We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cwestiynau Cyffredin: Ffyrdd Gwell o Weithio

Dyma rai o’n cwestiynau cyffredin diweddaraf. Os ydych yn ansicr am unrhyw beth gofynnwch i ni. Mae croeso i chi ofyn cwestiwn yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Sylwer, byddwn yn ateb yn yr iaith y cyflwynwyd y cwestiwn. Bydd eich cwestiynau'n cael eu cyhoeddi isod yn ddienw. 

 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o adnoddau i helpu ein rheolwyr i symud i ffordd newydd o weithio, sy'n cynnwys cymorth gan ein tîm TIC, cyngor o ran Llesiant Gweithwyr, cymorth Dysgu a Datblygu a chanllawiau / polisïau Adnoddau Dynol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut i gael y cymorth hwn ar ein tudalen Ffyrdd Newydd o Weithio ar y fewnrwyd.

Bydd eich rheolwr yn siarad â chi am sut y gallai eich syniadau ynghylch darparu eich gwasanaeth yn y dyfodol gael eu rhoi ar waith a bydd yn gwrando ar sut y gallai unrhyw newidiadau effeithio arnoch.

Hefyd, rydym wedi cyflwyno cyfleuster 'Gofynnwch Gwestiwn' ac os oes gennych unrhyw gwestiynau neu syniadau gallwch eu postio yn ddienw isod.

Byddwn yn defnyddio ein hadolygiad Buddsoddwyr mewn Pobl i siarad â thrawstoriad o'n staff i asesu ein cynnydd ac i bennu'r ffordd ymlaen.

Mae'r fframwaith yn berthnasol i'n holl staff ni waeth beth yw eich rôl. You can find out more about the three different working arrangements - Fixed located, Community located and Multi-located - by clicking on the links.

Mae'r fframwaith yn berthnasol i bob aelod o staff nad ydynt yn staff ysgolion ond gall pob ysgol fabwysiadu'r egwyddorion lle bo hynny'n ymarferol.

Mae'r fframwaith yn berthnasol i'n holl staff ni waeth faint o oriau rydych yn gweithio neu'r math o gontract sydd gennych.

Yn y dyfodol bydd gan y Cyngor lai o adeiladau, ond mae gwaith ar y gweill i nodi adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill yn y sector cyhoeddus y bydd ein staff yn gallu eu defnyddio.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar ôl cytuno ar y Strategaeth Adeiladau.

Fel un o'n weithwyr mae llawer o fanteision ar gael i chi. Gallwch weld manylion llawn ar y tudalennau Adnoddau Dynol ar ein mewnrwyd.

Gallwch gael mynediad i'r fewnrwyd yn allanol o unrhyw ddyfais gan gynnwys eich dyfais bersonol eich hun drwy fynd i https://einpobl.sirgar.llyw.cymru

Yn y dyfodol bydd gan y Cyngor lai o adeiladau, ond mae gwaith ar y gweill i nodi adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill yn y sector cyhoeddus y bydd ein staff yn gallu eu defnyddio.

Bydd rhan o'r gwaith hwn hefyd yn ein helpu i nodi'r hyn y mae angen i’n hadeiladau ei gynnig i’n timau, a fydd yn ein helpu i benderfynu pa gyfleusterau y mae angen i ni eu darparu e.e. ystafelloedd gorffwys, ystafelloedd ymolchi, mannau cyfarfodydd tîm.

Bydd eich rheolwr yn siarad â chi am sut y bydd eich gwasanaeth yn cael ei ddarparu yn y dyfodol a bydd adeiladau'n rhan allweddol o'r drafodaeth.

Felly, os oes cyfleusterau sydd eu hangen arnoch yn eich barn chi i wneud eich gwaith yn fwy effeithiol, rhowch wybod i'ch rheolwr.

Mae'r fframwaith wedi'i gynllunio i wneud eich bywyd gwaith yn haws yn ogystal â gwella'r gwasanaeth a ddarparwn.

Os yw mynd â cherbyd gwaith adref ar ddiwedd y dydd yn golygu eich bod yn arbed amser ac yn teithio llai ac yn gwella'r gwasanaeth a ddarperir neu'n cael dim effaith negyddol arno, yna efallai y gallwch wneud hynny os yw'n briodol.

Siaradwch â'ch rheolwr llinell am y posibilrwydd hwn, ond dylech gofio'r math o gerbyd rydych yn ei ddefnyddio a sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r goblygiadau posibl megis rhwymedigaethau treth.

