We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Amcanion Strategol / Egwyddorion

Byddwn yn ceisio helpu ein pobl i addasu arferion gwaith gyda chymaint â phosibl o hyblygrwydd a chyn lleied â phosibl o gyfyngiadau er mwyn sicrhau’r perfformiad gorau posibl wrth ddarparu gwasanaethau safonol a chost effeithiol.

Gweithio ystwyth yn gymwys i’r holl gyflogeion sy’n gweithio mewn swyddfa ar unrhyw lefel yn ein sefydliad. Bydd gweithio ystwyth yn digwydd i raddau amrywiol yn ôl rôl y swydd, a’r brif ystyriaeth yw’r effaith ar fynediad at wasanaethau gan y cyhoedd a hefyd eich lles cyffredinol. 

Nod y Polisi hwn yw cynyddu’r cyfleoedd ar gyfer gweithio ystwyth i’r eithaf i gefnogi ein hamcanion strategol trwy:

 • Foderneiddio’r modd y darperir gwasanaethau: mae defnyddio technoleg newydd i ddarparu gwasanaethau’n cynnig posibiliadau ar gyfer lliflinio prosesau a bod yn nes at ein cwsmeriaid.
 • Recriwtio a Chadw: Bydd arferion gweithio gwahanol yn ein helpu i recriwtio a chadw cyflogeion gwerthfawr.
 • Strategaeth adeiladau: bydd gweithio ystwyth yn helpu i leihau anghenion o ran adeiladau ac yn gwneud defnydd mwy effeithiol o adeiladau.
 • Agenda gweithio ystwyth: bydd gweithio ystwyth yn ategu’r agenda ehangach o ran cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, gan fod o gymorth i sicrhau gweithlu mwy cynhwysol.
 • Amgylcheddol: gall gweithio ystwyth arwain at lai o siwrneiau mewn ceir, llai o dagfeydd yn ystod oriau brig a llai o lygredd.

Er mwyn i weithio ystwyth gael ei sefydlu’n llwyddiannus fe’ch anogir i gydweithio â’ch tîm a’ch rheolwr i archwilio a chytuno ar yr egwyddorion gweithio ystwyth sy’n gweddu orau i’ch maes gwasanaeth chi.

Ein dull ni yw ein bod yn ymlynu wrth set o egwyddorion arweiniol sy’n berthnasol i bawb:

