We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

VAWDASV: Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Bwriad y rheolau aros gartref newydd yw ein cadw'n ddiogel a diogelu'r GIG, ond nid yw pob cartref yn le diogel. I rai, bydd y cyfyngiadau symud yn cynyddu eu perygl o drais domestig, cam-drin emosiynol a rheolaeth drwy orfodaeth ac yn gwneud iddynt deimlo'n fwy ynysig. 

Gallai'r rheolau newydd gynyddu pŵer a rheolaeth camdrinwyr, a golygu bod dioddefwyr prin yn cael cyfle i droi at eu rhwydweithiau cefnogi arferol megis gwaith, teulu neu grwpiau cymunedol.

Rydym eisiau bod unrhyw un sydd dal mewn sefyllfa i helpu, boed yn un o'r miloedd o wirfoddolwyr sy'n helpu'r rheini sy'n fwyaf agored i niwed, yn gontractiwr brys, yn aelod o weithlu'r gwasanaeth post, neu'n weithiwr mewn siop leol neu archfarchnad, yn gallu adnabod arwyddion camdriniaeth ac yn gwybod sut i helpu'n ddiogel. Dyna pam ein bod wedi trefnu bod ein modiwl dysgu ar-lein yn ymwneud â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar gael i bawb (mesur dros dro yn ystod argyfwng y coronafeirws).

Ni fydd Cymru'n cadw'n dawel ynghylch trais neu gamdriniaeth.

Gellir mynd at ein modiwl hyfforddi ar-lein sy'n para 45 munud drwy fewngofnodi fel gwestai yn

Diweddarwyd y dudalen: 15/10/2020 14:19:50