We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cwestiynau Cyffredin - partneriaid, staff asiantaeth, pobl nad yw'n gyflogi

Os ydych yn gweithio mewn rôl ofalu, yn weithiwr gofal cymdeithasol, neu'n wirfoddolwr yn Sir Gaerfyrddin, gallwch wneud cais am gyrsiau perthnasol Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC) fel un o'r grwpiau isod:

 • Y Sector Annibynnol/Preifat, Gwasanaethau a Reoleiddir ac a Gomisiynir
 • Y Sector Gwirfoddol/y Trydydd Sector
 • Byrddau Diogelu, Mabwysiadu, CAFCASS, Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Cynorthwyydd Personol/Derbynnydd Taliadau Uniongyrchol
 • Gofalwr Cysylltu Bywydau
 • Gweithiwr Gofal/Uwch-weithiwr Gofal/Swyddog Gofal/rolau Cynorthwyydd Gofal
 • Gwarchodwr Plant
 • Gofalwr Maeth
 • Rheolwr/Dirprwy Reolwr/Rheolwr Cynorthwyol
 • Gweithiwr Cymdeithasol Cofrestredig
 • Gweithiwr Cymdeithasol dan Hyfforddiant
 • Staff Nyrsio Cofrestredig
 • Unigolion sy'n defnyddio Gwasanaethau a Gofalwyr
 • Gofalwyr anffurfiol

Dylai partneriaid, staff asiantaeth neu bobl nad ydynt yn gweithio i'r Cyngor ond sy'n cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd i fynychu un o'n cyrsiau lenwi'r ffurflen gais hon.

Mae ceisiadau am gyrsiau Gofal Cymdeithasol ar gael i bobl yn y Gwasanaethau Cymunedol, Gwasanaethau Plant a gweithwyr gofal cymdeithasol allanol yn y sector yn unig.

Mae gan rai rhaglenni cwrs ddyddiadau wedi'u rhestru ar ein system ar-lein, tra bydd eraill yn cael eu trefnu pan fydd lleiafswm o bobl wedi gwneud cais. Bydd isafswm niferoedd yn wahanol o gwrs i gwrs a byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu ar gyfer eich dewis dyddiad.

Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch i ofyn am le ar gwrs:

 • Enw cyntaf, cyfenw, cyfeiriad e-bost a theitl swydd
 • Ym mha sector, gwasanaeth, grŵp cleientiaid a rôl rydych chi'n gweithio
 • Eich rheswm dros ofyn am le ar y cwrs
 • Y dewis iaith a ffefrir gennych ac unrhyw ofynion ychwanegol e.e. mynediad
 • Eich cyfeiriad ac enw'r sefydliad
 • Eich rheolwr llinell / enw ​​person penodedig, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn
 • Cadarnhad o'ch rheolwr llinell / unigolyn penodedig o'r canlyniad dysgu
 • Enw a chyfeiriad y person i anfon anfoneb, os yw'n wahanol i'r rheolwr llinell / person penodedig
 • Rhif archeb swyddogol - os yw'n berthnasol

Bydd angen i chi gadarnhau eich bod wedi cael cymeradwyaeth gan eich rheolwr llinell / unigolyn penodedig.

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch neu os oes gennych ymholiad, cysylltwch ar Tîm Dysgu a Datblygu drwy e-bost.

Siaradwch â'ch rheolwr llinell / unigolyn penodedig yn y cyntaf.

Bydd lleoedd cwrs yn cael eu cadarnhau gan y Tîm Datblygu Sefydliadol a byddwn mewn cysylltiad â chi cyn gynted â phosibl.

Bydd y system ymgeisio ar-lein ond yn dangos cyrsiau sy'n weithredol agored i archebu lle arnynt. Os nad yw'r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo wedi'i restru gallwch gofrestru diddordeb gyda'r tîm Dysgu a Datblygu drwy e-bost.

Mae llawer o gyrsiau dysgu a datblygu wedi'u tanysgrifio'n dda, os na fyddwch chi'n mynychu neu'n cyrraedd yn hwyr gall hyn darfu ac amddifadu eraill o'r cyfle i fynychu.

Os byddwch yn methu â mynychu neu'n cyrraedd yn hwyr a gofynnir ichi beidio â chymryd rhan, codir ffi weinyddu i'r rheolwr llinell / unigolyn penodedig a ddarperir oni bai bod y Tîm Datblygu Sefydliadol wedi derbyn rhybudd ymlaen llaw.

