We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Ystafelloedd Cyfarfod ar gyfer Sesiynau Hyfforddi

CAM 1: Creu prif gyfarfod yn Outlook a gwahodd yr holl gyfranogwyr

Crëwch ‘Cyfarfod Newydd Teams’ (New Teams Meeting) yn Outlook a gwahodd yr holl gyfranogwyr.

Pwrpas y Brif Ystafell Hyfforddi hon yw cael un lleoliad i'r holl gyfranogwyr ddechrau/gorffen y sesiwn hyfforddi, yn ogystal â dod yn ôl ynghyd ar ôl defnyddio'r Ystafelloedd Cyfarfod.

CAM 2: Creu Cyfarfodydd Ystafelloedd Cyfarfod a dyrannu cyfranogwyr

Crëwch ‘Cyfarfod Newydd Teams’ (New Teams Meeting) yn Outlook ar gyfer pob Ystafell Gyfarfod a gwahodd mynychwyr penodol i Ystafell Gyfarfod a ddynodwyd ar eu cyfer.  Yn ogystal, anfonwch wahoddiad at yr hyfforddwr i ganiatáu iddynt allu galw heibio i'r sesiynau ystafell gyfarfod i ddarparu arweiniad yn ôl yr angen.

CAM 3:

Gofyn i gyfranogwyr ymuno â sesiwn ystafell gyfarfod

Bydd yr hyfforddwr yn cyfathrebu pan fydd angen i'r cyfranogwyr ymuno â'r Ystafell Gyfarfod a ddynodwyd ar eu cyfer, a phan fydd angen dychwelyd i'r Brif Ystafell Hyfforddi.

CAM 4: Ymuno ag Ystafell Gyfarfod fel trefnydd

Mae modd i'r hyfforddwr alw heibio i bob sesiwn gyfarfod i weld sut y mae pethau’n mynd a gweld a oes unrhyw gwestiynau trwy glicio ar gyfarfod Ystafell Gyfarfod o’i galendr cyn clicio ar ddolen ‘Ymuno â Chyfarfod Microsoft Teams’ (Join Microsoft Teams Meeting) yr ystafell gyfarfod.

CAM 5: Dod â chyfarfodydd ystafell gyfarfod i ben a gofyn i'r cyfranogwyr ddod yn ôl i'r prif gyfarfod

Mae modd gwahodd y cyfranogwyr yn ôl i'r Brif Ystafell Hyfforddi mewn tair ffordd:

  • Mae modd ichi alw heibio i bob un o’r Ystafelloedd Cyfarfod gan ddefnyddio’r ddolen ‘Ymunwch â Chyfarfod Microsoft Teams’ (Join Microsoft Teams Meeting) (fel yr amlinellir yng Ngham 4) a gofyn i’r cyfranogwyr ailymgynnull yn y Brif Ystafell Hyfforddi.
  • Anfonwch neges yn sgwrs y cyfarfod (meeting chat) i ofyn i'r holl fynychwyr adael yr Ystafell Gyfarfod ac ymuno â'r Brif Ystafell Hyfforddi.
  • Gwahoddwch y cyfranogwyr yn ôl i'r Brif Ystafell Gyfarfod drwy glicio ’Cyfranogwyr’ (Participants), yna cliciwch y 3 dot, cyn clicio ‘Gofyn i Ymuno’ (Ask to Join).

Mae modd hefyd symud cyfranogwyr o'r ystafell os oes angen trwy glicio ar yr eicon Cyfranogwyr (Participants) o fewn ystafell benodol, yna clicio ar y 3 dot, cyn clicio ‘Symud Cyfranogwr’ (Remove Participant).

Diweddarwyd y dudalen: 16/07/2020 13:43:36