We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Iechyd, Diogelwch a Llesiant

Codi a Chario – Cwrs Codi a Chario Sylfaenol ar gyfer Cleientiaid sy'n Oedolion

Pob aelod o staff sy'n cynorthwyo pobl i symud a chael eu trosglwyddo mewn amgylchedd gofal.

Mwy o wybodaeth

Cwrs Gloywi Sylfaen - Codi a Chario Cleientiaid

Pob gweithiwr sy'n cynorthwyo pobl i symud ac i fynd o un lle i'r llall mewn amgylchedd gofal, ac sydd wedi mynychu cwrs sylfaen tridiau o hyd ar Godi a Chario Cleientiaid gyda Chyngor Sir Caerfyrddin, ac sydd hefyd yn meddu ar Basbort Codi a Chario Cymru Gyfan.

Mwy o wybodaeth

Cymorth Cyntaf Pediatrig mewn Argyfwng yn y Gwaith

Unrhyw un a enwebwyd fel swyddog cymorth cyntaf mewn ysgolion sydd â disgyblion o dan bedair blwydd oed neu eraill sydd â dyletswydd gofal tuag at blant iau.

Bydd angen mynychu cwrs gloywi bob tair blynedd er mwyn cadw'r achrediad.

Mwy o wybodaeth

Rheoli Straen

Mae straen a chyflyrau sy'n ymwneud â straen yn cyfrannu'n sylweddol at nifer y diwrnodau sy'n cael eu colli yn sgil absenoldeb salwch ledled yr Awdurdod. Er mwyn cefnogi rheolwyr a staff, rydym wedi datblygu cyfres o weithdai wedi'u teilwra er mwyn helpu i glustnodi a rheoli achosion sylfaenol straen mewn timau ac unigolion.

Yn ogystal â'r gweithdai, mae nifer o adnoddau ar gael i reolwyr. Mae'n bosibl y bydd y dolenni hyn yn ddefnyddiol i chi: HSECIPDMINDStress Management Society.

Cyflwyniad i ddiwylliannau diogelwch

Cyflwyniad i ddiwylliannau diogelwch

Fel arfer mae rheoli iechyd a diogelwch yn ymwneud â meysydd cyfarwydd gan gynnwys asesiadau risg, systemau diogel o weithio, hyfforddi a goruchwylio. Er mwyn ymgorffori iechyd a diogelwch yn y gweithle ac ennyn diddordeb pobl, mae angen rhywbeth ychwanegol - Arweinyddiaeth.

Edrychwch ar y fideo byr hwn gan yr Athro Tim Marsh a'i farn ef ynghylch creu'r diwylliant iawn.

Diweddarwyd y dudalen: 10/11/2020 12:48:35