We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Hyfforddiant Iechyd y Geg

Hyfforddiant Iechyd y Geg

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Yr holl staff gofal a rheolwyr mewn cartrefi gofal a chartrefi seibiant, gwasanaethau cartref a gwasanaethau dydd ar gyfer oedolion.

Beth yw'r amcanion?

Datblygu ymagwedd ragweithiol a chynnal iechyd y geg da gan ddilyn y cyfarwyddyd a'r arferion gorau yn unol â safonau'r GIG a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer gweithwyr gofal.
Sicrhau ymagwedd ragweithiol tuag at iechyd y geg, drwy gwmpasu pynciau megis:

  • Gofalu am y geg a'r dannedd
  • Problemau ac anawsterau cyffredin
  • Ymagweddau rhagweithiol tuag at iechyd a hylendid y geg

Dylai staff ddeall sut i ofalu am geg a dannedd defnyddwyr y gwasanaeth a disgrifio problemau ac anawsterau cyffredin o ran iechyd y geg. Dylent hefyd allu disgrifio ymagweddau rhagweithiol tuag at iechyd a hylendid y geg.

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Drwy ddefnyddio'r sgiliau a'r wybodaeth y byddant yn eu dysgu; nod y staff fydd:

  • Lleihau nifer yr unigolion sy'n cael cymhlethdodau o ganlyniad i iechyd y geg gwael, megis heintiau ac anawsterau o ran bwyta/llyncu
  • Lleihau nifer yr atgyfeiriadau i'r gwasanaethau Gofal Iechyd oherwydd iechyd y geg gwael a'r cymhlethdodau o ran iechyd yn sgil hynny

Cynyddu nifer yr unigolion ag anghenion iechyd cymhleth y gellir eu cefnogi mewn lleoliadau gofal cymdeithasol.

Hyd y cwrs:

Hanner Diwrnod

Cost:

Dim Tâl

Sut i gwneud cais:

Os ydych chi'n gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin ac wedi mewngofnodi i ddyfais CSC - cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar, cwblhewch y ffurflen gais hon.

Os ydych chi'n gweithio i'r Cyngor ond HEB fod â mynediad i ddyfais CSC na chyfeiriad e-bost, bydd angen i'ch rheolwr llinell wneud cais ar eich rhan.

Ni all gweithwyr y Cyngor wneud cais am unrhyw gyrsiau o'u dyfeisiau personol.


Dylai partneriaid, staff asiantaeth neu bobl nad ydynt yn gweithio i'r Cyngor ond sy'n bodloni'r meini prawf o ran mynychu'r cwrs hwn gwblhau'r ffurflen gais hon.


Bydd y system ymgeisio ar-lein dim ond yn dangos cyrsiau sy'n agored i archebu lle arnynt. Os nad yw'r cwrs rydych chi â diddordeb yn ei fynychu ar y rhestr, gallwch gofrestru eich diddordeb drwy gysylltu â'r Tîm Dysgu a Datblygu, e-bost: dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud a rheoli eich cais os ydych yn gweithio i'r Cyngor neu gallwch ymweld â'r dudalen hon os nad ydych chi'n gweithio'n uniongyrchol i ni. Mae'n bwysig eich bod chi'n cwblhau'r ffurflen gais gywir ar-lein. Os oes angen unrhyw gymorth neu os oes gennych ymholiad, e-bostiwch y Tîm Dysgu a Datblygu.

Diweddarwyd y dudalen: 08/01/2020 10:00:14