We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Ardull gweithio ystwyth

Er mwyn sefydlu gweithio ystwyth mae angen inni ddeall y ffordd yr ydych chi’n gweithio. I wneud hyn mae angen inni gytuno ar eich ‘arddull gweithio’ a nodi’r ffordd y mae gwahanol dimau’n gweithio ar hyn o bryd.

Yr arddulliau gweithio mwyaf cyffredin yw:

Cyflogai yw hwn y mae gofyn i’w rôl fod mewn lleoliad sefydlog am y rhan fwyaf o’i amser. Mae’n ofynnol bod â desg mewn lleoliad sefydlog fel arfer, er y gallai’r ddesg hon gael ei rhannu gyda chyflogai arall, e.e. Derbynnydd mewn derbynfa sefydlog.

Offer

Lle y bo’n berthnasol, bydd y Cyngor yn darparu’r offer angenrheidiol i alluogi’r cyflogai i gyflawni ei rôl. Y Rheolwr TGCh fydd yn pennu’r gofynion technolegol.

Côd Ymddygiad

Mae cynnwys y Polisi Gweithio Ystwyth yn nodi’r paramedrau y dylai’r cyflogai weithio oddi mewn iddynt. Yn benodol ar gyfer yr arddull gweithio hwn, mae’r canlynol yn berthnasol:

 •  Mae’n rhaid cydymffurfio â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998 mewn perthynas â diogelwch gwybodaeth;
 • Mae gan gyflogeion gyfrifoldebau dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 i gymryd gofal rhesymol o’u hiechyd a’u diogelwch hwy eu hunain ac iechyd a diogelwch pobl eraill y gallai eu gweithredoedd neu eu hanweithredoedd yn y gwaith effeithio arnynt;
 • Mae’n rhaid ymlynu wrth holl Bolisïau a Gweithdrefnau’r Cyngor ;
 •  Bydd Gweithwyr Desg Sefydlog yn ymlynu wrth y canllawiau desg glir gan y byddant yn rhannu’r ddesg gyda chyflogeion eraill. Gall unrhyw ddesg gael ei defnyddio gan unrhyw aelod o staff; fodd bynnag, bydd sylw arbennig yn cael ei roi i weithfannau wedi’u haddasu;
 • Ni ddylai cyflogeion adael unrhyw eiddo personol, e.e. ffotograffau, ar ddesg sefydlog pan fyddant yn gadael y ddesg ar ddiwedd y dydd;

Mae’n ofynnol i weithwyr yn y categori hwn weithio o un adeilad yn bennaf (o’i gymharu â gweithiwr maes a fyddai’n gweithio ar draws sawl safle) ond nid yw’n ofynnol iddo fod â lleoliad sefydlog wrth ddesg. Ceir opsiwn i dimau fod â pharthau lle mae eistedd gyda’i gilydd yn elfen hanfodol o’u rôl. Fodd bynnag, dim ond rhai aelodau o’r tîm sydd mewn un lle ar unrhyw adeg benodol (a hynny’n cael ei hwyluso gan absenoldebau naturiol, cyfnodau’n gweithio oddi ar y safle, presenoldeb mewn cyfarfodydd, cyfnodau’n gweithio gartref a.y.b.). Bydd hyn yn golygu y bydd llai o weithfannau na gweithwyr a bydd yn ofynnol iddynt rannu. Gall gweithwyr hyblyg weithio gartref yn achlysurol.

Offer

Bydd gan weithwyr hyblyg fynediad at ddesg ac offer TG, er y gall yr un offer gael eu defnyddio gan gyflogeion eraill. Ni fydd gan weithwyr sy’n defnyddio gweithfan gyfleus weithfan sydd ar gyfer eu defnydd hwy yn unig.

Y Rheolwr TGCh fydd yn pennu’r gofynion technolegol.

