We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Gofal diwedd oes

Fel rhan o'ch rôl, efallai y gofynnir i chi ddarparu gofal diwedd oes i unigolion.

Drwy'r fideo hyfforddiant hwn, ein nod yw gwella eich gwybodaeth am yr hyn sy'n gysylltiedig â darparu gofal diwedd oes i bobl, fel y gall staff hyderus a chymwys ddarparu gofal o ansawdd uchel. 

 • Ffyrdd o weithio y cytunwyd arnynt
 • COVID 19 a'r gweithdrefnau i'w dilyn
 • Rolau a chyfrifoldebau gweithwyr gofal i unigolion yn ystod gofal lliniarol
 • Arferion gofal diwedd oes a gwerthoedd gofal cymdeithasol i'w dilyn
 • Sgiliau cyfathrebu a chael sgyrsiau anodd
 • Gofal y geg, gofal y croen a phwysigrwydd maeth
 • Rheoli poen a chael ystum cyfforddus
 • Deall gwahaniaethau ysbrydol ar ddiwedd oes
 • Effaith diwedd oes ar unigolion a'u teuluoedd
 • Strategaethau ymdopi a chymryd gofal fel gweithwyr gofal
 • Cynorthwyo o ran defodau olaf pan fydd unigolion yn marw
 • Gwasanaethau Cymorth ar gael

 

 

Diweddarwyd y dudalen: 02/08/2020 15:58:10