We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Protocol ar gyfer Cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol

Y Protocol ynghylch Presenoldeb Aelodau Anweithredol yng Nghyfarfodydd Ffurfiol y Bwrdd Gweithredol

Wrth ystyried argymhellion Adroddiad yr Adolygiad gan Gymheiriaid, mae'r Bwrdd Gweithredol wedi cytuno:

  • gweddarlledu cyfarfodydd y Bwrdd;
  • y bydd eitem sefydlog ar ei Agenda ar gyfer Cwestiynau â Rhybudd i’w rhoi gerbron gan y cyhoedd a chan Aelodau;
  • y bydd yn caniatáu i Aelodau Anweithredol hefyd allu gofyn cwestiynau neu siarad ar eitemau sydd ar yr Agenda ac y bydd rhai Aelodau'n cael gweld adroddiadau eithriedig.

Isod nodir y Protocol ar gyfer gweithredu'r newidiadau hyn, a fydd yn weithredol o Gyfarfod y Bwrdd Gweithredol ar 28ain Medi 2015 ymlaen, i'r graddau y maent yn berthnasol i'r Aelodau:

Cwestiynau â Rhybudd (h.y. Cwestiynau am Faterion Nad Ydynt ar yr Agenda)

Yn yr un modd ag ar gyfer Cwestiynau â Rhybudd yng Nghyfarfodydd y Cyngor Sir, rhaid i unrhyw Aelod sy'n dymuno gofyn Cwestiwn â Rhybudd i Aelod o'r Bwrdd Gweithredol gyflwyno'r cwestiwn yn ysgrifenedig i'r Prif Weithredwr erbyn 10.00 a.m. 7 diwrnod gwaith clir fan bellaf cyn Cyfarfod y Bwrdd Gweithredol, gan nodi'n glir i ba Aelod o'r Bwrdd Gweithredol y mae'r cwestiwn.

Yn yr un modd ag ar gyfer Cwestiynau â Rhybudd ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor Sir, gosodir yr amserlen hon er mwyn bod modd cyhoeddi'r Cwestiwn ar Agenda'r cyfarfod. Rhaid i'r cyfryw Gwestiynau â Rhybudd fod yn berthnasol i swyddogaethau'r Weithrediaeth.

Disgwylir i'r Aelod Anweithredol ddod i gyfarfod y Bwrdd Gweithredol i ofyn y cwestiwn ei hunan.

Cwestiynau heb Rybudd

Mae Aelodau Anweithredol bob amser wedi cael dod i rannau agored o gyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol, yn yr un modd ag y caiff aelodau o'r cyhoedd wneud hynny.

Fodd bynnag, bydd modd bellach i Aelodau Anweithredol sy'n dod i gyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol ofyn cwestiynau am faterion sydd ar yr agenda a siarad ar yr eitemau hynny cyhyd ag y bônt yn gyntaf wedi cael caniatâd yr Arweinydd, sef Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol, neu yn absenoldeb yr Arweinydd, ganiatâd un o'r Is-gadeiryddion.

Er mwyn hwyluso cynnal y cyfarfod yn effeithiol, bydd angen i'r Arweinydd gael gwybod ymlaen llaw am unrhyw Aelodau Anweithredol sy'n dod i'r cyfarfod ac sy'n dymuno gofyn cwestiwn neu siarad ar eitem sydd ar yr agenda. Felly, dylai'r Aelod Anweithredol hysbysu'r Prif Weithredwr erbyn hanner dydd, 12.00pm, y dydd Gwener cyn cyfarfod y Bwrdd Gweithredol a gynhelir ar y Llun y bwriada fod yn bresennol, gan nodi'n glir pa eitem agenda sydd dan sylw ac a yw'n bwriadu gofyn cwestiwn, neu siarad ar y mater, neu wneud y ddau.

Oni bai yr hysbysir yr Aelod yn wahanol, cymerir yn ganiataol fod y cais wedi'i ganiatáu. Yn yr un modd ag ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor Sir, un cwestiwn yn unig y bydd yr Aelod Anweithredol yn cael ei ofyn a/neu unwaith yn unig y caiff siarad yn ystod yr eitem benodol o'r agenda, a rhaid i'w gwestiwn/chwestiwn a/neu ei (h)araith beidio â phara'n hwy na 4 munud.

Adroddiadau Eithriedig

Bydd yn ofynnol i Aelodau Anweithredol adael y cyfarfod os penderfyna'r cyfarfod gyflwyno sesiwn caeedig. Fodd bynnag, bydd adroddiadau eithriedig yn cael eu dosbarthu i Gadeirydd y Cyngor, i Arweinydd a Dirprwy Arweinydd yr Wrthblaid, ac i Gadeirydd y Pwyllgor Craffu perthnasol yn y cyfarfod a chaniateir i Gadeirydd y Cyngor, i Arweinydd a Dirprwy Arweinydd yr Wrthblaid ac i Gadeiryddion yr holl Bwyllgorau Craffu aros yn sesiwn caeedig cyfarfod y Bwrdd Gweithredol.  Bydd yr adroddiadau eithriedig yn cael eu casglu ar ddiwedd y cyfarfod.

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn adolygu gweithrediad y gweithdrefnau newydd hyn yn y dyfodol.

Diweddarwyd y dudalen: 26/07/2019 10:07:10