Bydd trefniadau lleol ar waith, felly siaradwch â'ch rheolwr llinell am sut y bydd yn cadw mewn cysylltiad â chi.

Yn gorfforaethol, mae ein holl newyddion a negeseuon yn cael eu rhoi ar ein mewnrwyd. Gallwch gael mynediad i'r fewnrwyd yn allanol o unrhyw ddyfais gan gynnwys eich dyfais bersonol eich hun drwy fynd i https://einpobl.sirgar.llyw.cymru

Rydym hefyd yn cyhoeddi llythyrau newyddion rheolaidd i'n holl staff eu darllen. Byddem yn eich annog i gofrestru ar gyfer y llythyrau newyddion hyn drwy ddefnyddio'r ffurflen gofrestru sydd ar dudalen gartref y fewnrwyd.

Rydym wrthi'n adolygu'r dulliau a ddefnyddiwn i gyfathrebu â'n holl staff a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i atebion newydd gael eu cyflwyno.

Yn y dyfodol bydd gan y Cyngor lai o adeiladau, ond mae gwaith ar y gweill i nodi adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill yn y sector cyhoeddus y bydd ein staff yn gallu eu defnyddio.

Bydd rhan o'r gwaith hwn hefyd yn ein helpu i nodi'r hyn y mae angen i’n hadeiladau ei gynnig i’n timau, a fydd yn ein helpu i benderfynu pa gyfleusterau y mae angen i ni eu darparu e.e. ystafelloedd gorffwys, ystafelloedd ymolchi, mannau cyfarfodydd tîm.

Bydd eich rheolwr yn siarad â chi am sut y bydd eich gwasanaeth yn cael ei ddarparu yn y dyfodol a bydd adeiladau'n rhan allweddol o'r drafodaeth.

Felly, os oes cyfleusterau sydd eu hangen arnoch yn eich barn chi i wneud eich gwaith yn fwy effeithiol, rhowch wybod i'ch rheolwr.

Bydd trefniadau lleol ar waith, felly siaradwch â'ch rheolwr llinell am sut y bydd yn cadw mewn cysylltiad â chi.

Yn gorfforaethol, mae ein holl newyddion a negeseuon yn cael eu rhoi ar ein mewnrwyd. Gallwch gael mynediad i'r fewnrwyd yn allanol o unrhyw ddyfais gan gynnwys eich dyfais bersonol eich hun drwy fynd i https://einpobl.sirgar.llyw.cymru

Rydym hefyd yn cyhoeddi llythyrau newyddion rheolaidd i'n holl staff eu darllen. Byddem yn eich annog i gofrestru ar gyfer y llythyrau newyddion hyn drwy ddefnyddio'r ffurflen gofrestru sydd ar dudalen gartref y fewnrwyd.

Rydym wrthi'n adolygu'r dulliau a ddefnyddiwn i gyfathrebu â'n holl staff a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i atebion newydd gael eu cyflwyno.

 

Gweithio ystwyth yw'r peth arferol i'n staff ei wneud bellach ac anogir rheolwyr i ystyried manteision gweithio o bell. Gallai hyn gynnwys:

 • Llai o deithio sy'n cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd
 • Llai o amser teithio
 • Gwell cynhyrchiant
 • Mwy o ymgysylltu â gweithwyr
 • Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a llesiant staff

Mae'n bwysig hefyd ystyried pethau fel:

 • A oes angen cyflawni'r rôl / gwaith mewn swyddfa ac os felly, pam
 • Unrhyw effaith ar y busnes a ddarperir a'i berfformiad o ran y gweithiwr a'r tîm ehangach
 • Unrhyw effaith ar y gallu i ateb y galw gan gwsmeriaid
 • Sut mae'n cyd-fynd â threfniadau gweithio aelodau eraill y tîm

Er ein bod yn derbyn bod lleihau faint o deithio a wnawn yn allweddol i sicrhau'r manteision amgylcheddol y seiliwyd y fframwaith hwn arnynt, bydd amgylchiadau lle bydd teithio'n hanfodol i gynnal busnes wyneb yn wyneb.

