We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Adolygu, Ailosod, Symud Ymlaen

Yn dilyn digwyddiad ar-lein y Prif Weithredwr ym mis Mehefin 2021, "Adolygu, Ailosod, Symud Ymlaen" a amlinellodd ei disgwyliadau mewn perthynas â Ffyrdd Gwell o Weithio, trefnwyd cyfres o sesiynau ymgysylltu ar-lein ar gyfer pob Pennaeth Gwasanaeth. Mae’r dudalen hon yn darparu awgrymiadau ar gyfer cynnal trafodaeth.

 • A ydych chi wedi siarad â'ch cwsmeriaid (mewnol ac allanol)? A ydych chi'n deall beth mae'ch cwsmeriaid ei angen gan eich gwasanaeth?
 • A ydych chi'n deall sut y byddan nhw'n rhyngweithio â'ch gwasanaeth yn y dyfodol?
 • A oes cyfleoedd i wella mynediad i'ch gwasanaeth? A fydd technoleg yn helpu?
 • Sut y byddwch yn sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu darparu yn unol â dewis ac angen iaith? Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau wyneb yn wyneb, galwadau ffôn, galwadau fideo ac asesiadau ac ati.
 • A ydych chi wedi ystyried sut y byddwch yn mynd i'r afael ag unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth?
 • A ydych chi wedi cwblhau asesiad integredig o'r effaith ar gydraddoldeb? Gall ein tîm Polisi Corfforaethol gynnig cyngor pellach.
 • Gweithwyr – a ydych chi wedi cynnwys eich staff drwy gydol y broses? Os na, gwnewch yn siŵr eu bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf, a bod trefniadau ar waith i reolwyr ddarparu diweddariadau rheolaidd.
 • Undebau Llafur – a ydych chi wedi rhannu eich cynlluniau gyda'r undebau llafur, yn enwedig lle mae newidiadau sylweddol i drefniadau staffio yn cael eu cynnig?
 • Gwasanaethau'r Cyngor – a yw eich cynlluniau'n effeithio ar wasanaethau eraill y cyngor? A ydych wedi trafod hyn gyda nhw?
 • Partneriaid - A yw eich cynigion yn effeithio ar sefydliadau partner e.e. Heddlu, GIG, Partneriaethau Rhanbarthol?
 • Rhanddeiliaid eraill - A yw eich cynigion yn effeithio ar randdeiliaid allweddol eraill e.e., Aelodau Etholedig, Cynghorau Tref a Chymuned?
 • A ydych chi'n deall anghenion adeiladau eich gwasanaeth a materion eiddo allweddol?
 • A ydych chi wedi ystyried lleoliad, hygyrchedd, newidiadau i'r gwasanaeth yn y dyfodol megis sbardunau deddfwriaethol a allai fod â goblygiadau eiddo?
 • A ydych chi wedi ystyried eich gofynion o ran gweithio gyda sefydliadau partner neu fanteision rhannu gweithle gyda sefydliadau partner?
 • A oes angen mynediad i gerbydau adrannol arnoch? Pa mor aml?
 • A ydych chi'n mynd ati i annog eich pobl rhag teithio'n ddiangen? Cyfeiriwch at ein tudalen teithio at ddibenion gwaith
 • A ydych chi wedi cynnwys eich staff ac wedi gwrando ar eu barn am sut y gellir gwella'r gwasanaeth?
 • A yw eu barn yn cael ei chynrychioli yn y newidiadau rydych chi'n bwriadu eu gwneud?
 • A ydych chi'n deall bod gennych ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau cydraddoldeb, iechyd, diogelwch a llesiant eich pobl yn ystod y broses hon ac yn ystod unrhyw newidiadau?
 • A yw cydraddoldeb, iechyd, diogelwch a llesiant y tîm cyfan wedi cael eu hystyried wrth ddatblygu eich cynlluniau?
 • Allwch chi wneud unrhyw newidiadau arfaethedig mewn ffordd ddiogel ac a yw risgiau wedi'u hasesu? A ydych chi wedi nodi atebion i liniaru'r risgiau?
 • A ydych chi wedi trafod ac adolygu trefniadau gweithio gweithwyr? Ein nod yw dod i gytundeb â gweithwyr ynglŷn â'u trefniadau gweithio dewisol. Er enghraifft, ni ddylai fod unrhyw orfodaeth ar staff i weithio gartref os nad yw'r gweithiwr yn dymuno gwneud hynny. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y trefniadau gweithio newydd
