We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cwrdd â’r tîm

Rheolwr Datblygu Trefniadaeth

David Richards

Maes Gwaith:   Datblygu Trefniadaeth

Rwy'n gweithio fel rhan o'r Tîm Rheoli Strategol ar gyfer Rheoli Pobl ochr yn ochr â chydweithwyr sy'n rheoli Gwasanaethau Pobl a Llesiant Gweithwyr gan gefnogi'r Prif Weithredwr Cynorthwyol ar gyfer Rheoli Pobl.

E-bost: DWMRichards@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246110

Partner Busnes Arweiniol [Dysgu a Datblygu]

Alex Machin

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu Corfforaethol

Rwy'n rheoli'r tîm Dysgu a Datblygu Corfforaethol, gan weithio gyda nhw er mwyn darparu rhaglenni datblygu hyblyg sydd o safon dda er mwyn ateb gofynion yr Awdurdod.

E-bost: AMachin@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246174

Cyswllt Dysgu A Datblygu (Cartrefi a Chymunedau mwy Diogel)

Ceri Thomas

Maes Gwaith: Dysgu a Datblygu Corfforaethol

Fy rôl yw gweithio gyda'r tîm Dysgu a Datblygu Corfforaethol a'r Is-adran Cymunedau a Chartrefi Mwy Diogel i arwain y gwaith o gyflwyno'r Cynllun Dysgu a Datblygu Cartrefi a Chymunedau mwy Diogel.
Rwy'n mynd ati i gyflwyno'r strategaeth a'r cynllun Dysgu a Datblygu, ar gyfer staff yr Is-adran Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel.

E-bost: CeLThomas@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246158
Hapus i siarad Cymraeg

Ymgynghorydd Dysgu a Datglygu

Hayley Daniels

Maes Gwaith:   Dysgu a Datblygu Corfforaethol

Rwy'n Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu sy'n gweithio fel Partner Busnes, gan ddefnyddio gwybodaeth ac arbenigedd mewn Dysgu a Datblygu i gydweithio ag adrannau sy'n rheoli newid er mwyn nodi anghenion dysgu.  Rydw i hefyd yn gweithio'n greadigol er mwyn llunio ymyriadau dysgu a datblygu, ynghyd â dod o hyd i atebion a mynd ar drywydd gwerthuso effaith yr ymyriadau, lle bo hynny'n briodol, gan ddefnyddio'r wybodaeth honno i lywio'r gwaith o gynllunio at y dyfodol.

E-bost: HMDaniels@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246186

Hyfforddai Graddedig Swyddog Prosiect yn Trawsnewid Dysgu Digidol

Holly Rowley

Fy rôl i yw gweithio gyda'r tîm i greu Dysgu Digidol sy'n hawdd i'w ddefnyddio ac sy'n diwallu anghenion y sefydliad. Y nod yw gwneud hi'n haws i bob aelod o staff ar draws yr Awdurdod i gael mynediad i ddysg ni a helpu i greu Diwylliant Dysgu.

E-bost: HLRowley@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246689
Dwi'n dysgu Cymraeg

Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu (Yr Iaith Gymraeg]

Kelly Morris

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu Corfforaethol

Fy rôl i yw datblygu Rhaglen Dysgu a Datblygu sy'n ateb gofynion y sefydliad yn unol â Safonau'r Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys cefnogi recriwtio staff newydd a datblygu'r gweithlu presennol.

E-bost: KellyAMorris@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246774
Hapus i siarad Cymraeg

Cydgysylltydd Dysgu Cysylltiedig â Gwaith

Sally Bennett

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu Corfforaethol

Fy rôl i yw cydlynu'r Rhaglen 'Barod am Waith'.  Mae'r rhaglen yn cynnig profiad gwaith, prentisiaethau a chyfleoedd i raddedigion o fewn yr Awdurdod.

E-bost: SBennett@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246181

Ymgynghorydd Dysgu a Datglygu

GWAG

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu Corfforaethol

Fi yw’r ymgynghorydd Dysgu a Datblygu ar gyfer TGCh. Rydw i’n darparu hyfforddiant Rhaglenni Bwrdd Gwaith amrywiol ac yn datblygu e-ddysgu ar gyfer pob adran ym mhob sector hefyd.


Ffôn: 01267 246282

Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu

Sian Woodruff

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu Corfforaethol

Fy mhrif gyfrifoldebau yw rhaglenni Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Rhwydwaith Hyfforddi'r Awdurdod a Dysgu Gweithredol.  Rydw i ar gael i gwrdd â'r Rheolwyr i drafod eu hanghenion hyfforddi staff a'r ffordd orau o gyflawni'r dysgu.