Dyma enghreifftiau o amgylchiadau lle y byddai hyn yn briodol, yn cynnwys:

 • Cyfarfodydd lle mae bod yn bresennol wyneb yn wyneb yn statudol
 • Meithrin a chynnal perthynas ag eraill yn y gwaith
 • Rhai cyfarfodydd democrataidd ag Aelodau Etholedig

Os oes gennych drefniant gweithio aml-leoliad dylech ddewis lleoliad lle rydych yn credu y byddwch yn fwyaf cynhyrchiol. Gallai hyn fod yn un o'n hadeiladau, cyfleuster cymunedol, eich cartref neu safle cleient / cwsmer. Cyn penderfynu ble i weithio bydd angen i chi:

 • Ystyried anghenion eich gwasanaeth a'ch tîm
 • Sicrhau y gallwch weithio'n ddiogel ac yn effeithlon
 • Sicrhau na fydd pethau yno a allai dynnu sylw
 • Sicrhau bod modd cysylltu â chi bob amser a'ch bod yn gallu derbyn a gwneud galwadau mewn modd cyfrinachol
 • Gwneud yn siŵr bod yr holl ddata'n cael ei gadw'n ddiogel
 • Cytuno ar eich trefniant ymlaen llaw â'ch rheolwr llinell a gwneud yn siŵr bod eich cydweithwyr yn ymwybodol.
 • Os nad ydych yn siŵr pa mor addas yw eich lleoliad arfaethedig, trafodwch hyn â'ch rheolwr llinell

Yn y dyfodol bydd gan y Cyngor lai o adeiladau, ond mae gwaith ar y gweill i nodi adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill yn y sector cyhoeddus y bydd ein staff yn gallu eu defnyddio.

Bydd rhan o'r gwaith hwn hefyd yn ein helpu i nodi'r hyn y mae angen i’n hadeiladau ei gynnig i’n timau, a fydd yn ein helpu i benderfynu pa gyfleusterau y mae angen i ni eu darparu e.e. mannau cyfarfodydd tîm, mannau tawel.

Bydd eich rheolwr yn siarad â chi am sut y bydd eich gwasanaeth yn cael ei ddarparu yn y dyfodol a bydd adeiladau'n rhan allweddol o'r drafodaeth. Felly, os oes cyfleusterau sydd eu hangen arnoch yn eich barn chi i wneud eich gwaith yn fwy effeithiol, rhowch wybod i'ch rheolwr.

Ar ôl cytuno ar ein Strategaeth Adeiladau, bydd mwy o fanylion yn cael eu rhoi am fannau eraill lle y gallwch weithio.

Mae hyn yn dibynnu ar y trefniant sydd ar waith rhyngoch chi a'ch rheolwr ond at ddibenion gweithio ar eich pen eich hun mae'n bwysig iawn bod eich rheolwr a'ch cydweithwyr yn gwybod ble rydych yn gweithio ac am ba hyd.

Bydd angen i chi ddatblygu system/proses gyda'ch rheolwr a'ch cydweithwyr i gadw mewn cysylltiad a sicrhau bod eich dyddiadur a'ch lleoliadau gwaith ar gael yn rhwydd.

Mae ein cynllun oriau hyblyg yn eich galluogi i weithio rhwng 7am a 7pm ac mae angen cytuno ar unrhyw drefniadau o fewn yr oriau hyn.

Bydd angen i chi ystyried anghenion y gwasanaeth, eich tîm a chydweithwyr eraill sydd angen cydweithio â chi o bosib.

Dylech hefyd ystyried unrhyw dargedau tîm neu gyfraddau ymateb y bydd angen i chi gadw atynt o hyd wrth benderfynu pa oriau i weithio.

Bydd angen i chi roi gwybod yn glir i'ch rheolwr a'ch tîm pa oriau rydych yn bwriadu gweithio ar y diwrnod hwnnw fel bod pobl yn gwybod pryd y byddwch ar gael.

Mae'n rhaid diweddaru calendrau Outlook gan fod hynny'n ffordd hanfodol o nodi ble rydych chi a phryd.

Dim ond yr oriau rydych chi 'yn y gwaith' y dylech eu cofnodi.

Fel Swyddog Llywodraeth Leol, disgwylir i chi weithio a byw yn y DU.

Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai y gallwch gytuno â'ch rheolwr y gallwch weithio am gyfnod byr iawn, ac fel trefniant anffurfiol unwaith yn unig, o leoliad dros dro y tu allan i'r DU.

Fodd bynnag, ni fyddech yn gallu gwneud hyn yn rheolaidd a / neu yn y tymor hir.

