We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Sefydliadau wedi'u ffedereiddio

Mae cysylltiadau o sefydliadau sydd wedi'u ffedereiddio yn gallu defnyddio holl nodweddion Skype for Business.

Sut ydw i'n ychwanegu cyswllt o un o'n sefydliadau sydd wedi'u ffedereiddio?

 1. Teipiwch y cyfeiriad e-bost llawn (er enghraifft ‘ASWalters@pembrokeshire.gov.uk’) y mae'n nhw'n ei ddefnyddio ar gyfer Skype for Business yn y blwch chwilio.
 2. Pan fydd y cyswllt yn ymddangos yn y rhestr isod, de-gliciwch arno a chliciwch ar 'Add to Contacts List', yna dewiswch y grŵp cyswllt yr hoffech ychwanegu'r cyswllt ato.
 3. Nawr, gallwch fynd i'r cyswllt yn y grŵp cysylltiadau rydych wedi'i ychwanegu ef/hi ato a defnyddio'r holl nodweddion Skype for Business.

Dyma restr o'n sefydliadau presennol sydd wedi'u ffedereiddio:

 • Cyngor Sir Powys
 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyngor Sir Benfro
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont at Ogwr
 • Cyngor Caerdydd
 • Cyngor Sir Fynwy
 • Cyngor RCT
 • Cyngor Abertawe
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Hwb
 • Cyfoeth Naturiol Cymru 
 • Vodafone
 • Cynulliad Cymru
 • ERW (Ein Rhanbarth ar Waith)
 • Cyngor Sir Ynys MÔn
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Capita
 • Heddlu De Cymru
 • Coleg Sirgar
 • Heddlu Dyfed Powys
 • Gwasanaeth Tân Ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Justice Department

Sut gallaf i wneud cais i ni ffedereiddio â sefydliadau eraill?

Os oes sefydliadau eraill yr hoffech i ni ffedereiddio â nhw, cysylltwch â'r   Ddesg Gymorth TG gan nodi enw'r sefydliad ac enw cyswllt er mwyn i ni gysylltu â nhw.

A allaf i ddefnyddio Skype for Business gyda sefydliadau allanol nad ydym wedi'u ffedereiddio â nhw?

Gallwch ond ni fydd gennych yr holl nodweddion sydd ar gael ar gyfer sefydliadau sydd wedi'u ffedereiddio. Er mwyn dysgu sut i gynnal Cyfarfodydd dros y Cyfrifiadur gyda chysylltiadau allanol, darllenwch ein Canllawiau ‘Setting Up Virtual Meetings’.

Diweddarwyd y dudalen: 29/07/2020 14:23:41