E-bost: SEBowen@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246192

Ymgynghorydd Dylunio Trefniadaeth

Sonya Dougherty

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu Corfforaethol

Fy rôl i yw helpu i ddarparu gwasanaeth ymgynghori ar gyfer dylunio strwythur trefniadaeth, ynghyd ag ailddylunio, rheoli newid a datblygu sefydliadol, gan ganolbwyntio ar bobl a diwylliant sefydliadol.  Rydym yn helpu i alluogi newid a gwella pobl, prosesau, systemau a diwylliant drwy gyfuno gwybodaeth am ddatblygu pobl a phrofiad o ran safbwynt meddwl drwy systemau.

E-bost: SDougherty@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246692
Dwi'n dysgu Cymraeg

Rheolwr Datblygu'r Gweithlu [Gofal Cymdeithasol]

Ruth Bowman

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu - Gofal Cymdeithasol

Rwy'n rheoli'r Tîm Ymarfer Proffesiynol sy'n darparu hyfforddiant ac sy'n cefnogi gwaith gofal cymdeithasol gan bobl gymwys ledled Sir Gaerfyrddin. Rwyf hefyd yn arwain y trefniadau partneriaeth gyda phrifysgolion mewn perthynas ag ymarfer a chymwysterau gwaith cymdeithasol.

Rwy'n rheoli'r timau sy'n gyfrifol am bob agwedd ar gymwysterau, sgiliau hyfforddiant a datblygu arferion ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol, Sir Gaerfyrddin a rheolwr hyfforddiant arweiniol rhanbarthol
 • Cynllun peilot iechyd a gofal cymdeithasol ar y cyd ar gyfer Gorllewin Cymru
E-bost: RBowman@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246764

Swyddog Cymorth Busnes

James Cook

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu - Gofal Cymdeithasol

E-bost: JCook@sirgar.gov.uk

Uwch Gymgynghorydd Dysgu a Datblygu – Cymwysterau a Sgiliau [Gofal Cymunedol]

Dirk Neuman

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu - Gofal Cymdeithasol

Fi yw'r ymgynghorydd arweiniol ac rwy'n rhoi cymorth i staff nad ydynt wedi eu cymhwyso mewn gwaith cymdeithasol yn y gwasanaethau plant ac oedolion, a hynny yn yr awdurdod lleol ac yn y sector darparwyr annibynnol. Rwy'n darparu rhaglen hyfforddiant i sicrhau bod anghenion dysgu a datblygu gwasanaethau yn cael eu diwallu a bod ymarfer yn cael ei wella ar draws y gweithlu yn y sir ac yn y rhanbarth.

 • Cymwysterau galwedigaethol FfCCh ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Hyfforddiant modiwlar FfCCh arbenigol a chyrsiau IAAG Lefel 4
 • Hyfforddiant diogelu ar draws y gwasanaethau oedolion, yn cynnwys VAWDASV a hyfforddiant Gofyn a Gweithredu
E-bost: DNeuman@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246770

Ymgynhorydd Dysgu a Datblygu [Ymarfer Proffesiynol a Chymwysterau]

Emma Taylor-Hill

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu - Gofal Cymdeithasol

Rwy'n darparu cymorth a chyngor arbenigol ar gyfer y rhaglenni ôl-gymhwyso i weithwyr cymdeithasol cymwys ar draws yr awdurdod lleol. Rwy'n canolbwyntio ar weithwyr cymdeithasol yn eu tair blynedd gyntaf o ymarfer a'r rhai sy'n ymgymryd ag Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus (CPEL).
Mae hyn yn cynnwys:

 • Rhaglen Gadarnhau a CPEL
 • TMDP/MMDP/Ymchwil mewn Ymarfer
 • Blwyddyn Gyntaf o Ymarfer, Gwasanaethau Oedolion a Phlant - ardal Llanelli
E-bost: ETaylor-Hill@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246769

Ymgynhorydd Dysgu a Datblygu [Sgilliau & Chymwysterau]

Eunice Moyo

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu - Gofal Cymdeithasol

Rwy'n arwain prosiect rhanbarthol i lunio a gweithredu dull partneriaeth er mwyn cyflwyno Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Prosiect peilot yw hwn a gyllidir drwy Gwella Addysg Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru ac mae'n cynnwys gweithio gyda holl dimau Hywel Dda a RhDGGCC.
Mae hyn yn cynnwys:

 • Rheoli prosiectau
 • Llunio, gweithredu a gwerthuso'r H&SCIF newydd
 • Lledaenu'r dysgu sy'n deillio o'r prosiect ledled y rhanbarth a Chymru
E-bost: emoyo@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246746

