We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Profion llif unffordd

Nod profi yn y pen draw yw torri'r drosglwyddo o COVID-19. Defnyddir dyfeisiau llif unffordd (LFDs) i adnabod pobl â COVID-19 pam nad ydyn nhw'n dangos symptomau. Os nad ydynt yn cael eu canfod, byddant yn parhau i ledaenu’r feirws. Mae cymaint ag un o bob tri o bobl â COVID-19 yn dangos dim arwyddion o’i gael, hynny yw eu bod yn ‘asymptomatig’. Mae profi'r rhai heb symptomau yn offeryn pwysig yn y frwydr yn erbyn coronafirws. Gall pob achos cadarnhaol a nodwyd helpu i atal llawer mwy o heintiau.

Mae hunan-brofi ar gyfer COVID-19 yn syml, yn gyflym a gellir ei gynnal gartref heb yr angen i fynd i ganolfan brawf neu bostio samplau i labordy i'w dadansoddi. Mae LDFs yn hawdd eu defnyddio ac yn rhoi canlyniadau mewn 30 munud. Maent yn hawdd i'w dehongli a gellir eu defnyddio mewn ystod eang o leoliadau.

Mae gan lawer o bobl â COVID-19 symptomau ysgafn, neu hyd yn oed ddim symptomau o gwbl, ond gallant ledaenu'r
firws o hyd. Gyda hunan-brofion rheolaidd gallwn arafu’r lledaeniad a helpu i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed
yn ein teuluoedd a'n cymunedau.

Rydym yn annog yr holl staff i gymryd rhan, pan ddaw'r cyfle, yn yr ymgyrch hanfodol bwysig hon i wneud eich gweithle a'n gymuned yn fwy diogel, ac i ddychwelyd i fywyd mor agos at 'normal' â phosibl. A gawn ni achub ar y cyfle hwn i ddiolch ymlaen llaw i chi am gymryd rhan.

Ar hyn o bryd mae profion llif unffordd yn cael eu cynnig i bobl pam nad oes ganddyn nhw symptomau, mewn ystod o wahanol leoliadau gweithle.

Maent yn cael eu defnyddio i brofi staff y GIG a gofal cymdeithasol yn rheolaidd, yn ogystal ag mewn staff sy'n gysylltiedig â phrifysgolion, ysgolion, cartrefi gofal a gweithleoedd eraill.

Bydd y rhestr yn parhau i gael ei hehangu wrth i fwy o brofion ddod ar gael.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn cynghori, os ydych wedi cael prawf positif GIG Cymru (PCR) yn ystod y 90 diwrnod diwethaf, peidiwch â chael prawf llif unffordd gan y gallech dderbyn canlyniad prawf positif er efallai na fyddwch yn heintus. Os byddwch yn datblygu symptomau newydd o fewn y 90 diwrnod hynny, yna dylech hunanynysu a threfnu prawf Covid-19 GIG Cymru.

Rhaid i bawb sy'n cymryd rhan yn y LFT barhau i ddilyn rheolau coronafirws, gan gynnwys:

 • golchi dwylo'n rheolaidd
 • cadw pellter Cymdeithasol
 • gwisgo gorchuddion wyneb lle bo angen

Ie, rhywbeth gwirfoddol yw cymryd prawf, ond rydym yn annog pawb sy'n gymwys i fanteisio arno er mwyn lleihau ymhellach y risg o drosglwyddo asymptomatig ich gweithle a gymuned.

Os oes gan staff symptomau’r coronafeirws, dylent drefnu i gael prawf PCR (gallwch archebu ar-lein neu drwy ffonio 119) a pheidio â defnyddio'r prawf llif unffordd.

