We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Gweithio ystwyth

Rydym ni yn ymdrechu i ddatblygu arferion gweithio modern sy’n eich helpu chi i gyflawni eich gwaith yng nghalon ein cymuned, gan eich galluogi ar yr un pryd i gynnal cydbwysedd rhwng gofynion bywyd a gwaith. Gwyddom fod perfformiad yn y gwaith yn well os ydych yn gallu bod â hyblygrwydd yn eich trefniadau gweithio, ac rydym ni am gefnogi hyn. 

Nid yw Gweithio Ystwyth yn ymwneud â gweithio gartref, ond yn hytrach mae’n ymwneud â bod yn y lle y mae angen ichi fod er mwyn gwneud eich swydd yn y ffordd fwyaf effeithiol. Dyma’r term a ddefnyddir i ddisgrifio sut y gallwch weithio o unrhyw leoliad, boed yn un o adeiladau’r Cyngor, yn y gymuned, gartref neu unrhyw gyfuniad o’r rhain.

Rydym ni am sicrhau nad yw gweithio mewn ffordd ystwyth yn golygu bod y modd y caiff gwasanaethau eu darparu’n dioddef mewn unrhyw ffordd. A dweud y gwir, rydym am ddarparu gwasanaeth gwell. Rydym hefyd am wneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth ddisgwylir gennych pan fyddwch yn gweithio mewn ffordd ystwyth, i sicrhau tegwch ymhlith y staff a sicrhau bod trefniadau gweithio’n ddiogel. Mae’r polisi hwn yn mynd i’r afael â’r materion hyn.

Mae gweithio ystwyth yn ymwneud â hyblygrwydd a chan hynny mae’n anodd cymhwyso set gadarn o reolau ar ei gyfer. Mae disgwyl ichi fynd i ysbryd y polisi hwn a chofio bod gweithio ystwyth yn dod â chyfrifoldeb i gydweithredu gyda’ch cydweithwyr a’ch rheolwr.

Gweithio ystwyth: Rhan o'r Rhaglen Trawsnewid Digidol

Diweddarwyd y dudalen: 11/11/2020 12:17:25