We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Meddyginiaeth

Ni fydd yn ofynnol i bob aelod o staff ymgymryd â hyfforddiant ymwybyddiaeth o feddyginiaethau drwy fodiwl e-ddysgu gan Fferyllfa OPUS (Achredwyd gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol)

Pan fo'n ofynnol, bydd angen i chi gofrestru â OPUS i gychwyn y modiwl. Cwblheir asesiad ar-lein a chyflwynir y dystysgrif drwy'r wefan e-ddysgu i'r aelod o staff sy'n cwblhau'r achrediad.

Caiff y cofnod eich bod wedi cwblhau’r modiwl ei gofrestru'n awtomatig gyda Dysgu a Datblygu ar y ddolen OPUS yr ydym yn ei fonitro.

I gofrestru, anfonwch e-bost at dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Mae hyn ar gael i holl ddarparwyr gofal yn Sir Gaerfyrddin. Ar gyfer darparwyr gofal y tu allan i Sir Gaerfyrddin mae hyfforddiant meddyginiaeth ar gael am ddim gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru, drwy ddilyn y ddolen hon.

 

Diweddarwyd y dudalen: 10/12/2020 11:48:46