We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Sut i gofnodi galwad gyda ni

Lle bo’n bosibl, byddem yn eich annog i gofnodi eich problemau a cheisiadau TG drwy ein Porth Hunanwasanaeth.

Os ydych yn gweithio o adre a ddim yn gallu cysylltu trwy hunanwasanaeth, gallwch chi ffonio'r Ddesg Gymorth ar 01267 246789.

Mae cofnodi galwadau hunanwasanaeth yn lle ffonio’r Ddesg Gymorth TG neu anfon e-bost atom yn caniatáu inni neilltuo mwy o’n hadnoddau i ddatrys problemau TG a gweithredu ar geisiadau, yn hytrach na threulio’n hamser yn creu’r galwadau ar eich rhan. Rydym yn deall nad yw bob amser yn bosibl neu’n ymarferol cofnodi galwadau drwy’r porth hunanwasanaeth (er enghraifft, galwadau brys sydd angen sylw ar unwaith), ac yn yr achosion hyn gallwch ffonio’r Ddesg Gymorth TG, est: 6789.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei ddarparu?

Drwy roi cymaint o wybodaeth â phosibl i ni yn eich galwad cychwynnol am wasanaeth bydd modd inni ddatrys yr anhawster sydd gennych, neu brosesu cais ar eich cyfer, lawer yn gyflymach. Isod mae cyfarwyddiadau cryno ynghylch y wybodaeth sydd ei hangen i logio galwad yn effeithiol, a beth sydd ei angen arnom i brosesu rhai galwadau penodol.

 • Enw Cyswllt: Os ydych yn logio galwad ar ran rhywun arall, nodwch ei enw llawn yn nisgrifiad y galwad. Nid oes angen ichi nodi'ch enw chi oherwydd bydd y wybodaeth hon yn cael ei chofnodi'n awtomatig.
 • Rhif Cyswllt: Os oes gennych rif cyswllt ychwanegol i'r un a ddangosir yn yr adran 'A fyddech cystal â chadarnhau eich rhif ffôn cyswllt' , nodwch ef yn nisgrifiad y galwad. Os ydych allan o'r swyddfa'n aml byddai rhif symudol hefyd yn ddefnyddiol.
 • Lleoliad: Ystafell, Adeilad, Tref.
 • Dyfais/dyfeisiau dan sylw: cyfrifiadur personol, gliniadur, iPad, argraffydd ac ati.
 • Disgrifiad o'r Gwall/Cais: Fel y nodwyd yn gynharach, po fwyaf y wybodaeth y gallwch ei rhoi ynghylch y mater, po gyflymaf y bydd modd inni ei ddatrys. Dyma rai awgrymiadau:
  • Beth yw'r broblem?
  • Pwy sy'n cael ei effeithio?
  • Pryd ddechreuodd y broblem?
  • Sut ddechreuodd y broblem? A wnaethoch newid rhywbeth a allai fod wedi achosi'r broblem?
  • A yw'n effeithio ar ddefnyddwyr eraill pan fyddan nhw'n logio ar eich cyfrifiadur/gliniadur?
  • A oes gennych yr un broblem pan fyddwch yn logio ar gyfrifiaduron/gliniaduron eraill?
  • A yw'n fater ysbeidiol neu barhaus?
  • A ydych wedi ceisio cywiro'r broblem eich hun mewn rhyw fodd? Os do fe, beth wnaethoch chi roi cynnig arno?
  • Ydych chi wedi ceisio logio bant, ailddechrau neu ddiffodd eich dyfais?
 • A yw'r mater yn eich stopio chi (ac eraill) rhag gweithio?
 • Sawl person sy'n cael ei effeithio, a phwy ydyn nhw?
 • Enw'r Cyfrifiadur / Gliniadur: Caiff hyn ei lenwi'n awtomatig ond os yw'r mater yn ymwneud â chyfrifiadur/gliniadur gwahanol i'r un yr ydych yn logio'r galwad arno, rhowch hwn yn y galwad hefyd. Gallwch gael rhif y cyfrifiadur drwy glicio ddwywaith ar y '?' coch ar eich bwrdd gwaith.
 • Rhif offer yr Argraffydd: Ar flaen peiriannau argraffu Konica mae rhif offer hir. Rhowch inni'r rhif ‘KM_ _ _’ ar ddiwedd y rhif offer hwn ar gyfer unrhyw alwadau ynglŷn ag argraffyddion.
 • Hoff Ddull o Gysylltu: Ffôn, e-bost, Skype for Business ac ati.

Gall terminoleg dechnegol fod yn ddefnyddiol ond nid yw'n hanfodol wrth logio galwad. Ceisiwch ddisgrifio'r broblem neu'r cais orau y gallwch fel y gallwn ymdrin ag ef yn gyflym, er hwylustod ichi.

Cofnodi galwad hunanwasanaeth 

Diweddarwyd y dudalen: 29/07/2020 14:27:08