We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Cyfarpar Diogelu Personol

Mae gorchuddion wyneb wedi dod yn orfodol yng Nghymru ym mhob man dan do cyhoeddus i weithwyr a chwsmeriaid / defnyddwyr gwasanaeth o 14 Medi 2020 ymlaen, oni bai eu bod wedi'u heithrio neu fod ganddynt esgus rhesymol dros beidio â gwisgo un.

Mae canllawiau llawn ar wisgo gorchuddion wyned wedi'i ddatblygu.

Cyngor cyfredol y Llywodraeth yw mai dim ond mewn amgylcheddau meddygol mae'n ofynnol i wisgo Cyfarpar Diogelu Anadlol (RPE), ac mewn lleoliadau eraill lle darperir gofal i bobl sydd naill ai â symptomau coronafeirws, sydd wedi profi'n gadarnhaol ar ei gyfer neu sydd wedi cael diagnosis meddygol, a lle na all staff gadw pellter cymdeithasol digonol wrth ddarparu gofal neu ymyriadau eraill.

Bydd angen cynnal asesiadau risg penodol ar gyfer staff nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd megis mewn depos neu ym meysydd adeiladu, arlwyo a gofal cymdeithasol. Penderfynir a yw Cyfarpar Diogelu Personol yn ofynnol fel rhan o'r asesiad risg y bydd eich rheolwr yn ei gwblhau.

Cliciwch ar Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer Gofal os ydych yn gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol

Diweddarwyd y dudalen: 29/12/2020 09:46:06