We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Trefniadau gweithio newydd

Ym mis Ebrill 2021, cytunodd y Tîm Rheoli Corfforaethol ar "Ffyrdd Gwell o Weithio - Fframwaith Ein Pobl”. Datblygwyd y Fframwaith i ategu'r Achos dros Newid y cytunwyd arno gan y Tîm Rheoli Corfforaethol ym mis Mawrth 2021 ac mae'n egluro sut y bydd ein pobl yn gallu gweithio yn y dyfodol. Yn wahanol i weithio ystwyth, mae'r fframwaith hwn yn berthnasol i'n holl bobl ac nid dim ond y rhai sydd wedi gweithio mewn swyddfa yn draddodiadol.

I grynhoi, cytunwyd bod yr holl weithwyr presennol yn cael eu rhoi ar un o'n tri threfniant gweithio.

Aml-leoliad

Aml-leoliad

Byddai'r trefniant hwn yn addas i'r rhan fwyaf o'n "gweithwyr swyddfa" lle nad yw eu gallu i ymgymryd â'u rôl yn dibynnu ar y lleoliad lle maent yn gweithio. Penderfynir ar y lleoliad lle y byddant yn gweithio drwy gytundeb â'u rheolwr. Gallai'r lleoliad hwn fod yn lleoliad yn agos i'w cartref, un o'n hadeiladau, neu gartref y gweithiwr a gellir arfer dull hybrid. Os oes gennych drefniant gweithio aml-leoliad, eich safle contractiol fydd un o weithleoedd penodol Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Lleoliad Sefydlog

Lleoliad Sefydlog

Byddai'r trefniant hwn yn addas ar gyfer rolau megis Llwythwr Sbwriel, Glanhäwr, Cynorthwyydd Hamdden, Derbynnydd, Uwch-weithiwr Cymorth (Gofal Preswyl), lle mae gallu'r gweithiwr i ymgymryd â'i rôl yn ddibynnol ar ei fod yn mynychu lleoliad penodol e.e. un o'n Depos, Adeiladau'r Cyngor, Canolfannau Hamdden neu Gartrefi Gofal Preswyl. Os oes gennych drefniant gweithio lleoliad sefydlog, eich safle contractiol fydd un o weithleoedd penodol Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Lleoli yn y Gymuned

Lleoli yn y Gymuned

Ar hyn o bryd, dim ond i'n Gweithwyr Gofal Cartref y mae'r trefniant gweithio hwn yn berthnasol yn unol â'r Protocol Gweithredol y cytunwyd arno ar y cyd. Fodd bynnag, gall gwasanaethau archwilio'r model hwn gan ymgynghori â'u timau a chael cyngor gan yr adran Rheoli Pobl. Os oes gennych drefniant gweithio yn y gymuned, nid oes gennych safle penodol contractiol yr ydych yn gweithio ohono.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 30/06/2021 13:53:44