Bydd angen cytuno ar hyn ymlaen llaw â'ch rheolwr.

Na chewch. Bydd angen archebu offer TG / offer a bydd yn cael ei ddarparu gan y Cyngor.

Bydd yr offer hwn yn parhau i fod yn eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin a bydd angen ei ddychwelyd os nad oes ei angen arnoch mwyach neu os byddwch yn gadael y Cyngor.

Gall gweithwyr asiantaeth a'r rhai sydd ar secondiad i Gyngor Sir Caerfyrddin gytuno ar drefniadau gweithio anffurfiol o bell â'u cyflogwr, yn amodol ar ofynion y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu.

Na chewch. Ni fydd costau teithio (ac amser teithio) i unrhyw weithle arall nac oddi yno yn cael eu had-dalu os ydych wedi dewis gweithio yn y man hwnnw yn lle eich gweithle contractiol.

Na fyddwn. Bydd disgwyl i chi gynnal hunanasesiad cyn i chi ddechrau gweithio gartref yn rheolaidd i nodi'r offer sydd ei angen ac yna ar ôl i chi osod eich offer gweithio gartref, i sicrhau bod hwn yn gywir a'i fod yn cydymffurfio â'n gofynion Iechyd a Diogelwch.

Gallwch weld y ffurflen asesu gweithfan ar y tudalennau Iechyd, Diogelwch a Llesiant

 

Dylai eich band eang fod yn ddigon da i chi weithio gartref yn effeithiol ac ni ddylid amharu ar eich cynhyrchiant oherwydd cysylltedd gwael. Byddem yn argymell cyflymder gofynnol o 2MB, ond bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar rolau swyddi.

Mae Ofcom yn cynnig cyfleuster gwirio cyflymder 'ar-lein' am ddim i brofi eich cyflymder rhyngrwyd presennol

Eich cyfrifoldeb chi yw siarad â'ch darparwr band eang os yw eich cyflymder yn wael a/neu'n annigonol ar gyfer gweithio gartref.

Ni fydd yr Awdurdod yn cyfrannu at gostau rhentu llinell dir, band eang na dyfeisiau symudol 4G/5G.

Hyd nes y caiff eich problemau band eang eu datrys dylech weithio yn eich gweithle contractiol neu yn un o'n hadeiladau.

Cofiwch drafod a chytuno ar y lleoliad arall â'ch rheolwr llinell.

Cysylltwch â'ch darparwr band eang i ddatrys y problemau.

Os yw'n ofynnol i chi uwchraddio eich pecyn band eang oherwydd problemau cyflymder, bydd disgwyl i chi dalu'r costau ychwanegol eich hun.

Mae'n bwysig nad ydych yn gweithio gartref tra byddwch yn llwyr gyfrifol am blentyn bach.

Os cytunir y gallwch weithio gartref, yna, yn dibynnu ar eich oriau gwaith, efallai y gallwch amrywio eich trefniadau gofal plant yn ôl eich oriau gwaith.

Fodd bynnag, mae angen i chi allu cyflawni eich amcanion / canlyniadau gwaith o hyd, ac yn fwy penodol, mae angen i chi fod ar gael a gallu mynychu cyfarfodydd a chyfrannu atynt.

Os nad oes modd gwneud hynny oherwydd bod plentyn neu ddibynnydd arall gartref sy'n atal hyn, yna ni fyddwch yn gallu gweithio gartref wrth ofalu am blentyn / dibynnydd.

Nid oes angen yswirio eiddo y cyngor sydd wedi'i roi i'w ddefnyddio gartref drwy eich polisi cynnwys neu yswiriant cartref.

Fodd bynnag, eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i'ch cwmni yswiriant cartref am eich trefniadau gweithio gartref.

Wrth wneud hynny, mae'n bwysig eich bod yn pwysleisio, er y bydd rhywfaint o waith e.e. gwaith gweinyddol, yn cael ei wneud yn eich cartref, fod busnes swyddogol y Cyngor yn parhau i gael ei gyflawni yn swyddfeydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Hefyd dylid nodi'n glir nad oes bwriad i gwsmeriaid ymweld â'ch cartref ac mai anaml iawn (os o gwbl) y bydd cydweithwyr y cyngor yn dod i'ch cartref.

Mae'n rhaid i weithwyr sy'n gweithio gartref yn rheolaidd roi gwybod am hynny i unrhyw un sydd â diddordeb yn yr eiddo (er enghraifft, cymdeithas adeiladu, banc neu landlord).

