We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Bitesize - Rheoli Amser

Bitesize - Rheoli Amser

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae'r rhaglen wedi'i llunio i gefnogi unrhyw un sy'n rhoi gwerth ar ei amser ac sydd am ddysgu sut i wneud popeth!

Beth yw'r amcanion?

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn gwybod y canlynol:

  • Beth yw ystyr Rheoli Amser?
  • Beth yw eich rhwystrau/pryderon personol?
  • Sut i flaenoriaethu eich gwaith a chadw at derfynau amser
  • Beth yw eich cylch perfformiad personol
  • Sut i beidio â gohirio
  • Sut i ddweud 'na’
  • Ymarfer - goddefiadau a chamau i'w cofio

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Bydd sgiliau rheoli amser da neu reoli blaenoriaethau yn eich helpu i gyflawni mwy mewn cyfnod byrrach o amser.

Mae pob mantais rheoli amser yn gwella agwedd arall ar eich bywyd.

Dull darparu:

Ar-lein

Hyd y cwrs:

1.5 awr

Cost:

Dim tâl

Sut i gwneud cais:

Os ydych chi'n gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin ac wedi mewngofnodi i ddyfais CSC - cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar, cwblhewch y ffurflen gais hon.

Os ydych chi'n gweithio i'r Cyngor ond HEB fod â mynediad i ddyfais CSC na chyfeiriad e-bost, bydd angen i'ch rheolwr llinell wneud cais ar eich rhan.

Ni all gweithwyr y Cyngor wneud cais am unrhyw gyrsiau o'u dyfeisiau personol.


Ni all partneriaid, staff asiantaeth neu bobl sydd ddim yn gweithio i'r Cyngor gwneud cais am y cwrs hwn.


Bydd y system ymgeisio ar-lein dim ond yn dangos cyrsiau sy'n agored i archebu lle arnynt. Os nad yw'r cwrs rydych chi â diddordeb yn ei fynychu ar y rhestr, gallwch gofrestru eich diddordeb drwy gysylltu â'r Tîm Dysgu a Datblygu, e-bost: dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud a rheoli eich cais. Os oes angen unrhyw gymorth neu os oes gennych ymholiad, e-bostiwch y Tîm Dysgu a Datblygu.

Diweddarwyd y dudalen: 19/11/2020 09:35:20