Nid oes angen unrhyw hyfforddiant. Gallwch wneud y prawf eich hunan, ac fe fyddwch yn derbyn cyfarwyddiadau clir gyda’r profion, ond yn gryno:

 • Golchwch a sychwch eich dwylo'n drylwyr.
 • Agorwch y pecyn prawf (gan ofalu peidio â chyffwrdd â'r rhan feddal).
 • Agorwch eich ceg yn llydan. Defnyddiwch y swab i rwbio cefn eich gwddf yn gadarn bedair gwaith ar bob ochr.
 • Tynnwch y swab allan o’ch ceg heb gyffwrdd â’ch dannedd, eich tafod na’ch gymiau.
 • Rhowch y swab yn ofalus yn eich trwyn (2.5cm y tu mewn) a’i rwbio ar hyd leinin eich ffroenau 4-5 gwaith.
 • Tynnwch y swab allan (gan ofalu nad yw’n cyffwrdd ag unrhyw beth).
 • Rhowch yn y tiwb i'w brofi am 30 munud ac arhoswch am y canlyniad (bydd llinell liw yn ymddangos os yw'n bositif).
 • Golchwch eich dwylo’n drylwyr ar ôl gwaredu’r prawf.

Bob tro y bydd unigolyn yn cymryd prawf bydd angen iddo gofnodi'r canlyniad drwy'r porth canlyniadau ar-lein (y gellir cyrraedd ato drwy ffôn clyfar) neu drwy ffonio’r rhif a ddarperir yn y pecyn. Bydd angen gwneud hyn bob tro wrth gymryd prawf, boed yn ganlyniad negatif neu bositif.

Mae'r GIG wedi darparu fideo defnyddiol - Hunan-brofi LFT.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn cynghori, os ydych wedi cael prawf positif GIG Cymru (PCR) yn ystod y 90 diwrnod diwethaf, peidiwch â chael prawf llif unffordd gan y gallech dderbyn canlyniad prawf positif er efallai na fyddwch yn heintus. Os byddwch yn datblygu symptomau newydd o fewn y 90 diwrnod hynny, yna dylech hunanynysu a threfnu prawf Covid-19 GIG Cymru.

Mae 3 chanlyniad yn bosibl o sefyll y prawf:

 • Canlyniad negatif: un llinell ger C
  Nid yw canlyniad negatif yn gwarantu nad oes gennych y coronafeirws. Mae’n bosibl na fydd y prawf yn canfod y feirws os cawsoch eich heintio’n ddiweddar neu os ydych yng nghyfnod magu’r clefyd ar adeg y prawf. Os ydych chi'n datblygu symptomau newydd, yna dylech chi hunan-ynysu ac drefnu prawf drwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

 • Canlyniad positif: dwy linell, un ger C ac un ger T
  Mae hyd yn oed linellau gwan yn golygu’ch bod wedi profi’n bositif am COVID-19. Yna dylech chi hunan-ynysu a drefnu prawf drwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

 • Annilys: dim llinellau, neu un llinell ger T. Mae hyn yn golygu bod y prawf yn annilys. Cymerwch y prawf eto gyda phecyn prawf newydd. Os cewch ganlyniad annilys arall. Rhaid i chi drin hyn fel canlyniad positif.

Gweler y Cwestiynau Cyffredin ar bob canlyniad uchod i weld pa gamau i'w cymryd nesaf.

Bob tro y bydd unigolyn yn sefyll prawf mae angen iddo gofnodi'r canlyniad trwy'r porth canlyniadau ar-lein (y gellir ei gyrchu trwy ffôn clyfar) neu trwy'r rhif ffôn a ddarperir yn y pecyn prawf. Mae angen gwneud hyn bob tro y cymerir prawf ni waeth a yw'r canlyniad yn negyddol neu'n gadarnhaol.

Rhaid i bawb sy'n cymryd rhan yn y LFT barhau i ddilyn rheolau coronafirws, gan gynnwys:

 • golchi dwylo'n rheolaidd
 • cadw pellter Cymdeithasol
 • gwisgo gorchuddion wyneb lle bo angen

Os yw'r canlyniad yn bositif, mae rhaid i chi sicrhau eich bod:

 • Riportiwch eich canlyniad i'ch rheolwr llinell ar unwaith
 • Cofnodwch eich canlyniadau trwy wefan gov neu trwy ffonio 119. I roi gwybod am eich canlyniad mae angen y cod bar arnoch ar y stribed prawf (neu'r rhif adnabod oddi tano)
 • Archebwch brawf PCR Covid mewn canolfan brofi trwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

Yn y cyfamser, rhaid i chi ddilyn y canllawiau hunan-ynysu a hunan-ynysu am 10 diwrnod, fel y bydd pob aelod o'ch cartref. Dylai hyn ddechrau ar unwaith o ganlyniad prawf positif LFT.

