We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Sgiliau Pendantrwydd

Sgiliau Pendantrwydd

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Unrhyw un sydd am ddatblygu ei sgiliau pendantrwydd er mwyn cyfathrebu'n fwy effeithiol yn y gweithle.

Beth yw'r amcanion?

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y dysgwr yn gallu:

  • diffinio ymddygiad goddefol, ymosodgar a phendant, a'r hyn sydd wrth wraidd/yn achosi'r ymddygiadau hyn
  • trafod pendantrwydd yn y gweithle a sefyllfaoedd anodd cyffredin, trwy drafodaeth dan arweiniad ac ystyried astudiaethau achos bach
  • disgrifio a defnyddio technegau cyfathrebu pendant sylfaenol er mwyn osgoi arddangos ymddygiad goddefol neu ymosodgar
  • deall technegau pendantrwydd perthnasol yn well er mwyn trafod a dylanwadu ar gydweithwyr ar bob lefel.

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cynrychiolwyr yn fwy cymwys i gyfathrebu â phendantrwydd yn y gweithle ac ymdrin â sefyllfaoedd yn gadarnhaol pan fo gwrthdaro yn codi yn y gweithle.

Hyd y cwrs:

1 diwrnod

Cost:

£40

Sut i gwneud cais:

Os ydych chi'n gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin ac wedi mewngofnodi i ddyfais CSC - cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar, cwblhewch y ffurflen gais hon.

Os ydych chi'n gweithio i'r Cyngor ond HEB fod â mynediad i ddyfais CSC na chyfeiriad e-bost, bydd angen i'ch rheolwr llinell wneud cais ar eich rhan.

Ni all gweithwyr y Cyngor wneud cais am unrhyw gyrsiau o'u dyfeisiau personol.


Ni all partneriaid, staff asiantaeth neu bobl sydd ddim yn gweithio i'r Cyngor gwneud cais am y cwrs hwn.


Bydd y system ymgeisio ar-lein dim ond yn dangos cyrsiau sy'n agored i archebu lle arnynt. Os nad yw'r cwrs rydych chi â diddordeb yn ei fynychu ar y rhestr, gallwch gofrestru eich diddordeb drwy gysylltu â'r Tîm Dysgu a Datblygu, e-bost: dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud a rheoli eich cais. Os oes angen unrhyw gymorth neu os oes gennych ymholiad, e-bostiwch y Tîm Dysgu a Datblygu.

Diweddarwyd y dudalen: 22/08/2019 14:36:56