Wrth wneud hynny, mae'n bwysig pwysleisio, er y bydd rhywfaint o waith e.e. gwaith gweinyddol, yn cael ei wneud yn eich cartref, fod busnes swyddogol y cyngor yn parhau i gael ei gyflawni yn swyddfeydd y cyngor.

Hefyd dylid nodi'n glir nad oes bwriad i gwsmeriaid ymweld â'ch cartref ac mai anaml iawn (os o gwbl) y bydd cydweithwyr o'r cyngor yn dod i'ch cartref.

Sylwer: Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod, lle bo'n briodol, i unrhyw bartïon perthnasol am eich trefniadau gweithio gartref a / neu gadw at unrhyw gontractau darparu gwasanaeth.

 

 

Nid ydym yn talu lwfans gweithio gartref. Fodd bynnag, efallai y gallwch hawlio rhyddhad treth ar gyfer rhai o'r biliau y mae'n rhaid i chi eu talu oherwydd bod yn rhaid i chi weithio gartref yn rheolaidd. Ni allwch hawlio rhyddhad treth os byddwch yn dewis gweithio gartref.

I'r rhan fwyaf o bobl, bydd angen i chi lenwi ffurflen P87. Gellir gwneud hyn drwy ffurflen P87 ar-lein drwy eich cyfrif Porth y Llywodraeth neu drwy lenwi ffurflen P87 i'w hanfon drwy'r post.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

 

Mae teithio angenrheidiol i leoliadau ar wahân i'ch gweithle contractiol yn enghraifft o deithio busnes swyddogol ac felly gallwch hawlio ad-daliad am gostau teithio a chynhaliaeth yn unol â'r Polisi Teithio a Chynhaliaeth.

O ran cofnodi oriau gwaith, gan nad ydych yn teithio i'ch man gwaith contractiol, byddech yn cofnodi eich amser teithio fel oriau gwaith.

Yn gyffredinol, os ydych yn rhy sâl i fynd i'r gwaith yna rydych yn rhy sâl i weithio gartref.

Efallai y bydd rhai amgylchiadau lle bydd modd gweithio gartref ond os nad ydych yn siŵr, siaradwch â'ch rheolwr llinell.

Mae'n rhaid i bobl beidio â pharhau i weithio ar ôl cael cyfarwyddiadau gan feddyg i beidio â gweithio.

Llwythwch mwy
Gofynnwch gwestiwn

Eich cwestiynau

14/07/2021 07:45

why does it take so long to answer the questions

Ateb

14/07/2021 12:54

Sincere apologies for the delay in replying to recent questions. We have been experiencing technical difficulties. Responses to the unanswered questions will be posted in the next 24 hours. Many thanks for your patience.

08/07/2021 08:12

2021/ 22 National Pay Award - Why has it not been agreed yet after month of delay. Has the restructure caused this delay?

Ateb

14/07/2021 12:16

The Pay Award is negotiated at a national not local level and Councils do not have any control over the process or the timescales. Any pay award once agreed between the National Employers and the Trade Unions will of course be backdated subject to whatever agreement is reached.

08/07/2021 08:08

Will there be job losses at all levels/ grades Including - Redundancies - forced or voluntary Early Retirement - forced or voluntary Restructure causing old job to disappear from new structure Down grading staff Reducing Salary structure Any other form of forced or voluntary ways of workforce reduction

Ateb

14/07/2021 12:31

It is important to realise that Better Ways of Working is not about restructuring, redundancies and reducing our workforce numbers. The Chief Executive, during her on-line event, stressed that it was about learning from successes achieved during the pandemic and building on this to make sure we continue to deliver high quality efficient services to our customers and residents of Carmarthenshire. We are here to support you, so if you have concerns please speak to your manager, Head of Service or a member of our HR team.

08/07/2021 07:56

Staff have been under great strains during Covid causing different levels of Mental Health issues, increasing as time has gone. Is this poor timing to enforce a restructure, as since the announcement staff are feeling increasingly unsettled, anxious, worried about loosing their job, more depressed and causing more/ increasing mental health issues

Ateb

14/07/2021 12:31

The Chief Executive, during her on-line event, acknowledged that the last year had been difficult for many of us and expressed her sincere gratitude to all staff for their hard work. It is very important to note that Better Ways of Working is not about restructuring and job losses. The Chief Executive stressed that it is about learning from the successes achieved during the pandemic and building on this to make sure we continue to deliver high quality efficient services to our customers and residents of Carmarthenshire. We are here to support you, so if you have any concerns please speak to your manager, Head of Service or a member of our HR team.