Côd Ymddygiad

Mae cynnwys y Polisi Gweithio Ystwyth yn nodi’r paramedrau y dylai’r cyflogai weithio oddi mewn iddynt. Yn benodol ar gyfer yr arddull gweithio hwn, mae’r canlynol yn berthnasol:

 •  Mae’n rhaid cydymffurfio â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998 mewn perthynas â diogelwch gwybodaeth;
 •  Mae gan gyflogeion gyfrifoldebau dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 i gymryd gofal rhesymol o’u hiechyd a’u diogelwch hwy eu hunain ac iechyd a diogelwch pobl eraill y gallai eu gweithredoedd neu eu hanweithredoedd yn y gwaith effeithio arnynt;
 •  Mae’n rhaid ymlynu wrth holl Bolisïau a Gweithdrefnau’r Cyngor;
 •  Dylai Gweithwyr Hyblyg fod yn ystyriol – bydd pobl eraill yn defnyddio’r cyfleuster felly dylent ddarparu eitemau ysgrifennu newydd os byddant yn mynd yn brin;
 •  Bydd Gweithwyr Hyblyg yn ymlynu wrth y canllawiau desg glir gan y byddant yn rhannu’r ddesg gyda chyflogeion eraill.  Gall unrhyw ddesg gael ei defnyddio gan unrhyw aelod o staff; fodd bynnag, bydd sylw arbennig yn cael ei roi i weithfannau wedi’u haddasu;
 •  Ni ddylai cyflogeion adael unrhyw eiddo personol, e.e. ffotograffau, ar hap-ddesg pan fyddant yn gadael y ddesg ar ddiwedd y dydd;
 • Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n defnyddio gweithfan wedi’i haddasu fel Gweithfan Gyfleus sicrhau naill ai nad yw gosodiadau offer yn cael eu newid neu eu bod yn cael eu newid yn ôl i’r gosodiadau gwreiddiol os cânt eu newid.

   

Cyflogeion sy’n treulio mwy na 50% o’u hamser yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau ac yn treulio peth o’u hamser yn rhyngweithio â’r maes gwasanaeth craidd yw gweithwyr maes. Mae’r brif agwedd ar waith y cyflogai’n golygu ymweld â lleoliadau eraill y Cyngor a/neu safleoedd cleientiaid o amgylch y Sir.

Gall gweithwyr maes weithio o amrywiaeth o leoliadau, a all gynnwys safleoedd y Cyngor a safleoedd eraill neu weithio gartref.

Bydd gan gyflogeion sy’n gweithio yn y maes fynediad at fannau gweithio y gellir eu harchebu hefyd (yn yr un lleoliad â’u maes gwasanaeth) os oes eu hangen arnynt a/neu byddant yn gweithio gartref yn achlysurol.

Offer

Lle y bo’n berthnasol, bydd y Cyngor yn darparu’r offer angenrheidiol i alluogi’r cyflogai i gyflawni ei rôl tra’i fod yn gweithio yn y maes. Disgwylir mai dim ond yn achlysurol y bydd gweithwyr maes yn gweithio gartref ac felly bydd y cyflogai’n gyfrifol am ddarparu ei fand eang ei hun.

Y Rheolwr TGCh fydd yn pennu’r gofynion o ran TGCh.

Wrth weithio gartref, mae’n rhaid i’r cyflogai sicrhau bod ganddo man gweithio priodol gyda threfniadau diogelwch a storio digonol, a dull digonol o sgrinio rhag gweithgareddau eraill.

Y gweithiwr maes sy’n gyfrifol am ddarparu cadair a desg briodol i’w defnyddio gartref (os yn berthnasol). Dylai’r gadair fod yn sefydlog a galluogi’r gweithiwr i symud yn rhydd a dylid gallu addasu ei huchder a gallu addasu’r cefn (uchder a gogwydd). Mae’n rhaid i’r cyflogai gynnal gwiriadau hunanasesu iechyd a diogelwch priodol yn unol â’r canllawiau iechyd a diogelwch sydd ar gael ar y fewnrwyd.

