We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Diogelwch

Mae diogelu yn ymwneud ag amddiffyn plant ac oedolion rhag cael eu cam-drin neu'u hesgeuluso ac addysgu'r rheiny sydd o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon. Un o egwyddorion pwysicaf diogelu yw bod pawb yn gyfrifol amdano. Nodir isod amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael ichi.

Mae gennym hefyd uned e-ddysgu ymgynghorol Diogelu yr ydym yn argymell eich bod yn ei chwblhau os ydych chi'n gweithio mewn timau diogelu Plant neu Oedolion. Byddwch yn ymwybodol y bydd angen cyfrinair a manylion mewngofnodi arnoch i gael mynediad i'r cwrs hwn. Gweler ein Cwestiynau Cyffredin E-ddysgu am ragor o wybodaeth am hyn.

Camfanteisio ar Blant

Yr holl weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant agored i niwed yn Sir Gaerfyrddin a allai fod mewn perygl o ran camfanteisio.

Mwy o wybodaeth

Chwilfrydedd Proffesiynol

Pob aelod o staff a allai ddod i gysylltiad â phobl ifanc

Mwy o wybodaeth

Diogelu ar gyfer Rheolwyr Darpariaeth Gwasanaeth Gofal

Rheolwyr Gwasanaethau Gweithredol a staff dynodedig sydd â chyfrifoldeb ar ran asiantaeth i dderbyn rhybuddion ac i gyfrannu at y broses o atgyfeirio a gwneud penderfyniadau e.e. rheolwyr gwasanaethau mewn sefydliadau statudol sy'n darparu gofal a chymorth i oedolion.

Mwy o wybodaeth

Diogelu Cymru Gyfan

Pawb sydd mewn cysylltiad ag oedolion mewn gofal cymdeithasol ym mhob sector neu sy'n gweithio gyda nhw.

Mwy o wybodaeth

Diogelu Lefel 2 - Oedolion mewn Perygl

Rheolwr gwasanaethau, Amlasiantaeth.

Mwy o wybodaeth

Ffiniau Proffesiynol ar Gyfer Staff Cymorth

Yr holl staff cymorth sy'n gweithio gydag unigolion a theuluoedd.

Mwy o wybodaeth

Gwaith Taith Bywyd

Gweithwyr Teuluoedd a Phlant, Gweithwyr Cymdeithasol, Gofalwyr Maeth a staff cymorth a gyflogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Gwaith Uniongyrchol gyda Phlant a Phobl Ifanc

Mae'r hyfforddiant hwn ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Gofal Plant Sir Gaerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Meithrin Gwytnwch

Y rheiny sy’n gweithio gydag unigolion a theuluoedd lle nodwyd bod gwytnwch yn faes pryder.

Mwy o wybodaeth

Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc

Ymarferwyr sy'n gweithio gyda theuluoedd a phobl ifanc. Y rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau/rolau ataliol.

Mwy o wybodaeth

Uwch Ddiogelu Plant - Dynion Cudd

Pawb sy'n gweithio gyda thimau plant ac sy'n dod i gysylltiad â theuluoedd a rhieni/gofalwyr gwrywaidd.

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth o Hunan-Niweidio

Ymarferwyr sy'n gweithio gyda phobl ifanc. Y rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau/rolau ataliol, Gofalwyr Maeth.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 25/09/2020 13:48:22