 • Rydym yn cydnabod mai ansawdd y gwasanaethau a ddarperir gennym fydd yn pennu a yw ffordd arbennig o weithio’n llwyddiannus;
 • Rydym yn cydnabod nad oes un ateb i bob sefyllfa. Mae’n rhaid wrth atebion gwahanol ar gyfer mathau gwahanol o waith. Efallai na fydd yr hyn sy’n gallu gweithio mewn un maes yn bosibl mewn un arall;
 • Rydym am roi anogaeth i arloesi ond nid ydym am gael sefyllfa “lle gall pobl wneud fel y mynnont” ychwaith. Hefyd, nid yw’n drefniant lle mae rhwydd hynt i unrhyw unigolyn benderfynu “beth sy’n iawn iddo ef neu iddi hi” ac yna ei wneud. Rydym yn darparu fframwaith sy’n caniatáu i chi, eich tîm a’ch rheolwr gymryd cyfrifoldeb am ddod o hyd i’r ffyrdd gorau o weithio ar gyfer ein cwsmeriaid, ein timau a’n sefydliad;
 • Rydym ni’n credu y gall trafodaethau agored rhwng eich rheolwr a’ch tîm ysbrydoli arferion arloesol a newid o ran sut yr ydym yn gweithio ac arwain at ganlyniadau gwell;
 • Rydym yn disgwyl ichi weithio gyda’ch rheolwr i gytuno ar amcanion gwaith realistig ac i’ch rheolwr reoli eich perfformiad o ddydd i ddydd, gan gynnwys pennu amcanion realistig a rheoli perfformiad o ddydd i ddydd, lle bynnag y byddwch yn gweithio.
 • Arbedion gwirioneddol o ran eiddo, defnyddio papur a chostau teithio.
 • Amgylchedd gwaith mwy clyfar, cyflymach a mwy cydweithredol.
 • Moderneiddio’r ffordd o ddarparu gwasanaethau: drwy ddefnyddio technoleg newydd i ddarparu gwasanaethau mae’n bosibl symleiddio prosesau a bod yn agosach at ein cwsmeriaid.
 • Strategaeth adeiladau: bydd gweithio ystwyth yn help i leihau’r angen am adeiladau a gwneud defnydd mwy effeithiol o adeiladau.
 • Recriwtio a Chadw: bydd arferion gwaith gwahanol yn help inni recriwtio a chadw gweithwyr gwerthfawr.
 • Agenda gweithio hyblyg: bydd gweithio ystwyth yn helpu gyda’r agenda ehangach i sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, gan gynnal gweithlu mwy cynhwysol.
 • Amgylcheddol: gall gweithio ystwyth arwain at lai o siwrneiau car, llai o dagfeydd ar yr oriau brig a llai o lygredd.
 • Lefel uchel o ymreolaeth ac athroniaeth rymuso.
 • Lleihau amser teithio gan nad oes rhaid dychwelyd at ddesg sefydlog bob amser.
 • Cael eu barnu yn ôl targedau sydd wedi’u seilio ar ganlyniadau a dangosyddion cyflawni y cytunir arnynt gyda’u rheolwr i adlewyrchu anghenion rôl yr unigolyn.
 • Amodau sy’n hybu cydweithio gydag amgylchedd gwaith ffisegol hyblyg.
 • Datblygu perthynas waith sydd â lefel uchel o ymddiriedaeth gyda chydweithwyr a rheolwyr.
 • Gallu uniaethu â’r amcanion busnes fel bod y sefydliad, ein staff a’n cwsmeriaid i gyd ar eu hennill.
 • Cefnogi gwell ffyrdd o weithio sy’n golygu bod y gweithwyr yn ymroi mwy i’r gwaith.
 • Cefnogi’r agenda ehangach i sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, gan gynnal gweithlu mwy cynhwysol.
 • Mae’r cwsmeriaid yn disgwyl gwasanaeth sy’n wirioneddol ragorol. Mewn byd aml-sianel, mae angen inni drefnu ein hunain i ddarparu gwasanaethau eithriadol a di-dor.
 • Os oes gennym sefydliad gwirioneddol ystwyth a hyblyg rydym mewn gwell sefyllfa i ymateb i’n cwsmeriaid a chyflawni ar eu rhan.
 • Moderneiddio’r ffordd yr ydym yn cyflenwi gwasanaethau: drwy ddefnyddio technoleg newydd i ddarparu gwasanaethau mae’n bosibl symleiddio prosesau a bod yn agosach at ein cwsmeriaid.
 • Bydd gweithio ystwyth yr un mor berthnasol i bawb o’r staff ar bob lefel.
 • Nid ‘gweithio gartref dan gontract’ yw gweithio ystwyth. Ni fydd newid i weithio ystwyth ynddo’i hun yn golygu symud i weithio gartref dan gontract. Gallai gweithio gartref ar sail ad-hoc gyda chytundeb eich rheolwr llinell ond heb unrhyw newid i’r telerau a’r amodau cytundebol fod yn rhan o drefn gweithio ystwyth.
 • Bydd adnoddau fel ystafelloedd cyfarfod ac ardaloedd desgiau poeth yn cael eu trin fel adnoddau corfforaethol a byddant ar gael i’r holl staff, dim ots ble mae’r adnodd wedi’i leoli.
 • Bydd desg pawb ar gael i unrhyw aelod o CSC pan na fyddant yn ei defnyddio.
 • Bydd pawb yn mewngofnodi ar Skype for Business pan fyddant yn dechrau gweithio ac yn diweddaru’u statws a’u presenoldeb fel sy’n briodol i adlewyrchu’r gweithgaredd y maent yn ei wneud.
 • Caniateir i staff ddefnyddio’r dyfeisiau sydd ganddynt, sydd wedi’u darparu gan y cyngor, i gysylltu â systemau’r awdurdod o unrhyw leoliad lle mae wi-fi ar gael, cyn belled â bod y lleoliad yn briodol i’r gwaith sy’n cael ei wneud.
 • Gall unrhyw aelod staff archebu unrhyw ystafell gyfarfod dim ots ble mae’r ystafell wedi’i lleoli. Yr unig eithriad fydd ystafelloedd Pwyllgor a mannau a ddefnyddir gan aelodau etholedig.
 • Byddwn yn darparu cyfarpar TG priodol i’w rôl i’r staff.
 • Byddwn yn darparu seilwaith TG i sicrhau bod staff yn gallu gweithio mewn modd ystwyth.
 • Byddwn yn gweithredu polisi desgiau clir caeth. Ar ddiwedd pob dydd rhaid i’ch desg fod yn glir a rhaid cadw unrhyw ddeunydd sensitif neu gyfrinachol yn ddiogel.
 • Byddwn yn lleihau ein dibyniaeth ar bapur. Anogir pawb i beidio ag argraffu, lle mae hynny’n bosibl.
 • Ni fyddwn yn cael ystafell i ni ein hunain yn awtomatig.
 • Rhaid cadw dyddiaduron electronig yn gyfredol a rhaid iddynt fod ar agor i bawb yn y sefydliad, lle mae hynny’n briodol. Nid ydynt i gael eu defnyddio fel ‘cofnod gwaith’.

Amcanion Strategol / Egwyddorion: Rhan o'r Rhaglen Trawsnewid Digidol

Diweddarwyd y dudalen: 24/05/2017 15:05:52