Uwch Gynghorydd Dysgu a Datblygu [Ymarfer Proffesiynol a Chymwysterau]

Jayne Evans

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu - Gofal Cymdeithasol

Rwy'n rheoli'r Tîm Ymarfer Proffesiynol sy'n darparu hyfforddiant ac yn cefnogi ymarfer gwaith cymdeithasol cymwys ledled Sir Gaerfyrddin. Rwyf hefyd yn arwain y trefniadau partneriaeth gyda phrifysgolion mewn perthynas ag ymarfer a chymwysterau gwaith cymdeithasol.
Mae hyn yn cynnwys:

 • Cydgysylltu Trefniadau Dysgu Ymarfer ar gyfer Myfyrwyr Gradd a Gradd Meistr mewn Gwaith Cymdeithasol (cynnal a secondiadau)
 • Rheoli trefniadau cyllid grant y Gronfa Cyfleoedd Dysgu Ymarfer
 • Dyfarniad Addysgwr Ymarfer, hyfforddiant a chymorth

 

E-bost: JLEvans@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246780
Hapus i siarad Cymraeg

Ymgynhorydd Dysgu a Datblygu [Ymarfer Proffesiynol a Chymwysterau]

Mair Trevor

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu - Gofal Cymdeithasol

Rwy'n darparu cyngor arbenigol i holl Dimau Gwaith Cymdeithasol y Gwasanaethau Oedolion (Pobl Hŷn, Anableddau Dysgu, Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl) ac yn benodol yn darparu cyfleoedd dysgu a datblygu i gefnogi arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth gan ymgorffori deddfwriaeth a pholisi. Mae hyn yn cynnwys:

 • Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP)
 • Aseswyr Budd Pennaf DoLS
 • Blwyddyn Gyntaf o Ymarfer mewn Timau Iechyd Meddwl ledled Sir Gaerfyrddin
E-bost: MMTrevor@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246768
Hapus i siarad Cymraeg

Ymgynhorydd Dysgu a Datblygu [Sgilliau & Chymwysterau - Gofal Cymunedol]

Mike 'Alfie' Howard

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu - Gofal Cymdeithasol

Rwy'n darparu rhaglen hyfforddiant a chyngor dysgu a datblygu i holl Dimau Gofal Cymdeithasol y Gwasanaethau Plant, gan sicrhau bod cyfle i'r holl staff ddatblygu sgiliau a gwybodaeth. Mae fy maes gorchwyl hefyd yn cynnwys darparu hyfforddiant ar bynciau penodol o ran Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl, yn ogystal â hyfforddiant ymyriadau hunanladdiad.

 • Asesiadau QCF a darparu modiwlau arbenigol ynghylch Craidd Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan (gan gynnwys asesu a marcio)
 • Ymgymryd â ILM Lefel 4 mewn Rheoli Prosiectau
 • Diogelu ar gyfer y Gwasanaethau Plant, gan gynnwys Maethu a Mabwysiadu
E-bost: AHoward@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246771

Ymgynhorydd Dysgu a Datblygu [Ymarfer Proffesiynol a Chymwysterau]

Rhianydd Barnes

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu - Gofal Cymdeithasol

Rwy'n darparu rhaglen hyfforddiant a chyngor arbenigol i holl Dimau Gwaith Cymdeithasol y Gwasanaethau Plant, gan sicrhau bod cyfleoedd i staff ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, gan ymgorffori deddfwriaeth a pholisi sy'n ategu eu hymarfer.
Mae hyn yn cynnwys:

 • Hyfforddiant ar gyfer y Flwyddyn Gyntaf o Ymarfer ar draws yr Awdurdod Lleol
 • Diogelu Plant
 • Blwyddyn Gyntaf o Ymarfer yn Nhimau Gwaith Cymdeithasol y Gwasanaethau Plant - ardaloedd Rhydaman a Chaerfyrddin.
E-bost: PJRBarnes@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 245680
Hapus i siarad Cymraeg

Ymgynhorydd Dysgu a Datblygu [Sgilliau & Chymwysterau - Gofal Cymunedol]

Terri Larkin

Maes Gwaith:  Dysgu a Datblygu - Gofal Cymdeithasol

Rwy'n darparu rhaglen hyfforddiant a chyngor dysgu a datblygu i holl Dimau Gofal Cymdeithasol y Gwasanaethau Oedolion (Gwasanaethau Pobl Hŷn a Gwasanaethau Anableddau Dysgu) gan gynnwys y sector darparwyr annibynnol, gan sicrhau bod cyfleoedd i staff ddatblygu sgiliau a gwybodaeth er mwyn hyrwyddo'r arferion gorau ym maes gofal cymdeithasol.

