We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Cadw Pellter Cymdeithasol

Ar 7 Ebrill 2020, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ofyniad cyfreithiol bod yn rhaid i bob cyflogwr sicrhau ei fod yn cymryd camau rhesymol fel y gall ein staff gynnal pellter corfforol o 2 fetr yn y gweithle. Yn syml, mae'n golygu bod pobl yn aros yn ddigon pell oddi wrth ei gilydd fel na all y coronafeirws ledaenu o un person i'r llall.

Cadw pellter cymdeithasol yn y gwaith

Anogir staff i lynu wrth y canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn y gwaith ac rydym yn cymryd pob cam posibl i ddiogelu staff sy'n parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r cyhoedd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gellir cael mwy o wybodaeth am Gadw Pellter Cymdeithasol a'r hyn y mae'n ei olygu i chi yma

Diweddarwyd y dudalen: 15/12/2020 17:39:52