We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Digwyddiad ar gyfer Rheolwyr Pobl

Mae'r Digwyddiadau Rheolwyr Pobl yn cael eu cynnal ddwywaith y flwyddyn i roi cyfle i Reolwyr Pobl ar draws yr Adran dod ynghyd i helpi annog gwaith rhyngadrannol.

Yn dilyn arolwg staff ym mis Medi 2016. Ar sail yr adborth a gafwyd roedd rhai meysydd yr oedd angen eu gwella.  Y meysydd hyn oedd: Cyfathrebu, Arfarniadau ac Ymgysylltu â Staff.

Penderfynodd y Tîm Rheoli Adrannol gynnal digwyddiad ymgysylltu gan wahodd yr holl reolwyr pobl (unrhyw un sy'n goruchwylio aelodau staff eraill). Yn y digwyddiad cafwyd barn a syniadau pawb ynghylch sut y gallwn wella'r gwaith o gyfathrebu ac ymgysylltu yn yr Adran Cymunedau. 

Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad cyntaf, cynhaliwyd sesiynau tebyg yn Tachwedd 2017, Ebrill 2018 a Hydref 2018.

 

Diweddarwyd y dudalen: 19/07/2019 15:44:43