We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Diogelwch

Mae diogelu yn ymwneud ag amddiffyn plant ac oedolion rhag cael eu cam-drin neu'u hesgeuluso ac addysgu'r rheiny sydd o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon. Un o egwyddorion pwysicaf diogelu yw bod pawb yn gyfrifol amdano. Nodir isod amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael ichi.

Mae gennym hefyd uned e-ddysgu ymgynghorol Diogelu yr ydym yn argymell eich bod yn ei chwblhau os ydych chi'n gweithio mewn timau diogelu Plant neu Oedolion. Byddwch yn ymwybodol y bydd angen cyfrinair a manylion mewngofnodi arnoch i gael mynediad i'r cwrs hwn. Gweler ein Cwestiynau Cyffredin E-ddysgu am ragor o wybodaeth am hyn.

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Yr holl weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant agored i niwed yn Sir Gaerfyrddin a allai fod mewn perygl o ran camfanteisio.

Mwy o wybodaeth

Diogelu ar gyfer Rheolwyr Darpariaeth Gwasanaeth Gofal

Rheolwyr Gwasanaethau Gweithredol a staff dynodedig sydd â chyfrifoldeb ar ran asiantaeth i dderbyn rhybuddion ac i gyfrannu at y broses o atgyfeirio a gwneud penderfyniadau e.e. rheolwyr gwasanaethau mewn sefydliadau statudol sy'n darparu gofal a chymorth i oedolion.

Mwy o wybodaeth

Diogelu Cymru Gyfan

Pawb sydd mewn cysylltiad ag oedolion mewn gofal cymdeithasol ym mhob sector neu sy'n gweithio gyda nhw.

Mwy o wybodaeth

Diogelu Lefel 2 - Oedolion mewn Perygl

Rheolwr gwasanaethau, Amlasiantaeth.

Mwy o wybodaeth

Effaith Esgeulustod

Cynulleidfa darged yr hyfforddiant hwn yw amlasiantaethau.

  • Gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr sy'n gweithio'n rheolaidd gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion sy'n rhieni ac yn ofalwyr
  • Gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr sy'n cymryd rhan yn y gwaith o asesu a chynnal ymyriadau gyda theuluoedd y mae esgeulustod yn effeithio arnynt

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant WRAP

Yr holl weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant agored i niwed ac oedolion yn Sir Gaerfyrddin a allai fod mewn perygl.

Mwy o wybodaeth

Uwch Ddiogelu Plant - Dynion Cudd

Pawb sy'n gweithio gyda thimau plant ac sy'n dod i gysylltiad â theuluoedd a rhieni/gofalwyr gwrywaidd.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 25/09/2020 13:48:22