We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Sut galla i gymryd rhan?

Rydym yn deall bod Ffyrdd Gwell o Weithio yn gofyn am ffyrdd gwell o wrando.

Mae creu cyfleoedd i chi gael llais effeithiol yn y gwaith yn agwedd sylfaenol ar sicrhau ansawdd swyddi a chyfraniad gweithwyr.

Rydym am i chi ddweud eich dweud ar sut olwg fydd ar eich trefniadau gweithio yn y dyfodol ac mae amrywiaeth o ffyrdd y gallwch gymryd rhan.

Wrth i ni edrych ymlaen at ein ffyrdd o weithio yn y dyfodol, rydym yn annog pob gweithiwr i ddechrau cael y sgwrs gyda'u rheolwyr am ffyrdd o weithio yn y dyfodol yn seiliedig ar y gwersi a ddysgwyd yn ystod y pandemig. Mae'n bwysig dechrau casglu'r wybodaeth hon gan y bydd yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Rydym wedi rhoi cynghorion at ei gilydd isod i'ch helpu chi a'ch rheolwr i gael y trafodaethau hyn. Canllawiau yn unig yw'r rhain a man cychwyn ar gyfer y sgwrs, a gall fod yn rhan o'ch cyfarfodydd un i un rheolaidd, y broses arfarnu newydd sy'n seiliedig ar gryfderau neu eich cyfarfodydd tîm arferol.

  • Beth sydd wedi gweithio'n dda dros y flwyddyn ddiwethaf?
  • Beth sydd wedi bod yn fwy heriol?
  • A oes unrhyw beth newydd yr ydych wedi'i wneud a ddylai barhau yn eich barn chi?
  • A oes unrhyw beth newydd yr ydych wedi'i wneud na ddylem barhau i'w wneud yn eich barn chi?
  • Beth fydd yn gweithio i chi yn y dyfodol?
  • Sut y gallwn ni sicrhau bod hyn yn digwydd?

Byddem wir yn hoffi clywed eich barn am y cynigion Ffyrdd Gwell o Weithio. Gallwch gymryd rhan drwy anfon eich adborth neu'ch sylwadau atom ar ffurf e-bost.

Os oes gennych gwestiwn sy'n gofyn am ymateb, ewch i'r dudalen Gofyn Cwestiwn

 

Os nad ydych yn siŵr am rywbeth neu os nad ydych wedi dod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn ar y tudalennau hyn, gallwch gyflwyno cwestiwn a byddwn yn cysylltu â chi.

Mae croeso i chi ofyn cwestiwn yn Gymraeg neu'n Saesneg a byddwn yn ymateb yn eich dewis iaith. Bydd eich cwestiynau'n cael eu cyhoeddi'n ddienw.

Gofyn cwestiwn

 

I ychwanegu at yr ystod o ffyrdd y gallwch gymryd rhan a dweud eich dweud, byddwn yn sefydlu fforwm a fydd yn rhoi llwyfan i weithwyr ddweud eu dweud ar faterion sy'n effeithio arnynt yn y gweithle.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael cyn bo hir felly cadwch lygad am ein cylchlythyr staff wythnosol.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, pryderon neu ymholiadau sy'n gysylltiedig â llesiant, gallwch hefyd gysylltu â'r Tîm Iechyd a Llesiant drwy'r ffurflen gyswllt ar-lein.

Gellir cael rhagor o wybodaeth hefyd drwy fynd i'r tudalennau iechyd a llesiant

Yn dibynnu ar natur eich gwasanaeth efallai y bydd cyfle i chi gymryd rhan drwy raglen waith TIC.

Siaradwch â'ch rheolwr ac ewch i'n tudalen mewnrwyd TIC i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd â'n cydweithwyr o Undebau Llafur.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu sylwadau yr hoffech iddynt eu codi ar eich rhan, cysylltwch â nhw'n uniongyrchol.

Gellir gweld rhestr lawn o fanylion cyswllt isod:

Undebau Llafur: Cynrychiolwyr nad ydynt yn Athrawon

Unite (Swyddfa Ranbarthol):
Ffôn: 01792 470434

GMB (Swyddfa Ranbarthol):
Ffôn:
01792 467803

UNSAIN (Swyddfa Ranbarthol):
Ffôn: 0800 0 857 857
E: cymruwales@unison.co.uk

 

Undebau Llafur: Cynrychiolwyr yr Athrawon

UCAC:
Ffôn:
01970 639950
E: ucac@athrawon.com

Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau:
Ffôn: 0292054 6080
E: rc-walescymru@mail.nasuwt.org.uk

Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon:
Ffôn:
02920 484 546
E: Cymru@naht.org.uk

Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau:
Ffôn: 01162 991 122
E: info@ascl.org.uk

NEU:
Ffôn:
02920 491818
E: Cymru.wales@neu.org.uk

Diweddarwyd y dudalen: 30/06/2021 13:53:44