We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Yr achos dros newid

Mae COVID-19 wedi newid y ffordd rydym yn byw, gweithio, teithio a chymdeithasu, ac mae wedi rhoi cyfle unigryw i ni newid y ffordd rydym yn gweithio er gwell.

Mae hefyd wedi rhoi cyfle i ni greu Sir Gaerfyrddin sydd hyd yn oed yn well, yn fwy cynhyrchiol ac yn iachach, nid yn unig ar gyfer y presennol ond ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Bydd symud i ffordd well o weithio yn ein helpu i foderneiddio'r gwasanaethau rydym yn eu darparu i drigolion y sir yn ogystal â gwella ein bywydau gwaith.

Mae'r rhesymau dros symud i ffyrdd gwell o weithio yn seiliedig ar yr hyn rydym wedi'i ddysgu yn ystod y pandemig. Mae’r rhain yn cynnwys:

Bydd llawer ohonoch wedi gweld rhai newidiadau yn eich bywydau personol neu'ch bywydau gwaith yn ystod y pandemig ac rydym am ddefnyddio'r hyn a ddysgwyd i sicrhau ein bod yn adeiladu ar yr hyn sydd wedi gweithio'n dda, a mynd i'r afael ag unrhyw heriau y gallech fod wedi'u hwynebu, i wella eich bywydau gwaith.

Rydym hefyd am sicrhau bod gennych y sgiliau a'r cymorth sydd eu hangen arnoch i wneud eich gwaith. Mae hyn yn ymwneud â'n holl staff felly, p'un a ydych wedi arfer gweithio mewn swyddfa neu weithio yn ein cymunedau, ein nod yw gwella eich bywyd gwaith.

Yn 2019, ni oedd un o'r awdurdodau lleol cyntaf yng Nghymru i ddatgan argyfwng hinsawdd ac yn gynnar y llynedd ni oedd y cyntaf i gyhoeddi cynllun gweithredu newid yn yr hinsawdd sy'n nodi sut rydym yn bwriadu dod yn awdurdod carbon sero-net erbyn 2030.

Bydd lleihau costau ein hadeiladau a faint o amser a dreuliwn yn teithio ac yn cymudo o gymorth mawr i gefnogi ein nod o fod yn garbon niwtral.

Gall gwella'r ffordd rydych yn gwneud eich gwaith wella'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i'n cwsmeriaid; gall hefyd arwain at arbedion cost i'r Cyngor drwy wella effeithlonrwydd.

Yn ogystal, bydd lleihau costau ein hadeiladau a gwario llai ar deithio yn ein helpu i arbed arian ac yn cyfrannu at ein nodau amgylcheddol.

I gefnogi’r stryd fawr yn ein sir a helpu i gynyddu ymwelwyr rydym yn edrych ar sut ydym yn defnyddio ein hadeiladau canol tref ac yn bwriadu creu llefydd y gall ein staff defnyddio i weithio a chwrdd â chydweithwyr.

Mae pob sefydliad sector cyhoeddus yn wynebu heriau tebyg. Rydym am weithio gyda'n partneriaid yn y sector cyhoeddus i rannu'r cyfleusterau sydd gennym i gyd. Bydd y dull hwn yn ein galluogi i gynyddu'r cyfleusterau sydd ar gael i'n staff yn ogystal â lleihau nifer yr adeiladau rydym yn eu cynnal ein hunain, gan roi cyfle i ni sicrhau gwell gwerth am arian o ran cyfleusterau presennol neu gyfleusterau canol tref newydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn annog mwy o weithio mewn aml-leoliadau ac mae wedi gosod uchelgais tymor hir y bydd 30% o weithlu Cymru yn gweithio gartref neu’n gweithio'n nes at adref.

Bwriad yr uchelgais hwn yw helpu i leihau tagfeydd a lleihau allyriadau carbon.

 

Diweddarwyd y dudalen: 30/06/2021 13:53:44