We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cwestiynau cyffredin - Profion llif unffordd

Os nad yw eich cwestiwn wedi cael ei ateb yn yr adran Cwestiynau Cyffredin isod, gallwch gyflwyno eich cwestiwn ar ein tudalen Eich Cwestiynau neu gallwch anfon e-bost at Allan Carter.

Ar hyn o bryd mae profion llif unffordd yn cael eu cynnig i bobl pam nad oes ganddyn nhw symptomau, mewn ystod o wahanol leoliadau gweithle.

Maent yn cael eu defnyddio i brofi staff y GIG a gofal cymdeithasol yn rheolaidd, yn ogystal ag mewn staff sy'n gysylltiedig â phrifysgolion, ysgolion, cartrefi gofal a gweithleoedd eraill.

Yng Nghymru, gallwch gael prawf llif unffordd i chi a'ch cartref os:

 • rydych chi'n wirfoddolwr
 • ni allwch weithio gartref
 • eich bod yn ofalwr di-dâl
 • rydych yn ymweld â Chymru o fannau eraill
 • eich bod yn teithio i rannau eraill o'r DU
 • yw eich bwrdd iechyd angen i chi gymryd prawf cyn ymweld ar ysbyty
 • rydych chi neu'ch partner yn defnyddio gwasanaethau mamolaeth yr ysbyty
 • eich bod yn rhiant, gofalwr neu warcheidwad plentyn yn yr ysbyty
 • eich bod yn mynychu digwyddiad sy'n gofyn amdano

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn cynghori, os ydych wedi cael prawf positif GIG Cymru (PCR) yn ystod y 90 diwrnod diwethaf, peidiwch â chael prawf llif unffordd gan y gallech dderbyn canlyniad prawf positif er efallai na fyddwch yn heintus. Os byddwch yn datblygu symptomau newydd o fewn y 90 diwrnod hynny, yna dylech hunanynysu a threfnu prawf Covid-19 GIG Cymru.

Rhaid i bawb sy'n cymryd rhan yn y LFT barhau i ddilyn rheolau coronafirws, gan gynnwys:

 • golchi dwylo'n rheolaidd
 • cadw pellter Cymdeithasol
 • gwisgo gorchuddion wyneb lle bo angen

Ie, rhywbeth gwirfoddol yw cymryd prawf, ond rydym yn annog pawb sy'n gymwys i fanteisio arno er mwyn lleihau ymhellach y risg o drosglwyddo asymptomatig ich gweithle a gymuned.

Os oes gan staff symptomau’r coronafeirws, dylent drefnu i gael prawf PCR (gallwch archebu ar-lein neu drwy ffonio 119) a pheidio â defnyddio'r prawf llif unffordd.

Gallwch archebu pecynnau profi gartref llif unffordd ar-lein. Gallwch hefyd gasglu'r pecynnau profion. 

Gallwch gasglu profion COVID-19 cyflym o’r rhan fwyaf o fferyllfeydd. Dod o hyd i'ch pwynt casglu agosaf ac amserau agor (ar nhs.uk).

Dylai'r grwpiau canlynol barhau i gael eu profion fel y maent yn ei wneud nawr:

 • Gweithwyr y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Athrawon a darparwyr gofal plant
 • Rhai disgyblion ysgol a myfyrwyr prifysgol 
 • Gweithleoedd â 10 neu fwy o weithwyr sydd wedi'u cofrestru o dan y rhaglen profi yn y gweithle

Na allwch, nid cynllun gweithle yw hwn, felly ar hyn o bryd yr unig ffordd y gall pobl gasglu profion llif unffordd yw drwy archebu ar-lein. Gallwch archebu 1 pecyn profi cartref (7 prawf) ar y tro. Mae'n cymryd 1 i 2 diwrnod i'w danfon.

Neu trwy fynd i un o'r safleoedd profi Covid-19 lleol - mae rhestr lawn o'r safleoedd hyn i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

Nid oes angen i staff drefnu apwyntiad. Fodd bynnag rydym yn edrych ar opsiynau eraill er mwyn cefnogi ein staff, a byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd unrhyw beth yn newid.

Fel cyflogwr, yr unig beth rydym angen i chi ei gofnodi yw'r ffaith bod eich aelod o staff wedi profi'n bositif a'i fod yn gorfod hunanynysu.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am sut i wneud hyn ar dudalennau Adnoddau Dynol y Fewnrwyd, y mae modd eu cyrchu o unrhyw ddyfais.

Nac oes, fel cyflogwr yr unig beth rydym angen i chi ei gofnodi yw'r ffaith bod eich aelod o staff wedi profi'n bositif a'i fod yn gorfod hunanynysu.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am sut i wneud hyn ar dudalennau Adnoddau Dynol y Fewnrwyd, y mae modd eu cyrchu o unrhyw ddyfais.