Côd Ymddygiad

Mae cynnwys y Polisi Gweithio Ystwyth yn nodi’r paramedrau y dylai’r cyflogai weithio oddi mewn iddynt. Yn benodol ar gyfer yr arddull gweithio hwn, mae’r canlynol yn berthnasol:

 • Mae’n rhaid cydymffurfio â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998 mewn perthynas â diogelwch gwybodaeth;
 •  Mae gan gyflogeion gyfrifoldebau dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 i gymryd gofal rhesymol o’u hiechyd a’u diogelwch hwy eu hunain ac iechyd a diogelwch pobl eraill y gallai eu gweithredoedd neu eu hanweithredoedd yn y gwaith effeithio arnynt;
 •  Mae’n rhaid ymlynu wrth holl Bolisïau a Gweithdrefnau’r Cyngor;
 •  Pan fo’n Gweithio wrth Weithfan Gyfleus, dylai’r Gweithiwr Maes fod yn ystyriol – bydd pobl eraill yn defnyddio’r cyfleuster felly dylai gysylltu â’r Uned Cymorth Busnes os bydd eitemau ysgrifennu yn mynd yn brin;
 •  Pan fo’n Gweithio wrth Weithfan Gyfleus, bydd y Gweithiwr Maes yn ymlynu wrth y canllawiau desg glir gan y bydd yn rhannu’r ddesg gyda chyflogeion eraill. Gall unrhyw ddesg gael ei defnyddio gan unrhyw aelod o staff; fodd bynnag, bydd sylw arbennig yn cael ei roi i weithfannau wedi’u haddasu;
 •  Pan fo’n Gweithio wrth Weithfan Gyfleus, ni ddylai’r Gweithiwr Maes gadw unrhyw eiddo personol, e.e. ffotograffau, ar weithfan gyfleus pan fydd yn gadael y ddesg ar ddiwedd y dydd;
 • Pan fo’n Gweithio wrth Weithfan Gyfleus sy’n weithfan wedi’i haddasu, mae’n rhaid i’r Gweithiwr Maes sicrhau naill ai nad yw gosodiadau offer yn cael eu newid neu eu bod yn cael eu newid yn ôl i’r gosodiadau gwreiddiol os cânt eu newid.

      

Nid yw’r tri ‘arddull gweithio’ ystwyth a ddisgrifir yn disodli ein Polisi Gweithio Hyblyg sy’n dal i fod ar gael ichi os ydych yn dymuno gwneud cais i weithio patrwm gweithio hyblyg penodol.

Efallai na fydd eich rôl yn cyfateb yn rhwydd i un ‘arddull gweithio’ felly bydd eich rheolwr yn gweithio gyda chi i ganfod y gyfatebiaeth orau.

Bydd yr ‘arddull gweithio’ mwyaf priodol yn cael ei argymell wrthych chi trwy ddilyn ymarfer bwrdd gwaith ar gyfer pob swydd. Bydd eich rheolwr yn archwilio’r arddull gweithio mwyaf priodol gyda chi a’ch tîm i sicrhau eich bod yn deall cysyniad ein ffordd newydd o weithio, sut y bydd o fudd i chi ac i ni ond yn bwysicaf oll i’n cwsmeriaid.

Bydd eich ‘arddull gweithio’ yn cael ei gofnodi yn erbyn eich swydd a phroffil eich swydd. Dylai eich ‘arddull gweithio’ gael ei adolygu’n rheolaidd trwy sesiynau un-i-un / goruchwylio a’r broses arfarnu Helpu Pobl i Berfformio os bydd eich dyletswyddau yn newid a bydd angen i’r rhain gael eu hadlewyrchu mewn proffil swydd diwygiedig.

Ardull gweithio ystwyth: Rhan o'r Rhaglen Trawsnewid Digidol

Diweddarwyd y dudalen: 07/03/2019 16:28:19