We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Ein Tîm ac Adnoddau

Mae'r Tîm Datblygu Sefydliadol yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi dysgu ar draws y sefydliad.

Ein hamcanion yw:

 • Cefnogi'r sefydliad i gyflawni ei amcanion strategol trwy fuddsoddi yn nysgu ei gyflogeion.
 • Cefnogi cynllunio'r gweithlu a diogelu'r sefydliad yn y dyfodol trwy ddatblygu sgiliau.
 • Galluogi gwasanaethau i ddiwallu anghenion cwsmeriaid, nawr ac yn y dyfodol.
 • Sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau angenrheidiol i gyflawni eu hamcanion a bodloni gofynion eu swydd nawr ac yn y dyfodol.
 • Hyrwyddo mynediad cyfartal i ddysgu, gan gynnwys mynediad at ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Bodloni gofynion deddfwriaethol o ran datblygu sefydliadol.
 • Cefnogi’r ‘5 ffordd o weithio’ fel y diffinnir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol [Cymru] 2015.

Gall ein Cynghorwyr a'n Tîm Cymorth eich helpu chi i:

 • Gynnal dadansoddiad o anghenion hyfforddi i chi'ch hun a'ch staff.
 • Nodi cyfleoedd mentora a / neu hyfforddi priodol i chi'ch hun neu'ch staff.
 • Cyngor ar y dyletswyddau statudol y dylech eu cynnwys wrth hyfforddi eich staff.
 • Cyngor ar lwybrau hyfforddi a uwch-sgilio priodol i chi'ch hun a'ch staff, sydd ar gael wrthym ni ein hunain a darparwyr hyfforddiant eraill.
 • Cyngor ar sut i wreiddio a gwerthuso effeithiolrwydd yr hyfforddiant y mae eich staff yn ymgymryd.
 • Cyfeirio at adnoddau a chyfleoedd hyfforddi a dysgu a datblygu eraill.

Cysylltwch â'n Tîm i ddarganfod mwy am sut y gallwn helpu gyda'ch dysgu a'ch datblygiad.

Diweddarwyd y dudalen: 15/07/2020 16:07:24