 

Os bydd rhywrai'n cael canlyniad prawf llif unffordd positif, rhaid iddynt sicrhau eu bod yn:

 • Rhoi gwybod i chi ar unwaith am y canlyniad.
 • Cofnodi eu canlyniad drwy wefan gov neu drwy ffonio 119. I gofnodi eu canlyniad, bydd angen y cod bar ar y stribed prawf arnynt (neu'r rhif adnabod oddi tano).
 • Trefnu prawf Covid PCR mewn canolfan brofi drwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

Yn y cyfamser, rhaid iddynt ddilyn y canllawiau hunanynysu

Dylech gofnodi eu habsenoldeb(au) ar MyView. Gellir dod o hyd i wybodaeth am sut i wneud hyn ar dudalennau Adnoddau Dynol y Fewnrwyd, y mae modd eu cyrchu o unrhyw ddyfais.

Os caiff rhywrai ganlyniad amhendant, rhaid iddynt ofalu eu bod yn cael prawf arall. Os ceir canlyniad amhendant i'r ail brawf hefyd, rhaid ei drin fel canlyniad positif a sicrhau eu bod yn gwneud y canlynol:

 • Rhoi gwybod i chi ar unwaith am y canlyniad.
 • Cofnodi eu canlyniad drwy wefan gov neu drwy ffonio 119. I gofnodi eu canlyniad, bydd angen y cod bar ar y stribed prawf arnynt (neu'r rhif adnabod oddi tano).
 • Trefnu prawf Covid PCR mewn canolfan brofi drwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

Yn y cyfamser, rhaid iddynt ddilyn y canllawiau hunanynysu.

Dylech gofnodi eu habsenoldeb(au) ar MyView. Gellir dod o hyd i wybodaeth am sut i wneud hyn ar dudalennau Adnoddau Dynol y Fewnrwyd, y mae modd eu cyrchu o unrhyw ddyfais.

Nid oes angen unrhyw hyfforddiant. Gallwch wneud y prawf eich hunan, ac fe fyddwch yn derbyn cyfarwyddiadau clir gyda’r profion, ond yn gryno:

 • Golchwch a sychwch eich dwylo'n drylwyr.
 • Agorwch y pecyn prawf (gan ofalu peidio â chyffwrdd â'r rhan feddal).
 • Agorwch eich ceg yn llydan. Defnyddiwch y swab i rwbio cefn eich gwddf yn gadarn bedair gwaith ar bob ochr.
 • Tynnwch y swab allan o’ch ceg heb gyffwrdd â’ch dannedd, eich tafod na’ch gymiau.
 • Rhowch y swab yn ofalus yn eich trwyn (2.5cm y tu mewn) a’i rwbio ar hyd leinin eich ffroenau 4-5 gwaith.
 • Tynnwch y swab allan (gan ofalu nad yw’n cyffwrdd ag unrhyw beth).
 • Rhowch yn y tiwb i'w brofi am 30 munud ac arhoswch am y canlyniad (bydd llinell liw yn ymddangos os yw'n bositif).
 • Golchwch eich dwylo’n drylwyr ar ôl gwaredu’r prawf.

Bob tro y bydd unigolyn yn cymryd prawf bydd angen iddo gofnodi'r canlyniad drwy'r porth canlyniadau ar-lein (y gellir cyrraedd ato drwy ffôn clyfar) neu drwy ffonio’r rhif a ddarperir yn y pecyn. Bydd angen gwneud hyn bob tro wrth gymryd prawf, boed yn ganlyniad negatif neu bositif.

Mae'r GIG wedi darparu fideo defnyddiol - Hunan-brofi LFT.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn cynghori, os ydych wedi cael prawf positif GIG Cymru (PCR) yn ystod y 90 diwrnod diwethaf, peidiwch â chael prawf llif unffordd gan y gallech dderbyn canlyniad prawf positif er efallai na fyddwch yn heintus. Os byddwch yn datblygu symptomau newydd o fewn y 90 diwrnod hynny, yna dylech hunanynysu a threfnu prawf Covid-19 GIG Cymru.

Mae 3 chanlyniad yn bosibl o sefyll y prawf:

 • Canlyniad negatif: un llinell ger C
  Nid yw canlyniad negatif yn gwarantu nad oes gennych y coronafeirws. Mae’n bosibl na fydd y prawf yn canfod y feirws os cawsoch eich heintio’n ddiweddar neu os ydych yng nghyfnod magu’r clefyd ar adeg y prawf. Os ydych chi'n datblygu symptomau newydd, yna dylech chi hunan-ynysu ac drefnu prawf drwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

 • Canlyniad positif: dwy linell, un ger C ac un ger T
  Mae hyd yn oed linellau gwan yn golygu’ch bod wedi profi’n bositif am COVID-19. Yna dylech chi hunan-ynysu a drefnu prawf drwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

 • Annilys: dim llinellau, neu un llinell ger T. Mae hyn yn golygu bod y prawf yn annilys. Cymerwch y prawf eto gyda phecyn prawf newydd. Os cewch ganlyniad annilys arall. Rhaid i chi drin hyn fel canlyniad positif.

Gweler y Cwestiynau Cyffredin ar bob canlyniad uchod i weld pa gamau i'w cymryd nesaf.

