We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Cwrdd â'r tîm

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol

Jake Morgan


Pennaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl, Anableddau Dysgu a Diogelu

Avril Bracey

Mae swyddogaethau'r Is-adran yn cynnwys: Gwasanaethau Iechyd Meddwl, Gwasanaethau Anableddau Dysgu, Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau, Gwasanaethau Diogelu, Gwasanaethau Pontio.


Pennaeth Hamdden

Ian Jones

Mae swyddogaethau'r Is-adran yn cynnwys: Chwaraeon a Hamdden; Canolfannau Hamdden, Datblygu Chwaraeon, Nofio, Hamdden Awyr Agored, Llyfrgelloedd, Amgueddfeydd, Archifau a Theatrau, Y Celfyddydau ac Orielau, Cynnal a Chadw a Hyrwyddo Hawliau Tramwy Cyhoeddus.


Pennaeth y Gwasanaethau Integredig Dros Dro

Neil Edwards

Mae swyddogaethau'r Is-adran yn cynnwys: Gwasanaethau Pobl Hŷn, Gwasanaethau Anableddau Corfforol a Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol.


Pennaeth Comisiynu Strategol ar y Cyd (Sir Benfro a Sir Caerfyddin)

Chris Harrison

Comisiynu cymorth i oedolion, Cefnogi Pobl, Atal a hunangymorth, Adeiladu gallu a chydnerthedd cymunedol; Cynyddu annibyniaeth pobl gymaint ag y bo modd.


Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel

Jonathan Morgan

Mae'r Is-adran Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel yn darparu Gwasanaethau Gofal a Chymorth effeithiol; Rheoli Gofal Preswyl, Canolfannau Dydd, Gofal Cartref Mewnol, Diogelu'r Cyhoedd, Gwasanaethau Tai.


Rheolwr Perfformaid Dadansoddi a Systemau

Silvana Sauro

Mae swyddogaethau'r Is-adran yn cynnwys:  Systemau, Rheoli Perfformiad, Cydlynu Cwynion ynghylch Gofal Cymdeithasol; Mynediad ac Ymgysylltu; Cynllunio Busnes ac Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr.


Rheolwr Cefnogi Busnes

Rhys Page

Busnes i'r holl wasanaethau rheng flaen; Casgliadau; Taliadau; Yr Adain Trafnidiaeth; Asesiadau Ariannol; Bathodyn Glas; Archwilio a Chydymffurfio.


 

Diweddarwyd y dudalen: 10/09/2019 12:35:17