mis diwethaf yn yr un swydd, byddwch yn parhau i gael eich talu.

Bydd eich rheolwr yn cael gwybod am y trefniadau maes o law, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag ef/hi ddechrau wythnos nesaf.

Yn ogystal, mae Grŵp Gweithlu wedi'i sefydlu i edrych ar y sgiliau sydd eu hangen arnom i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn dal i gael eu darparu a sut rydym yn paru'r rhain â'r sgiliau sydd gennym ar draws ein gweithlu felly mae'n bosibl y gofynnir i chi weithio mewn rhannau eraill o'r Cyngor.

Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael pan fydd y darn hwn o waith wedi'i gwblhau.

 

 

20/03/2020 17:02

Os bydd rhai ysgolion ar agor i blant gweithwyr allweddol neu blant yr ystyrir eu bod yn agored i niwed, a fydd angen i Hebryngwyr Ysgol weithio naill ai ar eu safle arferol neu mewn ysgol arall?

Ateb

15/04/2020 17:56

A Skills and Workforce Hub has now been established and is working to deploy staff to support critical services. Staff who are willing and available to support critical services can do so by completing a skills questionnaire and registering their interest with the Hub. 

20/03/2020 17:44

O ran eich cwestiwn, mae dwy agwedd rydym yn eu hystyried.
Yr agwedd gyntaf yw sut y gall pobl wirfoddoli a chynorthwyo yn eu cymunedau eu hunain.

Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yn ystod y dyddiau nesaf, felly cadwch lygad am negeseuon ar ein Gwefan Gorfforaethol a'r Fewnrwyd.

Yr agwedd arall yw sut rydym ni fel Cyngor yn defnyddio staff sy'n ddigon iach i weithio ac sydd ar gael oherwydd amgylchiadau fel eich rhai chi.

I ddelio â hyn, rydym wedi sefydlu Grŵp Gweithlu sy'n nodi'r sgiliau sydd gennym ar draws y Cyngor, a lle y gallai fod eu hangen i gefnogi gwasanaethau hanfodol.

Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yn ystod yr wythnos nesaf neu’n fuan.

 

20/03/2020 16:46

Fel gweithiwr allweddol a oes rhaid i mi anfon fy mhlant i ganolfan gofal plant? A alla i weithio gartref yn lle hynny?

Ateb

20/03/2020 16:48

Mae'n hanfodol eich bod yn siarad â'ch rheolwr llinell.

Rydym yn ymwybodol o gyngor y Llywodraeth ynghylch gweithio gartref "lle bynnag y bo modd" ac mae llawer o'n staff yn gallu gweithio gartref.

Rydym yn gofyn i reolwyr siarad â'u timau i nodi a chytuno ar sut y gellir cynnal gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwn nas gwelwyd ei debyg o'r blaen.

20/03/2020 09:03

Beth sy'n digwydd gyda fy nghyflog gan fy mod i'n gweithio mewn ysgol ac mae'r ysgolion bellach ar gau?

Ateb

15/04/2020 17:56

A Skills and Workforce Hub has now been established and is working to deploy staff to support critical services. Staff who are willing and available to support critical services can do so by completing a skills questionnaire and registering their interest with the Hub. 

20/03/2020 17:32

Fel y gallwch ddeall, mae hwn yn fater sy'n datblygu, ac mae'r uwch dîm yn gweithio ar ymateb mewn perthynas â chyflog.

Efallai eich bod yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru yn edrych ar sut y gall ysgolion gefnogi'r gymuned ehangach ac felly mae'n debygol iawn, os ydych yn ddigon iach i weithio, y gallai fod angen i chi weithio mewn mannau eraill yn y Cyngor.

Mae Grŵp Gweithlu wedi'i sefydlu i edrych ar y sgiliau sydd eu hangen arnom i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn dal i gael eu darparu a sut rydym yn paru'r rhain â'r sgiliau sydd gennym ar draws ein gweithlu (gan gynnwys ysgolion).

20/03/2020 09:03

Pam nad yw CSC yn dilyn cyfarwyddyd y Prif Weinidog i "weithio gartref lle bo'n bosibl"? Wnaeth e ddim dweud "os ydych yn sâl".

Ateb

20/03/2020 17:31

Cyngor y Llywodraeth yw y dylai gweithwyr weithio gartref lle bynnag y bo modd, yn enwedig os ydych yn y grŵp sydd â risg uwch.

Fel Corff Cyhoeddus, rydym yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau hanfodol i'n Cymuned, felly bydd hyn yn golygu bod yn rhaid i nifer penodol o staff fod yn bresennol yn y gweithle. Trafodwch hyn â'ch rheolwr llinell.

20/03/2020 09:03

Beth yw'r sefyllfa ar gyfer staff sydd â chyflyrau meddygol sylfaenol ac sy'n cael cyngor gan wefan y GIG i weithio gartref?

Ateb

20/03/2020 17:30

Cyngor y Llywodraeth yw y dylai gweithwyr weithio gartref lle bynnag y bo modd, yn enwedig os ydych yn y grŵp sydd â risg uwch.

Fel Corff Cyhoeddus, rydym yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau hanfodol i'n Cymuned, felly bydd hyn yn golygu bod yn rhaid i nifer penodol o staff fod yn bresennol yn y gweithle. Trafodwch hyn â'ch rheolwr llinell.

20/03/2020 09:03

If someone does not have the option to work from home due to no broadband and is in a risk category and according to guidance is told to self isolate for 12 weeks. What happens then for pay and absence recording?

20/03/2020 09:03

i have someone in my team who is 70 years old. they are well and already taking sensible precautions but is attending work. any guidance?

Ateb

23/03/2020 11:13

There are some social distancing measures on the Gov.Uk website that may be useful for you to consider whilst the individual continues to attend the workplace.

Gov.uk website