02/07/2021 12:55

How will multi located staff manage if they have have all their equipment at home e.g. additional screens but wish to work hybrid, will the same equipment be available in the offices provided?

Ateb

14/07/2021 11:50

If you have a multi-located working arrangement, you will be provided with a standard laptop, headset, bag, and charger. At the workplace you will have access to a workstation with a dock, monitor, mouse, and keyboard for you to use.

If you regularly work from home the following IT / equipment may also be requested if the requirement is identified following a workplace assessment and / or agreed for other reasons by your manager:
• keyboard & mouse
• monitor(s)
• chair
• desk

The cost of any additional equipment will be charged to your service. Further information can be found on our BWoW pages.

30/06/2021 14:52

Will Pool Cars be available to all employees that travel for work, instead of them just being departmentally managed? A centralised Pool Car team and booking system allowing for all Pool Cars to be utilised fully, instead of only being available if you are in a specific department would be far more accessible, cost effective and would help to meet the Council's Net Zero Carbon Plan. Electric only vehicles are not always suitable but self charging hybrids would be a welcome addition.

Ateb

02/07/2021 09:56

Yes - the TIC Staff Group group is considering this issue at the moment and we are looking to align this work with Better Ways of Working programme. We will look to ensure that there are the optimum number of pool cars at key hubs across the county to reflect the demand as we move back to a new normal working arrangement. It is anticipated that these will be part of a managed pool car arrangement where the provision of hire cars will also be considered and managed where appropriate for longer journeys. The need to support the Net carbon Zero option will mean that the use of electric vehicles will be the default option for the provision of pool cars moving forward and we are already investigating the infrastructure implications at key sites such as County Hall. We will be rolling out the use of a Staff Travel Guide & Travel Calculator which will help staff make informed choices about how they conduct business travel in the future which will place great emphasis on challenging the need for journeys in the first instance and conducting meetings via Teams etc. Linking the staff travel work with the BWOW agenda also allows us to consider the need for green travel support facilities at key sites such as cycle racks and shower facilities.

22/06/2021 14:33

Will staff on the ground be involved in helping to make practical decisions regarding offices as senior officers will not be aware of the practical issues which need to be dealt with. If I am multi-located and have no identified base where can I store my petty cash / safe, team equipment and hard copy financial information that we are legally obliged to retain? Where do I direct my post and how do I access it as my service will continue to receive hard copy post from outside the LA?

Ateb

23/06/2021 09:41

We want everyone to get involved and have these types of conversations in their teams with their managers. It is important to note that no final decisions will be taken about our buildings until we fully understand what our services require in terms of accommodation.

22/06/2021 14:27

How would you deal with the sense of isolation and disconnect staff working remotely are feeling? Meetings via Teams do nothing to help with this and they hinder rather than help develop good interpersonal and working relationships.

Ateb

23/06/2021 09:56

Currently, we are following Welsh Government guidance and asking people to work from home wherever possible in a bid to contain the risk of spreading the virus. However, if for any reason this is not working for you, please speak to your line manager about the best solutions. Moving forward, as restrictions are lifted, there will be opportunities for teams to come together, which is why we are asking everyone to discuss the needs of their service, team and team members with their manager. We are confident that people will come up with their own solutions on how best to solve problems but we are also developing some resources to support people who are working remotely (some of which is already available on our Working from home guidance)

22/06/2021 14:10

In the past our organisation has benefitted directly from the indirect mixing of staff on work nights out, lunches, chats in corridors etc and this can aid a team to work better as one team. In what ways do you think the organisation can now invest in this time for staff so as to avoid a disconnect between staff and the wider organisation?

Ateb

23/06/2021 13:41

We understand, from the feedback we have had to date, that the informal interaction with colleagues you would normally get in an office setting is not possible to replicate when working remotely. We also understand that it is extremely important and that a one size fits all does not work as our services are very diverse. So, moving forward, we would encourage you to discuss ideas about how your team can maintain the social connections we all benefit from. We are also developing resources to support Better Ways of Working so, if you have any ideas, please let us know so that we can share these with the rest of the organisation.

18/06/2021 14:26

How will school bursars and admin staff access support from LA support officers in the future?

