We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Pecyn cymorth Cadw Pellter Cymdeithasol ar gyfer ysgolion

Wrth i’r Cyngor ail-ddechrau ei wasanaethau yn ystod y pandemig Coronafeirws, mae’n hanfodol bod aelodau’r cyhoedd, cwsmeriaid a staff yn hyderus ein bod yn darparu gwasanaethau mewn modd diogel a chyfrifol. Yn ôl y gyfraith, mae’n ofynnol i ni gadw pellter o 2 fetr, lle bynnag y bo’n bosibl, yn y gweithle ac fel Cyngor, mae’n rhaid i ni sicrhau y cydymffurfir â’r ystod lawn o fesurau cadw pellter cymdeithasol wrth ddarparu ein gwasanaethau.

Mae’r pecyn cymorth hwn yn rhoi’r adnoddau sydd eu hangen ar reolwyr i sicrhau bod aelodau’r cyhoedd, ein cwsmeriaid a’n staff yn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol. Cyn defnyddio’r pecyn cymorth hwn, byddwch wedi cael caniatâd gan y Grŵp Rheoli Aur i ail-ddechrau eich gwasanaeth, byddwch wedi cwblhau asesiad risg, byddwch wedi cwblhau’r Rhestr Wirio Adfer ac wedi datblygu Cynllun Adfer.

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y pecyn cymorth?

Am gopi o'r eitemau sydd ar gael i'w harchebu, lawrlwythwch ein Pecyn Cymorth Cadw Pellter Cymdeithasol a chanllawiau offer i Ysgolion. Bydd y ddogfen hon yn rhestru'r holl eitemau sydd ar gael i chi, gan gynnwys:

  • Posteri a negeseuon
  • Paneli arwyddion allanol
  • Baneri
  • Graffeg llawr
  • Eitemau graffeg wedi’u hanelu at blant cynradd
  • Sgrîn diogelu persbecs
  • Marciau llawr a mesuriadau
  • Ardaloedd yn yr awyr agored
  • Ddillad llachar
  • Cyfarpar Diogelu Personol (PPE)

I archebu'r eitemau hyn, bydd angen i chi anfon eich manylion a chopi o'ch asesiad risg i offerdiogelupersonolCyffredinol@sirgar.gov.uk.

Cadw Pellter Cymdeithasol - Pecyn cymorth a chanllawiau offer i Ysgolion (.pdf)

Fel arall, gallwch lawrlwytho ac argraffu'r posteri canlynol yr ôl yr angen.

Ysgolion Cynradd

Cadw eich pellter o 2 fetr

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Ysgolion Cynradd

Un ffordd: Saeth i'r chwith

Lawrlwytho

System unffordd

Ysgolion Cynradd

Un ffordd: Saeth i'r dde

Lawrlwytho

System unffordd

Ysgolion Cynradd

Wrth disian: Ei ddal, i'r bin.

Lawrlwytho

Golchwch dwylo / Diheintydd

Ysgolion Cynradd

Cofiwch olchi eich dwylo am 20 eiliad.

Lawrlwytho

Golchwch dwylo / Diheintydd

Cadw pellter cymdeithasol

Cadwch bellter o 2 fetr rhyngoch chi ac eraill.

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Uchafswm o 1 person ar y tro

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Uchafswm o 2 berson ar y tro

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Uchafswm o 3 berson ar y tro

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Uchafswm o 4 berson ar y tro

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Uchafswm o 5 person ar y tro

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Mynediad yn unig

Mae'r drws hwn ar gyfer mynediad yn unig. Diolch yn fawr.

Lawrlwytho

Arwyddion drws

Allan yn unig

Mae'r drws hwn ar gyfer allan yn unig. Diolch yn fawr.

Lawrlwytho

Arwyddion drws

Ar gau

Mae'r ardal hon ar gau. Diolch yn fawr.

Lawrlwytho

Arwyddion drws

Arwydd dim mynediad

Lawrlwytho

Arwyddion drws

Dilynwch y system unffordd

Dilynwch y saethau.

Lawrlwytho

System unffordd

Un ffordd

Saeth i'r chwith

Lawrlwytho

System unffordd

Un ffordd

Saeth i'r dde

Lawrlwytho

System unffordd

Golchwch eich dwylo

Cofiwch olchi eich dwylo yn rheolaidd ac yn drylwyr.

Lawrlwytho

Golchwch dwylo / Diheintydd

Diheintydd dwylo

Mae diheintydd ar gael i lanhau eich dwylo'n rheolaidd.

Lawrlwytho

Golchwch dwylo / Diheintydd

Gorsaf diheintydd

Lawrlwytho

Golchwch dwylo / Diheintydd

Ei Ddal, Ei Daflu, Ei Ddifa

Lawrlwytho

Golchwch dwylo / Diheintydd

Desg ar gael

Mae'r ddesg hon ar gael i'w defnyddio. Cofiwch lanhau'r ddesg hon cyn ei defnyddio ac ar ddiwedd y dydd.

Lawrlwytho

Arwyddion desg

Desg ar gael ar gyfer:

[Enw]

Lawrlwytho

Arwyddion desg

Nid yw'r ddesg hon yn cael ei defnyddio

Yn unol â mesurau cadw pellter cymdeithasol, ni ddylid defnyddio'r ddesg hon er mwyn sicrhau pellter diogel.

Lawrlwytho

Arwyddion desg

Gorchuddion wyneb

Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn yr ardal hon

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Arwyddion drws

Gorchuddion wyneb

Gorchuddion wyneb

Gwisgwch orchudd wyneb wrth ollwng / casgu plant o’r ysgol os gwelwch yn dda

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Arwyddion drws

Gorchuddion wyneb

Gorchuddion wyneb

Gwisgwch orchudd wyneb os gwelwch yn dda

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Gorchuddion wyneb

Arwyddion drws

Gwnewch eich rhan – Stopiwch y feirws rhag lledaenu

Gwybodaeth i rieni

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Gwybodaeth i rieni

Canllaw i aelwydydd

Canllaw i aelwydydd ynghylch pryd i gael prawf ar gyfer COVID-19 ac am ba hyd y dylid hunanynysu

Lawrlwytho

Gwybodaeth i rieni

Mae fy mhlentyn yn sâl

Siart llif yn cynghori rhieni beth i'w wneud os yw eu plentyn yn sâl.

Lawrlwytho

Gwybodaeth i rieni

Diweddarwyd y dudalen: 25/02/2021 17:32:10