We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Man gweithio ystwyth

Mae gweithio ystwyth yn eich galluogi i weithio o amrywiaeth o leoliadau i wasanaethu ein cwsmeriaid yn y ffordd orau a gwella’r modd y darperir gwasanaethau. Bydd gweithio ystwyth yn digwydd i raddau mwy neu lai gan ddibynnu ar y gwasanaeth a ddarperir a’ch rôl chi.

Yn y rhan fwyaf o achosion bydd gan eich gwasanaeth leoliad ‘craidd’ neu gyfres o leoliadau ‘craidd’. Mae disgwyl i’ch rheolwr gynyddu ystwythder eich tîm i’r eithaf a’ch annog chi i weithio’n hyblyg ac mewn/o leoliadau gwahanol os yw hyn yn gwella effeithlonrwydd ac yn gwella’r modd y darperir gwasanaethau. 

Mae enghreifftiau nodweddiadol yn cynnwys:

  • Gweithio o’r lleoliad craidd neu ganolfan weithio gytundebol ddynodedig
  • Gweithio o ddesg swyddfa unrhyw le yn y sir
  • Gweithio o safleoedd cwsmeriaid
  • Gweithio o safleoedd partneriaid dynodedig, e.e. safleoedd Iechyd ac Addysg
  • Gweithio o sefydliadau eraill y Cyngor, e.e. Llyfrgell, Canolfannau Hamdden, Amgueddfeydd
  • Gweithio gartref (Cyfeiriwch at yr adran ar Weithio Gartref)

I gefnogi’r tri ‘arddull gweithio’ a ffyrdd newydd o weithio, byddwn yn darparu cyfleusterau ledled y Sir i chi eu defnyddio.  Caiff y rhain eu disgrifio isod:

Mae ‘parthau’ timau’n cyfeirio at le dynodedig lle’r ydych yn gweithio pan fyddwch yn eich canolfan weithio. Os yw’n briodol i’ch rôl gallwch weithio o unrhyw un o leoliadau’r Sir ac mae’n rhaid i’r holl reolwyr sicrhau bod cyflogeion yn gyfforddus ac yn cael eu croesawu pan ydynt yn gweithio wrth ddesgiau ac mewn parthau dros dro ar gyfer timau.

Bydd desgiau wedi’u hofferu â chyfrifiaduron bwrdd gwaith neu dros amser wedi’u hofferu ag orsaf ddocio ar gyfer gliniaduron ac wedi’u lleoli mewn mannau â chysylltedd WiFi a bydd ffonau a chyfleuster argraffu dros rwydwaith ar gael. Mae’r rhain eisoes wedi’u lleoli yn ein llyfrgelloedd ond byddant hefyd wedi’u lleoli ym mhob un o’n prif adeiladau a lle y bo’n briodol ar is-safleoedd megis Canolfannau Adnoddau ac adeiladau corfforaethol eraill.

Mae gweithfan gyfleus yn cyfeirio at le gweithio ddynodedig i unrhyw gyflogai ei defnyddio unrhyw bryd. Lle y bo’n berthnasol, dylai gweithfannau cyfleus anffurfiol fod ar gael i’w defnyddio gan unrhyw staff sy’n ymweld, a dylent fynd at aelod o’r tîm i ofyn a allant weithio wrth ddesg rydd yn y parth tîm hwnnw.

Bydd gan leoedd gysylltedd WiFi gyda ffonau a chysylltiad â rhwydwaith, i alluogi staff i weithio’n effeithiol. Dylai pob gweithiwr groesawu gweithiwr sy’n ymweld i’w le gweithio a’i gyfeirio at y gegin, ystafell orffwys a’r toiledau agosaf. 

Yn ogystal â darparu WiFi yn ein swyddfeydd byddwn yn parhau i osod llecynnau WiFi mewn mannau lle nad oes gwasanaethau data symudol ar gael, e.e. yn ein hadeiladau megis llyfrgelloedd a sefydliadau i’w gwneud yn bosibl cysylltu o’r tu allan i’r safle ar sail ad hoc.

Ym mhob adeilad sydd wedi’i gyflunio ar gyfer gweithio ystwyth, mae’n angenrheidiol darparu swyddfeydd sydd wedi’u neilltuo ar gyfer gweithio’n dawel. Yn nodweddiadol, bydd gan y mannau hyn gyfleusterau cyfrifiaduron bwrdd gwaith heb ffonau. Maent ar gael i chi os oes arnoch angen canolbwyntio’n llwyr ar ddarn arbennig o waith ac mae’n wedi’u bwriadu ar gyfer defnydd byrdymor yn hytrach hirdymor. Mae angen i’r swyddfeydd hyn gael eu rheoli yn unol â’r protocol archebu ystafelloedd corfforaethol er mwyn atal perchnogaeth unigol.

Dylai mannau ymneilltuo gael eu hystyried fel rhan o’r broses o gynllunio a dylunio unrhyw fan gweithio ystwyth. Fel rhan o unrhyw ddadansoddiad o batrwm gweithio beunyddiol pob tîm, bydd yn dod yn amlwg ble y dylid darparu mannau ar gyfer tasgau gwaith penodol. Gall y rhain fod ar ffurf man gweithio i’w gwneud yn bosibl gweld a thrafod cynlluniau adeiladu, cydweithio neu gynnal cyfarfodydd anffurfiol er enghraifft. Mae’r mannau ymneilltuo hyn yn lleihau’r angen am ddesgiau mwy mewn mannau penodol, yn lleihau’r gofynion o ran ystafelloedd cyfarfod ac yn helpu aelodau o dimau i gydweithio mewn amgylchedd gweithio ystwyth.

Mae’n anorfod y bydd achlysuron pan fydd arnoch angen man i drafod a chwblhau darnau o waith cyfrinachol. Felly, wrth feddwl am gynlluniau swyddfeydd, dylid ystyried darparu rhywfaint o le i gwblhau’r math yma o waith.

Er bod rhai o’r mannau uchod ar gael ar hyn o bryd ar draws y portffolio swyddfeydd, bydd darparu rhagor o gyfleusterau yn dilyn adolygiadau manwl o’r trefniadau presennol a’r defnydd a wneir o’n swyddfeydd amrywiol. Ymgynghorir â’r rheini sy’n gweithio yno wrth ddylunio cynlluniau swyddfeydd er mwyn sicrhau bod darparu’r mannau a’r cyfleusterau uchod yn gwella darpariaeth gwasanaethau tra’n gwneud y defnydd gorau o’n hasedau. Y Pennaeth Eiddo fydd yn gyfrifol am adolygu cynlluniau presennol swyddfeydd a’u dylunio ar gyfer y dyfodol mewn cydweithrediad â’r gwasanaethau perthnasol.

 

Man gweithio ystwyth: Rhan o'r Rhaglen Trawsnewid Digidol

Diweddarwyd y dudalen: 24/05/2017 15:14:24