 • Diploma Lefel 4 mewn Dysgu a Datblygu, ILM Lefel 5 mewn Hyfforddi a Mentora, cymwysterau galwedigaethol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Rhan o'r rhwydwaith hyfforddi, modiwlau arbenigol ar gyfer y fframwaith sefydlu
 • Dementia, rheoli heintiau a chyfathrebu effeithiol ar draws y gwasanaethau oedolion
E-bost: TLarkin@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246183

Cydgysylltydd Systemau a Chymorth Datblygu Trefniadaeth

Anthony Belton

Maes Gwaith:  Systemau a Chymorth Datblygu Trefniadaeth

Rwy'n rheoli'r Tîm Systemau a Chymorth Datblygu Trefniadaeth, gan weithio gyda nhw i ddarparu gwasanaeth Datblygu Trefniadaeth i weithwyr a phartneriaid yr awdurdod lleol, gan gynnwys Dysgu a Datblygu i gwsmeriaid yn y sectorau preifat, gwirfoddol ac annibynnol.

E-bost: ATBelton@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246781
Hapus i siarad Cymraeg

Swyddog Cymorth Cynorthwyol – Datblygu Trefniadaeth

Bernadette McGrath

Maes Gwaith:  Systemau a Chymorth Datblygu Trefniadaeth

Fy rôl i yw cefnogi a chynnal ystod gynhwysfawr o systemau Datblygu Trefniadaeth ar gyfer y tîm, gan gynnwys atebion e-ddysgu a rhaglenni Dysgu a Datblygu, gyda phwyslais penodol ar anghenion gweithlu Corfforaethol.

E-bost: BMcGrath@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246177

Swyddog Cymorth Cynorthwyol – Datblygu Trefniadaeth

VACANT

Maes Gwaith:  Systemau a Chymorth Datblygu Trefniadaeth


Swyddog Cymorth Sgiliau Gwaith

Catherine Harris

Maes Gwaith:  Systemau a Chymorth Datblygu Trefniadaeth

Fy rôl yw cydlynu cymwysterau perthnasol ym maes Gofal Cymdeithasol a drefnir gan y tîm, a threfnu lleoliadau profiad gwaith ar draws yr adrannau fel rhan o'r Rhaglen Barod am Waith.

E-bost: CathHarris@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246779
Hapus i siarad Cymraeg

Swyddog Cymorth Cynorthwyol – Datblygu Trefniadaeth

Nia Davies

Maes Gwaith:  Systemau a Chymorth Datblygu Trefniadaeth

Fy rôl i yw cefnogi a chynnal ystod gynhwysfawr o systemau Datblygu Trefniadaeth ar gyfer y tîm, gan gynnwys atebion e-ddysgu a rhaglenni Dysgu a Datblygu, gyda phwyslais penodol ar anghenion gweithlu Gofal Cymdeithasol.

E-bost: NLDavies@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246188

Swyddog Cymorth Datblygu Trefniadaeth

Bethan Francis

Maes Gwaith:  Systemau a Chymorth Datblygu Trefniadaeth

Fy rôl i yw rheoli Cynorthwywyr Datblygu Trefniadaeth a chydweithio â nhw er mwyn darparu rhaglenni dysgu a datblygu o ansawdd uchel ar draws yr Awdurdod.  Rydw i’n gweithio ar draws y timau Dysgu a Datblygu Corfforaethol a Gofal Cymdeithasol er mwyn cynllunio a darparu adnoddau ar gyfer cymorth i brosiectau, a chynnal ein systemau drwy hyrwyddo a hysbysebu ein gwasanaethau.

E-bost: BFrancis@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246071

Swyddog Cymorth Cyliid a Monitro

Samantha Ford

Maes Gwaith:  Systemau a Chymorth Datblygu Trefniadaeth

I darparu cymorth ariannol i’r Tîm Datblygu Trefniadaeth er mwyn darparu a gweithredu mentrau dysgu a datblygu ar draws yr Awdurdod a ffrydiau ariannu Lywodraeth Cymru.

E-bost: SJFord@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246106

Swyddog Cymorth Cynorthwyol – Datblygu Trefniadaeth

Sarah Louise Rees

Maes Gwaith:  Systemau a Chymorth Datblygu Trefniadaeth

Fy rôl i yw cefnogi a chynnal ystod gynhwysfawr o systemau Datblygu Trefniadaeth ar gyfer y tîm, gan gynnwys atebion e-ddysgu a rhaglenni Dysgu a Datblygu, gyda phwyslais penodol ar anghenion gweithlu Gofal Cymdeithasol.

E-bost: SarahLRees@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246765

Diweddarwyd y dudalen: 26/02/2020 13:51:10