We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Microsoft Excel - Canolradd

Microsoft Excel - Canolradd

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Pob aelod o staff sydd â gwybodaeth ymarferol sylfaenol o MS Excel sydd angen defnyddio nodweddion mwy cymhleth yn eu gwaith.

Beth yw'r amcanion?

Erbyn i chi gwblhau'r cwrs byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

  • Rhewi Cwareli mewn taenlen
  • Defnyddio Fformatio Amodol
  • Mewnosod Sylw i Gell
  • Defnyddio nodweddion mwy cymhleth – Mynegiad SUMIF, COUNTIF, COUNTA, IF
  • Perfformio Trefnu Personol
  • Defnyddio Cyfeirnod Cell Absoliwt
  • Defnyddio'r nodweddion HLOOKUP a VLOOKUP
  • Enwi Cwmpasau Celloedd
  • Siartiau

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Bydd y cwrs yn rhoi'r sgiliau i chi weithio ar lefel ganolraddol yn Excel.

Hyd y cwrs:

Un diwrnod

Cost:

£25 fesul person

Sut i gwneud cais:

Os ydych chi'n gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin ac wedi mewngofnodi i ddyfais CSC - cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar, cwblhewch y ffurflen gais hon.

Os ydych chi'n gweithio i'r Cyngor ond HEB fod â mynediad i ddyfais CSC na chyfeiriad e-bost, bydd angen i'ch rheolwr llinell wneud cais ar eich rhan.

Ni all gweithwyr y Cyngor wneud cais am unrhyw gyrsiau o'u dyfeisiau personol.


Ni all partneriaid, staff asiantaeth neu bobl sydd ddim yn gweithio i'r Cyngor gwneud cais am y cwrs hwn.


Bydd y system ymgeisio ar-lein dim ond yn dangos cyrsiau sy'n agored i archebu lle arnynt. Os nad yw'r cwrs rydych chi â diddordeb yn ei fynychu ar y rhestr, gallwch gofrestru eich diddordeb drwy gysylltu â'r Tîm Dysgu a Datblygu, e-bost: dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud a rheoli eich cais. Os oes angen unrhyw gymorth neu os oes gennych ymholiad, e-bostiwch y Tîm Dysgu a Datblygu.

Diweddarwyd y dudalen: 31/01/2020 12:40:16