Ateb

22/06/2021 09:58

Staff working within the Education & Children’s Department will continue to provide support to schools e.g. management of school grants as they have done since the pandemic started.  The use of Microsoft Teams for one to one communication and group meetings is now commonplace and although support staff will be working in an agile manner as opposed to being in an office, the provision of advice and guidance will not change. We are constantly developing the tools we use to communicate and will keep you up to speed on all developments.

18/06/2021 14:25

I'm a teacher in a school. Will Better Ways of Working change how school staff receive their professional development and training?

Ateb

22/06/2021 09:58

On-line training and meetings have evolved over the past year at a pace that we could not have imagined pre-COVID.  This has allowed more staff to access training with less time spent away from school. This better way of working will be built upon for the new academic year’s training programme.

18/06/2021 14:24

I work in a school. Will Better Ways of Working affect how Governing Body Meetings will be staged in the future?

Ateb

22/06/2021 09:58

The pandemic has meant that Governing Bodies have had to adapt to on-line meetings over the past 15 months.  Governors and school staff have been supported and trained in the use of Microsoft Teams.  This has resulted in reduced travel and commuting time for governors and clerks, allowing greater flexibility in terms of meeting arrangements. We are eager to see this develop further with on-going support from staff within the Education & Children’s Department.

11/06/2021 09:55

I do have some concern around engagement and proper representation of our team in this process. During these challenging times I personally feel that the support we have been given has been poor and many team members have struggled and are still struggling. Will we get the right support through this period of change? And if working remotely is the way forward will there be mechanisms in place to ensure we are supported properly?

Ateb

14/06/2021 09:53

Employee wellbeing is extremely important to us. This is why, during the pandemic, we decided to develop a dedicated information page on our Intranet to support our staff and managers through very challenging times.

Where concerns arise, we always encourage people, in the first instance, to speak to their manager. However, if you feel your concerns have not been addressed you can speak to your Head of Service, Director, or a member of our HR team.

Moving forward, if you are in a multi located role, you will have a degree of choice over where you work providing the needs of your service are met. If working from home, or close to home, works for you, your team, and your service, then you will be supported to do so. However, if this working arrangement is not suitable for you, your team, or your service, you will be able to work out of one of our buildings.

During the past few months, we have been encouraging everyone to get involved and to start the conversation about future service and working arrangements. It is important that your manager includes you in these discussions to help shape how your service will be delivered moving forward. If you are not being given this opportunity, please speak to your Head of Service, Director, or a member of our HR team.

We would really like to hear your suggestions on the type of support you would value. You can get involved by sending us your feedback or comments by e-mail. Further information on how to get involved can also be found on our Better Ways of Working intranet page.

09/06/2021 12:24

As an office worker what about those of us who do not have adequate facilities at home but have struggled on thinking that this is only for a short time? Not every-one has a spare room/ adequate free space.

Ateb

10/06/2021 13:37

We are currently following Welsh Government advice, which continues to encourage people to work from home where possible in a bid to reduce the risks of spreading the virus. Longer term, if you are in a multi located role, you will have a degree of choice over where you work and, once restrictions are lifted, you will be able to work out of one of our buildings if you find that working from home does not suit you, your team or your service. We are encouraging everyone to discuss their circumstances with their manager so that we can start planning our accommodation needs. If, however, you feel for wellbeing reasons, you would be better off working from one of our buildings please discuss your circumstances with your manager.

03/06/2021 16:34

As a multi located worker, would I be expected to spend a certain amount of time per week working from my council base rather than working from home?

Ateb

04/06/2021 11:46

As a multi located worker, where you work on any given day will be dependent on the needs of your service / team and agreed with your manager. There is no requirement to work a minimum number of hours at any location unless it is what your service needs. We would recommend speaking to your manager about what will work for you, your team and your service going forward.

03/06/2021 10:34

Will investments in the remaining facilities incorporate upgrades of showers, changing areas and rooms for exercise, which were in process prior to COVID? Also kitchens and rest rooms layouts and upgrades need to be considered to maximise wellbeing in the workplace

Ateb

07/06/2021 17:22

We are asking people to speak with their manager about future working arrangements and to put forward ideas, such as this, about how they would like to shape workspaces in the future. This information will feed into the wider engagement programme and will help shape how we work and use our administrative estate in the future including requests for improvements and adaptations. If we are being told that showers, changing facilities, improved rest rooms and exercise areas are what is needed, then we will do our very best to build these facilities into future accommodation plans.