 • A ydych chi'n deall beth fydd yn gweithio iddyn nhw wrth symud ymlaen?
 • A yw eich pobl yn deall bod yn rhaid i'w trefniadau gwaith a ffafrir gyd-fynd ag anghenion y gwasanaeth?
 • A oes gan eich pobl y sgiliau cywir i wneud y gwaith ar gyfer y dyfodol? A oes sgiliau newydd a sgiliau sy'n dod i'r amlwg o ganlyniad i newidiadau arfaethedig i'r gwasanaeth? Pa ddatblygiad fydd ei angen ar eich pobl?
 • Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gynyddu dwyieithrwydd o ran Cymraeg/Saesneg yn y gweithlu fel y gallwn gryfhau'r gwasanaethau rydym yn eu darparu. A ydych chi wedi ystyried sut y byddwch yn darparu gwasanaeth dwyieithog yn y dyfodol, yn unol â Safonau Iaith y Cyngor?
 • Ar gyfer eich pobl aml-leoliad, a allant weithio mewn ffordd ystwyth? A oes ganddynt y sgiliau a'r offer cywir?
 • A ydych chi'n deall beth fydd eu hanghenion o ran adeiladau i'w helpu nhw i weithio mewn ffordd ystwyth?
 • A yw gwahanol leoliadau eich tîm yn achosi unrhyw risgiau ychwanegol, gweithio’n unigol, pryderon iechyd penodol, diogelwch a diogeled staff ac offer?
 • Pa fath o weithfan fydd ei hangen arnynt? Meddyliwch am y gweithgaredd e.e., lle i gwrdd â chydweithwyr yn bersonol, ardaloedd cyswllt.
 • Faint o bobl fydd angen swyddfa barhaol? A ydych chi'n deall y rhesymau dros hynny? Pa mor aml y bydd angen y math hwn o weithfan arnynt?
 • Ar gyfer eich pobl sydd wedi'u lleoli yn y gymuned a'ch pobl lleoliad sefydlog, a ydych chi'n deall pa gyfleusterau sydd eu hangen arnynt i wella eu bywydau/amgylchedd gwaith?
 • A oes lle i gynnwys rhywfaint o ddewis neu hyblygrwydd o ran pryd, ble, neu sut y maent yn gwneud eu gwaith?
 • A oes ganddynt y sgiliau, yr offer, a'r dechnoleg gywir i wneud y gwaith?
 • A ydych chi wedi siarad â'ch Partner Busnes Adnoddau Dynol?
 • A ydych chi wedi siarad â'n Tîm Dysgu a Datblygu?
 • A ydych chi wedi siarad â'n Tîm Iechyd a Diogelwch?
 • Sut ydych chi'n sicrhau y cydymffurfir â'r ddeddfwriaeth diogelu data, os yw eich cynllun yn cynnwys mynediad o bell i systemau neu gludo ffeiliau papur megis dyddiaduron a ffeiliau achos?
 • A ydych chi wedi ystyried sut y gall technoleg wella'r modd y darperir gwasanaethau?
 • A ydych chi wedi ystyried digideiddio ffeiliau a gweithio tuag at ddileu papur?
 • A oes gan eich staff yr offer cywir ar gyfer y swydd?
 • A all TIC roi cymorth i chi o ran gweithredu gwelliannau i’r gwasanaeth? Mae rhagor o wybodaeth am TIC a rhaglen waith y Tîm ar gael ar ein tudalennau mewnrwyd.
 • A ydych chi'n deall goblygiadau ariannol unrhyw newidiadau arfaethedig? Costau Ychwanegol? Arbedion?
 • A ydych chi'n deall y ddadl o ran cost/mantais o wneud y newidiadau hyn?
 • Pa gyllid ychwanegol sydd ar gael?
 • A ydych chi wedi siarad â chyfrifydd eich grŵp?
 • A all TIC roi cymorth i chi weithredu gwelliannau i’r gwasanaeth a chreu arbedion effeithlonrwydd?
 • Sut y byddwch chi'n rhannu eich cynllun?
 • Pwy fydd angen i chi eu cyrraedd?
 • Pryd fyddwch chi'n cyfathrebu?
 • Pa adnodd fydd ei angen ar gyfer hyn?
 • A ydych chi wedi ymgynghori â'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau?
 • Os oes newidiadau sylweddol i'ch gwasanaethau, efallai y bydd angen cynllun cyfathrebu manwl arnoch. Cysylltwch â'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau. Bydd y tîm yn gallu rhoi cyngor ar hyn. Gallant hefyd roi cyngor ar ddiweddaru cynnwys a'r ffordd orau o rannu eich neges i'ch cynulleidfa(oedd) targed.

Diweddarwyd y dudalen: 20/09/2021 11:15:11