We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Negeseua Gwib

Mae Negeseua Gwib yn caniatáu i chi anfon negeseuon testun at gyfrifiadur neu ddyfais symudol rhywun arall - caiff y negeseuon eu derbyn yn syth.Gall Negeseuon Gwib gael eu hanfon yn lle e-byst. Gall Negeseuon Gwib fod yn gynt ac yn haws i'w hanfon ac fel arfer cânt eu defnyddio ar gyfer sgyrsiau byr neu i ofyn cwestiwn.*

Rydym yn argymell eich bod yn gwylio'r tiwtorial fideo byr hwn gan Microsoft ynghylch Negeseua Gwib.

Dechrau sgwrs drwy Negeseua Gwib

Ydych chi'n barod i ddechrau? Bydd angen i chi ddod o hyd i enw'r person rydych chi'n dymuno anfon neges wib ato/ati, un ai drwy ddefnyddio'r cyfleuster chwilio neu drwy edrych yn eich rhestr gysylltiadau.

  1. Gallwch ddod o hyd i'r cyfleuster chwilio ar eich tudalen gysylltiadau Skype for Business, islaw'r tab 'Contacts'.
  2. Cliciwch yn y blwch chwilio a theipiwch yr enw rydych yn dymuno chwilio amdano.
  3. Daliwch eich llygoden dros lun y person yn y 'Contacts List' a chliciwch ar y botwm neges  ar y bar lansio cyflym neu cliciwch ddwywaith ar enw'r person.
  4. Teipiwch eich neges ar waelod y ffenestr sgwrsio.
  5. Gwasgwch 'Enter' ar eich bysellfwrdd i anfon y neges. Wrth bob neges wib, fe welwch lun o'r person a anfonodd y neges. Mae hyn yn gweithio ar gyfer sgyrsiau un-i-un a negeseuon grŵp.

Sut gallaf i ychwanegu mwy o bobl at Neges Wib?

Gallwch ychwanegu pobl eraill at eich sgwrs yn hawdd. Gall unrhyw un rydych chi'n ei ychwanegu at y sgwrs anfon negeseuon a darllen unrhyw negeseuon y mae'r cyfranogwyr eraill yn y sgwrs yn eu hanfon.

Mae dwy ffordd o ychwanegu rhagor o gyfranogwyr.  Gallwch lusgo'r cyswllt o'ch rhestr gysylltiadau a'i ollwng yn y ffenestr sgwrsio.

Neu gallwch glicio ar yr eicon ar gornel dde uchaf y ffenestr Negeseua Gwib a chwilio amdano/amdani.

*Sylwch: Ni chaiff ein Negeseuon Gwib eu cofnodi yn unrhyw le felly ar ôl i'r ffenestr sgwrsio gael ei chau, caiff yr holl gynnwys ei golli.  Mae'n amhosibl cael y wybodaeth hon yn ôl ar ôl hynny. Fodd bynnag mae'n werth nodi er nad yw sgyrsiau'n cael eu cofnodi, ei bod yn bosibl gwneud copi o sgwrs drwy dynnu ciplun neu drwy gopïo a gludo'r testun yn y sgwrs mewn dogfen Word. Yn dilyn y pwynt hwn, os ydych mewn cysylltiad â sefydliadau allanol neu sefydliadau sydd wedi'u ffedereiddio, mae'n bosibl y byddant wedi dewis cofnodi hanes sgyrsiau eu gweithwyr felly bydd unrhyw sgyrsiau Negeseuon Gwib gyda gweithwyr o sefydliadau o'r math hwn yn cadw cofnod o'ch sgyrsiau

Diweddarwyd y dudalen: 20/03/2020 10:54:07