03/06/2021 08:52

Oes ystyriaeth wedi cael ei roi i annog defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle yn y ffordd newydd o weithio? Wrth i ni beidio defnyddio'r Gymraeg yng nghoridorau ein gweithleoedd, mae defnydd y Gymraeg yn disgyn ymysg ein staff. Wrth i'w defnydd ddisgyn, maent yn colli sgiliau a hyder ac yn colli arfer. Mae hyn yn gwrthweithio ein hymdrechion i hyrwyddo'r Gymraeg yn sir Gâr.

Ateb

10/06/2021 09:25

Mae hyn yn rhywbeth yr ydym wedi trafod o safbwynt dysgu. Rydym wedi cydnabod y gallai rhai dod o hyd i lai o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn 'achlysurol'. O ganlyniad rydyn yn edrych ar offer i gefnogi'r defnydd o'r Gymraeg mewn cyfarfodydd, er enghraifft defnyddio torwyr iâ neu gyflwyniadau yn Gymraeg a chyfleoedd i gynnig cyfarfodydd lles anffurfiol yn Gymraeg.

Yn ddiddorol, mae hon wedi bod yn stori wahanol ar gyfer datblygu'r Gymraeg. Cynyddodd y niferoedd sy'n cwblhau cyrsiau Cymraeg i 314 yn 2021 o 223 y flwyddyn flaenorol pan gawsom ein cydnabod fel Cyflogwr y Flwyddyn trwy Wobrau Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys Sir Gar 2020. Bu cynnydd sylweddol hefyd yn nifer o bobl sy'n mynychu gweithdai i fod yn Fentor iaith Gymraeg i gymharu â darpariaeth wyneb yn wyneb blaenorol. Bydd y mentoriaid hyn yn cefnogi dysgwyr i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Bydd cyfleoedd pellach hefyd i ni gryfhau datblygiad iaith yn yr hyn a gynigiwn fel cyflogwr ac fel rhan o strategaeth recriwtio ddiwygiedig.

Mae Ffyrdd Gwell o Weithio yn darparu cyfleoedd newydd ac yn cryfhau rhywfaint o arfer gorau presennol ar gyfer ein ffordd o ddysgu a chyfathrebu ar draws y Cyngor, p'un a yw cydweithwyr yn gweithio yn un o'n hadeiladau neu beidio. Mae rhai enghreifftiau gwych o hyn eisoes yn digwydd ar draws timau mewn ffordd rithiol, gyda'r fantais ychwanegol o gefnogi lles unigolion hefyd. Mae parhau i broffilio'r iaith yn sicrhau ein bod yn diwallu anghenion ein cwsmeriaid, cefnogi'r llu o gyfleoedd datblygu iaith/dysgu sydd ar gael i gydweithwyr ag annog Cymraeg sgyrsiol dyddiol ac agweddau cymdeithasol gwaith. Mae hyn i gyd yn rhan bwysig o'r dull hwn ar gyfer Ffyrdd Gwell o Weithio.

01/06/2021 15:10

Is the Cycle2Work scheme going to be increased to £2,000+ to encourage more active commuting?

Ateb

14/07/2021 12:32

Many thanks for this suggestion. It is something we are currently looking at and further information will be shared when available.

01/06/2021 14:34

I'm an office worker so would fall into the multi location category. Would one base be available to keep petty cash, stationery, confidential working files which can be required on a daily basis and need to be accessible to the whole team when cover is required eg annual leave, sickness

Ateb

02/06/2021 16:47

Yes, this would be the preferred approach. The details of your service requirements will be captured and passed to the Better Ways of Working project team via the engagement sessions that will be taking place with Heads of Service and their management teams. We are keen that everyone’s views are heard and would encourage you to discuss your requirements with your manager and team.

11/05/2021 10:25

I don’t work out of an office, does Better Ways of Working apply to me?

Ateb

19/05/2021 11:51

The Framework applies to all our staff regardless of your role.

21/05/2021 16:43

I work in a school, does Better Ways of Working apply to me?

Ateb

21/05/2021 11:52

All services will adopt this framework and it will apply to all our staff, with exception to those on the complement of locally managed schools.

However, schools may wish to adopt the spirit of the framework where possible.

21/05/2021 16:43

I work part time, does Better Ways of Working apply to me?

Ateb

24/05/2021 11:53

The framework applies to all our staff regardless of the number of hours or type of contract you have.