Ein nod yw cefnogi presenoldeb mewn dysgu lle bynnag y bo modd, felly os ydych chi'n cael problem a fydd yn ei gwneud hi'n anodd i chi ddod, yna cysylltwch â'r Tîm Datblygu Sefydliadol trwy e-bost cyn gynted â phosibl.

Codir y gost a hysbysebir ar y rheolwr llinell / unigolyn penodedig a nodir ar y ffurflen gais. Hyd yn oed os ydych wedi galw eich rheolwr llinell i riportio salwch, argyfwng neu os oes gennych ddyletswyddau brys heb eu cynllunio. Fodd bynnag, efallai y bydd eich rheolwr llinell / unigolyn penodedig yn dymuno enwebu ymgeisydd arall, a fydd yn osgoi codi tâl ar eich sefydliad.

Codir tâl ar eich rheolwr llinell / unigolyn penodedig os byddwch chi'n cyrraedd yn hwyr a bydd darparwr y cwrs yn gofyn iddo beidio â chymryd rhan neu adael yn gynnar heb reswm dilys.

Ar gyfer cyrsiau heb gostau wedi'u hysbysebu, codir ffi weinyddu di-bresenoldeb ar y rheolwr llinell / person penodedig a nodir ar y ffurflen gais, lle rhoddwyd llai na 5 diwrnod o rybudd i'r Tîm Datblygu Sefydliadol gan yr ymgeisydd neu rheolwr llinell.

Fodd bynnag, ni chodir y ffi weinyddu arnoch y bydd ymgeisydd amnewid enwebedig yn ei mynychu yn eich absenoldeb.

Cyfnod Hysbysu Efo Cost Heb gost
Mwy na 15 diwrnod gwaith o'r diwrnod cyntaf pan gadarnhawyd lle ar y cwrs Ni fydd tâl Ni fydd tâl
Llai na 15 diwrnod gwaith o'r diwrnod cyntaf pan gadarnhawyd lle ar y cwrs Codi fesul cyfradd hysbysedig1 Ni fydd tâl
Llai na 5 diwrnod gwaith o'r diwrnod cyntaf pan gadarnhawyd lle ar y cwrs Codi fesul cyfradd hysbysedig1 £25 ffi weinyddol2
Diffyg Presenoldeb o ran unrhyw le a gadarnhawyd ar gwrs [ac yn cyrraedd yn hwyr a gofynnir i'r cyfranogwr beidio â chymryd rhan]3 Codi fesul cyfradd hysbysedig1 £25 ffi weinyddol2
Rhoi gwybod am gwrs a ganslwyd Ni fydd tâl Ni fydd tâl

1Ac eithrio bod rhywun arall yn mynd yn eich lle.

2Bydd y Tîm Datblygu Trefniadaeth ond yn derbyn yr eithriadau canlynol o ran diffyg presenoldeb heb godi ffi weinyddol ar eich adran, yn sgil cael hysbysiad gan yr ymgeisydd neu'r rheolwr llinell cyn neu ar ddiwrnod cyntaf cwrs.

3Os bydd y cyfranogwr yn cyrraedd yn hwyr a gofynnir iddi/iddo gan ddarparwr y cwrs i beidio â chymryd rhan bydd hyn yn amodol ar gynnwys cwrs unigol, hyd y cwrs a phenderfyniad yr hwylusydd yn unol â nodau ac amcanion cyffredinol y cwrs. Mae hyn hefyd yn berthnasol os bydd cyfranogwr yn gadael cwrs yn gynnar heb reswm dilys h.y. yn unol ag eithriadau o ran diffyg presenoldeb.

Mae cost wahanol i bob cwrs a ddangosir ar y rhestr cyrsiau unigol. Mae rhai cyrsiau yn rhad ac am ddim.

Bydd angen enw a chyfeiriad eich rheolwr llinell / person penodedig ar gyfer pob cais.

Gellir gwrthod ceisiadau am nifer o resymau, megis:

 • Blaenoriaethu lleoedd
 • Cyllid ar gael
 • Perthnasedd dysgu
 • Gor-danysgrifio

Ymhob achos, fe'ch hysbysir o'r rheswm, siaradwch â'ch rheolwr llinell os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Sylwch mai'r cyflogwr sy'n bennaf gyfrifol am ddarpariaeth hyfforddiant, datblygu a chymhwyster.