Os yw canlyniad y prawf PCR yn negyddol gallwch ddod â'ch cyfnod hunan-ynysu i ben ac ailddechrau profi ddwywaith yr wythnos.

 

Os yw canlyniad y prawf yn negyddol:

 • Cofnodwch eich canlyniadau trwy wefan gov neu trwy ffonio 119. I roi gwybod am eich canlyniad mae angen y cod bar arnoch ar y stribed prawf (neu'r rhif adnabod oddi tano)

Nid oes angen cymryd unrhyw gamau pellach a gallwch barhau â'ch diwrnod yn ôl yr arfer.

Rhaid cofnodi'r holl ganlyniadau.

 

 

Os yw'r canlyniad yn ddi-rym, rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n sefyll prawf arall. Os yw'r ail brawf hefyd yn ddi-rym, rhaid i chi drin hyn fel canlyniad cadarnhaol a sicrhau eich bod chi'n gwneud y canlynol:

  • Riportiwch eich canlyniad i'ch rheolwr llinell ar unwaith
  • Cofnodwch eich canlyniadau trwy wefan gov neu trwy ffonio 119. I roi gwybod am eich canlyniad mae angen y cod bar arnoch ar y stribed prawf (neu'r rhif adnabod oddi tano)
  • Archebwch brawf PCR Covid mewn canolfan brofi trwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

Yn y cyfamser, rhaid i chi ddilyn y canllawiau hunan-ynysu a hunan-ynysu am 10 diwrnod, fel y bydd pob aelod o'ch cartref. Dylai hyn ddechrau ar unwaith o ganlyniad prawf positif LFT.

Os yw canlyniad y prawf PCR yn negyddol gallwch ddod â'ch cyfnod hunan-ynysu i ben ac ailddechrau profi ddwywaith yr wythnos.

Os yw'r prawf yn negyddol

 • Draeniwch unrhyw ymweithredydd sy'n weddill yn y sinc neu doiled.
 • Rhowch becyn prawf llif unffordd yn y bag gwastraff domestig (bag “du” fel rheol).
 • Peidiwch â gosod y prawf mewn unrhyw fagiau ailgylchu.

Os yw'r prawf yn bositif

 • Draeniwch unrhyw ymweithredydd sy'n weddill yn y sinc neu doiled.
 • Rhowch y pecyn prawf llif ochrol mewn bag diogel a chadwch hwn mewn lle diogel am 72awr. Ar ôl yr amser hwn rhowch yn y bag gwastraff domestig (fel arfer “bag du”)
 • Peidiwch â gosod y prawf mewn unrhyw fagiau ailgylchu.

Gan eich bod yn unigolyn positif COVID yn hunan ynysu o'r pwynt hwn, yna mae'n ofynnol i chi sicrhau bod gwastraff sydd wedi bod mewn cysylltiad uniongyrchol â chi yn cael ei ddal am 72awr cyn i chi ei waredu.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn cynghori, os ydych wedi cael prawf positif GIG Cymru (PCR) yn ystod y 90 diwrnod diwethaf, peidiwch â chael prawf llif unffordd gan y gallech dderbyn canlyniad prawf positif er efallai na fyddwch yn heintus. Os byddwch yn datblygu symptomau newydd o fewn y 90 diwrnod hynny, yna dylech hunanynysu a threfnu prawf Covid-19 GIG Cymru.

Oes, mae’r prawf llif unffordd yn cadarnhau p’un a ydych yn heintus i bobl eraill. Y cyngor gwyddonol cyfredol yw y dylai unigolion sydd wedi’u brechu gymryd y profion o hyd. 

Mae'r profion LFT ar gyfer pobl nad oes ganddynt symptomau yn unig. Fydd angen i chi:

 • Riportiwch i'ch rheolwr llinell ar unwaith
 • Archebwch brawf PCR Covid mewn canolfan brofi trwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

Yn y cyfamser, rhaid i chi ddilyn y canllawiau hunan-ynysu a hunan-ynysu am 10 diwrnod, fel y bydd pob aelod o'ch cartref. Dylai hyn ddechrau ar unwaith.

 

 

Llwythwch mwy

Diweddarwyd y dudalen: 25/02/2021 17:36:16