Bob tro y bydd unigolyn yn sefyll prawf mae angen iddo gofnodi'r canlyniad trwy'r porth canlyniadau ar-lein (y gellir ei gyrchu trwy ffôn clyfar) neu trwy'r rhif ffôn a ddarperir yn y pecyn prawf. Mae angen gwneud hyn bob tro y cymerir prawf ni waeth a yw'r canlyniad yn negyddol neu'n gadarnhaol.

Rhaid i bawb sy'n cymryd rhan yn y LFT barhau i ddilyn rheolau coronafirws, gan gynnwys:

 • golchi dwylo'n rheolaidd
 • cadw pellter Cymdeithasol
 • gwisgo gorchuddion wyneb lle bo angen

Os yw'r canlyniad yn bositif, mae rhaid i chi sicrhau eich bod:

 • Riportiwch eich canlyniad i'ch rheolwr llinell ar unwaith
 • Cofnodwch eich canlyniadau trwy wefan gov neu trwy ffonio 119. I roi gwybod am eich canlyniad mae angen y cod bar arnoch ar y stribed prawf (neu'r rhif adnabod oddi tano)
 • Archebwch brawf PCR Covid mewn canolfan brofi trwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

Yn y cyfamser, rhaid i chi ddilyn y canllawiau hunan-ynysu.

Os yw canlyniad y prawf PCR yn negyddol gallwch ddod â'ch cyfnod hunan-ynysu i ben ac ailddechrau profi ddwywaith yr wythnos.

 

Os yw canlyniad y prawf yn negyddol:

 • Cofnodwch eich canlyniadau trwy wefan gov neu trwy ffonio 119. I roi gwybod am eich canlyniad mae angen y cod bar arnoch ar y stribed prawf (neu'r rhif adnabod oddi tano)

Nid oes angen cymryd unrhyw gamau pellach a gallwch barhau â'ch diwrnod yn ôl yr arfer.

Rhaid cofnodi'r holl ganlyniadau.

 

 

Os yw'r canlyniad yn ddi-rym, rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n sefyll prawf arall. Os yw'r ail brawf hefyd yn ddi-rym, rhaid i chi drin hyn fel canlyniad cadarnhaol a sicrhau eich bod chi'n gwneud y canlynol:

  • Riportiwch eich canlyniad i'ch rheolwr llinell ar unwaith
  • Cofnodwch eich canlyniadau trwy wefan gov neu trwy ffonio 119. I roi gwybod am eich canlyniad mae angen y cod bar arnoch ar y stribed prawf (neu'r rhif adnabod oddi tano)
  • Archebwch brawf PCR Covid mewn canolfan brofi trwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

Yn y cyfamser, rhaid i chi ddilyn y canllawiau hunan-ynysu.

Os yw canlyniad y prawf PCR yn negyddol gallwch ddod â'ch cyfnod hunan-ynysu i ben ac ailddechrau profi ddwywaith yr wythnos.

Os yw'r prawf yn negyddol

 • Draeniwch unrhyw ymweithredydd sy'n weddill yn y sinc neu doiled.
 • Rhowch becyn prawf llif unffordd yn y bag gwastraff domestig (bag “du” fel rheol).
 • Peidiwch â gosod y prawf mewn unrhyw fagiau ailgylchu.

Os yw'r prawf yn bositif

 • Draeniwch unrhyw ymweithredydd sy'n weddill yn y sinc neu doiled.
 • Rhowch y pecyn prawf llif ochrol mewn bag diogel a chadwch hwn mewn lle diogel am 72awr. Ar ôl yr amser hwn rhowch yn y bag gwastraff domestig (fel arfer “bag du”)
 • Peidiwch â gosod y prawf mewn unrhyw fagiau ailgylchu.

Gan eich bod yn unigolyn positif COVID yn hunan ynysu o'r pwynt hwn, yna mae'n ofynnol i chi sicrhau bod gwastraff sydd wedi bod mewn cysylltiad uniongyrchol â chi yn cael ei ddal am 72awr cyn i chi ei waredu.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn cynghori, os ydych wedi cael prawf positif GIG Cymru (PCR) yn ystod y 90 diwrnod diwethaf, peidiwch â chael prawf llif unffordd gan y gallech dderbyn canlyniad prawf positif er efallai na fyddwch yn heintus. Os byddwch yn datblygu symptomau newydd o fewn y 90 diwrnod hynny, yna dylech hunanynysu a threfnu prawf Covid-19 GIG Cymru.

Oes, mae’r prawf llif unffordd yn cadarnhau p’un a ydych yn heintus i bobl eraill. Y cyngor gwyddonol cyfredol yw y dylai unigolion sydd wedi’u brechu gymryd y profion o hyd. 

Mae'r profion LFT ar gyfer pobl nad oes ganddynt symptomau yn unig. Fydd angen i chi:

 • Riportiwch i'ch rheolwr llinell ar unwaith
 • Archebwch brawf PCR Covid mewn canolfan brofi trwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

Yn y cyfamser, rhaid i chi ddilyn y canllawiau hunan-ynysu.

 

 

Llwythwch mwy

Diweddarwyd y dudalen: 11/05/2021 16:54:04