Bydd y Tîm Datblygu Sefydliadol wedi derbyn pob cais a gyflwynwyd.

Siaradwch â'ch rheolwr llinell / unigolyn penodedig yn gyntaf am dynnu'ch cais yn ôl, a chysylltwch â'r Tîm Datblygu Sefydliadol trwy e-bost cyn gynted â phosibl.

Os na allwch fynychu cwrs yr ydych wedi cael lle yn ei le mwyach, e-bostiwch y tîm a'ch rheolwr llinell / unigolyn penodedig i ganslo'ch lle cyn gynted â phosibl i sicrhau y gall ein tîm gynnig eich lle i ymgeisydd arall fel mae rhestrau aros am gyrsiau.

Sylwch y gallai codi tâl ar eich sefydliad am bob man cwrs a gadarnhawyd. Gweler ein cyfnodau rhybudd.

Cyfnod Hysbysu Efo Cost Heb gost
Mwy na 15 diwrnod gwaith o'r diwrnod cyntaf pan gadarnhawyd lle ar y cwrs Ni fydd tâl Ni fydd tâl
Llai na 15 diwrnod gwaith o'r diwrnod cyntaf pan gadarnhawyd lle ar y cwrs Codi fesul cyfradd hysbysedig1 Ni fydd tâl
Llai na 5 diwrnod gwaith o'r diwrnod cyntaf pan gadarnhawyd lle ar y cwrs Codi fesul cyfradd hysbysedig1 £25 ffi weinyddol2
Diffyg Presenoldeb o ran urhyw le a gadarnhawyd ar gwrs [ac yn cyrraedd yn hwyr a gofynnir i'r cyfranogwr beidio â chymryd rhan]3 Codi fesul cyfradd hysbysedig1 £25 ffi weinyddol2
Rhoi gwybod am gwrs a ganslwyd Ni fydd tâl Ni fydd tâl

1Ac eithrio bod rhywun arall yn mynd yn eich lle.

2Bydd y Tîm Datblygu Trefniadaeth ond yn derbyn yr eithriadau canlynol o ran diffyg presenoldeb heb godi ffi weinyddol ar eich adran, yn sgil cael hysbysiad gan yr ymgeisydd neu'r rheolwr llinell cyn neu ar ddiwrnod cyntaf cwrs.

3Os bydd y cyfranogwr yn cyrraedd yn hwyr a gofynnir iddi/iddo gan ddarparwr y cwrs i beidio â chymryd rhan bydd hyn yn amodol ar gynnwys cwrs unigol, hyd y cwrs a phenderfyniad yr hwylusydd yn unol â nodau ac amcanion cyffredinol y cwrs. Mae hyn hefyd yn berthnasol os bydd cyfranogwr yn gadael cwrs yn gynnar heb reswm dilys h.y. yn unol ag eithriadau o ran diffyg presenoldeb.

Na, bydd y Tîm Datblygu Sefydliadol yn rhoi gwybod i chi am wybodaeth bellach am fynychu'r cwrs ac yn anfon cadarnhad archebu atoch.

Bydd lleoedd cwrs yn cael eu cadarnhau gan y Tîm Datblygu Sefydliadol a byddwn mewn cysylltiad â chi cyn gynted â phosibl.

Cysylltwch â'r Tîm Datblygu Sefydliadol trwy e-bost os oes angen i chi drafod cais sydd wedi'i gyflwyno.

Gallwn gynnig ystod o gymorth i chi ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Nodwch eich dewis iaith ar eich ffurflen.

Yn unol â Safonau'r Gymraeg, byddwn yn darparu cyrsiau penodol megis cwrs Sefydlu a chwrs Recriwtio a Dethol drwy gyfrwng y Gymraeg [Safon 128]. Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i gynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael ac os na allwn ddarparu'r cwrs i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg, byddwn yn rhoi cymorth arall ar waith i fodloni eich dewis iaith, megis rhoi adnoddau'r cwrs yn y Gymraeg neu sicrhau eich bod yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gwaith grŵp yn eich dewis iaith. Os hoffech drafod eich anghenion, cysylltwch â'r Tîm Datblygu Trefniadaeth.

Llwythwch mwy

Diweddarwyd y dudalen: 18/10/2021 12:34:19