We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Diweddariadau Diogelwch Windows

Er mwyn cydymffurfio â'r Rhwydwaith Gwasanaethau Cyhoeddus mae'n ofynnol inni ddiweddaru ein gweithfannau gyda thrwsiadau diogelwch Windows ac Office, sy'n cael eu rhyddhau gan Microsoft ar ail ddydd Mawrth pob mis ("Patch Tuesday" yw'r enw cyffredin arno).

Pryd bydd fy ngweithfan yn cael y diweddariadau hyn?

Er bod trwsiadau yn cael eu rhyddhau ar ail ddydd Mawrth pob mis maen nhw'n cael eu profi wedyn gan TG ac yna caiff detholiad o beiriannau ei brofi ar hap cyn inni gyflwyno'r newidiadau i'r gweithfannau i gyd. O ganlyniad, mae 7 diwrnod o oedi rhwng Patch Tuesday a rhoi'r trwsiadau ar eich gweithfan.  

Oes angen imi wneud rhywbeth?

Nac oes, bydd y trwsiadau'n cael eu gosod yn dawel yn y cefndir ar ôl 3pm ar ddiwrnod y diweddaru. Os bydd angen ailgychwyn eich cyfrifiadur rhoddir gwybod ichi, ond eich dewis chi fydd hynny ac os na fyddwch am ailgychwyn bydd y broses drwsio yn gorffen y tro nesaf bydd eich cyfrifiadur yn cau/ailgychwyn.

Os bydd anawsterau gyda pherfformiad eich peiriant ar ôl ichi gael trwsiadau, fe'ch cynghorir i ailgychwyn eich peiriant oherwydd bydd hyn yn datrys y broblem yn aml iawn.

Diweddarwyd y dudalen: 15/05/2020 09:20:49