We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cadw Fy Hun yn Ddiogel

Cadw Fy Hun yn Ddiogel

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Unrhyw oedolyn sydd ag anabledd dysgu, sydd dros 18 oed sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin. (Mae croeso i weithwyr cymorth ddod gyda defnyddiwr gwasaneth os oes angen).

Beth yw'r amcanion?

  • Hybu diwylliant o alluogi a grymuso ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth
  • Codi ymwybyddiaeth i oedolion ag anableddau dysgu gan eu helpu i ddeall materion yn ymwneud â cham-drin a gofal annigonol
  • Beth yw'r gwahanol fathau o gamdriniaeth
  • Sut i atal camdriniaeth
  • Sut i ddweud wrth rywun os ydych chi'n poeni amdanoch chi'ch hun neu rywun rydych chi'n ei adnabod

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

  • Sut i wybod a ydych chi’n cael eich cam-drin
  • Gwybod sut i ddweud
  • Galluogi defnyddwyr gwasanaeth i gydnabod a diogelu eu hunain a'u cyfoedion rhag arferion a pherthnasoedd camdriniol trwy roi gwybodaeth am gamdriniaeth a sut i adrodd am bryderon

 

Hyd y cwrs:

1 Diwrnod

Cost:

Dim Tâl

Sut i gwneud cais:

Os ydych chi'n gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin ac wedi mewngofnodi i ddyfais CSC - cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar, cwblhewch y ffurflen gais hon.

Os ydych chi'n gweithio i'r Cyngor ond HEB fod â mynediad i ddyfais CSC na chyfeiriad e-bost, bydd angen i'ch rheolwr llinell wneud cais ar eich rhan.

Ni all gweithwyr y Cyngor wneud cais am unrhyw gyrsiau o'u dyfeisiau personol.


Dylai partneriaid, staff asiantaeth neu bobl nad ydynt yn gweithio i'r Cyngor ond sy'n bodloni'r meini prawf o ran mynychu'r cwrs hwn gwblhau'r ffurflen gais hon.


Bydd y system ymgeisio ar-lein dim ond yn dangos cyrsiau sy'n agored i archebu lle arnynt. Os nad yw'r cwrs rydych chi â diddordeb yn ei fynychu ar y rhestr, gallwch gofrestru eich diddordeb drwy gysylltu â'r Tîm Dysgu a Datblygu, e-bost: dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud a rheoli eich cais os ydych yn gweithio i'r Cyngor neu gallwch ymweld â'r dudalen hon os nad ydych chi'n gweithio'n uniongyrchol i ni. Mae'n bwysig eich bod chi'n cwblhau'r ffurflen gais gywir ar-lein. Os oes angen unrhyw gymorth neu os oes gennych ymholiad, e-bostiwch y Tîm Dysgu a Datblygu.

Diweddarwyd y dudalen: 26/09/2019 15:59:26